ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Sınıf

Tanım

Aynı anda birden çok iş parçacığı tarafından erişilebilen anahtar/değer çiftlerinin iş parçacığı güvenli koleksiyonunu temsil eder.Represents a thread-safe collection of key/value pairs that can be accessed by multiple threads concurrently.

generic <typename TKey, typename TValue>
public ref class ConcurrentDictionary : System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyCollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::IDictionary
generic <typename TKey, typename TValue>
public ref class ConcurrentDictionary : System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::IDictionary
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.IDictionary
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.IDictionary
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.IDictionary
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.IDictionary
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection
  interface IDictionary
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface IDictionary
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface ICollection
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
Public Class ConcurrentDictionary(Of TKey, TValue)
Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IDictionary, IDictionary(Of TKey, TValue), IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IReadOnlyCollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IReadOnlyDictionary(Of TKey, TValue)
Public Class ConcurrentDictionary(Of TKey, TValue)
Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IDictionary, IDictionary(Of TKey, TValue), IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue))

Tür Parametreleri

TKey

Sözlükteki anahtarların türü.The type of the keys in the dictionary.

TValue

Sözlükteki değerlerin türü.The type of the values in the dictionary.

Devralma
ConcurrentDictionary<TKey,TValue>
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir nesnesinin nasıl oluşturulduğunu gösterir ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .The following example shows how to construct a ConcurrentDictionary<TKey,TValue> object.


class CD_Ctor
{
    // Demonstrates:
    //   ConcurrentDictionary<TKey, TValue> ctor(concurrencyLevel, initialCapacity)
    //   ConcurrentDictionary<TKey, TValue>[TKey]
    static void Main()
    {
      // We know how many items we want to insert into the ConcurrentDictionary.
      // So set the initial capacity to some prime number above that, to ensure that
      // the ConcurrentDictionary does not need to be resized while initializing it.
      int NUMITEMS = 64;
      int initialCapacity = 101;

      // The higher the concurrencyLevel, the higher the theoretical number of operations
      // that could be performed concurrently on the ConcurrentDictionary. However, global
      // operations like resizing the dictionary take longer as the concurrencyLevel rises.
      // For the purposes of this example, we'll compromise at numCores * 2.
      int numProcs = Environment.ProcessorCount;
      int concurrencyLevel = numProcs * 2;

      // Construct the dictionary with the desired concurrencyLevel and initialCapacity
      ConcurrentDictionary<int, int> cd = new ConcurrentDictionary<int, int>(concurrencyLevel, initialCapacity);

      // Initialize the dictionary
      for (int i = 0; i < NUMITEMS; i++) cd[i] = i * i;

      Console.WriteLine("The square of 23 is {0} (should be {1})", cd[23], 23 * 23);
    }
}
Imports System.Collections.Concurrent
Imports System.Threading.Tasks

Class CD_Ctor
  ' Demonstrates:
  ' ConcurrentDictionary<TKey, TValue> ctor(concurrencyLevel, initialCapacity)
  ' ConcurrentDictionary<TKey, TValue>[TKey]
  Shared Sub Main()
    ' We know how many items we want to insert into the ConcurrentDictionary.
    ' So set the initial capacity to some prime number above that, to ensure that
    ' the ConcurrentDictionary does not need to be resized while initializing it.
    Dim NUMITEMS As Integer = 64
    Dim initialCapacity As Integer = 101

    ' The higher the concurrencyLevel, the higher the theoretical number of operations
    ' that could be performed concurrently on the ConcurrentDictionary. However, global
    ' operations like resizing the dictionary take longer as the concurrencyLevel rises. 
    ' For the purposes of this example, we'll compromise at numCores * 2.
    Dim numProcs As Integer = Environment.ProcessorCount
    Dim concurrencyLevel As Integer = numProcs * 2

    ' Construct the dictionary with the desired concurrencyLevel and initialCapacity
    Dim cd As New ConcurrentDictionary(Of Integer, Integer)(concurrencyLevel, initialCapacity)

    ' Initialize the dictionary
    For i As Integer = 0 To NUMITEMS - 1
      cd(i) = i * i
    Next

    Console.WriteLine("The square of 23 is {0} (should be {1})", cd(23), 23 * 23)
  End Sub
End Class

Açıklamalar

Çok büyük ConcurrentDictionary<TKey,TValue> nesneler için, <gcAllowVeryLargeObjects> yapılandırma öğesini çalışma zamanı ortamında olarak ayarlayarak 64 bitlik bir sistemde en büyük dizi boyutunu 2 GIGABAYT (GB) olarak artırabilirsiniz true .For very large ConcurrentDictionary<TKey,TValue> objects, you can increase the maximum array size to 2 gigabytes (GB) on a 64-bit system by setting the <gcAllowVeryLargeObjects> configuration element to true in the run-time environment.

Not

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>IReadOnlyCollection<T> IReadOnlyDictionary<TKey,TValue> .NET Framework 4,6 ile başlayan ve arabirimlerini uygular; önceki .NET Framework sürümlerinde, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> sınıfı bu arabirimleri gerçekleştirmedi.ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implements the IReadOnlyCollection<T> and IReadOnlyDictionary<TKey,TValue> interfaces starting with the .NET Framework 4.6; in previous versions of the .NET Framework, the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class did not implement these interfaces.

Sınıfı gibi System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TValue> , ConcurrentDictionary<TKey,TValue> IDictionary<TKey,TValue> arabirimini uygular.Like the System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TValue> class, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implements the IDictionary<TKey,TValue> interface. Ayrıca, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, sözlükte anahtar/değer çiftleri eklemek veya güncelleştirmek için çeşitli yöntemler sağlar.In addition, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> provides several methods for adding or updating key/value pairs in the dictionary, as described in the following table.

Bunu yapmak içinTo do this Bu yöntemi kullanınUse this method Kullanım notlarıUsage notes
Sözlükte zaten mevcut değilse, sözlüğe yeni bir anahtar ekleyinAdd a new key to the dictionary, if it doesn't already exist in the dictionary TryAdd Bu yöntem, anahtar sözlükte Şu anda mevcut değilse, belirtilen anahtar/değer çiftini ekler.This method adds the specified key/value pair, if the key doesn't currently exist in the dictionary. Yöntemi, true false yeni çiftin eklenmiş olmasına bağlı olarak veya döndürür.The method returns true or false depending on whether the new pair was added.
Bu anahtarın belirli bir değeri varsa, sözlükte var olan bir anahtarın değerini güncelleştirinUpdate the value for an existing key in the dictionary, if that key has a specific value TryUpdate Bu yöntem, anahtarın belirtilen bir değere sahip olup olmadığını denetler ve varsa anahtarı yeni bir değerle güncelleştirir.This method checks whether the key has a specified value, and if it does, updates the key with a new value. Bu CompareExchange Yöntem, sözlük öğeleri için kullanılması dışında yöntemine benzer.It's similar to the CompareExchange method, except that it's used for dictionary elements.
Bir anahtar/değer çiftini koşulsuz olmayan sözlükte depolayın ve zaten var olan bir anahtarın değerinin üzerine yazınStore a key/value pair in the dictionary unconditionally, and overwrite the value of a key that already exists Dizin oluşturucunun ayarlayıcısı: dictionary[key] = newValueThe indexer's setter: dictionary[key] = newValue
Sözlüğe bir anahtar/değer çifti ekleyin veya anahtar zaten mevcutsa anahtarın değerini anahtarın mevcut değerine göre güncelleştirinAdd a key/value pair to the dictionary, or if the key already exists, update the value for the key based on the key's existing value AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>)

-veya--or-

AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>)
AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>) anahtar ve iki temsilciyi kabul eder.AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>) accepts the key and two delegates. Anahtar sözlükte yoksa, ilk temsilciyi kullanır; anahtarı kabul eder ve anahtar için eklenmesi gereken değeri döndürür.It uses the first delegate if the key doesn't exist in the dictionary; it accepts the key and returns the value that should be added for the key. Anahtar mevcutsa ikinci temsilciyi kullanır; anahtar ve geçerli değerini kabul eder ve anahtar için ayarlanması gereken yeni değeri döndürür.It uses the second delegate if the key does exist; it accepts the key and its current value, and it returns the new value that should be set for the key.

AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>) anahtarı, eklenecek bir değeri ve güncelleştirme temsilcisini kabul eder.AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>) accepts the key, a value to add, and the update delegate. Bu, bir anahtar eklemek için bir temsilci kullanmamasının dışında, önceki aşırı yüklemede de aynıdır.This is the same as the previous overload, except that it doesn't use a delegate to add a key.
Sözlükteki bir anahtarın değerini alır, sözlüğe değeri ekler ve anahtar yoksa geri döndürürGet the value for a key in the dictionary, adding the value to the dictionary and returning it if the key doesn't exist GetOrAdd(TKey, TValue)

-veya--or-

GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>)
Bu aşırı yüklemeler, sözlükte bir anahtar/değer çifti için yavaş başlatma sağlar ve yalnızca orada yoksa değeri ekler.These overloads provide lazy initialization for a key/value pair in the dictionary, adding the value only if it's not there.

GetOrAdd(TKey, TValue) anahtar yoksa, eklenecek değeri alır.GetOrAdd(TKey, TValue) takes the value to be added if the key doesn't exist.

GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>) anahtar yoksa değeri üreten bir temsilci alır.GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>) takes a delegate that will generate the value if the key doesn't exist.

Tüm bu işlemler atomik ve sınıftaki diğer tüm işlemlere göre iş parçacığı güvenlidir ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .All these operations are atomic and are thread-safe with regards to all other operations on the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class. Tek özel durumlar, bir temsilciyi kabul eden metodlardır, yani AddOrUpdate ve GetOrAdd .The only exceptions are the methods that accept a delegate, that is, AddOrUpdate and GetOrAdd. Sözlüğe yapılan değişiklikler ve yazma işlemleri için, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> iş parçacığı güvenliğini sağlamak üzere hassas kilitleme kullanır.For modifications and write operations to the dictionary, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> uses fine-grained locking to ensure thread safety. (Sözlükte okuma işlemleri, kilit boş bir şekilde gerçekleştirilir.) Bununla birlikte, bir kilit altında bilinmeyen kodu yürütmesinden kaynaklanan sorunlardan kaçınmak için, bu yöntemlerin temsilcileri kilitler dışında çağrılır.(Read operations on the dictionary are performed in a lock-free manner.) However, delegates for these methods are called outside the locks to avoid the problems that can arise from executing unknown code under a lock. Bu nedenle, bu temsilciler tarafından yürütülen kod işlemin kararlılığını etkilemez.Therefore, the code executed by these delegates is not subject to the atomicity of the operation.

Oluşturucular

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>()

Boş bir sınıfının yeni bir örneğini başlatır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> , varsayılan eşzamanlılık düzeyine sahiptir, varsayılan başlangıç kapasitesine sahiptir ve anahtar türü için varsayılan karşılaştırıcıyı kullanır.Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the default concurrency level, has the default initial capacity, and uses the default comparer for the key type.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>Belirtilen öğeden kopyalanmış öğeleri içeren sınıfın yeni bir örneğini başlatır, varsayılan IEnumerable<T> eşzamanlılık düzeyine sahiptir, varsayılan başlangıç kapasitesine sahiptir ve anahtar türü için varsayılan karşılaştırıcıyı kullanır.Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that contains elements copied from the specified IEnumerable<T>, has the default concurrency level, has the default initial capacity, and uses the default comparer for the key type.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>, IEqualityComparer<TKey>)

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>Belirtilen öğesinden kopyalanmış öğeleri içeren sınıfın yeni bir örneğini başlatır IEnumerable varsayılan eşzamanlılık düzeyine sahiptir, varsayılan başlangıç kapasitesine sahiptir ve belirtilen ' ı kullanır IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that contains elements copied from the specified IEnumerable has the default concurrency level, has the default initial capacity, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(IEqualityComparer<TKey>)

Boş bir sınıfının yeni bir örneğini başlatır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> , varsayılan eşzamanlılık düzeyi ve kapasitesine sahiptir ve belirtilen ' ı kullanır IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the default concurrency level and capacity, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(Int32, IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>, IEqualityComparer<TKey>)

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>Belirtilen ' dan kopyalanmış öğeleri içeren sınıfının yeni bir örneğini başlatır IEnumerable ve belirtilen ' ı kullanır IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that contains elements copied from the specified IEnumerable, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(Int32, Int32)

Boş bir sınıfının yeni bir örneğini başlatır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> , belirtilen eşzamanlılık düzeyine ve kapasiteye sahiptir ve anahtar türü için varsayılan karşılaştırıcıyı kullanır.Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the specified concurrency level and capacity, and uses the default comparer for the key type.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(Int32, Int32, IEqualityComparer<TKey>)

Boş bir sınıfının yeni bir örneğini başlatır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> , belirtilen eşzamanlılık düzeyine sahiptir, belirtilen ilk kapasiteye sahiptir ve belirtilen ' ı kullanır IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the specified concurrency level, has the specified initial capacity, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

Özellikler

Count

İçinde yer alan anahtar/değer çiftlerinin sayısını alır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Gets the number of key/value pairs contained in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

IsEmpty

Değerinin boş olup olmadığını gösteren bir değer alır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Gets a value that indicates whether the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> is empty.

Item[TKey]

Belirtilen anahtarla ilişkili değeri alır veya ayarlar.Gets or sets the value associated with the specified key.

Keys

İçindeki anahtarları içeren bir koleksiyon alır Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection containing the keys in the Dictionary<TKey,TValue>.

Values

İçindeki değerleri içeren bir koleksiyon alır Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection that contains the values in the Dictionary<TKey,TValue>.

Yöntemler

AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>)

Anahtar zaten yoksa öğesine bir anahtar/değer çifti eklemek ConcurrentDictionary<TKey,TValue> veya ConcurrentDictionary<TKey,TValue> anahtar zaten varsa içindeki bir anahtar/değer çiftini güncelleştirmek için belirtilen işlevleri kullanır.Uses the specified functions to add a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist, or to update a key/value pair in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key already exists.

AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>)

Anahtar zaten yoksa öğesine bir anahtar/değer çifti ekler ConcurrentDictionary<TKey,TValue> veya ConcurrentDictionary<TKey,TValue> anahtar zaten varsa belirtilen işlevi kullanarak içindeki bir anahtar/değer çiftini güncelleştirir.Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist, or updates a key/value pair in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> by using the specified function if the key already exists.

AddOrUpdate<TArg>(TKey, Func<TKey,TArg,TValue>, Func<TKey,TValue,TArg,TValue>, TArg)

Anahtar zaten yoksa ' a bir anahtar/değer çifti eklemek ConcurrentDictionary<TKey,TValue> ya da anahtar zaten varsa içindeki bir anahtar/değer çiftini güncelleştirmek için belirtilen işlevleri ve bağımsız değişkeni kullanır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Uses the specified functions and argument to add a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist, or to update a key/value pair in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key already exists.

Clear()

İçindeki tüm anahtarları ve değerleri kaldırır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Removes all keys and values from the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

ContainsKey(TKey)

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>Belirtilen anahtarı içerip içermediğini belirler.Determines whether the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> contains the specified key.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetEnumerator()

İle yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Returns an enumerator that iterates through the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>)

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>Anahtar zaten yoksa belirtilen işlevi kullanarak öğesine bir anahtar/değer çifti ekler.Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> by using the specified function if the key does not already exist. Yeni değeri veya anahtar varsa varolan değeri döndürür.Returns the new value, or the existing value if the key exists.

GetOrAdd(TKey, TValue)

Anahtar zaten yoksa öğesine bir anahtar/değer çifti ekler ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist. Yeni değeri veya anahtar varsa varolan değeri döndürür.Returns the new value, or the existing value if the key exists.

GetOrAdd<TArg>(TKey, Func<TKey,TArg,TValue>, TArg)

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>Belirtilen işlevi ve anahtar zaten yoksa bir bağımsız değişkeni kullanarak öğesine bir anahtar/değer çifti ekler veya anahtar varsa var olan değeri döndürür.Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> by using the specified function and an argument if the key does not already exist, or returns the existing value if the key exists.

GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToArray()

İçinde depolanan anahtar ve değer çiftlerini ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Yeni bir diziye kopyalar.Copies the key and value pairs stored in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> to a new array.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)
TryAdd(TKey, TValue)

Belirtilen anahtarı ve değeri öğesine eklemeye çalışır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Attempts to add the specified key and value to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

TryGetValue(TKey, TValue)

Kaynağından belirtilen anahtarla ilişkili değeri almaya çalışır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Attempts to get the value associated with the specified key from the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

TryRemove(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Sözlükten bir anahtar ve değer kaldırır.Removes a key and value from the dictionary.

TryRemove(TKey, TValue)

' Den belirtilen anahtara sahip değeri kaldırmaya ve döndürmeye çalışır ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Attempts to remove and return the value that has the specified key from the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

TryUpdate(TKey, TValue, TValue)

İle ilişkili değeri, key newValue varolan değeri key öğesine eşitse şekilde güncelleştirir comparisonValue .Updates the value associated with key to newValue if the existing value with key is equal to comparisonValue.

Belirtik Arabirim Kullanımları

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Öğesinin öğelerini ICollection belirtilen dizi dizininden başlayarak bir diziye kopyalar.Copies the elements of the ICollection to an array, starting at the specified array index.

ICollection.IsSynchronized

' E erişimin ICollection SyncRoot ile eşitlenip eşitlenmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether access to the ICollection is synchronized with the SyncRoot.

ICollection.SyncRoot

Erişimini eşitlemede kullanılabilecek bir nesne alır ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection. Bu özellik desteklenmiyor.This property is not supported.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Bir öğeyi koleksiyona ekler.Adds an item to the collection.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>)

ICollection<T>Öğesinin belirtilen anahtara sahip bir öğe içerip içermediğini alır.Gets whether the ICollection<T> contains an element with the specified key.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32)

Öğesinin öğelerini ICollection belirtilen dizi dizininden başlayarak bir diziye kopyalar.Copies the elements of the ICollection to an array, starting at the specified array index.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly

Salt okunurdur olduğunu gösteren bir değer alır ICollection .Gets a value that indicates whether the ICollection is read-only.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Belirtilen anahtar/değer çiftini koleksiyondan kaldırır.Removes the specified key/value pair from the collection.

IDictionary.Add(Object, Object)

Belirtilen anahtarı ve değeri sözlüğe ekler.Adds the specified key and value to the dictionary.

IDictionary.Contains(Object)

IDictionary<TKey,TValue>Belirtilen anahtara sahip bir öğe içerdiğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates the IDictionary<TKey,TValue> contains an element with the specified key.

IDictionary.GetEnumerator()

İçin bir sağlar IDictionaryEnumerator IDictionary<TKey,TValue> .Provides a IDictionaryEnumerator for the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary.IsFixedSize

Değerinin sabit boyutta olup olmadığını gösteren bir değer alır IDictionary<TKey,TValue> .Gets a value that indicates whether the IDictionary<TKey,TValue> has a fixed size.

IDictionary.IsReadOnly

Salt okunurdur olduğunu gösteren bir değer alır IDictionary<TKey,TValue> .Gets a value that indicates whether the IDictionary<TKey,TValue> is read-only.

IDictionary.Item[Object]

Belirtilen anahtarla ilişkili değeri alır veya ayarlar.Gets or sets the value associated with the specified key.

IDictionary.Keys

Anahtarlarını içeren bir öğesini alır ICollection IDictionary<TKey,TValue> .Gets an ICollection that contains the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary.Remove(Object)

Öğesinden belirtilen anahtara sahip öğeyi kaldırır IDictionary .Removes the element with the specified key from the IDictionary.

IDictionary.Values

ICollectionİçindeki değerleri içeren bir öğesini alır IDictionary .Gets an ICollection that contains the values in the IDictionary.

IDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue)

Belirtilen anahtarı ve değeri öğesine ekler IDictionary<TKey,TValue> .Adds the specified key and value to the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey)

Öğesinden belirtilen anahtara sahip öğeyi kaldırır IDictionary<TKey,TValue> .Removes the element with the specified key from the IDictionary<TKey,TValue>.

IEnumerable.GetEnumerator()

İle yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Returns an enumerator that iterates through the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys

İçindeki anahtarları içeren bir koleksiyon alır Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection containing the keys in the Dictionary<TKey,TValue>.

IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Values

İçindeki değerleri içeren bir koleksiyon alır Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection that contains the values in the Dictionary<TKey,TValue>.

Uzantı Metotları

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey)

, İçinde belirtilen ile ilişkili değeri almaya çalışır key dictionary .Tries to get the value associated with the specified key in the dictionary.

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

İçindeki belirtilen anahtarla ilişkili değeri almaya çalışır dictionary .Tries to get the value associated with the specified key in the dictionary.

Remove<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

, ' Dan belirtilen değeri kaldırmaya çalışır key dictionary .Tries to remove the value with the specified key from the dictionary.

TryAdd<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

key, Belirtilen ve öğesine eklemeyi dener value dictionary .Tries to add the specified key and value to the dictionary.

ToImmutableArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Belirtilen koleksiyondan sabit bir dizi oluşturur.Creates an immutable array from the specified collection.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Kaynak anahtarlarına bir dönüştürme işlevi uygulayarak, varolan bir öğe koleksiyonundan sabit bir sözlük oluşturur.Constructs an immutable dictionary from an existing collection of elements, applying a transformation function to the source keys.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin bazı dönüştürmesinden temel olarak sabit bir sözlük oluşturur.Constructs an immutable dictionary based on some transformation of a sequence.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Bir sırayı numaralandırır ve dönüştürür ve içeriklerinin sabit bir sözlüğünü üretir.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir sırayı numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar karşılaştırıcıyı kullanarak içeriklerinin sabit bir sözlüğünü oluşturur.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents by using the specified key comparer.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Bir sırayı numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar ve değer Karşılaştırıcılar kullanılarak içeriklerinin sabit bir sözlüğünü üretir.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents by using the specified key and value comparers.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriklerinin sabit bir karma kümesini oluşturur.Enumerates a sequence and produces an immutable hash set of its contents.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır, içeriklerinin sabit bir karma kümesini üretir ve küme türü için belirtilen eşitlik karşılaştırıcıyı kullanır.Enumerates a sequence, produces an immutable hash set of its contents, and uses the specified equality comparer for the set type.

ToImmutableList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriklerinin sabit bir listesini oluşturur.Enumerates a sequence and produces an immutable list of its contents.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Bir sırayı numaralandırır ve dönüştürür ve içeriklerinin sabit sıralanmış bir sözlüğünü üretir.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>)

Bir sırayı numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar karşılaştırıcıyı kullanarak içeriklerinin sabit sıralanmış bir sözlüğünü üretir.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents by using the specified key comparer.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Bir sırayı numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar ve değer Karşılaştırıcılar kullanılarak içeriklerinin sabit sıralanmış bir sözlüğünü üretir.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents by using the specified key and value comparers.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriklerinin sabit sıralanmış bir kümesini oluşturur.Enumerates a sequence and produces an immutable sorted set of its contents.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır, içeriklerinin sabit sıralanmış bir kümesini üretir ve belirtilen karşılaştırıcıyı kullanır.Enumerates a sequence, produces an immutable sorted set of its contents, and uses the specified comparer.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

DataTable DataRow Genel parametrenin bulunduğu bir giriş nesnesi verildiğinde, nesnelerin kopyalarını içeren bir döndürür IEnumerable<T> T DataRow .Returns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

DataRowNesneleri DataTable , IEnumerable<T> genel parametresinin bulunduğu bir giriş nesnesi verildiğinde, belirtilen öğesine kopyalar T DataRow .Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

DataRowNesneleri DataTable , IEnumerable<T> genel parametresinin bulunduğu bir giriş nesnesi verildiğinde, belirtilen öğesine kopyalar T DataRow .Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)

Bir sıra üzerinde bir biriktiricidir işlevi uygular.Applies an accumulator function over a sequence.

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)

Bir sıra üzerinde bir biriktiricidir işlevi uygular.Applies an accumulator function over a sequence. Belirtilen çekirdek değeri, ilk biriktiricidir değeri olarak kullanılır.The specified seed value is used as the initial accumulator value.

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)

Bir sıra üzerinde bir biriktiricidir işlevi uygular.Applies an accumulator function over a sequence. Belirtilen çekirdek değeri, ilk biriktiricidir değeri olarak kullanılır ve sonuç değerini seçmek için belirtilen işlev kullanılır.The specified seed value is used as the initial accumulator value, and the specified function is used to select the result value.

All<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir dizinin tüm öğelerinin bir koşulu karşılayıp karşılamadığını belirler.Determines whether all elements of a sequence satisfy a condition.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir sıranın herhangi bir öğe içerip içermediğini belirler.Determines whether a sequence contains any elements.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir dizinin herhangi bir öğesinin bir koşulu karşılayıp karşılamadığını belirler.Determines whether any element of a sequence satisfies a condition.

Append<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Dizinin sonuna bir değer ekler.Appends a value to the end of the sequence.

AsEnumerable<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Olarak yazılan girişi döndürür IEnumerable<T> .Returns the input typed as IEnumerable<T>.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Cast<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen türe yayınlar.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

Concat<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

İki diziyi art arda ekler.Concatenates two sequences.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Varsayılan eşitlik karşılaştırıcıyı kullanarak bir sıranın belirtilen öğeyi içerip içermediğini belirler.Determines whether a sequence contains a specified element by using the default equality comparer.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource, IEqualityComparer<TSource>)

Belirtilen öğeyi kullanarak bir sıranın belirtilen öğeyi içerip içermediğini belirler IEqualityComparer<T> .Determines whether a sequence contains a specified element by using a specified IEqualityComparer<T>.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Dizideki öğe sayısını döndürür.Returns the number of elements in a sequence.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen dizideki kaç öğenin bir koşulu karşılayıp karşılamadığını temsil eden bir sayı döndürür.Returns a number that represents how many elements in the specified sequence satisfy a condition.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Dizi boşsa, tek bir koleksiyonda belirtilen sıranın veya tür parametresinin varsayılan değerinin varsayılan değerini döndürür.Returns the elements of the specified sequence or the type parameter's default value in a singleton collection if the sequence is empty.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Dizi boşsa, tek bir koleksiyonda belirtilen sıranın veya belirtilen değerin öğelerini döndürür.Returns the elements of the specified sequence or the specified value in a singleton collection if the sequence is empty.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcıyı kullanarak bir dizideki ayrı öğeleri döndürür.Returns distinct elements from a sequence by using the default equality comparer to compare values.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için belirtilen ' i kullanarak bir dizideki ayrı öğeleri döndürür IEqualityComparer<T> .Returns distinct elements from a sequence by using a specified IEqualityComparer<T> to compare values.

ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir dizideki belirtilen dizindeki öğeyi döndürür.Returns the element at a specified index in a sequence.

ElementAtOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Dizin aralık dışında bir dizide belirtilen dizindeki öğeyi veya varsayılan değeri döndürür.Returns the element at a specified index in a sequence or a default value if the index is out of range.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcıyı kullanarak iki sıranın ayarlama farkını üretir.Produces the set difference of two sequences by using the default equality comparer to compare values.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için belirtilen ' i kullanarak iki sıranın ayarlama farkını üretir IEqualityComparer<T> .Produces the set difference of two sequences by using the specified IEqualityComparer<T> to compare values.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Sıradaki ilk öğeyi döndürür.Returns the first element of a sequence.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirli bir koşulu karşılayan bir dizideki ilk öğeyi döndürür.Returns the first element in a sequence that satisfies a specified condition.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin ilk öğesini veya dizi hiçbir öğe içermiyorsa varsayılan değeri döndürür.Returns the first element of a sequence, or a default value if the sequence contains no elements.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bu tür bir öğe bulunamazsa, bir koşulu karşılayan dizinin ilk öğesini veya varsayılan değeri döndürür.Returns the first element of the sequence that satisfies a condition or a default value if no such element is found.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar Seçicisi işlevine göre gruplandırır.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar Seçicisi işlevine göre gruplandırır ve belirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak anahtarları karşılaştırır.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and compares the keys by using a specified comparer.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar Seçici işlevine göre gruplandırır ve belirtilen bir işlevi kullanarak her grup için öğeleri projeler halinde gruplandırır.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and projects the elements for each group by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir sıranın öğelerini bir anahtar Seçici işlevine göre gruplandırır.Groups the elements of a sequence according to a key selector function. Anahtarlar bir karşılaştırıcı kullanılarak karşılaştırılır ve her grubun öğeleri belirtilen bir işlev kullanılarak yansıtılmakta.The keys are compared by using a comparer and each group's elements are projected by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar Seçicisi işlevine göre gruplandırır ve her bir gruptan ve onun anahtarından bir sonuç değeri oluşturur.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar Seçicisi işlevine göre gruplandırır ve her bir gruptan ve onun anahtarından bir sonuç değeri oluşturur.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Anahtarlar, belirtilen karşılaştırıcı kullanılarak karşılaştırılır.The keys are compared by using a specified comparer.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar Seçicisi işlevine göre gruplandırır ve her bir gruptan ve onun anahtarından bir sonuç değeri oluşturur.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Her grubun öğeleri belirtilen bir işlev kullanılarak yansıtıllardır.The elements of each group are projected by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar Seçicisi işlevine göre gruplandırır ve her bir gruptan ve onun anahtarından bir sonuç değeri oluşturur.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Anahtar değerleri belirtilen karşılaştırıcı kullanılarak karşılaştırılır ve her grubun öğeleri belirtilen bir işlev kullanılarak yansıtılmakta.Key values are compared by using a specified comparer, and the elements of each group are projected by using a specified function.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>,TResult>)

Anahtarların eşitliğine göre iki sıranın öğelerini karşılıklı olarak ilişkilendirir ve sonuçları gruplandırır.Correlates the elements of two sequences based on equality of keys and groups the results. Anahtarları karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcısı kullanılır.The default equality comparer is used to compare keys.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

İki sıranın öğelerini anahtar eşitliğine göre ilişkilendirir ve sonuçları gruplandırır.Correlates the elements of two sequences based on key equality and groups the results. IEqualityComparer<T>Anahtarları karşılaştırmak için belirtilen bir kullanılır.A specified IEqualityComparer<T> is used to compare keys.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcıyı kullanarak iki sıranın küme kesişimini üretir.Produces the set intersection of two sequences by using the default equality comparer to compare values.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için belirtilen ' i kullanarak iki sıranın küme kesişimini üretir IEqualityComparer<T> .Produces the set intersection of two sequences by using the specified IEqualityComparer<T> to compare values.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>)

İki sıranın öğelerini eşleşen anahtarlara göre karşılıklı olarak ilişkilendirir.Correlates the elements of two sequences based on matching keys. Anahtarları karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcısı kullanılır.The default equality comparer is used to compare keys.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

İki sıranın öğelerini eşleşen anahtarlara göre karşılıklı olarak ilişkilendirir.Correlates the elements of two sequences based on matching keys. IEqualityComparer<T>Anahtarları karşılaştırmak için belirtilen bir kullanılır.A specified IEqualityComparer<T> is used to compare keys.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Sıradaki son öğeyi döndürür.Returns the last element of a sequence.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen bir koşulu karşılayan bir dizinin son öğesini döndürür.Returns the last element of a sequence that satisfies a specified condition.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir sıranın son öğesini veya dizi hiçbir öğe içermiyorsa varsayılan değeri döndürür.Returns the last element of a sequence, or a default value if the sequence contains no elements.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Böyle bir öğe bulunmazsa bir koşulu karşılayan bir sıranın son öğesini veya varsayılan değeri döndürür.Returns the last element of a sequence that satisfies a condition or a default value if no such element is found.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Int64Bir dizideki toplam öğe sayısını temsil eden bir döndürür.Returns an Int64 that represents the total number of elements in a sequence.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir Int64 dizideki kaç öğenin bir koşulu karşılayıp karşılamadığını temsil eden bir döndürür.Returns an Int64 that represents how many elements in a sequence satisfy a condition.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Genel dizideki en büyük değeri döndürür.Returns the maximum value in a generic sequence.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en büyük değeri döndürür Decimal .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Decimal value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en büyük değeri döndürür Double .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en büyük değeri döndürür Int32 .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en büyük değeri döndürür Int64 .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en fazla boş değer atanabilir Decimal değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Decimal value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en fazla boş değer atanabilir Double değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en fazla boş değer atanabilir Int32 değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en fazla boş değer atanabilir Int64 değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en fazla boş değer atanabilir Single değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Single value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en büyük değeri döndürür Single .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Single value.

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Genel bir dizinin her öğesinde bir Transform işlevini çağırır ve elde edilen en büyük değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the maximum resulting value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Genel bir dizideki en küçük değeri döndürür.Returns the minimum value in a generic sequence.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en küçük değeri döndürür Decimal .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Decimal value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en küçük değeri döndürür Double .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Double value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en küçük değeri döndürür Int32 .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Int32 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en küçük değeri döndürür Int64 .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Int64 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en az boş değer atanabilir Decimal değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Decimal value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en az boş değer atanabilir Double değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Double value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en az boş değer atanabilir Int32 değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Int32 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en az boş değer atanabilir Int64 değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Int64 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en az boş değer atanabilir Single değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Single value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Bir dizideki her öğe için bir Transform işlevini çağırır ve en küçük değeri döndürür Single .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Single value.

Min<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Genel bir dizinin her öğesinde bir Transform işlevini çağırır ve elde edilen en küçük değeri döndürür.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the minimum resulting value.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen bir türe göre filtreler.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Bir dizinin öğelerini bir anahtara göre artan düzende sıralar.Sorts the elements of a sequence in ascending order according to a key.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Belirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak bir sıranın öğelerini artan düzende sıralar.Sorts the elements of a sequence in ascending order by using a specified comparer.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Bir dizinin öğelerini bir anahtara göre azalan düzende sıralar.Sorts the elements of a sequence in descending order according to a key.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Belirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak bir dizinin öğelerini azalan sırada sıralar.Sorts the elements of a sequence in descending order by using a specified comparer.

Prepend<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Dizinin başlangıcına bir değer ekler.Adds a value to the beginning of the sequence.

Reverse<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizideki öğelerin sırasını tersine çevirir.Inverts the order of the elements in a sequence.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Bir dizinin her öğesini yeni bir biçimde projeler.Projects each element of a sequence into a new form.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,TResult>)

Öğenin dizinini ekleyerek bir sıranın her öğesini yeni bir biçimde projeler.Projects each element of a sequence into a new form by incorporating the element's index.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TResult>>)

Bir sıranın her bir öğesini bir öğesine IEnumerable<T> ve ortaya çıkan dizileri tek bir sırayla düzleştirir.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T> and flattens the resulting sequences into one sequence.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TResult>>)

Bir sıranın her bir öğesini bir öğesine IEnumerable<T> ve ortaya çıkan dizileri tek bir sırayla düzleştirir.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, and flattens the resulting sequences into one sequence. Her kaynak öğenin dizini, bu öğenin öngörülen formunda kullanılır.The index of each source element is used in the projected form of that element.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Bir dizinin her bir öğesi için olan projeler IEnumerable<T> , ortaya çıkan dizileri tek bir sırayla düzleştirir ve içindeki her öğe için bir sonuç Seçicisi işlevini çağırır.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, flattens the resulting sequences into one sequence, and invokes a result selector function on each element therein.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Bir dizinin her bir öğesi için olan projeler IEnumerable<T> , ortaya çıkan dizileri tek bir sırayla düzleştirir ve içindeki her öğe için bir sonuç Seçicisi işlevini çağırır.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, flattens the resulting sequences into one sequence, and invokes a result selector function on each element therein. Her kaynak öğenin dizini, bu öğenin ara tasarlanan formunda kullanılır.The index of each source element is used in the intermediate projected form of that element.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

İki sıranın, türleri için varsayılan eşitlik karşılaştırıcıyı kullanarak öğeleri karşılaştırarak eşit olup olmadığını belirler.Determines whether two sequences are equal by comparing the elements by using the default equality comparer for their type.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

İki sıranın, öğelerini belirtilen bir kullanarak karşılaştırarak eşit olup olmadığını belirler IEqualityComparer<T> .Determines whether two sequences are equal by comparing their elements by using a specified IEqualityComparer<T>.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Sıranın tek bir öğesini döndürür ve dizide tam olarak bir öğe yoksa bir özel durum oluşturur.Returns the only element of a sequence, and throws an exception if there is not exactly one element in the sequence.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşulu karşılayan bir dizinin tek öğesini döndürür ve birden fazla öğe varsa bir özel durum oluşturur.Returns the only element of a sequence that satisfies a specified condition, and throws an exception if more than one such element exists.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin tek bir öğesini veya dizi boşsa varsayılan değeri döndürür; dizide birden fazla öğe varsa, bu yöntem bir özel durum oluşturur.Returns the only element of a sequence, or a default value if the sequence is empty; this method throws an exception if there is more than one element in the sequence.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen bir koşulu veya böyle bir öğe yoksa varsayılan değeri karşılayan bir dizinin tek öğesini döndürür; Bu yöntem, koşulu karşılıyorsa, birden fazla öğe bir özel durum oluşturur.Returns the only element of a sequence that satisfies a specified condition or a default value if no such element exists; this method throws an exception if more than one element satisfies the condition.

Skip<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir dizide belirtilen sayıda öğeyi atlar ve ardından kalan öğeleri döndürür.Bypasses a specified number of elements in a sequence and then returns the remaining elements.

SkipLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

sourceKaynak koleksiyonun son öğeleriyle öğesinden öğeleri içeren yeni bir sıralanabilir koleksiyon döndürür count .Returns a new enumerable collection that contains the elements from source with the last count elements of the source collection omitted.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşul doğru olduğu sürece dizideki öğeleri atlar ve kalan öğeleri döndürür.Bypasses elements in a sequence as long as a specified condition is true and then returns the remaining elements.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Belirtilen koşul doğru olduğu sürece dizideki öğeleri atlar ve kalan öğeleri döndürür.Bypasses elements in a sequence as long as a specified condition is true and then returns the remaining elements. Öğenin dizini koşul işlevinin mantığında kullanılır.The element's index is used in the logic of the predicate function.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Take<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir sıranın başından itibaren belirtilen sayıda bitişik öğeyi döndürür.Returns a specified number of contiguous elements from the start of a sequence.

TakeLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Öğesinden son öğeleri içeren yeni bir sıralanabilir koleksiyon döndürür count source .Returns a new enumerable collection that contains the last count elements from source.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşul doğru olduğu sürece bir dizideki öğeleri döndürür.Returns elements from a sequence as long as a specified condition is true.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Belirtilen koşul doğru olduğu sürece bir dizideki öğeleri döndürür.Returns elements from a sequence as long as a specified condition is true. Öğenin dizini koşul işlevinin mantığında kullanılır.The element's index is used in the logic of the predicate function.

ToArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir öğesinden bir dizi oluşturur IEnumerable<T> .Creates an array from a IEnumerable<T>.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Dictionary<TKey,TValue> IEnumerable<T> Belirtilen anahtar Seçici işlevine göre bir öğesinden bir oluşturur.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Dictionary<TKey,TValue> IEnumerable<T> Belirtilen anahtar Seçici işlevine ve anahtar karşılaştırıcısı 'na göre bir öğesinden bir oluşturur.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Dictionary<TKey,TValue> IEnumerable<T> Belirtilen anahtar seçicisine ve öğe Seçici işlevlerine göre bir öğesinden bir oluşturur.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Dictionary<TKey,TValue> IEnumerable<T> Belirtilen anahtar Seçici işlevine, karşılaştırıcının ve öğe Seçici işlevine göre bir öğesinden bir oluşturur.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer, and an element selector function.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Kaynağından bir oluşturur HashSet<T> IEnumerable<T> .Creates a HashSet<T> from an IEnumerable<T>.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

HashSet<T> IEnumerable<T> Anahtarları karşılaştırmak için kullanarak öğesinden bir oluşturur comparer .Creates a HashSet<T> from an IEnumerable<T> using the comparer to compare keys.

ToList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Kaynağından bir oluşturur List<T> IEnumerable<T> .Creates a List<T> from an IEnumerable<T>.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Lookup<TKey,TElement> IEnumerable<T> Belirtilen anahtar Seçici işlevine göre bir öğesinden bir oluşturur.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Lookup<TKey,TElement> IEnumerable<T> Belirtilen anahtar Seçici işlevine ve anahtar karşılaştırıcısı 'na göre bir öğesinden bir oluşturur.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Lookup<TKey,TElement> IEnumerable<T> Belirtilen anahtar seçicisine ve öğe Seçici işlevlerine göre bir öğesinden bir oluşturur.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir Lookup<TKey,TElement> IEnumerable<T> karşılaştırıcı ve bir öğe Seçici işlevi olan belirtilen bir anahtar Seçici işlevine göre bir ile oluşturur.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer and an element selector function.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Varsayılan eşitlik karşılaştırıcıyı kullanarak iki sıranın set birleşimini üretir.Produces the set union of two sequences by using the default equality comparer.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Belirtilen bir kullanarak iki sıranın set birleşimini üretir IEqualityComparer<T> .Produces the set union of two sequences by using a specified IEqualityComparer<T>.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir koşula göre bir değer dizisini filtreler.Filters a sequence of values based on a predicate.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Bir koşula göre bir değer dizisini filtreler.Filters a sequence of values based on a predicate. Her öğenin dizini koşul işlevinin mantığındaki kullanılır.Each element's index is used in the logic of the predicate function.

Zip<TFirst,TSecond>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>)

Belirtilen iki dizideki öğeleri içeren bir tanımlama grubu sırası üretir.Produces a sequence of tuples with elements from the two specified sequences.

Zip<TFirst,TSecond,TResult>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>, Func<TFirst,TSecond,TResult>)

Belirtilen bir işlevi, iki sıranın karşılık gelen öğelerine uygular ve sonuçların bir dizisini üretir.Applies a specified function to the corresponding elements of two sequences, producing a sequence of the results.

AsParallel(IEnumerable)

Bir sorgunun paralelleştirilmesini mümkün hale getirme.Enables parallelization of a query.

AsParallel<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir sorgunun paralelleştirilmesini mümkün hale getirme.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Bir IEnumerable öğesine dönüştürür IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

AsQueryable<TElement>(IEnumerable<TElement>)

Genel ' i IEnumerable<T> genel olarak dönüştürür IQueryable<T> .Converts a generic IEnumerable<T> to a generic IQueryable<T>.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her düğümün üst öğelerini içeren öğelerin koleksiyonunu döndürür.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Kaynak koleksiyondaki her düğümün üst öğelerini içeren bir öğe filtrelenmiş koleksiyonunu döndürür.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Yalnızca eşleşen öğeler XName koleksiyona dahil edilir.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her belge ve öğenin alt düğümlerinin bir koleksiyonunu döndürür.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her öğe ve belge için alt öğeleri içeren öğelerin koleksiyonunu döndürür.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Kaynak koleksiyondaki her öğe ve belge için alt öğeleri içeren öğelerin filtrelenmiş bir koleksiyonunu döndürür.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Yalnızca eşleşen öğeler XName koleksiyona dahil edilir.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her öğe ve belgenin alt öğelerinin bir koleksiyonunu döndürür.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Kaynak koleksiyondaki her öğe ve belge için alt öğelerin filtrelenmiş bir koleksiyonunu döndürür.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Yalnızca eşleşen öğeler XName koleksiyona dahil edilir.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Belge düzeninde sıralanan, kaynak koleksiyondaki tüm düğümleri içeren düğümlerin bir koleksiyonunu döndürür.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her belge ve öğenin alt düğümlerinin bir koleksiyonunu döndürür.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her düğümü üst düğümünden kaldırır.Removes every node in the source collection from its parent node.

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Tüm ortak ve korumalı üyeleri ConcurrentDictionary<TKey,TValue> iş parçacığı açısından güvenlidir ve birden çok iş parçacığından aynı anda kullanılabilir.All public and protected members of ConcurrentDictionary<TKey,TValue> are thread-safe and may be used concurrently from multiple threads. Ancak, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Uzantı yöntemleri de dahil olmak üzere, uygulamalardan biri aracılığıyla erişilen üyelerin, iş parçacığı güvenli olduğu ve arayan tarafından eşitlenmesi gerekebilecek bir işlem.However, members accessed through one of the interfaces the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implements, including extension methods, are not guaranteed to be thread safe and may need to be synchronized by the caller.