Win32Exception Sınıf

Tanım

Win32 hata kodu için bir özel durum oluşturur.Throws an exception for a Win32 error code.

public ref class Win32Exception : System::Runtime::InteropServices::ExternalException
[System.Serializable]
public class Win32Exception : System.Runtime.InteropServices.ExternalException
type Win32Exception = class
  inherit ExternalException
  interface ISerializable
Public Class Win32Exception
Inherits ExternalException
Devralma
Türetilmiş
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği bir Win32 özel durumunun nasıl yakalanacağı ve içeriğini nasıl yorumlayacağınız gösterilmektedir.The following code example shows how to catch a Win32 exception and interpret its content. Örnek, bir Win32 özel durumu ile sonuçlanan, varolmayan bir yürütülebiliri başlatmaya çalışır.The example attempts to start a nonexistent executable, which results in a Win32 exception. Özel durumu yakalanınca örnek, özel durumun ilgili hata iletisini, kodunu ve kaynağını getirir.Upon catching the exception, the example fetches the respective error message, code, and origin of the exception.

try
{
  System::Diagnostics::Process^ myProc = gcnew System::Diagnostics::Process;
  //Attempting to start a non-existing executable
  myProc->StartInfo->FileName = "c:\nonexist.exe";
  //Start the application and assign it to the process component.
  myProc->Start();
}
catch ( Win32Exception^ w ) 
{
  Console::WriteLine( w->Message );
  Console::WriteLine( w->ErrorCode );
  Console::WriteLine( w->NativeErrorCode );
  Console::WriteLine( w->StackTrace );
  Console::WriteLine( w->Source );
  Exception^ e = w->GetBaseException();
  Console::WriteLine( e->Message );
}
try {
System.Diagnostics.Process myProc = new System.Diagnostics.Process();
myProc.StartInfo.FileName = "c:\nonexist.exe"; //Attempting to start a non-existing executable
myProc.Start();  //Start the application and assign it to the process component.  
}
catch(Win32Exception w) {
Console.WriteLine(w.Message);
Console.WriteLine(w.ErrorCode.ToString());
Console.WriteLine(w.NativeErrorCode.ToString());
Console.WriteLine(w.StackTrace);
Console.WriteLine(w.Source);
Exception e=w.GetBaseException();
Console.WriteLine(e.Message);
}
Try
  Dim myProc As New System.Diagnostics.Process()
  myProc.StartInfo.FileName = "c:\nonexist.exe" 'Attempting to start a non-existing executable
  myProc.Start()  'Start the application and assign it to the process component.  

Catch w As System.ComponentModel.Win32Exception
  Console.WriteLine(w.Message)
  Console.WriteLine(w.ErrorCode.ToString())
  Console.WriteLine(w.NativeErrorCode.ToString())
  Console.WriteLine(w.StackTrace)
  Console.WriteLine(w.Source)
  Dim e As New Exception()
  e = w.GetBaseException()
  Console.WriteLine(e.Message)
End Try

Açıklamalar

Win32 hata kodları, gösterildiklerinde bir sistem iletisine kendi sayısal gösterimlerinden çevrilir.Win32 error codes are translated from their numeric representations into a system message when they are displayed. Bu özel durumla ilişkili hata kodunun sayısal gösterimine erişmek için NativeErrorCode kullanın.Use NativeErrorCode to access the numeric representation of the error code associated with this exception. Hata kodları hakkında daha fazla bilgi için, https://msdn.microsoft.comADRESINDEKI Platform SDK belgelerinde "Win32 hata kodları" bölümüne bakın.For more information about the error codes, see "Win32 Error Codes" in the Platform SDK documentation at https://msdn.microsoft.com.

Oluşturucular

Win32Exception()

Oluşan son Win32 hatası ile Win32Exception sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the last Win32 error that occurred.

Win32Exception(Int32)

Belirtilen hatayla Win32Exception sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified error.

Win32Exception(Int32, String)

Belirtilen hata ve belirtilen ayrıntılı açıklama ile Win32Exception sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified error and the specified detailed description.

Win32Exception(SerializationInfo, StreamingContext)

Belirtilen bağlama ve serileştirme bilgileriyle Win32Exception sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified context and the serialization information.

Win32Exception(String)

Belirtilen ayrıntılı açıklamayla Win32Exception sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified detailed description.

Win32Exception(String, Exception)

Belirtilen ayrıntılı açıklama ve belirtilen özel durum ile Win32Exception sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified detailed description and the specified exception.

Özellikler

Data

Özel durum hakkında ek kullanıcı tanımlı bilgiler sağlayan anahtar/değer çiftleri koleksiyonunu alır.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Devralındığı yer: Exception)
ErrorCode

Hatanın HRESULT alır.Gets the HRESULT of the error.

(Devralındığı yer: ExternalException)
HelpLink

Bu özel durumla ilişkili Yardım dosyasının bağlantısını alır veya ayarlar.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Devralındığı yer: Exception)
HResult

Belirli bir özel duruma atanan kodlanmış bir sayısal değer olan HRESULT 'yi alır veya ayarlar.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Devralındığı yer: Exception)
InnerException

Geçerli özel duruma neden olan Exception örneğini alır.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)
Message

Geçerli özel durumu açıklayan bir ileti alır.Gets a message that describes the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)
NativeErrorCode

Bu özel durumla ilişkili Win32 hata kodunu alır.Gets the Win32 error code associated with this exception.

Source

Uygulamanın veya hataya neden olan nesnenin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Devralındığı yer: Exception)
StackTrace

Çağrı yığınında anlık çerçevelerin dize gösterimini alır.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Devralındığı yer: Exception)
TargetSite

Geçerli özel durumu oluşturan yöntemi alır.Gets the method that throws the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneyle eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetBaseException()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bir veya daha fazla sonraki özel durumun kök nedeni olan Exception döndürür.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Devralındığı yer: Exception)
GetHashCode()

Serves as the default hash function.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

SerializationInfo nesnesini, bu Win32Exception gerçekleştiği dosya adı ve satır numarasıyla ayarlar.Sets the SerializationInfo object with the file name and line number at which this Win32Exception occurred.

GetType()

Geçerli örneğin çalışma zamanı türünü alır.Gets the runtime type of the current instance.

(Devralındığı yer: Exception)
MemberwiseClone()

Creates a shallow copy of the current Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

NativeErrorCode, HResultveya her ikisini de içeren bir dize döndürür.Returns a string that contains the NativeErrorCode, or HResult, or both.

Ekinlikler

SerializeObjectState

Özel durum hakkında serileştirilmiş veri içeren bir özel durum nesnesi oluşturmak için bir özel durum serileştirildiğinde gerçekleşir.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Şunlara uygulanır