Parallel.Invoke Yöntem

Tanım

, Büyük olasılıkla paralel olarak, belirtilen eylemlerin her birini yürütür.Executes each of the provided actions, possibly in parallel.

Aşırı Yüklemeler

Invoke(Action[])

, Büyük olasılıkla paralel olarak, belirtilen eylemlerin her birini yürütür.Executes each of the provided actions, possibly in parallel.

Invoke(ParallelOptions, Action[])

İşlem Kullanıcı tarafından iptal edilmediği takdirde, her bir belirtilen eylemi, muhtemelen paralel olarak yürütür.Executes each of the provided actions, possibly in parallel, unless the operation is cancelled by the user.

Invoke(Action[])

, Büyük olasılıkla paralel olarak, belirtilen eylemlerin her birini yürütür.Executes each of the provided actions, possibly in parallel.

public:
 static void Invoke(... cli::array <Action ^> ^ actions);
public static void Invoke (params Action[] actions);
static member Invoke : Action[] -> unit
Public Shared Sub Invoke (ParamArray actions As Action())

Parametreler

actions
Action[]

Yürütülecek bir dizisi Action .An array of Action to execute.

Özel durumlar

actionsBağımsız değişken null .The actions argument is null.

actionsDizideki herhangi bir eylem özel durum oluşturduğunda oluşturulan özel durum.The exception that is thrown when any action in the actions array throws an exception.

actionsDizi bir öğe içeriyor null .The actions array contains a null element.

Örnekler

Bu örnek, Invoke yöntemi diğer yöntemlerle, anonim temsilcilerle ve lambda ifadeleriyle nasıl kullanacağınızı gösterir.This example demonstrates how to use the Invoke method with other methods, anonymous delegates, and lambda expressions.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

  class ParallelInvokeDemo
  {

    // Demonstrated features:
    // 		Parallel.Invoke()
    // Expected results:
    // 		The threads on which each task gets executed may be different.
    //		The thread assignments may be different in different executions.
    //		The tasks may get executed in any order.
    // Documentation:
    //		http://msdn.microsoft.com/library/dd783942(VS.100).aspx
    static void Main()
    {
      try
      {
        Parallel.Invoke(
          BasicAction,	// Param #0 - static method
          () =>			// Param #1 - lambda expression
          {
            Console.WriteLine("Method=beta, Thread={0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
          },
          delegate()		// Param #2 - in-line delegate
          {
            Console.WriteLine("Method=gamma, Thread={0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
          }
        );
      }
      // No exception is expected in this example, but if one is still thrown from a task,
      // it will be wrapped in AggregateException and propagated to the main thread.
      catch (AggregateException e)
      {
        Console.WriteLine("An action has thrown an exception. THIS WAS UNEXPECTED.\n{0}", e.InnerException.ToString());
      }
    }

    static void BasicAction()
    {
      Console.WriteLine("Method=alpha, Thread={0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
    }
  }
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks

Module InvokeDemo

  ' Demonstrated features:
  '  Parallel.Invoke()
  ' Expected results:
  '  The threads on which each task gets executed may be different.
  '  The thread assignments may be different in different executions.
  '  The tasks may get executed in any order.
  ' Documentation:
  '  http://msdn.microsoft.com/library/dd783942(VS.100).aspx
  Private Sub Main()
    Try
      ' Param #0 - static method
      Parallel.Invoke(AddressOf BasicAction,
              Sub()
                ' Param #1 - lambda expression
                Console.WriteLine("Method=beta, Thread={0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId)
              End Sub,
              Sub()
                ' Param #2 - in-line delegate
                Console.WriteLine("Method=gamma, Thread={0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId)
              End Sub)
    Catch e As AggregateException
      ' No exception is expected in this example, but if one is still thrown from a task,
      ' it will be wrapped in AggregateException and propagated to the main thread.
      Console.WriteLine("An action has thrown an exception. THIS WAS UNEXPECTED." & vbLf & "{0}", e.InnerException.ToString())
    End Try
  End Sub

  Private Sub BasicAction()
    Console.WriteLine("Method=alpha, Thread={0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId)
  End SubEnd Module

Açıklamalar

Bu yöntem, potansiyel olarak paralel olarak bir dizi işlem yürütmek için kullanılabilir.This method can be used to execute a set of operations, potentially in parallel.

İşlemlerin yürütülme sırası veya paralel olarak yürütülüp yürütülmeyeceğini belirten bir garanti yoktur.No guarantees are made about the order in which the operations execute or whether they execute in parallel. Bu yöntem, tamamlama işleminin normal veya olağanüstü sonlandırma nedeniyle yapılıp yapılmayacağını fark etmeksizin, her bir belirtilen işlem tamamlanana kadar döndürmez.This method does not return until each of the provided operations has completed, regardless of whether completion occurs due to normal or exceptional termination.

Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: paralel Işlemleri yürütmek Için Parallel. Invoke kullanma.For more information, see How to: Use Parallel.Invoke to Execute Parallel Operations.

Şunlara uygulanır

Invoke(ParallelOptions, Action[])

İşlem Kullanıcı tarafından iptal edilmediği takdirde, her bir belirtilen eylemi, muhtemelen paralel olarak yürütür.Executes each of the provided actions, possibly in parallel, unless the operation is cancelled by the user.

public:
 static void Invoke(System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, ... cli::array <Action ^> ^ actions);
public static void Invoke (System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, params Action[] actions);
static member Invoke : System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Action[] -> unit
Public Shared Sub Invoke (parallelOptions As ParallelOptions, ParamArray actions As Action())

Parametreler

parallelOptions
ParallelOptions

Bu işlemin davranışını yapılandıran nesne.An object that configures the behavior of this operation.

actions
Action[]

Yürütülecek eylemlerin dizisi.An array of actions to execute.

Özel durumlar

CancellationTokenİçindeki içindeki ' i parallelOptions ayarlanır.The CancellationToken in the parallelOptions is set.

actionsBağımsız değişken null .The actions argument is null.

-veya--or- parallelOptionsBağımsız değişken null .The parallelOptions argument is null.

actionsDizideki herhangi bir eylem özel durum oluşturduğunda oluşturulan özel durum.The exception that is thrown when any action in the actions array throws an exception.

actionsDizi bir öğe içeriyor null .The actions array contains a null element.

CancellationTokenSourceİçindeki ile ilişkili, CancellationToken parallelOptions atıldı.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Açıklamalar

Bu yöntem, potansiyel olarak paralel olarak bir dizi işlem yürütmek için kullanılabilir.This method can be used to execute a set of operations, potentially in parallel. Yapısıyla geçirilen iptal belirteci, ParallelOptions çağıranın tüm işlemi iptal etmesini sağlar.The cancellation token passed in with the ParallelOptions structure enables the caller to cancel the entire operation. Daha fazla bilgi için bkz. yönetilen Iş parçacıklarında iptal.For more information, see Cancellation in Managed Threads.

İşlemlerin yürütülme sırası veya paralel olarak yürütülüp yürütülmeyeceğini belirten bir garanti yoktur.No guarantees are made about the order in which the operations execute or whether they execute in parallel. Bu yöntem, tamamlama işleminin normal veya olağanüstü sonlandırma nedeniyle yapılıp yapılmayacağını fark etmeksizin, her bir belirtilen işlem tamamlanana kadar döndürmez.This method does not return until each of the provided operations has completed, regardless of whether completion occurs due to normal or exceptional termination.

Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: paralel Işlemleri yürütmek Için Parallel. Invoke kullanma.For more information, see How to: Use Parallel.Invoke to Execute Parallel Operations.

Şunlara uygulanır