System.Security.Cryptography Ad Alanı

Verilerin güvenli kodlama ve kod çözme, karma, rastgele sayı üretimi ve ileti kimlik doğrulaması gibi diğer birçok işlemin yanı sıra şifreleme hizmetleri sağlar. Provides cryptographic services, including secure encoding and decoding of data, as well as many other operations, such as hashing, random number generation, and message authentication. Daha fazla bilgi için bkz. Şifreleme Hizmetleri. For more information, see Cryptographic Services.

Sınıflar

Aes

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) tüm uygulamalarının devralması gereken soyut temel sınıfı temsil eder.Represents the abstract base class from which all implementations of the Advanced Encryption Standard (AES) must inherit.

AesCcm

Bir Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) anahtarını, CBC-MAC (CCM) işlem moduyla birlikte kullanılacak şekilde temsil eder.Represents an Advanced Encryption Standard (AES) key to be used with the Counter with CBC-MAC (CCM) mode of operation.

AesCng

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) algoritmasının şifreleme yeni nesil (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.

AesCryptoServiceProvider

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) algoritmasının şifreleme uygulaması programlama arabirimleri (CAPı) uygulamasını kullanarak simetrik şifreleme ve şifre çözme gerçekleştirir.Performs symmetric encryption and decryption using the Cryptographic Application Programming Interfaces (CAPI) implementation of the Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.

AesGcm

İşlemin Galoa/sayaç modu (GCM) moduyla birlikte kullanılacak bir Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) anahtarını temsil eder.Represents an Advanced Encryption Standard (AES) key to be used with the Galois/Counter Mode (GCM) mode of operation.

AesManaged

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) simetrik algoritmasının yönetilen bir uygulamasını sağlar.Provides a managed implementation of the Advanced Encryption Standard (AES) symmetric algorithm.

AsnEncodedData

Soyut sözdizimi gösterimi bir (ASN. 1) kodlu verileri temsil eder.Represents Abstract Syntax Notation One (ASN.1)-encoded data.

AsnEncodedDataCollection

Bir nesne koleksiyonunu temsil eder AsnEncodedData .Represents a collection of AsnEncodedData objects. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

AsnEncodedDataEnumerator

Bir nesne içinde gezinme özelliği sağlar AsnEncodedDataCollection .Provides the ability to navigate through an AsnEncodedDataCollection object. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

AsymmetricAlgorithm

Asimetrik algoritmaların tüm uygulamalarının devralması gereken soyut temel sınıfı temsil eder.Represents the abstract base class from which all implementations of asymmetric algorithms must inherit.

AsymmetricKeyExchangeDeformatter

Tüm asimetrik anahtar değişimi deformatlarını türettikleri temel sınıfı temsil eder.Represents the base class from which all asymmetric key exchange deformatters derive.

AsymmetricKeyExchangeFormatter

Tüm asimetrik anahtar değişim formatlamalarından türetilen temel sınıfı temsil eder.Represents the base class from which all asymmetric key exchange formatters derive.

AsymmetricSignatureDeformatter

Asimetrik imza deformatlarındaki tüm uygulamaların türetebileceği soyut temel sınıfı temsil eder.Represents the abstract base class from which all implementations of asymmetric signature deformatters derive.

AsymmetricSignatureFormatter

Asimetrik imza formatlayıcılarındaki tüm uygulamaların türetabolduğu temel sınıfı temsil eder.Represents the base class from which all implementations of asymmetric signature formatters derive.

CngAlgorithm

Bir şifreleme algoritmasının adını kapsüller.Encapsulates the name of an encryption algorithm.

CngAlgorithmGroup

Bir şifreleme algoritması grubunun adını kapsüller.Encapsulates the name of an encryption algorithm group.

CngKey

Yeni nesil şifreleme (CNG) nesneleri ile kullanılan anahtarlar için çekirdek işlevleri tanımlar.Defines the core functionality for keys that are used with Cryptography Next Generation (CNG) objects.

CngKeyBlobFormat

Microsoft Cryptography Next Generation (CNG) nesneleriyle kullanılmak üzere bir anahtar blobu biçimi belirtir.Specifies a key BLOB format for use with Microsoft Cryptography Next Generation (CNG) objects.

CngKeyCreationParameters

Anahtar oluşturma için gelişmiş özellikleri içerir.Contains advanced properties for key creation.

CngPropertyCollection

, Yeni nesil şifreleme (CNG) özellikleri türü kesin belirlenmiş bir koleksiyon sağlar.Provides a strongly typed collection of Cryptography Next Generation (CNG) properties.

CngProvider

Yeni nesil şifreleme (CNG) nesneleriyle kullanılmak üzere anahtar depolama sağlayıcısının (KSP) adını kapsüller.Encapsulates the name of a key storage provider (KSP) for use with Cryptography Next Generation (CNG) objects.

CngUIPolicy

Korumalı bir anahtara eriştiğinizde yeni nesil şifreleme (CNG) tarafından kullanılan Kullanıcı arabirimi (UI) için isteğe bağlı yapılandırma parametrelerini kapsüller.Encapsulates optional configuration parameters for the user interface (UI) that Cryptography Next Generation (CNG) displays when you access a protected key.

CryptoAPITransform

Verilerin şifreleme dönüşümünü gerçekleştirir.Performs a cryptographic transformation of data. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

CryptoConfig

Şifreleme yapılandırma bilgilerine erişir.Accesses the cryptography configuration information.

CryptographicAttributeObject

Bu türle ilişkili bir tür ve değer koleksiyonu içerir.Contains a type and a collection of values associated with that type.

CryptographicAttributeObjectCollection

Bir nesne kümesi içerir CryptographicAttributeObject .Contains a set of CryptographicAttributeObject objects.

CryptographicAttributeObjectEnumerator

Koleksiyon için numaralandırma işlevselliği sağlar CryptographicAttributeObjectCollection .Provides enumeration functionality for the CryptographicAttributeObjectCollection collection. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

CryptographicException

Şifreleme işlemi sırasında bir hata oluştuğunda oluşan özel durum.The exception that is thrown when an error occurs during a cryptographic operation.

CryptographicOperations

, Arka kanal bilgi sızıntısı riskini azaltmak için şifreleme ile çalışma için yöntemler sağlar.Provides methods for use in working with cryptography to reduce the risk of side-channel information leakage.

CryptographicUnexpectedOperationException

Bir şifreleme işlemi sırasında beklenmeyen bir işlem oluştuğunda oluşan özel durum.The exception that is thrown when an unexpected operation occurs during a cryptographic operation.

CryptoStream

Veri akışlarını şifreleme dönüşümlerine bağlayan bir akış tanımlar.Defines a stream that links data streams to cryptographic transformations.

CspKeyContainerInfo

Bir şifreleme anahtarı çifti hakkında ek bilgi sağlar.Provides additional information about a cryptographic key pair. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

CspParameters

Şifreleme hesaplamaları gerçekleştiren şifreleme hizmeti sağlayıcısına (CSP) geçirilen parametreleri içerir.Contains parameters that are passed to the cryptographic service provider (CSP) that performs cryptographic computations. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

DataProtector

Veri koruyucuları için temel sınıf sağlar.Provides the base class for data protectors.

DeriveBytes

Belirtilen uzunluğun bayt dizilerini türettiği tüm sınıfların Devralındığı soyut temel sınıfı temsil eder.Represents the abstract base class from which all classes that derive byte sequences of a specified length inherit.

DES

Tüm uygulamaların türetilmesi gereken veri şifreleme standardı (DES) algoritmasının temel sınıfını temsil eder DES .Represents the base class for the Data Encryption Standard (DES) algorithm from which all DES implementations must derive.

DESCryptoServiceProvider

Veri şifreleme standardı () algoritmasının şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) sürümüne erişmek için bir sarmalayıcı nesnesi tanımlar DES .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) version of the Data Encryption Standard (DES) algorithm. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

DpapiDataProtector

Basit veri koruma yöntemleri sağlar.Provides simple data protection methods.

DSA

Dijital Imza algoritması () tüm uygulamalarının devralması gereken soyut temel sınıfı temsil eder DSA .Represents the abstract base class from which all implementations of the Digital Signature Algorithm (DSA) must inherit.

DSACng

Dijital Imza algoritması 'nın (DSA) bir şifreleme yeni nesil (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Digital Signature Algorithm (DSA).

DSACryptoServiceProvider

Algoritmanın şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) uygulamasına erişmek için bir sarmalayıcı nesnesi tanımlar DSA .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the DSA algorithm. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

DSAOpenSsl

OpenSSL tarafından desteklenen dijital Imza algoritması 'nın (DSA) bir uygulamasını sağlar.Provides an implementation of the Digital Signature Algorithm (DSA) backed by OpenSSL.

DSASignatureDeformatter

Dijital Imza algoritmasını ( DSA ) PKCS # 1 v 1.5 imzasını doğrular.Verifies a Digital Signature Algorithm (DSA) PKCS#1 v1.5 signature.

DSASignatureFormatter

Dijital Imza algoritması ( DSA ) imzası oluşturur.Creates a Digital Signature Algorithm (DSA) signature.

ECCurve.NamedCurves

Adlandırılmış eğrileri oluşturmak için bir fabrika sınıfını temsil eder.Represents a factory class for creating named curves.

ECDiffieHellman

Eliptik Eğri Diffie-Hellman (ECDH) algoritması uygulamalarının türetileyeceği bir soyut temel sınıf sağlar.Provides an abstract base class that Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) algorithm implementations can derive from. Bu sınıf, tüm ECDH uygulamalarının desteklemesi gereken temel işlem kümesini sağlar.This class provides the basic set of operations that all ECDH implementations must support.

ECDiffieHellmanCng

Eliptik Eğri Diffie-Hellman (ECDH) algoritmasının bir şifreleme sonraki nesli (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) algorithm. Bu sınıf şifreleme işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.This class is used to perform cryptographic operations.

ECDiffieHellmanCngPublicKey

Sınıfıyla kullanılacak bir eliptik eğri Diffie-Hellman (ECDH) ortak anahtarını belirtir ECDiffieHellmanCng .Specifies an Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) public key for use with the ECDiffieHellmanCng class.

ECDiffieHellmanOpenSsl

OpenSSL tarafından desteklenen eliptik eğri Diffie-Hellman (ECDH) algoritmasının bir uygulamasını sağlar.Provides an implementation of the Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) algorithm backed by OpenSSL.

ECDiffieHellmanPublicKey

Tüm uygulamaların devralması gereken soyut bir temel sınıf sağlar ECDiffieHellmanCngPublicKey .Provides an abstract base class from which all ECDiffieHellmanCngPublicKey implementations must inherit.

ECDsa

Eliptik Eğri dijital Imza algoritmasını (ECDSA) kapsülleyen bir soyut temel sınıf sağlar.Provides an abstract base class that encapsulates the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).

ECDsaCng

Eliptik Eğri dijital Imza algoritması (ECDSA) için bir yeni nesil şifreleme (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).

ECDsaOpenSsl

OpenSSL tarafından desteklenen Eliptik Eğri dijital Imza algoritması (ECDSA) uygulamasını sağlar.Provides an implementation of the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) backed by OpenSSL.

FromBase64Transform

CryptoStream64 tabanına dönüştürür.Converts a CryptoStream from base 64.

HashAlgorithm

Şifreleme karma algoritmalarının tüm uygulamalarının türetilmesi gereken temel sınıfı temsil eder.Represents the base class from which all implementations of cryptographic hash algorithms must derive.

HKDF

RFC5869 HMAC tabanlı Ayıkla-ve-Genişlet anahtar türetme (HKDF)RFC5869 HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation (HKDF)

HMAC

Tüm karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) uygulamalarının türetilmesi gereken soyut sınıfı temsil eder.Represents the abstract class from which all implementations of Hash-based Message Authentication Code (HMAC) must derive.

HMACMD5

Karma işlevi kullanarak karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) hesaplar MD5 .Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) by using the MD5 hash function.

HMACRIPEMD160

Karma işlevi kullanarak karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) hesaplar RIPEMD160 .Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) by using the RIPEMD160 hash function.

HMACSHA1

Karma işlevi kullanarak karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) hesaplar SHA1 .Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) using the SHA1 hash function.

HMACSHA256

Karma işlevi kullanarak karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) hesaplar SHA256 .Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) by using the SHA256 hash function.

HMACSHA384

Karma işlevi kullanarak karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) hesaplar SHA384 .Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) using the SHA384 hash function.

HMACSHA512

Karma işlevi kullanarak karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) hesaplar SHA512 .Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) using the SHA512 hash function.

IncrementalHash

Karma veya karma tabanlı İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC) değerini birkaç kesimde artımlı olarak hesaplama desteği sağlar.Provides support for computing a hash or Hash-based Message Authentication Code (HMAC) value incrementally across several segments.

KeyedHashAlgorithm

Anahtarlı karma algoritmaların tüm uygulamalarının türetmesini gerektiren soyut sınıfı temsil eder.Represents the abstract class from which all implementations of keyed hash algorithms must derive.

KeySizes

Simetrik şifreleme algoritmaları için geçerli anahtar boyutlarının kümesini belirler.Determines the set of valid key sizes for the symmetric cryptographic algorithms.

MACTripleDES

Giriş verileri için kullanarak bir İleti Kimlik Doğrulama Kodu (MAC) hesaplar TripleDES CryptoStream .Computes a Message Authentication Code (MAC) using TripleDES for the input data CryptoStream.

ManifestSignatureInformation

Bildirim imzası için bilgi sağlar.Provides information for a manifest signature.

ManifestSignatureInformationCollection

Nesnelerin salt okunurdur koleksiyonunu temsil eder ManifestSignatureInformation .Represents a read-only collection of ManifestSignatureInformation objects.

MaskGenerationMethod

Tüm maske Oluşturucu algoritmalarının türetilmesi gereken soyut sınıfı temsil eder.Represents the abstract class from which all mask generator algorithms must derive.

MD5

Karma algoritmasının tüm uygulamalarının devraldığı soyut sınıfı temsil eder MD5 .Represents the abstract class from which all implementations of the MD5 hash algorithm inherit.

MD5Cng

MD5 (Ileti Özeti 5) 128 bit karma algoritmasının bir CNG (şifreleme yeni nesil) uygulamasını sağlar.Provides a CNG (Cryptography Next Generation) implementation of the MD5 (Message Digest 5) 128-bit hashing algorithm.

MD5CryptoServiceProvider

, MD5 Şifreleme hizmet sağlayıcısı (CSP) tarafından belirtilen uygulamayı kullanarak giriş verilerinin karma değerini hesaplar.Computes the MD5 hash value for the input data using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

Oid

Bir şifreleme nesnesi tanımlayıcısını temsil eder.Represents a cryptographic object identifier. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

OidCollection

Bir nesne koleksiyonunu temsil eder Oid .Represents a collection of Oid objects. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

OidEnumerator

Bir nesne içinde gezinme özelliği sağlar OidCollection .Provides the ability to navigate through an OidCollection object. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

PasswordDeriveBytes

PBKDF1 algoritmasının uzantısını kullanarak bir paroladan bir anahtar türetiliyor.Derives a key from a password using an extension of the PBKDF1 algorithm.

PbeParameters

Parola tabanlı şifreleme (PIN) için kullanılacak parametreleri temsil eder.Represents parameters to be used for Password-Based Encryption (PBE).

PemEncoding

PED (Gizlilik-Gelişmiş posta) metin kodlamalarının IETF RFC 7468 alt kümesini okumak ve yazmak için yöntemler sağlar.Provides methods for reading and writing the IETF RFC 7468 subset of PEM (Privacy-Enhanced Mail) textual encodings. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

PKCS1MaskGenerationMethod

Maskeleri, anahtar değişim algoritmaları tarafından kullanılmak üzere PKCS #1 göre hesaplar.Computes masks according to PKCS #1 for use by key exchange algorithms.

ProtectedData

Verileri şifrelemek ve şifrelerini çözmek için yöntemler sağlar.Provides methods for encrypting and decrypting data. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

ProtectedMemory

Belleği korumak ve korumayı kaldırmak için yöntemler sağlar.Provides methods for protecting and unprotecting memory. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

RandomNumberGenerator

Tüm şifreleme rastgele sayı oluşturanlar uygulamalarının türeten soyut sınıfı temsil eder.Represents the abstract class from which all implementations of cryptographic random number generators derive.

RC2

Algoritmanın tüm uygulamalarının türetilmesi gereken temel sınıfı temsil eder RC2 .Represents the base class from which all implementations of the RC2 algorithm must derive.

RC2CryptoServiceProvider

Algoritmanın şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) uygulamasına erişmek için bir sarmalayıcı nesnesi tanımlar RC2 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the RC2 algorithm. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

Rfc2898DeriveBytes

, Temelli bir sözde rastgele sayı Oluşturucu kullanarak PBKDF2, parola tabanlı anahtar türetme işlevselliği uygular HMACSHA1 .Implements password-based key derivation functionality, PBKDF2, by using a pseudo-random number generator based on HMACSHA1.

Rijndael

Simetrik şifreleme algoritmasının tüm uygulamalarının devralması gereken temel sınıfı temsil eder Rijndael .Represents the base class from which all implementations of the Rijndael symmetric encryption algorithm must inherit.

RijndaelManaged

, Algoritmanın yönetilen sürümüne erişir Rijndael .Accesses the managed version of the Rijndael algorithm. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

RijndaelManagedTransform

Rijndadel algoritmasını kullanarak verilerin şifreleme dönüşümünü gerçekleştirir.Performs a cryptographic transformation of data using the Rijndael algorithm. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

RIPEMD160

MD160 karma algoritmasının tüm uygulamalarının devraldığı soyut sınıfı temsil eder.Represents the abstract class from which all implementations of the MD160 hash algorithm inherit.

RIPEMD160Managed

RIPEMD160Yönetilen Kitaplığı kullanarak giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the RIPEMD160 hash for the input data using the managed library.

RNGCryptoServiceProvider

Şifreleme hizmet sağlayıcısı (CSP) tarafından belirtilen uygulamayı kullanarak bir şifreleme rastgele numara Oluşturucu (RNG) uygular.Implements a cryptographic Random Number Generator (RNG) using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

RSA

Algoritmanın tüm uygulamalarının devraldığı temel sınıfı temsil eder RSA .Represents the base class from which all implementations of the RSA algorithm inherit.

RSACng

RSA algoritmasının bir şifreleme yeni nesil (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the RSA algorithm.

RSACryptoServiceProvider

RSA, Şifreleme hizmet sağlayıcısı (CSP) tarafından sunulan algoritmanın uygulamasını kullanarak asimetrik şifreleme ve şifre çözme gerçekleştirir.Performs asymmetric encryption and decryption using the implementation of the RSA algorithm provided by the cryptographic service provider (CSP). Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

RSAEncryptionPadding

RSA şifreleme veya şifre çözme işlemleriyle kullanılacak doldurma modunu ve parametreleri belirtir.Specifies the padding mode and parameters to use with RSA encryption or decryption operations.

RSAOAEPKeyExchangeDeformatter

En Iyi asimetrik şifreleme doldurma (OAEP) anahtar değişim verilerinin şifresini çözer.Decrypts Optimal Asymmetric Encryption Padding (OAEP) key exchange data.

RSAOAEPKeyExchangeFormatter

Kullanarak En Iyi asimetrik şifreleme doldurma (OAEP) anahtar değişim verilerini oluşturur RSA .Creates Optimal Asymmetric Encryption Padding (OAEP) key exchange data using RSA.

RSAOpenSsl

OpenSSL tarafından desteklenen RSA algoritmasının bir uygulamasını sağlar.Provides an implementation of the RSA algorithm backed by OpenSSL.

RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter

PKCS #1 Key Exchange verilerinin şifresini çözer.Decrypts the PKCS #1 key exchange data.

RSAPKCS1KeyExchangeFormatter

Kullanarak PKCS # 1 anahtar değişim verileri oluşturur RSA .Creates the PKCS#1 key exchange data using RSA.

RSAPKCS1SignatureDeformatter

RSAPKCS #1 sürüm 1,5 imzasını doğrular.Verifies an RSA PKCS #1 version 1.5 signature.

RSAPKCS1SignatureFormatter

RSAPKCS #1 sürüm 1,5 imzası oluşturur.Creates an RSA PKCS #1 version 1.5 signature.

RSASignaturePadding

RSA imza oluşturma veya doğrulama işlemleriyle kullanılacak doldurma modunu ve parametreleri belirtir.Specifies the padding mode and parameters to use with RSA signature creation or verification operations.

SafeEvpPKeyHandle

EVP_PKEY*OpenSSL 'den işaretçi türünü temsil eder.Represents the EVP_PKEY* pointer type from OpenSSL.

SHA1

SHA1Giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the SHA1 hash for the input data.

SHA1Cng

Güvenli karma algoritması 'nın (SHA) bir şifreleme yeni nesil (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA).

SHA1CryptoServiceProvider

, SHA1 Şifreleme hizmet sağlayıcısı (CSP) tarafından belirtilen uygulamayı kullanarak giriş verilerinin karma değerini hesaplar.Computes the SHA1 hash value for the input data using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

SHA1Managed

SHA1Yönetilen Kitaplığı kullanarak giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the SHA1 hash for the input data using the managed library.

SHA256

SHA256Giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the SHA256 hash for the input data.

SHA256Cng

256 bit karma değerleri için güvenli karma algoritması (SHA) için bir yeni nesil şifreleme (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA) for 256-bit hash values.

SHA256CryptoServiceProvider

Algoritmanın şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) uygulamasına erişmek için bir sarmalayıcı nesnesi tanımlar SHA256 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the SHA256 algorithm.

SHA256Managed

SHA256Yönetilen Kitaplığı kullanarak giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the SHA256 hash for the input data using the managed library.

SHA384

SHA384Giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the SHA384 hash for the input data.

SHA384Cng

384 bit karma değerleri için güvenli karma algoritması (SHA) için bir yeni nesil şifreleme (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA) for 384-bit hash values.

SHA384CryptoServiceProvider

Algoritmanın şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) uygulamasına erişmek için bir sarmalayıcı nesnesi tanımlar SHA384 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the SHA384 algorithm.

SHA384Managed

SHA384Yönetilen Kitaplığı kullanarak giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the SHA384 hash for the input data using the managed library.

SHA512

SHA512Giriş verilerinin karmasını hesaplar.Computes the SHA512 hash for the input data.

SHA512Cng

512 bit karma değerleri için güvenli karma algoritması (SHA) için bir yeni nesil şifreleme (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA) for 512-bit hash values.

SHA512CryptoServiceProvider

Algoritmanın şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) uygulamasına erişmek için bir sarmalayıcı nesnesi tanımlar SHA512 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the SHA512 algorithm.

SHA512Managed

SHA512Yönetilen Kitaplığı kullanarak giriş verilerinin karma algoritmasını hesaplar.Computes the SHA512 hash algorithm for the input data using the managed library.

SignatureDescription

Dijital imzanın özellikleriyle ilgili bilgiler içerir.Contains information about the properties of a digital signature.

StrongNameSignatureInformation

Bir bildirimin tanımlayıcı ad imzası bilgilerini tutar.Holds the strong name signature information for a manifest.

SymmetricAlgorithm

Tüm simetrik algoritma uygulamalarının devralması gereken soyut temel sınıfı temsil eder.Represents the abstract base class from which all implementations of symmetric algorithms must inherit.

ToBase64Transform

Bir a CryptoStream 64 tabanına dönüştürür.Converts a CryptoStream to base 64.

TripleDES

Tüm uygulamaların türetilmesi gereken üçlü veri şifreleme standardı algoritmalarının temel sınıfını temsil eder TripleDES .Represents the base class for Triple Data Encryption Standard algorithms from which all TripleDES implementations must derive.

TripleDESCng

Üçlü Veri Şifreleme Standardı (3DES) algoritmasının şifreleme yeni nesil (CNG) uygulamasını sağlar.Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Triple Data Encryption Standard (3DES) algorithm.

TripleDESCryptoServiceProvider

Algoritmanın şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) sürümüne erişmek için bir sarmalayıcı nesnesi tanımlar TripleDES .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) version of the TripleDES algorithm. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

Yapılar

CngProperty

Yeni nesil şifreleme (CNG) anahtarının veya sağlayıcının bir özelliğini kapsüller.Encapsulates a property of a Cryptography Next Generation (CNG) key or provider.

DSAParameters

Algoritmanın tipik parametrelerini içerir DSA .Contains the typical parameters for the DSA algorithm.

ECCurve

Eliptik bir eğriyi temsil eder.Represents an elliptic curve.

ECParameters

Eliptik Eğri Şifreleme (ECC) algoritmasının standart parametrelerini temsil eder.Represents the standard parameters for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm.

ECPoint

Eliptik Eğri Şifreleme (ECC) yapıları için (X, Y) koordinat çiftini temsil eder.Represents a (X,Y) coordinate pair for elliptic curve cryptography (ECC) structures.

HashAlgorithmName

Bir şifreleme karma algoritması adı belirtir.Specifies the name of a cryptographic hash algorithm.

PemFields

PEK verilerinin konumu hakkındaki bilgileri içerir.Contains information about the location of PEM data.

RSAParameters

Algoritmanın standart parametrelerini temsil eder RSA .Represents the standard parameters for the RSA algorithm.

Arabirimler

ICryptoTransform

Şifreleme dönüştürmelerinin temel işlemlerini tanımlar.Defines the basic operations of cryptographic transformations.

ICspAsymmetricAlgorithm

Bir AsymmetricAlgorithm sınıfın anahtar kapsayıcı bilgilerini listelemeye ve Microsoft ŞIFRELEME API (CAPI) ile uyumlu anahtar bloblarını içeri ve dışarı aktarmaya izin veren yöntemleri tanımlar.Defines methods that allow an AsymmetricAlgorithm class to enumerate key container information, and import and export Microsoft Cryptographic API (CAPI)-compatible key blobs.

Numaralandırmalar

CipherMode

Şifreleme için kullanılacak blok şifre modunu belirtir.Specifies the block cipher mode to use for encryption.

CngExportPolicies

Bir anahtar için anahtar verme ilkelerini belirtir.Specifies the key export policies for a key.

CngKeyCreationOptions

Anahtar oluşturma için kullanılan seçenekleri belirtir.Specifies options used for key creation.

CngKeyHandleOpenOptions

Anahtar tutamaçları açma seçeneklerini belirtir.Specifies options for opening key handles.

CngKeyOpenOptions

Anahtar açma seçeneklerini belirtir.Specifies options for opening a key.

CngKeyUsages

Bir şifreleme sonraki nesil (CNG) anahtarının birlikte kullanılabileceği şifreleme işlemlerini belirtir.Specifies the cryptographic operations that a Cryptography Next Generation (CNG) key may be used with.

CngPropertyOptions

Yeni nesil şifreleme (CNG) anahtar özelliği seçeneklerini belirtir.Specifies Cryptography Next Generation (CNG) key property options.

CngUIProtectionLevels

Kullanıcı arabirimi (UI) sorma senaryolarında anahtar için koruma düzeyini belirtir.Specifies the protection level for the key in user interface (UI) prompting scenarios.

CryptoStreamMode

Şifreleme akışının modunu belirtir.Specifies the mode of a cryptographic stream.

CspProviderFlags

Şifreleme hizmeti sağlayıcılarının (CSP) davranışını değiştiren bayrakları belirtir.Specifies flags that modify the behavior of the cryptographic service providers (CSP).

DataProtectionScope

Yöntemi tarafından uygulanacak veri korumasının kapsamını belirtir Protect(Byte[], Byte[], DataProtectionScope) .Specifies the scope of the data protection to be applied by the Protect(Byte[], Byte[], DataProtectionScope) method.

DSASignatureFormat

DSA 'nın algoritma ailesi ile imzalara yönelik veri biçimini belirtir.Specifies the data format for signatures with the DSA family of algorithms.

ECCurve.ECCurveType

Bir nesnede bulunan verilerin nasıl yorumlandığını gösterir ECCurve .Indicates how to interpret the data contained in an ECCurve object.

ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction

ECDiffieHellmanCngSınıfın gizli sözleşmeleri önemli malzemelere dönüştürmek için kullanacağı anahtar türetme işlevini belirtir.Specifies the key derivation function that the ECDiffieHellmanCng class will use to convert secret agreements into key material.

ECKeyXmlFormat

Eliptik Eğri tuşlarının XML serileştirme biçimlerini tanımlar.Defines XML serialization formats for elliptic curve keys.

FromBase64TransformMode

Taban 64 dönüşümünde boşluk olup olmayacağını belirtir.Specifies whether white space should be ignored in the base 64 transformation.

KeyNumber

Asimetrik imza anahtarı mı yoksa asimetrik değişim anahtarı mı oluşturulacağını belirtir.Specifies whether to create an asymmetric signature key or an asymmetric exchange key.

MemoryProtectionScope

Yöntemi tarafından uygulanacak bellek korumasının kapsamını belirtir Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) .Specifies the scope of memory protection to be applied by the Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) method.

OidGroup

Windows şifreleme nesne tanımlayıcısı (OID) gruplarını tanımlar.Identifies Windows cryptographic object identifier (OID) groups.

PaddingMode

İleti veri bloğu bir şifreleme işlemi için gereken tam bayt sayısından kısa olduğunda uygulanacak doldurma türünü belirtir.Specifies the type of padding to apply when the message data block is shorter than the full number of bytes needed for a cryptographic operation.

PbeEncryptionAlgorithm

Parola tabanlı şifreleme (PIN) ile kullanılacak şifreleme algoritmalarını belirtir.Specifies encryption algorithms to be used with Password-Based Encryption (PBE).

RSAEncryptionPaddingMode

RSA şifreleme veya şifre çözme işlemleriyle kullanılacak doldurma modunu belirtir.Specifies the padding mode to use with RSA encryption or decryption operations.

RSASignaturePaddingMode

RSA imza oluşturma veya doğrulama işlemleriyle kullanılacak doldurma modunu belirtir.Specifies the padding mode to use with RSA signature creation or verification operations.

SignatureVerificationResult

İmza doğrulaması için sonuç kodlarının çoğunu belirtir.Specifies most of the result codes for signature verification.