ContextMarshalException Sınıf

Tanım

Dikkat

ContextMarshalException is obsolete.

Bir nesneyi bağlam sınırının tamamında sıralama girişimi başarısız olduğunda oluşturulan özel durum.The exception that is thrown when an attempt to marshal an object across a context boundary fails.

public ref class ContextMarshalException : SystemException
public class ContextMarshalException : SystemException
[System.Serializable]
public class ContextMarshalException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Obsolete("ContextMarshalException is obsolete.")]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class ContextMarshalException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class ContextMarshalException : SystemException
type ContextMarshalException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type ContextMarshalException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Obsolete("ContextMarshalException is obsolete.")>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ContextMarshalException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ContextMarshalException = class
    inherit SystemException
Public Class ContextMarshalException
Inherits SystemException
Devralma
ContextMarshalException
Öznitelikler

Açıklamalar

Nesneler değere göre veya başvuruya göre sıralama yapabilir.Objects can marshal by value or by reference. Bağlam sınırı üzerinden sıralanmayacak bir tür geçirmeye yönelik herhangi bir girişim, ile sonuçlanır ContextMarshalException .Any attempt to pass a type that cannot be marshaled through a context boundary will result in a ContextMarshalException.

ContextMarshalException 0x80131504L değerine sahip HRESULT COR_E_CONTEXTMARSHAL kullanır.ContextMarshalException uses the HRESULT COR_E_CONTEXTMARSHAL which has the value 0x80131504L.

ContextMarshalExceptionEquals, başvuru eşitliğini destekleyen varsayılan uygulamayı kullanır.ContextMarshalException uses the default Equals implementation, which supports reference equality.

Bir örneğinin ilk özellik değerlerinin listesi için ContextMarshalException , ContextMarshalException oluşturuculara bakın.For a list of initial property values for an instance of ContextMarshalException, see the ContextMarshalException constructors.

Oluşturucular

ContextMarshalException()

Varsayılan özelliklerle sınıfının yeni bir örneğini başlatır ContextMarshalException .Initializes a new instance of the ContextMarshalException class with default properties.

ContextMarshalException(SerializationInfo, StreamingContext)

ContextMarshalException sınıfının yeni bir örneğini serileştirilmiş verilerle başlatır.Initializes a new instance of the ContextMarshalException class with serialized data.

ContextMarshalException(String)

Belirtilen bir hata iletisiyle sınıfın yeni bir örneğini başlatır ContextMarshalException .Initializes a new instance of the ContextMarshalException class with a specified error message.

ContextMarshalException(String, Exception)

ContextMarshalExceptionBelirtilen bir hata iletisiyle sınıfın yeni bir örneğini ve bu özel durumun nedeni olan iç özel duruma bir başvuruyu başlatır.Initializes a new instance of the ContextMarshalException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Özellikler

Data

Özel durum hakkında ek kullanıcı tanımlı bilgiler sağlayan anahtar/değer çiftleri koleksiyonunu alır.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Devralındığı yer: Exception)
HelpLink

Bu özel durumla ilişkili Yardım dosyasının bağlantısını alır veya ayarlar.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Devralındığı yer: Exception)
HResult

Belirli bir özel duruma atanan kodlanmış bir sayısal değer olan HRESULT 'yi alır veya ayarlar.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Devralındığı yer: Exception)
InnerException

ExceptionGeçerli özel duruma neden olan örneği alır.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)
Message

Geçerli özel durumu açıklayan bir ileti alır.Gets a message that describes the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)
Source

Uygulamanın veya hataya neden olan nesnenin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Devralındığı yer: Exception)
StackTrace

Çağrı yığınında anlık çerçevelerin dize gösterimini alır.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Devralındığı yer: Exception)
TargetSite

Geçerli özel durumu oluşturan yöntemi alır.Gets the method that throws the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetBaseException()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, Exception bir veya daha fazla sonraki özel durumun kök nedeni olan öğesini döndürür.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Devralındığı yer: Exception)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, SerializationInfo özel durum hakkındaki bilgileri ayarlar.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Devralındığı yer: Exception)
GetType()

Geçerli örneğin çalışma zamanı türünü alır.Gets the runtime type of the current instance.

(Devralındığı yer: Exception)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli özel durumun dize gösterimini oluşturur ve döndürür.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Ekinlikler

SerializeObjectState

Özel durum hakkında serileştirilmiş veri içeren bir özel durum nesnesi oluşturmak için bir özel durum serileştirildiğinde gerçekleşir.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.