SerializableAttribute Class

Definition

Bir sınıfın seri hale getirilebilir olduğunu gösterir.Indicates that a class can be serialized. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

public ref class SerializableAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
public sealed class SerializableAttribute : Attribute
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
public sealed class SerializableAttribute : Attribute
type SerializableAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class SerializableAttribute
Inherits Attribute
Inheritance
SerializableAttribute
Attributes

Examples

Aşağıdaki örnek, SerializableAttribute özniteliğiyle işaretlenmiş bir nesnenin serileştirmesini gösterir.The following example demonstrates serialization of an object that is marked with the SerializableAttribute attribute. SoapFormatteryerine BinaryFormatter kullanmak için uygun satırların açıklamasını kaldırın.To use the BinaryFormatter instead of the SoapFormatter, uncomment the appropriate lines.

#using <system.dll>
#using <system.messaging.dll>
#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// A test object that needs to be serialized.

[Serializable]
ref class TestSimpleObject
{
private:
  int member1;
  String^ member2;
  String^ member3;
  double member4;

public:

  // A field that is not serialized.

  [NonSerialized]
  String^ member5;
  TestSimpleObject()
  {
   member1 = 11;
   member2 = "hello";
   member3 = "hello";
   member4 = 3.14159265;
   member5 = "hello world!";
  }

  void Print()
  {
   Console::WriteLine( "member1 = ' {0}'", member1 );
   Console::WriteLine( "member2 = ' {0}'", member2 );
   Console::WriteLine( "member3 = ' {0}'", member3 );
   Console::WriteLine( "member4 = ' {0}'", member4 );
   Console::WriteLine( "member5 = ' {0}'", member5 );
  }

};

int main()
{
  // Creates a new TestSimpleObject object.
  TestSimpleObject^ obj = gcnew TestSimpleObject;
  Console::WriteLine( "Before serialization the Object* contains: " );
  obj->Print();

  // Opens a file and serializes the object into it in binary format.
  Stream^ stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Create );
  SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter;

  //BinaryFormatter* formatter = new BinaryFormatter();
  formatter->Serialize( stream, obj );
  stream->Close();

  // Empties obj.
  obj = nullptr;

  // Opens file S"data.xml" and deserializes the object from it.
  stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Open );
  formatter = gcnew SoapFormatter;

  //formatter = new BinaryFormatter();
  obj = dynamic_cast<TestSimpleObject^>(formatter->Deserialize( stream ));
  stream->Close();
  Console::WriteLine( "" );
  Console::WriteLine( "After deserialization the object contains: " );
  obj->Print();
}

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;
//using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

public class Test {
  public static void Main() {

   // Creates a new TestSimpleObject object.
   TestSimpleObject obj = new TestSimpleObject();

   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ");
   obj.Print();

   // Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Stream stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create);
   SoapFormatter formatter = new SoapFormatter();

   //BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();

   formatter.Serialize(stream, obj);
   stream.Close();

   // Empties obj.
   obj = null;

   // Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open);
   formatter = new SoapFormatter();

   //formatter = new BinaryFormatter();

   obj = (TestSimpleObject)formatter.Deserialize(stream);
   stream.Close();

   Console.WriteLine("");
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ");
   obj.Print();
  }
}

// A test object that needs to be serialized.
[Serializable()]
public class TestSimpleObject {

  public int member1;
  public string member2;
  public string member3;
  public double member4;

  // A field that is not serialized.
  [NonSerialized()] public string member5;

  public TestSimpleObject() {

    member1 = 11;
    member2 = "hello";
    member3 = "hello";
    member4 = 3.14159265;
    member5 = "hello world!";
  }

  public void Print() {

    Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1);
    Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2);
    Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3);
    Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4);
    Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5);
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates a new TestSimpleObject object.
   Dim obj As New TestSimpleObject()
   
   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ")
   obj.Print()
   
   ' Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Dim stream As Stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create)
   Dim formatter As New SoapFormatter()
   


   formatter.Serialize(stream, obj)
   stream.Close()
   
   ' Empties obj.
   obj = Nothing
   
   ' Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open)
   formatter = New SoapFormatter()   obj = CType(formatter.Deserialize(stream), TestSimpleObject)
   stream.Close()
   
   Console.WriteLine("")
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ")
   obj.Print()

  End Sub

End Class


' A test object that needs to be serialized.
<Serializable()> Public Class TestSimpleObject
  
  Public member1 As Integer
  Public member2 As String
  Public member3 As String
  Public member4 As Double
  
  ' A member that is not serialized.
  <NonSerialized()> Public member5 As String 
 
  
  Public Sub New()   
   member1 = 11
   member2 = "hello"
   member3 = "hello"
   member4 = 3.14159265
   member5 = "hello world!"
  End Sub
   
  
  Public Sub Print()   
   Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1)
   Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2)
   Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3)
   Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4)
   Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5)
  End Sub

End Class

Remarks

Bu türün örneklerinin seri hale getirilebilir olduğunu göstermek için SerializableAttribute özniteliğini bir türe uygulayın.Apply the SerializableAttribute attribute to a type to indicate that instances of this type can be serialized. Ortak dil çalışma zamanı, seri hale getirilen nesneler grafiğinde herhangi bir tür SerializableAttribute özniteliği uygulanmadığından SerializationException oluşturur.The common language runtime throws SerializationException if any type in the graph of objects being serialized does not have the SerializableAttribute attribute applied.

Sınıf, serileştirme işlemini denetlemek için ISerializable arabirimini de uyguladığından bile SerializableAttribute özniteliğini uygulayın.Apply the SerializableAttribute attribute even if the class also implements the ISerializable interface to control the serialization process.

Bir türe SerializableAttribute özniteliğini uyguladığınızda, tüm özel ve genel alanlar varsayılan olarak serileştirilir.When you apply the SerializableAttribute attribute to a type, all private and public fields are serialized by default. Serileştirme işlemini geçersiz kılmak için ISerializable arabirimini uygulayarak serileştirme daha ayrıntılı bir şekilde denetleyebilirsiniz.You can control serialization more granularly by implementing the ISerializable interface to override the serialization process.

Ya da alana NonSerializedAttribute özniteliğini uygulayarak alanları serileştirme dışında bırakabilirsiniz.Or you can exclude fields from serialization by applying the NonSerializedAttribute attribute to the field. Seri hale getirilebilir türdeki bir alan, belirli bir ortama özgü bir işaretçi, tanıtıcı veya başka bir veri yapısı içeriyorsa ve farklı bir ortamda anlamlı bir reconstituted, bu alana NonSerializedAttribute özniteliğini uygulamak isteyebilirsiniz.If a field of a serializable type contains a pointer, a handle, or some other data structure that is specific to a particular environment, and cannot be meaningfully reconstituted in a different environment, then you might want to apply the NonSerializedAttribute attribute to that field.

Öznitelikleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. öznitelikler.For more information about using attributes, see Attributes. Serileştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. System.Runtime.Serialization.For more information about serialization, see System.Runtime.Serialization.

Constructors

SerializableAttribute()

SerializableAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the SerializableAttribute class.

Properties

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bu Attributeiçin benzersiz bir tanımlayıcı alır.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Inherited from Attribute)

Methods

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Inherited from Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.Returns the hash code for this instance.

(Inherited from Attribute)
GetType()

Geçerli örneğin Type alır.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Inherited from Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Inherited from Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectbasit bir kopyasını oluşturur.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Explicit Interface Implementations

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilen bir nesnenin tür bilgilerini alır.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Inherited from Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Bir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Inherited from Attribute)

Applies to

See also