Tuple<T1,T2,T3> Sınıf

Tanım

3 demet veya üçlü temsil eder.Represents a 3-tuple, or triple.

generic <typename T1, typename T2, typename T3>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable
generic <typename T1, typename T2, typename T3>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable, System::Runtime::CompilerServices::ITuple
public class Tuple<T1,T2,T3> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
public class Tuple<T1,T2,T3> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable, System.Runtime.CompilerServices.ITuple
[System.Serializable]
public class Tuple<T1,T2,T3> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
  interface ITuple
[<System.Serializable>]
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
[<System.Serializable>]
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
  interface ITuple
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable, ITuple

Tür Parametreleri

T1

Kayıt düzeninin ilk bileşeninin türü.The type of the tuple's first component.

T2

Kayıt düzenindeki ikinci bileşenin türü.The type of the tuple's second component.

T3

Kayıt düzenindeki üçüncü bileşenin türü.The type of the tuple's third component.

Devralma
Tuple<T1,T2,T3>
Öznitelikler
Uygulamalar

Açıklamalar

Kayıt düzeni, belirli sayıda ve sıralamadaki değerleri olan bir veri yapısıdır.A tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. Tuple<T1,T2,T3>Sınıfı, üç bileşeni olan bir tanımlama grubu olan 3 tanımlama grubu veya üçlü değer temsil eder.The Tuple<T1,T2,T3> class represents a 3-tuple, or triple, which is a tuple that has three components.

Tuple<T1,T2,T3> Tuple<T1,T2,T3> Oluşturucuyu veya static yöntemini çağırarak bir nesne örneğini oluşturabilirsiniz Tuple.Create<T1,T2,T3>(T1, T2, T3) .You can instantiate a Tuple<T1,T2,T3> object by calling either the Tuple<T1,T2,T3> constructor or the static Tuple.Create<T1,T2,T3>(T1, T2, T3) method. Salt okunurdur Item1 , Item2 ve örnek özelliklerini kullanarak kayıt düzeni bileşenlerinin değerlerini alabilirsiniz Item3 .You can retrieve the values of the tuple's components by using the read-only Item1, Item2, and Item3 instance properties.

Kayıt düzenleri, genellikle dört farklı şekilde kullanılır:Tuples are commonly used in four different ways:

 • Tek bir veri kümesi göstermek için.To represent a single set of data. Örneğin, bir kayıt düzeni, bir veritabanı kaydını temsil edebilir ve bileşenler ise tek tek kaydın alanlarını temsil edebilir.For example, a tuple can represent a database record, and its components can represent individual fields of the record.

 • Bir veri kümesine kolay erişim ve düzenleme sağlamak için.To provide easy access to, and manipulation of, a data set. Aşağıdaki örnek Tuple<T1,T2,T3> , öğrencilerin adlarını, ortalama test puanlarını ve gerçekleştirilen testlerin sayısını içeren bir nesne dizisi tanımlar.The following example defines an array of Tuple<T1,T2,T3> objects that contain the names of students, their average test scores, and the number of tests taken. Dizi, ComputeStatistics test puanlarının ortalama ve standart sapmasını hesaplayan yöntemine geçirilir.The array is passed to the ComputeStatistics method, which calculates the mean and standard deviation of the test scores.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     Tuple<string, double, int>[] scores = 
            { Tuple.Create("Jack", 78.8, 8),
             Tuple.Create("Abbey", 92.1, 9), 
             Tuple.Create("Dave", 88.3, 9),
             Tuple.Create("Sam", 91.7, 8), 
             Tuple.Create("Ed", 71.2, 5),
             Tuple.Create("Penelope", 82.9, 8),
             Tuple.Create("Linda", 99.0, 9),
             Tuple.Create("Judith", 84.3, 9) };
     var result = ComputeStatistics(scores);
     Console.WriteLine("Mean score: {0:N2} (SD={1:N2}) (n={2})", 
              result.Item2, result.Item3, result.Item1);
    }
  
    private static Tuple<int, double, double> ComputeStatistics(Tuple<string, double, int>[] scores) 
    {
     int n = 0;
     double sum = 0;
  
     // Compute the mean.
     foreach (var score in scores)
     {
       n += score.Item3;
       sum += score.Item2 * score.Item3;
     }
     double mean = sum / n;
     
     // Compute the standard deviation.
     double ss = 0;
     foreach (var score in scores)
     {
       ss = Math.Pow(score.Item2 - mean, 2);
     }
     double sd = Math.Sqrt(ss/scores.Length);
     return Tuple.Create(scores.Length, mean, sd);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Mean score: 87.02 (SD=0.96) (n=8)
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim scores() = 
             { Tuple.Create("Jack", 78.8, 8),
              Tuple.Create("Abbey", 92.1, 9), 
              Tuple.Create("Dave", 88.3, 9),
              Tuple.Create("Sam", 91.7, 8), 
              Tuple.Create("Ed", 71.2, 5),
              Tuple.Create("Penelope", 82.9, 8),
              Tuple.Create("Linda", 99.0, 9),
              Tuple.Create("Judith", 84.3, 9) }
     Dim result = ComputeStatistics(scores)
     Console.WriteLine("Mean score: {0:N2} (SD={1:N2}) (n={2})", 
              result.Item2, result.Item3, result.Item1)
    End Sub
    
    Private Function ComputeStatistics(scores() As Tuple(Of String, Double, Integer)) _ 
                  As Tuple(Of Integer, Double, Double)
     Dim n As Integer = 0   
     Dim sum As Double = 0
     
     ' Compute the mean.
     For Each score In scores
       n+= score.Item3 
       sum += score.Item2 * score.Item3
     Next   
     Dim mean As Double = sum / n
  
     ' Compute the standard deviation.
     Dim ss As Double = 0
     For Each score In scores
       ss = Math.Pow(score.Item2 - mean, 2)
     Next
     Dim sd As Double = Math.Sqrt(ss/scores.Length)
     Return Tuple.Create(scores.Length, mean, sd)
    End Function
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    Mean score: 87.02 (SD=0.96) (n=8)
  
 • outParametrelerin (C# ' ta) veya ByRef parametrelerinin (Visual Basic) kullanımı olmadan bir yöntemden birden çok değer döndürmek için.To return multiple values from a method without the use of out parameters (in C#) or ByRef parameters (in Visual Basic). Örneğin, önceki örnek bir nesne içindeki Özet test puanı istatistiklerini döndürür Tuple<T1,T2,T3> .For example, the previous example returns its summary test score statistics in a Tuple<T1,T2,T3> object.

 • Birden çok değeri tek bir parametre ile bir yönteme geçirmek için.To pass multiple values to a method through a single parameter. Örneğin, yöntemi, Thread.Start(Object) iş parçacığının başlangıçta çalıştırdığı yönteme bir değer sağlamanıza olanak tanıyan tek bir parametreye sahiptir.For example, the Thread.Start(Object) method has a single parameter that lets you supply one value to the method that the thread executes at startup. Tuple<T1,T2,T3>Yöntem bağımsız değişkeni olarak bir nesnesi sağlarsanız, iş parçacığının başlangıç yordamını üç veri öğesi ile sağlayabilirsiniz.If you supply a Tuple<T1,T2,T3> object as the method argument, you can supply the thread's startup routine with three items of data.

Oluşturucular

Tuple<T1,T2,T3>(T1, T2, T3)

Tuple<T1,T2,T3> sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Tuple<T1,T2,T3> class.

Özellikler

Item1

Geçerli Tuple<T1,T2,T3> nesnenin ilk bileşeninin değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3> object's first component.

Item2

Geçerli Tuple<T1,T2,T3> nesnenin ikinci bileşeninin değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3> object's second component.

Item3

Geçerli Tuple<T1,T2,T3> nesnenin üçüncü bileşeninin değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3> object's third component.

Yöntemler

Equals(Object)

Geçerli Tuple<T1,T2,T3> nesnenin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3> object is equal to a specified object.

GetHashCode()

Geçerli nesnenin karma kodunu döndürür Tuple<T1,T2,T3> .Returns the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3> object.

GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Bu örneğin değerini temsil eden bir dize döndürür Tuple<T1,T2,T3> .Returns a string that represents the value of this Tuple<T1,T2,T3> instance.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IComparable.CompareTo(Object)

Geçerli nesneyi Tuple<T1,T2,T3> belirtilen bir nesne ile karşılaştırır ve geçerli nesnenin sıralama düzeninde belirtilen nesneyle önce, sonra veya aynı konumda olup olmadığını gösteren bir tamsayı döndürür.Compares the current Tuple<T1,T2,T3> object to a specified object and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Tuple<T1,T2,T3>Belirtilen bir karşılaştırıcı kullanarak geçerli nesneyi belirtilen bir nesne ile karşılaştırır ve geçerli nesnenin sıralama düzeninde belirtilen nesneyle önce, sonra veya aynı konumda olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.Compares the current Tuple<T1,T2,T3> object to a specified object by using a specified comparer, and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Geçerli Tuple<T1,T2,T3> nesnenin belirtilen bir karşılaştırma yöntemine göre belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3> object is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Tuple<T1,T2,T3>Belirtilen hesaplama yöntemini kullanarak geçerli nesnenin karma kodunu hesaplar.Calculates the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3> object by using a specified computation method.

ITuple.Item[Int32]

Belirtilen öğenin değerini alır Tuple .Gets the value of the specified Tuple element.

ITuple.Length

İçindeki öğelerin sayısını alır Tuple .Gets the number of elements in the Tuple.

Uzantı Metotları

Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3)

Ayrı değişkenlerde 3 öğe içeren bir tanımlama grubu oluşturur.Deconstructs a tuple with 3 elements into separate variables.

ToValueTuple<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.