Double.ToString Yöntem

Tanım

Bu örneğin sayısal değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

Aşırı Yüklemeler

ToString(String, IFormatProvider)

Bu örneğin sayısal değerini belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information.

ToString(String)

Bu örneğin sayısal değerini, belirtilen biçimi kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation, using the specified format.

ToString(IFormatProvider)

Bu örneğin sayısal değerini belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.

ToString()

Bu örneğin sayısal değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

ToString(String, IFormatProvider)

Bu örneğin sayısal değerini belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (string format, IFormatProvider provider);
public string ToString (string? format, IFormatProvider? provider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String

Parametreler

format
String

Bir sayısal biçim dizesi.A numeric format string.

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan nesne.An object that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

String

Ve tarafından belirtildiği gibi bu örneğin değerinin dize temsili format provider .The string representation of the value of this instance as specified by format and provider.

Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Double birkaç farklı kültürde desteklenen standart sayısal biçim Belirticilerinin her birini kullanarak bir değer görüntüler.The following example displays a Double value using each of the supported standard numeric format specifiers for several different cultures.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

int main(array<System::String ^> ^args)
{
  double value = 16325.62901;
  String^ specifier;
  CultureInfo^ culture;

  // Use standard numeric format specifiers.
  specifier = "G";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("eu-ES");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16325,62901
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, CultureInfo::InvariantCulture));
  // Displays:  16325.62901

  specifier = "C";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-US");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  $16,325.63
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-GB");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  £16,325.63

  specifier = "E04";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("sv-SE");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays: 1,6326E+004  
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-NZ");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  1.6326E+004  

  specifier = "F";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("fr-FR");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16325,63
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-CA");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16325.63

  specifier = "N";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("es-ES");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16.325,63
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("fr-CA");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16 325,63

  specifier = "P";
  culture = CultureInfo::InvariantCulture;
  Console::WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
  // Displays:  163.26 %
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("ar-EG");
  Console::WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
  // Displays:  163.256 %

  return 0;
}
double value = 16325.62901;
string specifier;
CultureInfo culture;

// Use standard numeric format specifiers.
specifier = "G";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("eu-ES");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16325,62901
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, CultureInfo.InvariantCulture));
// Displays:  16325.62901

specifier = "C";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  $16,325.63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  £16,325.63

specifier = "E04";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("sv-SE");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays: 1,6326E+004
 culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-NZ");
 Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  1.6326E+004

specifier = "F";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-CA");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16325.63

specifier = "N";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16.325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-CA");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16 325,63

specifier = "P";
culture = CultureInfo.InvariantCulture;
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
// Displays:  163.26 %
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("ar-EG");
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
// Displays:  163.256 %
Dim value As Double = 16325.62901
Dim specifier As String
Dim culture As CultureInfo

' Use standard numeric format specifiers.
specifier = "G"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("eu-ES")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16325,62901
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, CultureInfo.InvariantCulture))
' Displays:  16325.62901

specifier = "C"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  $16,325.63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  £16,325.63

specifier = "E04"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("sv-SE")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays: 1,6326E+004  
 culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-NZ")
 Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  1.6326E+004  

specifier = "F"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-CA")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16325.63

specifier = "N"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16.325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-CA")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16 325,63

specifier = "P"
culture = CultureInfo.InvariantCulture
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture))
' Displays:  163.26 %
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("ar-EG")
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture))
' Displays:  163.256 %

Aşağıdaki örnek ToString , String ve olarak bir as parametresi alan kullanımını gösterir IFormatProvider .The following example illustrates the use of ToString, taking a String and an IFormatProvider as parameters.

public ref class Temperature: public IFormattable
{
  // IFormattable.ToString implementation.
public:
  virtual String^ ToString( String^ format, IFormatProvider^ provider )
  {
   if ( format != nullptr )
   {
     if ( format->Equals( "F" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'F", this->Value.ToString() );
     }

     if ( format->Equals( "C" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'C", this->Celsius.ToString() );
     }
   }

   return m_value.ToString( format, provider );
  }

protected:
  // The value holder
  double m_value;

public:
  property double Value 
  {
   double get()
   {
     return m_value;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = value;
   }
  }

  property double Celsius 
  {
   double get()
   {
     return (m_value - 32.0) / 1.8;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = 1.8 * value + 32.0;
   }
  }
};
public class Temperature : IFormattable {
  // IFormattable.ToString implementation.
  public string ToString(string format, IFormatProvider provider) {
    if( format != null ) {
      if( format.Equals("F") ) {
        return String.Format("{0}'F", this.Value.ToString());
      }
      if( format.Equals("C") ) {
        return String.Format("{0}'C", this.Celsius.ToString());
      }
    }

    return m_value.ToString(format, provider);
  }

  // The value holder
  protected double m_value;

  public double Value {
    get {
      return m_value;
    }
    set {
      m_value = value;
    }
  }

  public double Celsius {
    get {
      return (m_value-32.0)/1.8;
    }
    set {
      m_value = 1.8*value+32.0;
    }
  }
}
Public Class Temperature
  Implements IFormattable

  Public Overloads Function ToString(ByVal format As String, ByVal provider As IFormatProvider) As String _
    Implements IFormattable.ToString

    If Not (format Is Nothing) Then
      If format.Equals("F") Then
        Return [String].Format("{0}'F", Me.Value.ToString())
      End If
      If format.Equals("C") Then
        Return [String].Format("{0}'C", Me.Celsius.ToString())
      End If
    End If

    Return m_value.ToString(format, provider)
  End Function

  ' The value holder
  Protected m_value As Double

  Public Property Value() As Double
    Get
      Return m_value
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value
    End Set
  End Property

  Public Property Celsius() As Double
    Get
      Return (m_value - 32) / 1.8
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value * 1.8 + 32
    End Set
  End Property
End Class

Açıklamalar

ToString(String, IFormatProvider)Yöntemi Double belirtilen bir kültürün belirtilen biçimindeki bir değeri biçimlendirir.The ToString(String, IFormatProvider) method formats a Double value in a specified format of a specified culture. Farklı bir biçim veya kültür belirtmek istiyorsanız, yönteminin diğer aşırı yüklerini ToString aşağıdaki gibi kullanın:If you want to specify a different format or culture, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Biçim kullanmak içinTo use format Kültür içinFor culture Aşırı yüklemeyi kullanmaUse the overload
Varsayılan ("G") biçimiDefault ("G") format Varsayılan (geçerli) kültürDefault (current) culture ToString()
Varsayılan ("G") biçimiDefault ("G") format Belirli bir kültürA specific culture ToString(IFormatProvider)
Belirli bir biçim veya duyarlıkA specific format or precision Varsayılan (geçerli) kültürDefault (current) culture ToString(String)

Dönüş değeri,,, PositiveInfinitySymbol NegativeInfinitySymbol NaNSymbol veya tarafından belirtildiği gibi bir sayının dize temsili olabilir format .The return value can be PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbol, NaNSymbol, or the string representation of a number, as specified by format.

formatParametresi, D ve X dışında geçerli bir standart sayısal biçim belirticisinin yanı sıra özel sayısal biçim Belirticilerinin herhangi bir birleşimini de içerebilir.The format parameter can be any valid standard numeric format specifier except for D and X, as well as any combination of custom numeric format specifiers. formatİse null veya boş bir dize ise, bu örnek için dönüş değeri genel sayısal biçim Belirleyicisi ("G") ile biçimlendirilir.If format is null or an empty string, the return value for this instance is formatted with the general numeric format specifier ("G").

.NET, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

providerParametresi, IFormatProvider GetFormat yöntemi nesne döndüren bir uygulama NumberFormatInfo .The provider parameter is an IFormatProvider implementation whose GetFormat method returns a NumberFormatInfo object. Genellikle provider bir CultureInfo nesne veya NumberFormatInfo nesnedir.Typically, provider is a CultureInfo object or a NumberFormatInfo object. providerParametresi, biçimlendirmede kullanılan kültüre özgü bilgiler sağlar.The provider parameter supplies culture-specific information used in formatting. providerİse null , dönüş değeri NumberFormatInfo geçerli kültür için nesnesi kullanılarak biçimlendirilir.If provider is null, the return value is formatted using the NumberFormatInfo object for the current culture.

Varsayılan olarak, dönüş değeri yalnızca 15 basamağı duyarlık içerir, ancak bu en fazla 17 basamak dahili olarak korunur.By default, the return value only contains 15 digits of precision although a maximum of 17 digits is maintained internally. Bu örneğin değeri 15 basamaktan fazlaysa, ToString PositiveInfinitySymbol NegativeInfinitySymbol beklenen sayı yerine veya döndürür.If the value of this instance has greater than 15 digits, ToString returns PositiveInfinitySymbol or NegativeInfinitySymbol instead of the expected number. Daha fazla kesinlik gerekiyorsa, format "G17" biçim belirtimi ile belirtin ve bu sayı yalnızca en yüksek duyarlıkla temsil edilebilir ise, sayının bu duyarlık veya 17 basamakla temsil edilebilmesi durumunda 15 basamakla döndürülür.If you require more precision, specify format with the "G17" format specification, which always returns 17 digits of precision, or "R", which returns 15 digits if the number can be represented with that precision or 17 digits if the number can only be represented with maximum precision.

Arayanlara Notlar

Bazı durumlarda, Double "R" standart sayısal biçim dizesiyle biçimlendirilen değerler, veya anahtarları kullanılarak derlenirse /platform:x64 /platform:anycpu ve 64 bitlik sistemlerde çalıştırıldığında, başarılı bir şekilde gidiş dönüş değildir.In some cases, Double values formatted with the "R" standard numeric format string do not successfully round-trip if compiled using the /platform:x64 or /platform:anycpu switches and run on 64-bit systems. Bu sorunu geçici olarak çözmek için, Double "G17" standart sayısal biçim dizesini kullanarak değerleri biçimlendirebilirsiniz.To work around this problem, you can format Double values by using the "G17" standard numeric format string. Aşağıdaki örnek, başarılı bir şekilde gidiş dönüş olmayan bir değerle "R" biçim dizesini Double ve ayrıca özgün değeri başarıyla yuvarlamak için "G17" biçim dizesini kullanır.The following example uses the "R" format string with a Double value that does not round-trip successfully, and also uses the "G17" format string to successfully round-trip the original value.

::: Code Language = "CSharp" Source = "~/Samples/Snippets/CSharp/VS_Snippets_CLR_System/System. Double. ToString/CS/roundtripex1. cs "Interactive =" TRY-DotNet "ID =" Snippet5 ":::::: Code Language =" vb "Source =" ~/Samples/Snippets/VisualBasic/VS_Snippets_CLR_System/System. Double. ToString/vb/roundtripex1. vb "ID =" Snippet5 "::::::code language="csharp" source="~/samples/snippets/csharp/VS_Snippets_CLR_System/system.Double.ToString/cs/roundtripex1.cs" interactive="try-dotnet" id="Snippet5"::: :::code language="vb" source="~/samples/snippets/visualbasic/VS_Snippets_CLR_System/system.Double.ToString/vb/roundtripex1.vb" id="Snippet5":::

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

ToString(String)

Bu örneğin sayısal değerini, belirtilen biçimi kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation, using the specified format.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
public string ToString (string? format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametreler

format
String

Bir sayısal biçim dizesi.A numeric format string.

Döndürülenler

String

Tarafından belirtilen bu örneğin değerinin dize temsili format .The string representation of the value of this instance as specified by format.

Özel durumlar

format geçersizdir.format is invalid.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir sayısal değeri tanımlar ve "C" standart sayısal biçim dizesi kullanılarak bir para birimi değeri olarak biçimlendirir ve "N" standart sayısal biçim dizesi kullanılarak üç ondalık basamağa bir sayısal değer olarak biçimlendirir.The following example defines a numeric value and formats it as a currency value by using the "C" standard numeric format string and as a numeric value to three decimal places by using the "N" standard numeric format string. Sonuç dizeleri en-US kültürünün kuralları kullanılarak biçimlendirilir.The result strings are formatted by using the conventions of the en-US culture. Sayısal biçim dizeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Standart sayısal biçim dizeleri ve özel sayısal biçim dizeleri.For more information on numeric format strings, see Standard Numeric Format Strings and Custom Numeric Format Strings.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   float number = 1764.3789m;

   // Format as a currency value.
   Console.WriteLine(number.ToString("C"));

   // Format as a numeric value with 3 decimal places.
   Console.WriteLine(number.ToString("N3"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    $1,764.38
//    1,764.379
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim number As Double = 1764.3789
   
   ' Format as a currency value.
   Console.WriteLine(number.ToString("C"))
   
   ' Format as a numeric value with 3 decimal places.
   Console.WriteLine(number.ToString("N3"))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    $1,764.38
'    1,764.379

Aşağıdaki örnek, Double desteklenen standart sayısal biçim belirticilerini kullanarak üç özel sayısal biçim dizesi ile birlikte birkaç değeri görüntüler.The following example displays several Double values using the supported standard numeric format specifiers together with three custom numeric format strings. Bu özel biçim dizelerinden biri Single değerin önünde sıfır ile nasıl gösterileceğini gösterir.One of those custom format strings illustrates how to pad a Single value with leading zeros. Ayrıca, örnek, "R" hariç her standart biçim belirticisiyle duyarlık belirticileri kullanır.In addition, the example uses precision specifiers with each standard format specifier except for "R". Duyarlık Belirticilerinin değerleri 0 ile 3 arasındadır.The values of the precision specifiers range from 0 to 3. Sayısal değerleri dizelere dönüştürmek için örnek, en-US kültürünün biçimlendirme kurallarını kullanır.To convert the numeric values to strings, the example uses the formatting conventions of the en-US culture.

using namespace System;

void main()
{
  array<Double>^ numbers= {1054.32179, -195489100.8377, 1.0437E21, 
              -1.0573e-05};
  array<String^>^ specifiers = { "C", "E", "e", "F", "G", "N", "P", 
                 "R", "#,000.000", "0.###E-000",
                 "000,000,000,000.00###" };
  for each (Double number in numbers)
  { 
   Console::WriteLine("Formatting of {0}:", number);
   for each (String^ specifier in specifiers) {
     Console::WriteLine("  {0,-22} {1}", 
              specifier + ":", number.ToString(specifier));
     // Add precision specifiers from 0 to 3.
     if (specifier->Length == 1 & ! specifier->Equals("R")) {
      for (int precision = 0; precision <= 3; precision++) {
        String^ pSpecifier = String::Format("{0}{1}", specifier, precision);
        Console::WriteLine("  {0,-22} {1}", 
                 pSpecifier + ":", number.ToString(pSpecifier));
      }  
      Console::WriteLine();
     }  
   }
   Console::WriteLine();
  }
}
// The example displays the following output:
//    Formatting of 1054.32179:
//     C:           $1,054.32
//     C0:          $1,054
//     C1:          $1,054.3
//     C2:          $1,054.32
//     C3:          $1,054.322
//    
//     E:           1.054322E+003
//     E0:          1E+003
//     E1:          1.1E+003
//     E2:          1.05E+003
//     E3:          1.054E+003
//    
//     e:           1.054322e+003
//     e0:          1e+003
//     e1:          1.1e+003
//     e2:          1.05e+003
//     e3:          1.054e+003
//    
//     F:           1054.32
//     F0:          1054
//     F1:          1054.3
//     F2:          1054.32
//     F3:          1054.322
//    
//     G:           1054.32179
//     G0:          1054.32179
//     G1:          1E+03
//     G2:          1.1E+03
//     G3:          1.05E+03
//    
//     N:           1,054.32
//     N0:          1,054
//     N1:          1,054.3
//     N2:          1,054.32
//     N3:          1,054.322
//    
//     P:           105,432.18 %
//     P0:          105,432 %
//     P1:          105,432.2 %
//     P2:          105,432.18 %
//     P3:          105,432.179 %
//    
//     R:           1054.32179
//     #,000.000:       1,054.322
//     0.###E-000:      1.054E003
//     000,000,000,000.00###: 000,000,001,054.32179
//    
//    Formatting of -195489100.8377:
//     C:           ($195,489,100.84)
//     C0:          ($195,489,101)
//     C1:          ($195,489,100.8)
//     C2:          ($195,489,100.84)
//     C3:          ($195,489,100.838)
//    
//     E:           -1.954891E+008
//     E0:          -2E+008
//     E1:          -2.0E+008
//     E2:          -1.95E+008
//     E3:          -1.955E+008
//    
//     e:           -1.954891e+008
//     e0:          -2e+008
//     e1:          -2.0e+008
//     e2:          -1.95e+008
//     e3:          -1.955e+008
//    
//     F:           -195489100.84
//     F0:          -195489101
//     F1:          -195489100.8
//     F2:          -195489100.84
//     F3:          -195489100.838
//    
//     G:           -195489100.8377
//     G0:          -195489100.8377
//     G1:          -2E+08
//     G2:          -2E+08
//     G3:          -1.95E+08
//
//     N:           -195,489,100.84
//     N0:          -195,489,101
//     N1:          -195,489,100.8
//     N2:          -195,489,100.84
//     N3:          -195,489,100.838
//
//     P:           -19,548,910,083.77 %
//     P0:          -19,548,910,084 %
//     P1:          -19,548,910,083.8 %
//     P2:          -19,548,910,083.77 %
//     P3:          -19,548,910,083.770 %
//
//     R:           -195489100.8377
//     #,000.000:       -195,489,100.838
//     0.###E-000:      -1.955E008
//     000,000,000,000.00###: -000,195,489,100.8377
//
//    Formatting of 1.0437E+21:
//     C:           $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C0:          $1,043,700,000,000,000,000,000
//     C1:          $1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     C2:          $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C3:          $1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     E:           1.043700E+021
//     E0:          1E+021
//     E1:          1.0E+021
//     E2:          1.04E+021
//     E3:          1.044E+021
//
//     e:           1.043700e+021
//     e0:          1e+021
//     e1:          1.0e+021
//     e2:          1.04e+021
//     e3:          1.044e+021
//
//     F:           1043700000000000000000.00
//     F0:          1043700000000000000000
//     F1:          1043700000000000000000.0
//     F2:          1043700000000000000000.00
//     F3:          1043700000000000000000.000
//
//     G:           1.0437E+21
//     G0:          1.0437E+21
//     G1:          1E+21
//     G2:          1E+21
//     G3:          1.04E+21
//
//     N:           1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N0:          1,043,700,000,000,000,000,000
//     N1:          1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     N2:          1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N3:          1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     P:           104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P0:          104,370,000,000,000,000,000,000 %
//     P1:          104,370,000,000,000,000,000,000.0 %
//     P2:          104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P3:          104,370,000,000,000,000,000,000.000 %
//
//     R:           1.0437E+21
//     #,000.000:       1,043,700,000,000,000,000,000.000
//     0.###E-000:      1.044E021
//     000,000,000,000.00###: 1,043,700,000,000,000,000,000.00
//
//    Formatting of -1.0573E-05:
//     C:           $0.00
//     C0:          $0
//     C1:          $0.0
//     C2:          $0.00
//     C3:          $0.000
//
//     E:           -1.057300E-005
//     E0:          -1E-005
//     E1:          -1.1E-005
//     E2:          -1.06E-005
//     E3:          -1.057E-005
//
//     e:           -1.057300e-005
//     e0:          -1e-005
//     e1:          -1.1e-005
//     e2:          -1.06e-005
//     e3:          -1.057e-005
//
//     F:           0.00
//     F0:          0
//     F1:          0.0
//     F2:          0.00
//     F3:          0.000
//
//     G:           -1.0573E-05
//     G0:          -1.0573E-05
//     G1:          -1E-05
//     G2:          -1.1E-05
//     G3:          -1.06E-05
//
//     N:           0.00
//     N0:          0
//     N1:          0.0
//     N2:          0.00
//     N3:          0.000
//
//     P:           0.00 %
//     P0:          0 %
//     P1:          0.0 %
//     P2:          0.00 %
//     P3:          -0.001 %
//
//     R:           -1.0573E-05
//     #,000.000:       000.000
//     0.###E-000:      -1.057E-005
//     000,000,000,000.00###: -000,000,000,000.00001
double[] numbers= {1054.32179, -195489100.8377, 1.0437E21,
          -1.0573e-05};
string[] specifiers = { "C", "E", "e", "F", "G", "N", "P",
            "R", "#,000.000", "0.###E-000",
            "000,000,000,000.00###" };
foreach (double number in numbers)
{
  Console.WriteLine("Formatting of {0}:", number);
  foreach (string specifier in specifiers) {
   Console.WriteLine("  {0,-22} {1}",
            specifier + ":", number.ToString(specifier));
   // Add precision specifiers from 0 to 3.
   if (specifier.Length == 1 & ! specifier.Equals("R")) {
     for (int precision = 0; precision <= 3; precision++) {
      string pSpecifier = String.Format("{0}{1}", specifier, precision);
      Console.WriteLine("  {0,-22} {1}",
               pSpecifier + ":", number.ToString(pSpecifier));
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
  Console.WriteLine();
}
// The example displays the following output to the console:
//    Formatting of 1054.32179:
//     C:           $1,054.32
//     C0:          $1,054
//     C1:          $1,054.3
//     C2:          $1,054.32
//     C3:          $1,054.322
//
//     E:           1.054322E+003
//     E0:          1E+003
//     E1:          1.1E+003
//     E2:          1.05E+003
//     E3:          1.054E+003
//
//     e:           1.054322e+003
//     e0:          1e+003
//     e1:          1.1e+003
//     e2:          1.05e+003
//     e3:          1.054e+003
//
//     F:           1054.32
//     F0:          1054
//     F1:          1054.3
//     F2:          1054.32
//     F3:          1054.322
//
//     G:           1054.32179
//     G0:          1054.32179
//     G1:          1E+03
//     G2:          1.1E+03
//     G3:          1.05E+03
//
//     N:           1,054.32
//     N0:          1,054
//     N1:          1,054.3
//     N2:          1,054.32
//     N3:          1,054.322
//
//     P:           105,432.18 %
//     P0:          105,432 %
//     P1:          105,432.2 %
//     P2:          105,432.18 %
//     P3:          105,432.179 %
//
//     R:           1054.32179
//     #,000.000:       1,054.322
//     0.###E-000:      1.054E003
//     000,000,000,000.00###: 000,000,001,054.32179
//
//    Formatting of -195489100.8377:
//     C:           ($195,489,100.84)
//     C0:          ($195,489,101)
//     C1:          ($195,489,100.8)
//     C2:          ($195,489,100.84)
//     C3:          ($195,489,100.838)
//
//     E:           -1.954891E+008
//     E0:          -2E+008
//     E1:          -2.0E+008
//     E2:          -1.95E+008
//     E3:          -1.955E+008
//
//     e:           -1.954891e+008
//     e0:          -2e+008
//     e1:          -2.0e+008
//     e2:          -1.95e+008
//     e3:          -1.955e+008
//
//     F:           -195489100.84
//     F0:          -195489101
//     F1:          -195489100.8
//     F2:          -195489100.84
//     F3:          -195489100.838
//
//     G:           -195489100.8377
//     G0:          -195489100.8377
//     G1:          -2E+08
//     G2:          -2E+08
//     G3:          -1.95E+08
//
//     N:           -195,489,100.84
//     N0:          -195,489,101
//     N1:          -195,489,100.8
//     N2:          -195,489,100.84
//     N3:          -195,489,100.838
//
//     P:           -19,548,910,083.77 %
//     P0:          -19,548,910,084 %
//     P1:          -19,548,910,083.8 %
//     P2:          -19,548,910,083.77 %
//     P3:          -19,548,910,083.770 %
//
//     R:           -195489100.8377
//     #,000.000:       -195,489,100.838
//     0.###E-000:      -1.955E008
//     000,000,000,000.00###: -000,195,489,100.8377
//
//    Formatting of 1.0437E+21:
//     C:           $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C0:          $1,043,700,000,000,000,000,000
//     C1:          $1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     C2:          $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C3:          $1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     E:           1.043700E+021
//     E0:          1E+021
//     E1:          1.0E+021
//     E2:          1.04E+021
//     E3:          1.044E+021
//
//     e:           1.043700e+021
//     e0:          1e+021
//     e1:          1.0e+021
//     e2:          1.04e+021
//     e3:          1.044e+021
//
//     F:           1043700000000000000000.00
//     F0:          1043700000000000000000
//     F1:          1043700000000000000000.0
//     F2:          1043700000000000000000.00
//     F3:          1043700000000000000000.000
//
//     G:           1.0437E+21
//     G0:          1.0437E+21
//     G1:          1E+21
//     G2:          1E+21
//     G3:          1.04E+21
//
//     N:           1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N0:          1,043,700,000,000,000,000,000
//     N1:          1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     N2:          1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N3:          1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     P:           104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P0:          104,370,000,000,000,000,000,000 %
//     P1:          104,370,000,000,000,000,000,000.0 %
//     P2:          104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P3:          104,370,000,000,000,000,000,000.000 %
//
//     R:           1.0437E+21
//     #,000.000:       1,043,700,000,000,000,000,000.000
//     0.###E-000:      1.044E021
//     000,000,000,000.00###: 1,043,700,000,000,000,000,000.00
//
//    Formatting of -1.0573E-05:
//     C:           $0.00
//     C0:          $0
//     C1:          $0.0
//     C2:          $0.00
//     C3:          $0.000
//
//     E:           -1.057300E-005
//     E0:          -1E-005
//     E1:          -1.1E-005
//     E2:          -1.06E-005
//     E3:          -1.057E-005
//
//     e:           -1.057300e-005
//     e0:          -1e-005
//     e1:          -1.1e-005
//     e2:          -1.06e-005
//     e3:          -1.057e-005
//
//     F:           0.00
//     F0:          0
//     F1:          0.0
//     F2:          0.00
//     F3:          0.000
//
//     G:           -1.0573E-05
//     G0:          -1.0573E-05
//     G1:          -1E-05
//     G2:          -1.1E-05
//     G3:          -1.06E-05
//
//     N:           0.00
//     N0:          0
//     N1:          0.0
//     N2:          0.00
//     N3:          0.000
//
//     P:           0.00 %
//     P0:          0 %
//     P1:          0.0 %
//     P2:          0.00 %
//     P3:          -0.001 %
//
//     R:           -1.0573E-05
//     #,000.000:       000.000
//     0.###E-000:      -1.057E-005
//     000,000,000,000.00###: -000,000,000,000.00001
Dim numbers() As Double = {1054.32179, -195489100.8377, 1.0437E21, _
             -1.0573e-05}
Dim specifiers() As String = { "C", "E", "e", "F", "G", "N", "P", _
                "R", "#,000.000", "0.###E-000", _
                "000,000,000,000.00###" }
For Each number As Double In numbers
  Console.WriteLine("Formatting of {0}:", number)
  For Each specifier As String In specifiers
   Console.WriteLine("  {0,-22} {1}", 
            specifier + ":", number.ToString(specifier))
   ' Add precision specifiers from 0 to 3.
   If specifier.Length = 1 And Not specifier.Equals("R") Then
     For precision As Integer = 0 To 3
      Dim pSpecifier As String = String.Format("{0}{1}", specifier, precision)
      Console.WriteLine("  {0,-22} {1}", 
               pSpecifier + ":", number.ToString(pSpecifier))
     Next
     Console.WriteLine()   
   End If
  Next
  Console.WriteLine()
Next
' The example displays the following output:
'    Formatting of 1054.32179:
'     C:           $1,054.32
'     C0:          $1,054
'     C1:          $1,054.3
'     C2:          $1,054.32
'     C3:          $1,054.322
'    
'     E:           1.054322E+003
'     E0:          1E+003
'     E1:          1.1E+003
'     E2:          1.05E+003
'     E3:          1.054E+003
'    
'     e:           1.054322e+003
'     e0:          1e+003
'     e1:          1.1e+003
'     e2:          1.05e+003
'     e3:          1.054e+003
'    
'     F:           1054.32
'     F0:          1054
'     F1:          1054.3
'     F2:          1054.32
'     F3:          1054.322
'    
'     G:           1054.32179
'     G0:          1054.32179
'     G1:          1E+03
'     G2:          1.1E+03
'     G3:          1.05E+03
'    
'     N:           1,054.32
'     N0:          1,054
'     N1:          1,054.3
'     N2:          1,054.32
'     N3:          1,054.322
'    
'     P:           105,432.18 %
'     P0:          105,432 %
'     P1:          105,432.2 %
'     P2:          105,432.18 %
'     P3:          105,432.179 %
'    
'     R:           1054.32179
'     #,000.000:       1,054.322
'     0.###E-000:      1.054E003
'     000,000,000,000.00###: 000,000,001,054.32179
'    
'    Formatting of -195489100.8377:
'     C:           ($195,489,100.84)
'     C0:          ($195,489,101)
'     C1:          ($195,489,100.8)
'     C2:          ($195,489,100.84)
'     C3:          ($195,489,100.838)
'    
'     E:           -1.954891E+008
'     E0:          -2E+008
'     E1:          -2.0E+008
'     E2:          -1.95E+008
'     E3:          -1.955E+008
'    
'     e:           -1.954891e+008
'     e0:          -2e+008
'     e1:          -2.0e+008
'     e2:          -1.95e+008
'     e3:          -1.955e+008
'    
'     F:           -195489100.84
'     F0:          -195489101
'     F1:          -195489100.8
'     F2:          -195489100.84
'     F3:          -195489100.838
'    
'     G:           -195489100.8377
'     G0:          -195489100.8377
'     G1:          -2E+08
'     G2:          -2E+08
'     G3:          -1.95E+08
'    
'     N:           -195,489,100.84
'     N0:          -195,489,101
'     N1:          -195,489,100.8
'     N2:          -195,489,100.84
'     N3:          -195,489,100.838
'    
'     P:           -19,548,910,083.77 %
'     P0:          -19,548,910,084 %
'     P1:          -19,548,910,083.8 %
'     P2:          -19,548,910,083.77 %
'     P3:          -19,548,910,083.770 %
'    
'     R:           -195489100.8377
'     #,000.000:       -195,489,100.838
'     0.###E-000:      -1.955E008
'     000,000,000,000.00###: -000,195,489,100.8377
'    
'    Formatting of 1.0437E+21:
'     C:           $1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     C0:          $1,043,700,000,000,000,000,000
'     C1:          $1,043,700,000,000,000,000,000.0
'     C2:          $1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     C3:          $1,043,700,000,000,000,000,000.000
'    
'     E:           1.043700E+021
'     E0:          1E+021
'     E1:          1.0E+021
'     E2:          1.04E+021
'     E3:          1.044E+021
'    
'     e:           1.043700e+021
'     e0:          1e+021
'     e1:          1.0e+021
'     e2:          1.04e+021
'     e3:          1.044e+021
'    
'     F:           1043700000000000000000.00
'     F0:          1043700000000000000000
'     F1:          1043700000000000000000.0
'     F2:          1043700000000000000000.00
'     F3:          1043700000000000000000.000
'    
'     G:           1.0437E+21
'     G0:          1.0437E+21
'     G1:          1E+21
'     G2:          1E+21
'     G3:          1.04E+21
'    
'     N:           1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     N0:          1,043,700,000,000,000,000,000
'     N1:          1,043,700,000,000,000,000,000.0
'     N2:          1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     N3:          1,043,700,000,000,000,000,000.000
'    
'     P:           104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
'     P0:          104,370,000,000,000,000,000,000 %
'     P1:          104,370,000,000,000,000,000,000.0 %
'     P2:          104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
'     P3:          104,370,000,000,000,000,000,000.000 %
'    
'     R:           1.0437E+21
'     #,000.000:       1,043,700,000,000,000,000,000.000
'     0.###E-000:      1.044E021
'     000,000,000,000.00###: 1,043,700,000,000,000,000,000.00
'    
'    Formatting of -1.0573E-05:
'     C:           $0.00
'     C0:          $0
'     C1:          $0.0
'     C2:          $0.00
'     C3:          $0.000
'    
'     E:           -1.057300E-005
'     E0:          -1E-005
'     E1:          -1.1E-005
'     E2:          -1.06E-005
'     E3:          -1.057E-005
'    
'     e:           -1.057300e-005
'     e0:          -1e-005
'     e1:          -1.1e-005
'     e2:          -1.06e-005
'     e3:          -1.057e-005
'    
'     F:           0.00
'     F0:          0
'     F1:          0.0
'     F2:          0.00
'     F3:          0.000
'    
'     G:           -1.0573E-05
'     G0:          -1.0573E-05
'     G1:          -1E-05
'     G2:          -1.1E-05
'     G3:          -1.06E-05
'    
'     N:           0.00
'     N0:          0
'     N1:          0.0
'     N2:          0.00
'     N3:          0.000
'    
'     P:           0.00 %
'     P0:          0 %
'     P1:          0.0 %
'     P2:          0.00 %
'     P3:          -0.001 %
'    
'     R:           -1.0573E-05
'     #,000.000:       000.000
'     0.###E-000:      -1.057E-005
'     000,000,000,000.00###: -000,000,000,000.00001

Açıklamalar

ToString(String)Yöntemi, Double geçerli kültürün kurallarını kullanarak belirtilen biçimdeki bir değeri biçimlendirir.The ToString(String) method formats a Double value in a specified format by using the conventions of the current culture. Farklı bir biçim veya kültür belirtmek istiyorsanız, yönteminin diğer aşırı yüklerini ToString aşağıdaki gibi kullanın:If you want to specify a different format or culture, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Biçim kullanmak içinTo use format Kültür içinFor culture Aşırı yüklemeyi kullanmaUse the overload
Varsayılan ("G") biçimiDefault ("G") format Varsayılan (geçerli) kültürDefault (current) culture ToString()
Varsayılan ("G") biçimiDefault ("G") format Belirli bir kültürA specific culture ToString(IFormatProvider)
Belirli bir biçim veya duyarlıkA specific format or precision Belirli bir kültürA specific culture ToString(String, IFormatProvider)

Dönüş değeri,,, PositiveInfinitySymbol NegativeInfinitySymbol NaNSymbol veya tarafından belirtildiği gibi bir sayının dize temsili olabilir format .The return value can be PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbol, NaNSymbol, or the string representation of a number, as specified by format.

formatParametresi, D ve X dışında geçerli bir standart sayısal biçim belirticisinin yanı sıra özel sayısal biçim Belirticilerinin herhangi bir birleşimini de içerebilir.The format parameter can be any valid standard numeric format specifier except for D and X, as well as any combination of custom numeric format specifiers. formatYa da null boş bir dize ise, dönüş değeri genel sayısal biçim Belirleyicisi ("G") ile biçimlendirilir.If format is null or an empty string, the return value is formatted with the general numeric format specifier ("G").

.NET, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Varsayılan olarak, dönüş değeri yalnızca 15 basamağı duyarlık içerir, ancak bu en fazla 17 basamak dahili olarak korunur.By default, the return value only contains 15 digits of precision although a maximum of 17 digits is maintained internally. Bu örneğin değeri 15 basamaktan fazlaysa, ToString PositiveInfinitySymbol NegativeInfinitySymbol beklenen sayı yerine veya döndürür.If the value of this instance has greater than 15 digits, ToString returns PositiveInfinitySymbol or NegativeInfinitySymbol instead of the expected number. Daha fazla kesinlik gerekiyorsa, format "G17" biçim belirtimi ile belirtin ve bu sayı yalnızca en yüksek duyarlıkla temsil edilebilir ise, sayının bu duyarlık veya 17 basamakla temsil edilebilmesi durumunda 15 basamakla döndürülür.If you require more precision, specify format with the "G17" format specification, which always returns 17 digits of precision, or "R", which returns 15 digits if the number can be represented with that precision or 17 digits if the number can only be represented with maximum precision.

Arayanlara Notlar

Bazı durumlarda, Double "R" standart sayısal biçim dizesiyle biçimlendirilen değerler, veya anahtarları kullanılarak derlenirse /platform:x64 /platform:anycpu ve 64 bitlik sistemlerde çalıştırıldığında, başarılı bir şekilde gidiş dönüş değildir.In some cases, Double values formatted with the "R" standard numeric format string do not successfully round-trip if compiled using the /platform:x64 or /platform:anycpu switches and run on 64-bit systems. Bu sorunu geçici olarak çözmek için, Double "G17" standart sayısal biçim dizesini kullanarak değerleri biçimlendirebilirsiniz.To work around this problem, you can format Double values by using the "G17" standard numeric format string. Aşağıdaki örnek, başarılı bir şekilde gidiş dönüş olmayan bir değerle "R" biçim dizesini Double ve ayrıca özgün değeri başarıyla yuvarlamak için "G17" biçim dizesini kullanır.The following example uses the "R" format string with a Double value that does not round-trip successfully, and also uses the "G17" format string to successfully round-trip the original value.

::: Code Language = "CSharp" Source = "~/Samples/Snippets/CSharp/VS_Snippets_CLR_System/System. Double. ToString/CS/roundtripex2. cs "Interactive =" TRY-DotNet "ID =" Snippet6 ":::::: Code Language =" vb "Source =" ~/Samples/Snippets/VisualBasic/VS_Snippets_CLR_System/System. Double. ToString/vb/roundtripex2. vb "ID =" Snippet6 "::::::code language="csharp" source="~/samples/snippets/csharp/VS_Snippets_CLR_System/system.Double.ToString/cs/roundtripex2.cs" interactive="try-dotnet" id="Snippet6"::: :::code language="vb" source="~/samples/snippets/visualbasic/VS_Snippets_CLR_System/system.Double.ToString/vb/roundtripex2.vb" id="Snippet6":::

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

ToString(IFormatProvider)

Bu örneğin sayısal değerini belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.

public:
 virtual System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametreler

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan nesne.An object that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

String

Tarafından belirtilen bu örneğin değerinin dize temsili provider .The string representation of the value of this instance as specified by provider.

Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Double CultureInfo çeşitli farklı kültürleri temsil eden nesneleri kullanarak iki değerin dize gösterimini görüntüler.The following example displays the string representation of two Double values using CultureInfo objects that represent several different cultures.

double value;

value = -16325.62015;
// Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
// Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")));
// Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")));

value = 16034.125E21;
// Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
// Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")));
// Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")));
// This example displays the following output to the console:
//    -16325.62015
//    -16325.62015
//    -16325,62015
//    1.6034125E+25
//    1.6034125E+25
//    1,6034125E+25
Dim value As Double 

value = -16325.62015
' Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture))
' Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")))
' Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")))

value = 16034.125E21
' Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture))
' Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")))
' Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")))
' This example displays the following output to the console:
'    -16325.62015
'    -16325.62015
'    -16325,62015
'    1.6034125E+25
'    1.6034125E+25
'    1,6034125E+25

Aşağıdaki örnek ToString , String ve olarak bir as parametresi alan kullanımını gösterir IFormatProvider .The following example illustrates the use of ToString, taking a String and an IFormatProvider as parameters.

public ref class Temperature: public IFormattable
{
  // IFormattable.ToString implementation.
public:
  virtual String^ ToString( String^ format, IFormatProvider^ provider )
  {
   if ( format != nullptr )
   {
     if ( format->Equals( "F" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'F", this->Value.ToString() );
     }

     if ( format->Equals( "C" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'C", this->Celsius.ToString() );
     }
   }

   return m_value.ToString( format, provider );
  }

protected:
  // The value holder
  double m_value;

public:
  property double Value 
  {
   double get()
   {
     return m_value;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = value;
   }
  }

  property double Celsius 
  {
   double get()
   {
     return (m_value - 32.0) / 1.8;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = 1.8 * value + 32.0;
   }
  }
};
public class Temperature : IFormattable {
  // IFormattable.ToString implementation.
  public string ToString(string format, IFormatProvider provider) {
    if( format != null ) {
      if( format.Equals("F") ) {
        return String.Format("{0}'F", this.Value.ToString());
      }
      if( format.Equals("C") ) {
        return String.Format("{0}'C", this.Celsius.ToString());
      }
    }

    return m_value.ToString(format, provider);
  }

  // The value holder
  protected double m_value;

  public double Value {
    get {
      return m_value;
    }
    set {
      m_value = value;
    }
  }

  public double Celsius {
    get {
      return (m_value-32.0)/1.8;
    }
    set {
      m_value = 1.8*value+32.0;
    }
  }
}
Public Class Temperature
  Implements IFormattable

  Public Overloads Function ToString(ByVal format As String, ByVal provider As IFormatProvider) As String _
    Implements IFormattable.ToString

    If Not (format Is Nothing) Then
      If format.Equals("F") Then
        Return [String].Format("{0}'F", Me.Value.ToString())
      End If
      If format.Equals("C") Then
        Return [String].Format("{0}'C", Me.Celsius.ToString())
      End If
    End If

    Return m_value.ToString(format, provider)
  End Function

  ' The value holder
  Protected m_value As Double

  Public Property Value() As Double
    Get
      Return m_value
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value
    End Set
  End Property

  Public Property Celsius() As Double
    Get
      Return (m_value - 32) / 1.8
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value * 1.8 + 32
    End Set
  End Property
End Class

Açıklamalar

ToString(IFormatProvider)Yöntemi, belirtilen bir Double kültürün varsayılan ("G" veya genel) biçimindeki bir değeri biçimlendirir.The ToString(IFormatProvider) method formats a Double value in the default ("G", or general) format of a specified culture. Farklı bir biçim veya kültür belirtmek istiyorsanız, yönteminin diğer aşırı yüklerini ToString aşağıdaki gibi kullanın:If you want to specify a different format or culture, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Biçim kullanmak içinTo use format Kültür içinFor culture Aşırı yüklemeyi kullanmaUse the overload
Varsayılan ("G") biçimiDefault ("G") format Varsayılan (geçerli)Default (current) ToString()
Belirli bir biçim veya duyarlıkA specific format or precision Varsayılan (geçerli) kültürDefault (current) culture ToString(String)
Belirli bir biçim veya duyarlıkA specific format or precision Belirli bir kültürA specific culture ToString(String, IFormatProvider)

Dönüş değeri,, PositiveInfinitySymbol NegativeInfinitySymbol NaNSymbol veya biçiminde bir dize olabilir:The return value can be PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbol, NaNSymbol, or a string of the form:

[sign] integral rakamları [. [ kesirli basamaklar]] [E [imzala] üstel basamaklar][sign]integral-digits[.[fractional-digits]][E[sign]exponential-digits]

İsteğe bağlı öğeler çerçeve ve köşeli ayraç içine alınır ([ve]).Optional elements are framed in square brackets ([ and ]). "Rakamlar" terimini içeren öğeler 0-9 arasında bir dizi sayısal karakterden oluşur.Elements that contain the term "digits" consist of a series of numeric characters ranging from 0 to 9. Aşağıdaki tabloda listelenen öğeler desteklenir.The elements listed in the following table are supported.

ÖğeElement AçıklamaDescription
signsign Eksi işareti ve artı işareti simgesi.A negative sign or positive sign symbol.
tamsayı basamaklarintegral-digits Sayının tamsayı kısmını belirten rakam dizisi.A series of digits specifying the integral part of the number. Kesirli basamaklar varsa tamsayı basamaklar bulunmayabilir.Integral-digits can be absent if there are fractional-digits.
'.''.' Bir kültüre özgü ondalık nokta sembolü.A culture-specific decimal point symbol.
kesirli basamaklarfractional-digits Sayının kesirli bölümü belirten rakam dizisi.A series of digits specifying the fractional part of the number.
'E''E' Üstel (bilimsel) gösterimi belirten büyük harfli ' E ' karakteri.An uppercase character 'E', indicating exponential (scientific) notation.
üstel basamaklarexponential-digits Bir üssü belirten rakam dizisi.A series of digits specifying an exponent.

Dönüş değerine örnek olarak, "100", "-123.456.789", "123.45 E + 6", "500", "3,1416", "600", "-0,123" ve "-Infinity" verilebilir.Some examples of the return value are "100", "-123,456,789", "123.45E+6", "500", "3.1416", "600", "-0.123", and "-Infinity".

Bu örnek, genel bir sayısal biçim belirteci ("G") ile biçimlendirilir.This instance is formatted with the general numeric format specifier ("G").

.NET, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

providerParametresi, IFormatProvider GetFormat yöntemi nesne döndüren bir uygulama NumberFormatInfo .The provider parameter is an IFormatProvider implementation whose GetFormat method returns a NumberFormatInfo object. Genellikle provider bir CultureInfo nesne veya NumberFormatInfo nesnedir.Typically, provider is a CultureInfo object or a NumberFormatInfo object. providerParametresi, biçimlendirmede kullanılan kültüre özgü bilgiler sağlar.The provider parameter supplies culture-specific information used in formatting. providerİse null , dönüş değeri NumberFormatInfo geçerli kültür için nesnesi kullanılarak biçimlendirilir.If provider is null, the return value is formatted using the NumberFormatInfo object for the current culture.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

ToString()

Bu örneğin sayısal değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

String

Bu örneğin değerinin dize olarak gösterimi.The string representation of the value of this instance.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Double.ToString() bir dizi değerin dize temsillerini göstermek için varsayılan yöntemi kullanır Double .The following example uses the default Double.ToString() method to display the string representations of a number of Double values.

double number;

number = 1.6E20;
// Displays 1.6E+20.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = 1.6E2;
// Displays 160.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = -3.541;
// Displays -3.541.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = -1502345222199E-07;
// Displays -150234.5222199.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = -15023452221990199574E-09;
// Displays -15023452221.9902.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = .60344;
// Displays 0.60344.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = .000000001;
// Displays 1E-09.
Console.WriteLine(number.ToString());
Dim number As Double

number = 1.6E20
' Displays 1.6E+20.   
Console.WriteLIne(number.ToString())

number = 1.6E2
' Displays 160.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = -3.541
' Displays -3.541.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = -1502345222199E-07
' Displays -150234.5222199.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = -15023452221990199574E-09
' Displays -15023452221.9902.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = .60344
' Displays 0.60344.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = .000000001
' Displays 1E-09.
Console.WriteLine(number.ToString())

Aşağıdaki örnek öğesinin kullanımını gösterir ToString .The following example illustrates the use of ToString.

bool done = false;
String^ inp;
do
{
  Console::Write( "Enter a real number: " );
  inp = Console::ReadLine();
  try
  {
   d = Double::Parse( inp );
   Console::WriteLine( "You entered {0}.", d );
   done = true;
  }
  catch ( FormatException^ ) 
  {
   Console::WriteLine( "You did not enter a number." );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "An exception occurred while parsing your response: {0}", e );
  }

}
while ( !done );
bool done = false;
string inp;
do {
  Console.Write("Enter a real number: ");
  inp = Console.ReadLine();
  try {
   d = Double.Parse(inp);
   Console.WriteLine("You entered {0}.", d.ToString());
   done = true;
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("You did not enter a number.");
  }
  catch (ArgumentNullException) {
   Console.WriteLine("You did not supply any input.");
  }
  catch (OverflowException) {
    Console.WriteLine("The value you entered, {0}, is out of range.", inp);
  }
} while (!done);
Dim Done As Boolean = False
Dim Inp As String
Do

  Console.Write("Enter a real number: ")
  inp = Console.ReadLine()
  Try
    D = Double.Parse(inp)
    Console.WriteLine("You entered " + D.ToString() + ".")
    Done = True
  Catch e As FormatException
    Console.WriteLine("You did not enter a number.")
  Catch e As ArgumentNullException
    Console.WriteLine("You did not supply any input.")
  Catch e As OverflowException
    Console.WriteLine("The value you entered, {0}, is out of range.", inp)   
  End Try
Loop While Not Done

Açıklamalar

ToString()Yöntemi, Double geçerli kültürün varsayılan ("G" veya genel) biçimindeki bir değeri biçimlendirir.The ToString() method formats a Double value in the default ("G", or general) format of the current culture. Farklı bir biçim, duyarlık veya kültür belirtmek istiyorsanız, yönteminin diğer aşırı yüklerini ToString aşağıdaki gibi kullanın:If you want to specify a different format, precision, or culture, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Biçim kullanmak içinTo use format Kültür içinFor culture Aşırı yüklemeyi kullanmaUse the overload
Varsayılan ("G") biçimiDefault ("G") format Belirli bir kültürA specific culture ToString(IFormatProvider)
Belirli bir biçim veya duyarlıkA specific format or precision Varsayılan (geçerli) kültürDefault (current) culture ToString(String)
Belirli bir biçim veya duyarlıkA specific format or precision Belirli bir kültürA specific culture ToString(String, IFormatProvider)

Dönüş değeri,, PositiveInfinitySymbol NegativeInfinitySymbol NaNSymbol veya biçiminde bir dize olabilir:The return value can be PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbol, NaNSymbol, or a string of the form:

[sign] integral rakamları [. [ kesirli basamaklar]] [E [imzala] üstel basamaklar][sign]integral-digits[.[fractional-digits]][E[sign]exponential-digits]

İsteğe bağlı öğeler çerçeve ve köşeli ayraç içine alınır ([ve]).Optional elements are framed in square brackets ([ and ]). "Rakamlar" terimini içeren öğeler 0-9 arasında bir dizi sayısal karakterden oluşur.Elements that contain the term "digits" consist of a series of numeric characters ranging from 0 to 9. Aşağıdaki tabloda listelenen öğeler desteklenir.The elements listed in the following table are supported.

ÖğeElement AçıklamaDescription
signsign Eksi işareti ve artı işareti simgesi.A negative sign or positive sign symbol.
tamsayı basamaklarintegral-digits Sayının tamsayı kısmını belirten rakam dizisi.A series of digits specifying the integral part of the number. Kesirli basamaklar varsa tamsayı basamaklar bulunmayabilir.Integral-digits can be absent if there are fractional-digits.
'.''.' Bir kültüre özgü ondalık nokta sembolü.A culture-specific decimal point symbol.
kesirli basamaklarfractional-digits Sayının kesirli bölümü belirten rakam dizisi.A series of digits specifying the fractional part of the number.
'E''E' Üstel (bilimsel) gösterimi belirten büyük harfli ' E ' karakteri.An uppercase character 'E', indicating exponential (scientific) notation.
üstel basamaklarexponential-digits Bir üssü belirten rakam dizisi.A series of digits specifying an exponent.

Dönüş değerine örnek olarak, "100", "-123.456.789", "123.45 E + 6", "500", "3,1416", "600", "-0,123" ve "-Infinity" verilebilir.Some examples of the return value are "100", "-123,456,789", "123.45E+6", "500", "3.1416", "600", "-0.123", and "-Infinity".

.NET, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır