NumberFormatInfo.NumberDecimalSeparator Özellik

Tanım

Sayısal değerlerde ondalık ayırıcı olarak kullanılacak dizeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the string to use as the decimal separator in numeric values.

public:
 property System::String ^ NumberDecimalSeparator { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NumberDecimalSeparator { get; set; }
member this.NumberDecimalSeparator : string with get, set
Public Property NumberDecimalSeparator As String

Özellik Değeri

Sayısal değerlerde ondalık ayırıcı olarak kullanılacak dize.The string to use as the decimal separator in numeric values. InvariantInfo için varsayılan değer "." dir.The default for InvariantInfo is ".".

Özel durumlar

Özellik nullolarak ayarlanmakta.The property is being set to null.

Özellik ayarlanmakta ve NumberFormatInfo nesnesi salt okunurdur.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Özellik boş bir dizeye ayarlanmış.The property is being set to an empty string.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, NumberDecimalSeparator özelliğini değiştirmenin etkisini gösterir.The following example demonstrates the effect of changing the NumberDecimalSeparator property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S".").
  Int64 myInt = 123456789;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  
  // Displays the same value with a blank as the separator.
  nfi->NumberDecimalSeparator = " ";
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.
123, 456, 789.00
123, 456, 789 00
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (".").
   Int64 myInt = 123456789;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );

   // Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberDecimalSeparator = " ";
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  }
}


/* 
This code produces the following output.

123,456,789.00
123,456,789 00
*/
  
Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (".").
   Dim myInt As Int64 = 123456789
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

   ' Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberDecimalSeparator = " "
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

  End Sub

End Class'This code produces the following output.

'

'123,456,789.00

'123,456,789 00


Açıklamalar

NumberDecimalSeparator özelliği, integrali kesirli basamaklardan ayıran simgeyi tanımlamak için "E", "F", "G", "N" ve "R" standart biçim dizeleriyle birlikte kullanılır.The NumberDecimalSeparator property is used with the "E", "F", "G", "N", and "R" standard format strings to define the symbol that separates integral from fractional digits. Daha fazla bilgi için bkz. Standart sayısal biçim dizeleri.For more information, see Standard Numeric Format Strings.

Bu özelliğin başlangıçtaki değeri, Denetim Masası 'ndaki bölge ve dil öğesi ayarlarından türetilir.The initial value of this property is derived from the settings in the Region and Language item in Control Panel.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.