NumberFormatInfo.PositiveInfinitySymbol Özellik

Tanım

Pozitif sonsuz temsil eden dizeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the string that represents positive infinity.

public:
 property System::String ^ PositiveInfinitySymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PositiveInfinitySymbol { get; set; }
member this.PositiveInfinitySymbol : string with get, set
Public Property PositiveInfinitySymbol As String

Özellik Değeri

String

Pozitif sonsuz temsil eden dize.The string that represents positive infinity. InvariantInfo için varsayılan değer "Infinity" dir.The default for InvariantInfo is "Infinity".

Özel durumlar

Özellik nullolarak ayarlanmakta.The property is being set to null.

Özellik ayarlanmakta ve NumberFormatInfo nesnesi salt okunurdur.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Açıklamalar

Pozitif sonsuzluk hakkında daha fazla bilgi için bkz. Double veya Single.For more information on positive infinity, see Double or Single.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.