Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> Sınıf

Tanım

6 demet veya sextuple 'yi temsil eder.Represents a 6-tuple, or sextuple.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable, System::Runtime::CompilerServices::ITuple
public class Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
public class Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable, System.Runtime.CompilerServices.ITuple
[System.Serializable]
public class Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
  interface ITuple
[<System.Serializable>]
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
[<System.Serializable>]
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
  interface ITuple
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable, ITuple

Tür Parametreleri

T1

Kayıt düzeninin ilk bileşeninin türü.The type of the tuple's first component.

T2

Kayıt düzenindeki ikinci bileşenin türü.The type of the tuple's second component.

T3

Kayıt düzenindeki üçüncü bileşenin türü.The type of the tuple's third component.

T4

Kayıt düzenindeki dördüncü bileşenin türü.The type of the tuple's fourth component.

T5

Kayıt düzeninin beşinci bileşeninin türü.The type of the tuple's fifth component.

T6

Kayıt düzeninin altıncı bileşeni türü.The type of the tuple's sixth component.

Devralma
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>
Öznitelikler
Uygulamalar

Açıklamalar

Kayıt düzeni, belirli sayıda ve sıralamadaki değerleri olan bir veri yapısıdır.A tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>Sınıfı, altı bileşen içeren bir tanımlama grubu olan 6 demet veya sextuple temsil eder.The Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> class represents a 6-tuple, or sextuple, which is a tuple that has six components.

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>Ya da static yöntemini çağırarak bir nesneyi örnekleyebilirsiniz Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> Tuple.Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6) .You can instantiate a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object by calling either the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> or the static Tuple.Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6) method. Salt okunurdur Item1 , Item2 , Item3 ,, Item4 Item5 , ve Item6 örnek özelliklerini kullanarak kayıt düzeni bileşenlerinin değerini alabilirsiniz.You can retrieve the value of the tuple's components by using the read-only Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, and Item6 instance properties.

Kayıt düzenleri, genellikle dört farklı şekilde kullanılır:Tuples are commonly used in four different ways:

 • Tek bir veri kümesi göstermek için.To represent a single set of data. Örneğin, bir kayıt düzeni, bir veritabanı kaydını temsil edebilir ve bileşenler ise tek tek kaydın alanlarını temsil edebilir.For example, a tuple can represent a database record, and its components can represent individual fields of the record.

 • Bir veri kümesine kolay erişim ve düzenleme sağlamak için.To provide easy access to, and manipulation of, a data set. Aşağıdaki örnek, Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> 1960 ile 2000 arasında her görselleştirmenizdeki için New York City için popülasyon verileri içeren bir nesneyi tanımlar.The following example defines a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object that contains population data for New York City for each census from 1960 through 2000. Sextuple, ComputePopulationChange censul 'ler arasındaki yıllık değişikliğin yanı sıra 50 yıllık dönemin tamamına yönelik yıllık değişiklik oranını hesaplayan yöntemine geçirilir.The sextuple is passed to the ComputePopulationChange method, which calculates the annual rate of change between censuses, as well as the annual rate of change for the entire 50 year period.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     // Get population data for New York City, 1960-2000.
     var population = 
        Tuple.Create("New York", 7781984, 7894862, 7071639, 7322564, 8008278);
     var rate = ComputePopulationChange(population);
     // Display results.
     Console.WriteLine("Population Change, {0}, 1960-2000\n", population.Item1);
     Console.WriteLine("Year   {0,10} {1,9}", "Population", "Annual Rate");
     Console.WriteLine("1960   {0,10:N0} {1,11}", population.Item2, "NA");
     Console.WriteLine("1970   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item3, rate.Item2/10);
     Console.WriteLine("1980   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item4, rate.Item3/10);
     Console.WriteLine("1990   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item5, rate.Item4/10);
     Console.WriteLine("2000   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item6, rate.Item5/10);
     Console.WriteLine("1960-2000 {0,10:N0} {1,11:P2}", "", rate.Item6/50);
    }
  
    private static Tuple<string, double, double, double, double, double> ComputePopulationChange(
        Tuple<string, int, int, int, int, int> data) 
    {      
     var rate = Tuple.Create(data.Item1, 
                 (double)(data.Item3 - data.Item2)/data.Item2, 
                 (double)(data.Item4 - data.Item3)/data.Item3, 
                 (double)(data.Item5 - data.Item4)/data.Item4, 
                 (double)(data.Item6 - data.Item5)/data.Item5,
                 (double)(data.Item6 - data.Item2)/data.Item2 );
     return rate;
    }      
  }
  // The example displays the following output:
  //    Population Change, New York, 1960-2000
  //    
  //    Year   Population Annual Rate
  //    1960    7,781,984     NA
  //    1970    7,894,862   0.15 %
  //    1980    7,071,639   -1.04 %
  //    1990    7,322,564   0.35 %
  //    2000    8,008,278   0.94 %
  //    1960-2000         0.06 %
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     ' Get population data for New York City, 1960-2000.
     Dim population = Tuple.Create(
             "New York", 7781984, 7894862, 7071639, 7322564, 8008278)
     Dim rate = ComputePopulationChange(population)   
     ' Display results.
     Console.WriteLine("Population Change, {0}, 1960-2000", population.Item1)
     Console.WriteLine()
     Console.WriteLine("Year   {0,10} {1,9}", "Population", "Annual Rate")
     Console.WriteLine("1960   {0,10:N0} {1,11}", population.Item2, "NA")
     Console.WriteLine("1970   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item3, rate.Item2/10)
     Console.WriteLine("1980   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item4, rate.Item3/10)
     Console.WriteLine("1990   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item5, rate.Item4/10)
     Console.WriteLine("2000   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item6, rate.Item5/10)
     Console.WriteLine("1960-2000 {0,10:N0} {1,11:P2}", "", rate.Item6/50)
    End Sub
    
     ' Compute rate of population change by decade and overall.
    Private Function ComputePopulationChange(data As Tuple(Of String, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer)) _ 
        As Tuple(Of String, Double, Double, Double, Double, Double)
     Dim rate = Tuple.Create(data.Item1, 
                 (data.Item3 - data.Item2)/data.Item2, 
                 (data.Item4 - data.Item3)/data.Item3, 
                 (data.Item5 - data.Item4)/data.Item4, 
                 (data.Item6 - data.Item5)/data.Item5,
                 (data.Item6 - data.Item2)/data.Item2 )
     Return rate
    End Function      
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    Population Change, New York, 1960-2000
  '    
  '    Year   Population Annual Rate
  '    1960    7,781,984     NA
  '    1970    7,894,862   0.15 %
  '    1980    7,071,639   -1.04 %
  '    1990    7,322,564   0.35 %
  '    2000    8,008,278   0.94 %
  '    1960-2000         0.06 %
  
 • outParametrelerin (C# ' ta) veya ByRef parametrelerinin (Visual Basic) kullanımı olmadan bir yöntemden birden çok değer döndürmek için.To return multiple values from a method without the use of out parameters (in C#) or ByRef parameters (in Visual Basic). Örneğin, önceki örnek, bir nesnesinde, şehir adıyla birlikte hesaplanan istatistiklerini geri döndürür Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> .For example, the previous example returns its computed statistics, along with the city name, in a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object.

 • Birden çok değeri tek bir parametre ile bir yönteme geçirmek için.To pass multiple values to a method through a single parameter. Örneğin, yöntemi, Thread.Start(Object) iş parçacığının başlangıçta çalıştırdığı yönteme bir değer sağlamanıza olanak tanıyan tek bir parametreye sahiptir.For example, the Thread.Start(Object) method has a single parameter that lets you supply one value to the method that the thread executes at startup. Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>Yöntem bağımsız değişkeni olarak bir nesnesi sağlarsanız, altı veri öğesi ile iş parçacığının başlangıç yordamını sağlayabilirsiniz.If you supply a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object as the method argument, you can supply the thread's startup routine with six items of data.

Oluşturucular

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> class.

Özellikler

Item1

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin ilk bileşeninin değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's first component.

Item2

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin ikinci bileşeninin değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's second component.

Item3

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin üçüncü bileşeninin değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's third component.

Item4

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin dördüncü bileşen değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's fourth component.

Item5

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin beşinci bileşen değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's fifth component.

Item6

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin altıncı bileşeninin değerini alır.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's sixth component.

Yöntemler

Equals(Object)

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object is equal to a specified object.

GetHashCode()

Geçerli nesnenin karma kodunu döndürür Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> .Returns the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object.

GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Bu örneğin değerini temsil eden bir dize döndürür Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> .Returns a string that represents the value of this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> instance.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IComparable.CompareTo(Object)

Geçerli nesneyi Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> belirtilen bir nesne ile karşılaştırır ve geçerli nesnenin sıralama düzeninde belirtilen nesneyle önce, sonra veya aynı konumda olup olmadığını gösteren bir tamsayı döndürür.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object to a specified object and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>Belirtilen bir karşılaştırıcıyı kullanarak geçerli nesneyi belirtilen bir nesne ile karşılaştırır ve geçerli nesnenin sıralama düzeninde belirtilen nesneyle önce, sonra veya aynı konumda olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Geçerli Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesnenin belirtilen bir karşılaştırma yöntemine göre belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>Belirtilen hesaplama yöntemini kullanarak geçerli nesnenin karma kodunu hesaplar.Calculates the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object by using a specified computation method.

ITuple.Item[Int32]

Belirtilen öğenin değerini alır Tuple .Gets the value of the specified Tuple element.

ITuple.Length

İçindeki öğelerin sayısını alır Tuple .Gets the number of elements in the Tuple.

Uzantı Metotları

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

6 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.