Assembly Sınıf

Tanım

Ortak dil çalışma zamanı uygulamasının yeniden kullanılabilir, sürümlenebilir ve kendine betimleyen yapı bloğu olan bir derlemeyi temsil eder.Represents an assembly, which is a reusable, versionable, and self-describing building block of a common language runtime application.

public ref class Assembly abstract
public ref class Assembly abstract : System::Reflection::ICustomAttributeProvider, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class Assembly abstract : System::Reflection::ICustomAttributeProvider
public ref class Assembly : System::Reflection::ICustomAttributeProvider, System::Runtime::InteropServices::_Assembly, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Security::IEvidenceFactory
public ref class Assembly abstract : System::Reflection::ICustomAttributeProvider, System::Runtime::InteropServices::_Assembly, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Security::IEvidenceFactory
public ref class Assembly : System::Reflection::ICustomAttributeProvider, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public abstract class Assembly
public abstract class Assembly : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public abstract class Assembly : System.Reflection.ICustomAttributeProvider
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
public class Assembly : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.InteropServices._Assembly, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Security.IEvidenceFactory
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Assembly : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.InteropServices._Assembly, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Security.IEvidenceFactory
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class Assembly : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.InteropServices._Assembly, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Security.IEvidenceFactory
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Assembly : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type Assembly = class
type Assembly = class
  interface ICustomAttributeProvider
  interface ISerializable
type Assembly = class
  interface ICustomAttributeProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
type Assembly = class
  interface _Assembly
  interface IEvidenceFactory
  interface ICustomAttributeProvider
  interface ISerializable
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Assembly = class
  interface _Assembly
  interface IEvidenceFactory
  interface ICustomAttributeProvider
  interface ISerializable
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Assembly = class
  interface ICustomAttributeProvider
  interface ISerializable
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Assembly = class
  interface ICustomAttributeProvider
  interface _Assembly
  interface IEvidenceFactory
  interface ISerializable
Public MustInherit Class Assembly
Public MustInherit Class Assembly
Implements ICustomAttributeProvider, ISerializable
Public MustInherit Class Assembly
Implements ICustomAttributeProvider
Public Class Assembly
Implements _Assembly, ICustomAttributeProvider, IEvidenceFactory, ISerializable
Public MustInherit Class Assembly
Implements _Assembly, ICustomAttributeProvider, IEvidenceFactory, ISerializable
Public Class Assembly
Implements ICustomAttributeProvider, ISerializable
Devralma
Assembly
Türetilmiş
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, şu anda yürütülen derlemenin nasıl alınacağını, bu derlemede yer alan bir türün bir örneğini nasıl oluşturulacağını ve geç bağlamadaki tür yöntemlerinden birini çağırmayı gösterir.The following code example shows how to obtain the currently executing assembly, create an instance of a type contained in that assembly, and invoke one of the type's methods with late binding. Bu amaçla, kod örneği adında bir yöntemi olan adlı bir sınıfı tanımlar Example SampleMethod .For this purpose, the code example defines a class named Example, with a method named SampleMethod. Sınıfının Oluşturucusu, yöntemin dönüş değerini hesaplamak için kullanılan bir tamsayıyı kabul eder.The constructor of the class accepts an integer, which is used to compute the return value of the method.

Kod örneği Ayrıca, GetName AssemblyName derlemenin tam adını ayrıştırmak için kullanılabilecek bir nesne elde etmek için yönteminin kullanımını gösterir.The code example also demonstrates the use of the GetName method to obtain an AssemblyName object that can be used to parse the full name of the assembly. Örnek, derlemenin sürüm numarasını, CodeBase özelliğini ve EntryPoint özelliğini görüntüler.The example displays the version number of the assembly, the CodeBase property, and the EntryPoint property.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Security::Permissions;

[assembly:AssemblyVersionAttribute("1.0.2000.0")];

public ref class Example
{
private: 
  int factor;

public:
  Example(int f)
  {
    factor = f;
  }

  int SampleMethod(int x) 
  { 
    Console::WriteLine("\nExample->SampleMethod({0}) executes.", x);
    return x * factor;
  }
};

void main()
{
  Assembly^ assem = Example::typeid->Assembly;

  Console::WriteLine("Assembly Full Name:");
  Console::WriteLine(assem->FullName);

  // The AssemblyName type can be used to parse the full name.
  AssemblyName^ assemName = assem->GetName();
  Console::WriteLine("\nName: {0}", assemName->Name);
  Console::WriteLine("Version: {0}.{1}", 
    assemName->Version->Major, assemName->Version->Minor);

  Console::WriteLine("\nAssembly CodeBase:");
  Console::WriteLine(assem->CodeBase);

  // Create an object from the assembly, passing in the correct number and
  // type of arguments for the constructor.
  Object^ o = assem->CreateInstance("Example", false, 
    BindingFlags::ExactBinding, 
    nullptr, gcnew array<Object^> { 2 }, nullptr, nullptr);

  // Make a late-bound call to an instance method of the object.  
  MethodInfo^ m = assem->GetType("Example")->GetMethod("SampleMethod");
  Object^ ret = m->Invoke(o, gcnew array<Object^> { 42 });
  Console::WriteLine("SampleMethod returned {0}.", ret);

  Console::WriteLine("\nAssembly entry point:");
  Console::WriteLine(assem->EntryPoint);
}

/* This code example produces output similar to the following:

Assembly Full Name:
source, Version=1.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Name: source
Version: 1.0

Assembly CodeBase:
file:///C:/sdtree/AssemblyClass/cpp/source.exe

Example->SampleMethod(42) executes.
SampleMethod returned 84.

Assembly entry point:
UInt32 _mainCRTStartup()
 */
using System;
using System.Reflection;
using System.Security.Permissions;

[assembly:AssemblyVersionAttribute("1.0.2000.0")]

public class Example
{
  private int factor;
  public Example(int f)
  {
    factor = f;
  }

  public int SampleMethod(int x)
  {
    Console.WriteLine("\nExample.SampleMethod({0}) executes.", x);
    return x * factor;
  }

  public static void Main()
  {
    Assembly assem = typeof(Example).Assembly;

    Console.WriteLine("Assembly Full Name:");
    Console.WriteLine(assem.FullName);

    // The AssemblyName type can be used to parse the full name.
    AssemblyName assemName = assem.GetName();
    Console.WriteLine("\nName: {0}", assemName.Name);
    Console.WriteLine("Version: {0}.{1}",
      assemName.Version.Major, assemName.Version.Minor);

    Console.WriteLine("\nAssembly CodeBase:");
    Console.WriteLine(assem.CodeBase);

    // Create an object from the assembly, passing in the correct number
    // and type of arguments for the constructor.
    Object o = assem.CreateInstance("Example", false,
      BindingFlags.ExactBinding,
      null, new Object[] { 2 }, null, null);

    // Make a late-bound call to an instance method of the object.
    MethodInfo m = assem.GetType("Example").GetMethod("SampleMethod");
    Object ret = m.Invoke(o, new Object[] { 42 });
    Console.WriteLine("SampleMethod returned {0}.", ret);

    Console.WriteLine("\nAssembly entry point:");
    Console.WriteLine(assem.EntryPoint);
  }
}

/* This code example produces output similar to the following:

Assembly Full Name:
source, Version=1.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Name: source
Version: 1.0

Assembly CodeBase:
file:///C:/sdtree/AssemblyClass/cs/source.exe

Example.SampleMethod(42) executes.
SampleMethod returned 84.

Assembly entry point:
Void Main()
 */
Imports System.Reflection
Imports System.Security.Permissions

<assembly: AssemblyVersionAttribute("1.0.2000.0")>

Public Class Example
  Private factor As Integer
  
  Public Sub New(ByVal f As Integer) 
    factor = f
  End Sub 
  
  Public Function SampleMethod(ByVal x As Integer) As Integer 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Example.SampleMethod({0}) executes.", x)
    Return x * factor
  End Function 
  
  Public Shared Sub Main() 
    Dim assem As Assembly = GetType(Example).Assembly
    
    Console.WriteLine("Assembly Full Name:")
    Console.WriteLine(assem.FullName)
    
    ' The AssemblyName type can be used to parse the full name.
    Dim assemName As AssemblyName = assem.GetName()
    Console.WriteLine(vbLf + "Name: {0}", assemName.Name)
    Console.WriteLine("Version: {0}.{1}", assemName.Version.Major, _
      assemName.Version.Minor)
    
    Console.WriteLine(vbLf + "Assembly CodeBase:")
    Console.WriteLine(assem.CodeBase)
    
    ' Create an object from the assembly, passing in the correct number
    ' and type of arguments for the constructor.
    Dim o As Object = assem.CreateInstance("Example", False, _
      BindingFlags.ExactBinding, Nothing, _
      New Object() { 2 }, Nothing, Nothing)
    
    ' Make a late-bound call to an instance method of the object.  
    Dim m As MethodInfo = assem.GetType("Example").GetMethod("SampleMethod")
    Dim ret As Object = m.Invoke(o, New Object() { 42 })
    Console.WriteLine("SampleMethod returned {0}.", ret)
    
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Assembly entry point:")
    Console.WriteLine(assem.EntryPoint)
  
  End Sub 
End Class 

' This code example produces output similar to the following:
'
'Assembly Full Name:
'source, Version=1.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
'
'Name: source
'Version: 1.0
'
'Assembly CodeBase:
'file:///C:/sdtree/AssemblyClass/vb/source.exe
'
'Example.SampleMethod(42) executes.
'SampleMethod returned 84.
'
'Assembly entry point:
'Void Main()
' 

Açıklamalar

Derlemeleri Assembly yüklemek için sınıfı kullanın, meta verileri ve derlemelerin yapısal parçalarını keşfetme, derlemelerde içerilen türleri bulma ve bu türlerin örneklerini oluşturma.Use the Assembly class to load assemblies, to explore the metadata and constituent parts of assemblies, to discover the types contained in assemblies, and to create instances of those types.

AssemblyBir uygulama etki alanına yüklenmiş olan derlemeleri temsil eden nesne dizisini almak için (örneğin, basit bir projenin varsayılan uygulama etki alanı), AppDomain.GetAssemblies yöntemini kullanın.To get an array of Assembly objects representing the assemblies currently loaded into an application domain (for example, the default application domain of a simple project), use the AppDomain.GetAssemblies method.

Derlemeleri dinamik olarak yüklemek için, Assembly sınıfı aşağıdaki statik yöntemleri sağlar ( Shared Visual Basic Yöntemler).To load assemblies dynamically, the Assembly class provides the following static methods (Shared methods in Visual Basic). Derlemeler, yükleme işleminin gerçekleştiği uygulama etki alanına yüklenir.Assemblies are loaded into the application domain where the load operation occurs.

 • Derlemeleri yüklemek için önerilen yol, Load kendi görünen adı (örneğin, "System. Windows. Forms, sürüm = 2.0.0.0, Culture = neutral, PublicKeyToken = b77a5c561934e089") tarafından yüklenecek derlemeyi tanımlayan yöntemini kullanmaktır.The recommended way to load assemblies is to use the Load method, which identifies the assembly to be loaded by its display name (for example, "System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"). Derleme araması, çalışma zamanının derlemeleri nasılkonumlandırdığı konusunda açıklanan kuralları izler.The search for the assembly follows the rules described in How the Runtime Locates Assemblies.

 • ReflectionOnlyLoadVe ReflectionOnlyLoadFrom yöntemleri yansıma için bir derleme yüklemeyi, ancak yürütme için değil.The ReflectionOnlyLoad and ReflectionOnlyLoadFrom methods enable you to load an assembly for reflection, but not for execution. Örneğin, 64 bitlik bir platformu hedefleyen bir derleme, 32 bit platformda çalışan kodla incelenebilir.For example, an assembly that targets a 64-bit platform can be examined by code that is running on a 32-bit platform.

 • LoadFileVe LoadFrom yöntemleri, bir derlemenin yol tarafından tanımlanması gereken nadir senaryolar için sağlanır.The LoadFile and LoadFrom methods are provided for rare scenarios in which an assembly must be identified by path.

AssemblyŞu anda yürütülen derleme için bir nesne almak için GetExecutingAssembly yöntemini kullanın.To get an Assembly object for the currently executing assembly, use the GetExecutingAssembly method.

Sınıfının birçok üyesi Assembly derleme hakkında bilgi sağlar.Many members of the Assembly class provide information about an assembly. Örnek:For example:

 • GetNameYöntemi, AssemblyName derleme görünen adının bölümlerine erişim sağlayan bir nesne döndürür.The GetName method returns an AssemblyName object that provides access to the parts of the assembly display name.

 • GetCustomAttributesYöntemi, derlemeye uygulanan öznitelikleri listeler.The GetCustomAttributes method lists the attributes applied to the assembly.

 • GetFilesYöntemi, derleme bildirimindeki dosyalara erişim sağlar.The GetFiles method provides access to the files in the assembly manifest.

 • GetManifestResourceNamesYöntemi, derleme bildirimindeki kaynakların adlarını sağlar.The GetManifestResourceNames method provides the names of the resources in the assembly manifest.

GetTypesYöntemi derlemedeki tüm türleri listeler.The GetTypes method lists all the types in the assembly. GetExportedTypesYöntemi, derleme dışında çağıranlar tarafından görülebilen türleri listeler.The GetExportedTypes method lists the types that are visible to callers outside the assembly. GetTypeYöntemi, derlemede belirli bir türü aramak için kullanılabilir.The GetType method can be used to search for a particular type in the assembly. CreateInstanceYöntemi, derlemede türlerin örneklerini aramak ve oluşturmak için kullanılabilir.The CreateInstance method can be used to search for and create instances of types in the assembly.

Derlemeler hakkında daha fazla bilgi için, uygulama etki alanları konusunun "uygulama etki alanları ve derlemeler" bölümüne bakın.For more information on assemblies, see the "Application Domains and Assemblies" section in the Application Domains topic.

Oluşturucular

Assembly()

Assembly sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Assembly class.

Özellikler

CodeBase
Kullanımdan kalktı.

Derlemenin konumunu, örneğin, bir nesnesinde belirtilen şekilde alır AssemblyName .Gets the location of the assembly as specified originally, for example, in an AssemblyName object.

CustomAttributes

Bu derlemenin özel özniteliklerini içeren bir koleksiyon alır.Gets a collection that contains this assembly's custom attributes.

DefinedTypes

Bu derlemede tanımlanan türlerin bir koleksiyonunu alır.Gets a collection of the types defined in this assembly.

EntryPoint

Bu derlemenin giriş noktasını alır.Gets the entry point of this assembly.

EscapedCodeBase
Kullanımdan kalktı.

Kod temelini temsil eden kaçış karakterleri de dahil olmak üzere URI 'yi alır.Gets the URI, including escape characters, that represents the codebase.

Evidence

Bu derleme için kanıtları alır.Gets the evidence for this assembly.

ExportedTypes

Bu derlemede tanımlanan ve derleme dışında görünen genel türlerin bir koleksiyonunu alır.Gets a collection of the public types defined in this assembly that are visible outside the assembly.

FullName

Derlemenin görünen adını alır.Gets the display name of the assembly.

GlobalAssemblyCache
Kullanımdan kalktı.

Derlemenin genel derleme önbelleğinden yüklenip yüklenmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the assembly was loaded from the global assembly cache.

HostContext

Derlemenin yüklendiği ana bilgisayar bağlamını alır.Gets the host context with which the assembly was loaded.

ImageRuntimeVersion

Bildirimi içeren dosyaya kaydedilmiş ortak dil çalışma zamanının (CLR) sürümünü temsil eden bir dize alır.Gets a string representing the version of the common language runtime (CLR) saved in the file containing the manifest.

IsCollectible

Bu derlemenin toplanabilir olarak tutulmadığını gösteren bir değer alır AssemblyLoadContext .Gets a value that indicates whether this assembly is held in a collectible AssemblyLoadContext.

IsDynamic

Geçerli derlemenin, yansıma yayma kullanılarak geçerli işlemde dinamik olarak oluşturulup oluşturulmayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the current assembly was generated dynamically in the current process by using reflection emit.

IsFullyTrusted

Geçerli derlemenin tam güvenle yüklenip yüklenmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the current assembly is loaded with full trust.

Location

Bildirimi içeren yüklenen dosyanın tam yolunu veya UNC konumunu alır.Gets the full path or UNC location of the loaded file that contains the manifest.

ManifestModule

Geçerli derleme için bildirimi içeren modülü alır.Gets the module that contains the manifest for the current assembly.

Modules

Bu derlemedeki modülleri içeren bir koleksiyon alır.Gets a collection that contains the modules in this assembly.

PermissionSet

Geçerli derlemenin izin kümesini alır.Gets the grant set of the current assembly.

ReflectionOnly

BooleanBu derlemenin yalnızca yansıma bağlamına yüklenip yüklenmediğini gösteren bir değer alır.Gets a Boolean value indicating whether this assembly was loaded into the reflection-only context.

SecurityRuleSet

Ortak dil çalışma zamanının (CLR) Bu derleme için uyguladığı güvenlik kuralları kümesini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates which set of security rules the common language runtime (CLR) enforces for this assembly.

Yöntemler

CreateInstance(String)

Bu derlemeden belirtilen türü bulur ve büyük/küçük harfe duyarlı aramayı kullanarak sistem Etkinleştirici kullanarak bir örneği oluşturur.Locates the specified type from this assembly and creates an instance of it using the system activator, using case-sensitive search.

CreateInstance(String, Boolean)

Bu derlemeden belirtilen türü bulur ve isteğe bağlı büyük/küçük harfe duyarlı aramayla sistem Etkinleştirici kullanarak bir örneği oluşturur.Locates the specified type from this assembly and creates an instance of it using the system activator, with optional case-sensitive search.

CreateInstance(String, Boolean, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo, Object[])

Bu derlemeden belirtilen türü bulur ve isteğe bağlı büyük/küçük harfe duyarlı arama ve belirtilen kültür, bağımsız değişkenler ve bağlama ve etkinleştirme özniteliklerine sahip olan sistem Etkinleştirici kullanarak bir örnek oluşturur.Locates the specified type from this assembly and creates an instance of it using the system activator, with optional case-sensitive search and having the specified culture, arguments, and binding and activation attributes.

CreateQualifiedName(String, String)

Derlemenin görünen adı tarafından nitelenmiş bir türün adını oluşturur.Creates the name of a type qualified by the display name of its assembly.

Equals(Object)

Bu derlemenin ve belirtilen nesnenin eşit olup olmadığını belirler.Determines whether this assembly and the specified object are equal.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetAssembly(Type)

Belirtilen türün tanımlandığı, yüklü olan derlemeyi alır.Gets the currently loaded assembly in which the specified type is defined.

GetCallingAssembly()

AssemblyŞu anda yürütülmekte olan yöntemi çağıran yöntemi döndürür.Returns the Assembly of the method that invoked the currently executing method.

GetCustomAttributes(Boolean)

Bu derleme için tüm özel öznitelikleri alır.Gets all the custom attributes for this assembly.

GetCustomAttributes(Type, Boolean)

Bu derleme için özel öznitelikleri türe göre belirtilen şekilde alır.Gets the custom attributes for this assembly as specified by type.

GetCustomAttributesData()

AssemblyNesneler olarak ifade edilen geçerli olan öznitelikler hakkında bilgi döndürür CustomAttributeData .Returns information about the attributes that have been applied to the current Assembly, expressed as CustomAttributeData objects.

GetEntryAssembly()

Varsayılan uygulama etki alanında işlem yürütülebilirini alır.Gets the process executable in the default application domain. Diğer uygulama etki alanlarında bu, tarafından yürütülen ilk yürütülebilir dosyadır ExecuteAssembly(String) .In other application domains, this is the first executable that was executed by ExecuteAssembly(String).

GetExecutingAssembly()

Şu anda yürütülmekte olan kodu içeren derlemeyi alır.Gets the assembly that contains the code that is currently executing.

GetExportedTypes()

Bu derlemede tanımlanan ve derleme dışında görünen genel türleri alır.Gets the public types defined in this assembly that are visible outside the assembly.

GetFile(String)

FileStreamBu derleme bildiriminin dosya tablosunda belirtilen dosya için bir al.Gets a FileStream for the specified file in the file table of the manifest of this assembly.

GetFiles()

Bir derleme bildiriminin dosya tablosundaki dosyaları alır.Gets the files in the file table of an assembly manifest.

GetFiles(Boolean)

Kaynak modüllerinin dahil edilip edilmeyeceğini belirterek, bir derleme bildiriminin dosya tablosundaki dosyaları alır.Gets the files in the file table of an assembly manifest, specifying whether to include resource modules.

GetForwardedTypes()
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.Returns the hash code for this instance.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetLoadedModules()

Bu derlemenin parçası olan tüm yüklü modülleri alır.Gets all the loaded modules that are part of this assembly.

GetLoadedModules(Boolean)

Bu derlemenin parçası olan, kaynak modüllerinin dahil edilip edilmeyeceğini belirterek yüklenmiş tüm modülleri alır.Gets all the loaded modules that are part of this assembly, specifying whether to include resource modules.

GetManifestResourceInfo(String)

Verilen kaynağın nasıl kalıcı olduğu hakkında bilgi döndürür.Returns information about how the given resource has been persisted.

GetManifestResourceNames()

Bu derlemedeki tüm kaynakların adlarını döndürür.Returns the names of all the resources in this assembly.

GetManifestResourceStream(String)

Belirtilen bildirim kaynağını bu derlemeden yükler.Loads the specified manifest resource from this assembly.

GetManifestResourceStream(Type, String)

Bu derlemeden, belirtilen türdeki ad alanı kapsamındaki belirtilen bildirim kaynağını yükler.Loads the specified manifest resource, scoped by the namespace of the specified type, from this assembly.

GetModule(String)

Bu derlemede belirtilen modülü alır.Gets the specified module in this assembly.

GetModules()

Bu derlemenin parçası olan tüm modülleri alır.Gets all the modules that are part of this assembly.

GetModules(Boolean)

Kaynak modüllerinin dahil edilip edilmeyeceğini belirterek, bu derlemenin parçası olan tüm modülleri alır.Gets all the modules that are part of this assembly, specifying whether to include resource modules.

GetName()

AssemblyNameBu derleme için bir alır.Gets an AssemblyName for this assembly.

GetName(Boolean)

AssemblyNameBu derleme için bir alır ve kod temeli tarafından belirtilen şekilde ayarlanıyor copiedName .Gets an AssemblyName for this assembly, setting the codebase as specified by copiedName.

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Bu derlemeyi yeniden oluşturmak için gereken tüm verileri içeren serileştirme bilgilerini alır.Gets serialization information with all of the data needed to reinstantiate this assembly.

GetReferencedAssemblies()

AssemblyNameBu derleme tarafından başvurulan tüm derlemeler için nesneleri alır.Gets the AssemblyName objects for all the assemblies referenced by this assembly.

GetSatelliteAssembly(CultureInfo)

Belirtilen kültür için uydu derlemesini alır.Gets the satellite assembly for the specified culture.

GetSatelliteAssembly(CultureInfo, Version)

Belirtilen kültür için uydu derlemesinin belirtilen sürümünü alır.Gets the specified version of the satellite assembly for the specified culture.

GetType()
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
GetType(String)

TypeDerleme örneğinde belirtilen ada sahip nesneyi alır.Gets the Type object with the specified name in the assembly instance.

GetType(String, Boolean)

TypeDerleme örneğinde belirtilen ada sahip nesneyi alır ve isteğe bağlı olarak tür bulunmazsa bir özel durum oluşturur.Gets the Type object with the specified name in the assembly instance and optionally throws an exception if the type is not found.

GetType(String, Boolean, Boolean)

TypeDerleme örneğinde belirtilen ada sahip nesneyi, durumu yok sayma seçenekleriyle ve tür bulunamazsa özel durum oluşturmama ile alır.Gets the Type object with the specified name in the assembly instance, with the options of ignoring the case, and of throwing an exception if the type is not found.

GetTypes()

Bu derlemede tanımlanan türleri alır.Gets the types defined in this assembly.

IsDefined(Type, Boolean)

Derlemeye belirtilen bir özniteliğin uygulanıp uygulanmadığını gösterir.Indicates whether or not a specified attribute has been applied to the assembly.

Load(AssemblyName)

Kendisine verilen bir derlemeyi yükler AssemblyName .Loads an assembly given its AssemblyName.

Load(AssemblyName, Evidence)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Kendisine verilen bir derlemeyi yükler AssemblyName .Loads an assembly given its AssemblyName. Derleme, sağlanan kanıt kullanılarak çağıranın etki alanına yüklenir.The assembly is loaded into the domain of the caller using the supplied evidence.

Load(Byte[])

Derlemeyi, yayınlanan bir derlemeyi içeren ortak nesne dosyası biçimi (COFF) tabanlı bir görüntüyle yükler.Loads the assembly with a common object file format (COFF)-based image containing an emitted assembly. Derleme, çağıranın uygulama etki alanına yüklenir.The assembly is loaded into the application domain of the caller.

Load(Byte[], Byte[])

Derlemeyi, bütünleştirilmiş kod içeren ortak nesne dosyası biçimi (COFF) tabanlı bir görüntü ile, isteğe bağlı olarak derleme sembolleri da dahil olmak üzere yükler.Loads the assembly with a common object file format (COFF)-based image containing an emitted assembly, optionally including symbols for the assembly. Derleme, çağıranın uygulama etki alanına yüklenir.The assembly is loaded into the application domain of the caller.

Load(Byte[], Byte[], Evidence)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Derlemeyi, derleme için semboller ve kanıt dahil olmak üzere, verilmiş bir derlemeyi içeren ortak nesne dosyası biçimi (COFF) tabanlı bir görüntüyle yükler.Loads the assembly with a common object file format (COFF)-based image containing an emitted assembly, optionally including symbols and evidence for the assembly. Derleme, çağıranın uygulama etki alanına yüklenir.The assembly is loaded into the application domain of the caller.

Load(Byte[], Byte[], SecurityContextSource)

Bütünleştirilmiş kod içeren ortak nesne dosyası biçimi (COFF) tabanlı bir görüntüyle birlikte, semboller de dahil olmak üzere ve güvenlik bağlamı için kaynak belirtilerek, derlemeyi yükler.Loads the assembly with a common object file format (COFF)-based image containing an emitted assembly, optionally including symbols and specifying the source for the security context. Derleme, çağıranın uygulama etki alanına yüklenir.The assembly is loaded into the application domain of the caller.

Load(String)

Belirtilen ada sahip bir derleme yükler.Loads an assembly with the specified name.

Load(String, Evidence)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Verilen kanıtları kullanarak, bir derlemeyi, görünen adına, derlemeyi çağıran etki alanına yükleyerek yükler.Loads an assembly given its display name, loading the assembly into the domain of the caller using the supplied evidence.

LoadFile(String)

Belirtilen yoldaki bir derleme dosyasının içeriğini yükler.Loads the contents of an assembly file on the specified path.

LoadFile(String, Evidence)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Sağlanan kanıtları kullanarak derlemeyi çağıran etki alanına yükleyerek, yolunu verilen bir derlemeyi yükler.Loads an assembly given its path, loading the assembly into the domain of the caller using the supplied evidence.

LoadFrom(String)

Dosya adı veya yolu verilen bir derlemeyi yükler.Loads an assembly given its file name or path.

LoadFrom(String, Byte[], AssemblyHashAlgorithm)

Dosya adı veya yolu, karma değeri ve karma algoritması verilen bir derlemeyi yükler.Loads an assembly given its file name or path, hash value, and hash algorithm.

LoadFrom(String, Evidence)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Dosya adı veya yolu verilen ve güvenlik kanıtı sağlayan bir derlemeyi yükler.Loads an assembly given its file name or path and supplying security evidence.

LoadFrom(String, Evidence, Byte[], AssemblyHashAlgorithm)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Dosya adı veya yolu, güvenlik kanıtı, karma değer ve karma algoritması verilen bir derlemeyi yükler.Loads an assembly given its file name or path, security evidence, hash value, and hash algorithm.

LoadModule(String, Byte[])

Bu derlemeye iç, yerleşik bir modül veya kaynak dosyası içeren ortak nesne dosyası biçimi (COFF) tabanlı bir görüntüyle modülü yükler.Loads the module, internal to this assembly, with a common object file format (COFF)-based image containing an emitted module, or a resource file.

LoadModule(String, Byte[], Byte[])

Bu derlemeye iç, yerleşik bir modül veya kaynak dosyası içeren ortak nesne dosyası biçimi (COFF) tabanlı bir görüntüyle modülü yükler.Loads the module, internal to this assembly, with a common object file format (COFF)-based image containing an emitted module, or a resource file. Modülün sembollerini temsil eden ham baytlar da yüklenir.The raw bytes representing the symbols for the module are also loaded.

LoadWithPartialName(String)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Bir derlemeyi uygulama dizininden veya genel derleme önbelleğinden kısmi bir ad kullanarak yükler.Loads an assembly from the application directory or from the global assembly cache using a partial name.

LoadWithPartialName(String, Evidence)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Bir derlemeyi uygulama dizininden veya genel derleme önbelleğinden kısmi bir ad kullanarak yükler.Loads an assembly from the application directory or from the global assembly cache using a partial name. Derleme, sağlanan kanıt kullanılarak çağıranın etki alanına yüklenir.The assembly is loaded into the domain of the caller using the supplied evidence.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ReflectionOnlyLoad(Byte[])

Bütünleştirilmiş kod içeren ortak nesne dosyası biçimi (COFF) tabanlı görüntüden derlemeyi yükler.Loads the assembly from a common object file format (COFF)-based image containing an emitted assembly. Derleme, çağıranın uygulama etki alanının yalnızca yansıma bağlamına yüklenir.The assembly is loaded into the reflection-only context of the caller's application domain.

ReflectionOnlyLoad(String)

Bir derlemeyi, görünen adı verildiğinde yalnızca yansıma bağlamına yükler.Loads an assembly into the reflection-only context, given its display name.

ReflectionOnlyLoadFrom(String)

Bir derlemeyi, yolu olarak belirtilen yalnızca yansıma bağlamına yükler.Loads an assembly into the reflection-only context, given its path.

ToString()

Derlemenin, görünen ad olarak da bilinen tam adını döndürür.Returns the full name of the assembly, also known as the display name.

UnsafeLoadFrom(String)

Bir derlemeyi, bazı güvenlik denetimlerini atlayarak yük-from bağlamına yükler.Loads an assembly into the load-from context, bypassing some security checks.

İşleçler

Equality(Assembly, Assembly)

İki nesnenin eşit olup olmadığını gösterir Assembly .Indicates whether two Assembly objects are equal.

Inequality(Assembly, Assembly)

İki nesnenin eşit olup olmadığını gösterir Assembly .Indicates whether two Assembly objects are not equal.

Ekinlikler

ModuleResolve

Ortak dil çalışma zamanı sınıf yükleyicisi, bir derlemenin iç modülüne bir başvuruyu normal yollarla çözümleyemediğinde gerçekleşir.Occurs when the common language runtime class loader cannot resolve a reference to an internal module of an assembly through normal means.

Belirtik Arabirim Kullanımları

_Assembly.GetType()

Geçerli örneğin türünü döndürür.Returns the type of the current instance.

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Boolean)

Bu üye üzerinde tanımlanan, adlandırılmış öznitelikler hariç veya özel öznitelik yoksa boş bir dizi olan tüm özel özniteliklerin dizisini döndürür.Returns an array of all of the custom attributes defined on this member, excluding named attributes, or an empty array if there are no custom attributes.

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Type, Boolean)

Bu üyede tanımlanmış, türe göre tanımlanan ve bir özel öznitelik yoksa boş bir dizi olan özel özniteliklerin dizisini döndürür.Returns an array of custom attributes defined on this member, identified by type, or an empty array if there are no custom attributes of that type.

ICustomAttributeProvider.IsDefined(Type, Boolean)

Bu üyede bir veya daha fazla örneğinin attributeType tanımlanıp tanımlanmadığını gösterir.Indicates whether one or more instance of attributeType is defined on this member.

Uzantı Metotları

GetExportedTypes(Assembly)
GetModules(Assembly)
GetTypes(Assembly)
GetCustomAttribute(Assembly, Type)

Belirtilen bir derlemeye uygulanan belirtilen türde özel bir özniteliği alır.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified assembly.

GetCustomAttribute<T>(Assembly)

Belirtilen bir derlemeye uygulanan belirtilen türde özel bir özniteliği alır.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified assembly.

GetCustomAttributes(Assembly)

Belirtilen bir derlemeye uygulanan özel özniteliklerin koleksiyonunu alır.Retrieves a collection of custom attributes that are applied to a specified assembly.

GetCustomAttributes(Assembly, Type)

Belirtilen bir derlemeye uygulanan belirli bir türün özel özniteliklerinin bir koleksiyonunu alır.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified assembly.

GetCustomAttributes<T>(Assembly)

Belirtilen bir derlemeye uygulanan belirli bir türün özel özniteliklerinin bir koleksiyonunu alır.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified assembly.

IsDefined(Assembly, Type)

Belirli bir türe ait özel özniteliklerin belirtilen derlemeye uygulanıp uygulanmadığını gösterir.Indicates whether custom attributes of a specified type are applied to a specified assembly.

TryGetRawMetadata(Assembly, Byte*, Int32)

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu güvenli iş parçacığı türüdür.This type is thread safe.

Ayrıca bkz.