MobilePage Sınıf

Tanım

Dikkat

The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.

Tüm ASP.NET Mobil Web Forms sayfaları için temel sınıf olarak işlev görür.Serves as the base class for all ASP.NET mobile Web Forms pages. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public ref class MobilePage : System::Web::UI::Page
public class MobilePage : System.Web.UI.Page
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public class MobilePage : System.Web.UI.Page
type MobilePage = class
    inherit Page
[<System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")>]
type MobilePage = class
    inherit Page
Public Class MobilePage
Inherits Page
Devralma
Türetilmiş
Öznitelikler

Açıklamalar

MobilePageSınıfı ASP.net Page sınıfından devralınır.The MobilePage class inherits from the ASP.NET Page class. Bir mobil sayfa belirtmek ve ASP.NET mobil denetimleri kullanmak için, bir ASP.NET Mobil Web Forms sayfası aşağıdaki sayfa yönergesini içermelidir.To specify a mobile page and use ASP.NET mobile controls, an ASP.NET mobile Web Forms page must contain the following page directive.

<%@ Page   
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" Language="c#" %>  

InheritsÖzniteliği gereklidir.The Inherits attribute is required. LanguageÖzniteliği, sayfada kullanılan dile ayarlanır, gerekirse.The Language attribute is set to the language that is used on the page, if it is needed.

Not

ASP.NET Mobil sayfalar her sayfada birden çok mobil form için izin verir, ancak ASP.NET Web sayfaları sayfa başına yalnızca bir form için izin verir.ASP.NET mobile pages allow for multiple mobile forms on each page, whereas ASP.NET Web pages allow for only one form per page.

Oluşturucular

MobilePage()

MobilePage sınıfının bir örneğini oluşturur.Creates an instance of the MobilePage class. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Alanlar

HiddenPostEventArgumentId

Geri gönderme bağımsız değişkenindeki gizli alan için kullanılacak tanımlayıcıyı içerir.Contains the identifier to use for the hidden field in the postback argument. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

HiddenPostEventSourceId

Geri gönderme kaynağı için gizli alanı işlemek üzere kullanılacak kaynak tanımlayıcıyı içerir.Contains the source identifier to use to render the hidden field for the postback source. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

HiddenVariablePrefix

Gizli değişkenleri işlemek için kullanılacak öneki döndürür.Returns the prefix to use to render hidden variables. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

PageClientViewStateKey

Özel görünüm durumunu işlemek için kullanılacak anahtarı döndürür.Returns the key to use to render the private view state. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

postEventArgumentID

İşlenmiş sayfada EVENTARGUMENT Gizli alanını tanımlayan bir dize.A string that defines the EVENTARGUMENT hidden field in the rendered page.

(Devralındığı yer: Page)
postEventSourceID

İşlenmiş sayfada EVENTTARGET Gizli alanını tanımlayan bir dize.A string that defines the EVENTTARGET hidden field in the rendered page.

(Devralındığı yer: Page)
ViewStateID

Bir görünüm durumu için gizli alanı işlemek üzere kullanılacak kaynak tanımlayıcıyı içerir.Contains the source identifier to use to render the hidden field for a view state. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Özellikler

AbsoluteFilePath

Geçerli sayfanın kökü belirtilmiş bir URL 'YI alır.Gets a rooted URL to the current page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ActiveForm

Sayfanın Şu anda etkin olan formunu alır veya ayarlar.Gets or sets the page's currently active form. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Adapter

Denetim için cihaza özgü bağdaştırıcıyı alır.Gets the device-specific adapter for the control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

AllowCustomAttributes

Sayfadaki denetimlerin tanımlanmış özel özniteliklere sahip olup olmayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether controls on the page can have custom attributes defined. Varsayılan değer allowCustomAttributes < mobilecontrols > Web.config dosyasının bölümünün değeridir.The default value is the value of the allowCustomAttributes attribute of the <mobilecontrols> section of the Web.config file. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Application

HttpApplicationStateGeçerli Web isteği için nesneyi alır.Gets the HttpApplicationState object for the current Web request.

(Devralındığı yer: Page)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

PageBu denetimi içeren veya nesnesinin uygulama göreli sanal dizinini alır veya ayarlar UserControl .Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Devralındığı yer: Control)
AppRelativeVirtualPath

Denetimin ayrıştırılıp derlendiği dosyanın uygulama göreli, sanal dizin yolunu alır veya ayarlar.Gets or sets the application-relative, virtual directory path to the file from which the control is parsed and compiled.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
AspCompatMode

Sayfanın tek iş parçacıklı Apartment (STA) iş parçacığında yürütülüp yürütülmeyeceğini gösteren bir değer ayarlar.Sets a value indicating whether the page can be executed on a single-threaded apartment (STA) thread.

(Devralındığı yer: Page)
AsyncMode

Sayfanın zaman uyumlu veya zaman uyumsuz olarak işlenip işlenmediğini gösteren bir değer ayarlar.Sets a value indicating whether the page is processed synchronously or asynchronously.

(Devralındığı yer: Page)
AsyncTimeout

Zaman uyumsuz görevleri işlerken kullanılan zaman aşımı aralığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating the time-out interval used when processing asynchronous tasks.

(Devralındığı yer: Page)
AutoHandlers
Kullanımdan kalktı.

AutoHandlersÖzelliği ASP.net NET 2,0 ' de kullanımdan kaldırılmıştır.The AutoHandlers property has been deprecated in ASP.NET NET 2.0. Oluşturulan sınıflar tarafından kullanılır ve kodunuzda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.It is used by generated classes and is not intended for use within your code.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
AutoPostBackControl

Geri gönderileri gerçekleştirmek için kullanılan sayfadaki denetimi alır veya ayarlar.Gets or sets the control in the page that is used to perform postbacks.

(Devralındığı yer: Page)
BindingContainer

Bu denetimin veri bağlamasını içeren denetimi alır.Gets the control that contains this control's data binding.

(Devralındığı yer: Control)
Buffer

Sayfa çıktısının arabelleğe alınıp alınmadığını gösteren bir değer belirler.Sets a value indicating whether the page output is buffered.

(Devralındığı yer: Page)
Cache

CacheSayfanın bulunduğu uygulamayla ilişkili nesneyi alır.Gets the Cache object associated with the application in which the page resides.

(Devralındığı yer: Page)
ChildControlsCreated

Sunucu denetiminin alt denetimlerinin oluşturulup oluşturulmayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Devralındığı yer: Control)
ClientID

ASP.NET tarafından oluşturulan HTML işaretlemesi için denetim KIMLIĞINI alır.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Devralındığı yer: Control)
ClientIDMode

Özelliğin değerini oluşturmak için kullanılan algoritmayı alır veya ayarlar ClientID .Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Devralındığı yer: Control)
ClientIDSeparator

Özellikte kullanılan ayırıcı karakteri temsil eden bir karakter değeri alır ClientID .Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Devralındığı yer: Control)
ClientQueryString

İstenen URL 'nin sorgu dizesi kısmını alır.Gets the query string portion of the requested URL.

(Devralındığı yer: Page)
ClientScript

ClientScriptManagerSayfada betiği yönetmek, kaydettirmek ve eklemek için kullanılan bir nesne alır.Gets a ClientScriptManager object used to manage, register, and add script to the page.

(Devralındığı yer: Page)
ClientTarget

Tarayıcı yeteneklerini otomatik algılamayı geçersiz kılmanızı ve belirli tarayıcı istemcileri için bir sayfanın nasıl işleneceğini belirtmenizi sağlayan bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that allows you to override automatic detection of browser capabilities and to specify how a page is rendered for particular browser clients.

(Devralındığı yer: Page)
ClientViewState

Kodlanmış biçimde istemciye yazmak için özel görünüm durumunu ve uygulama görünümü durumu için tanımlayıcıyı birleştiren görünüm durumu bilgilerini alır.Gets the view-state information, which combines private view state and an identifier for application view state, to write to the client in encoded form. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

CodePage

Geçerli için kod sayfası tanımlayıcısını ayarlar Page .Sets the code page identifier for the current Page.

(Devralındığı yer: Page)
ContentType

Sayfayla ilişkili nesne için HTTP MIME türünü ayarlar HttpResponse .Sets the HTTP MIME type for the HttpResponse object associated with the page.

(Devralındığı yer: Page)
Context

HttpContextSayfayla ilişkili nesneyi alır.Gets the HttpContext object associated with the page.

(Devralındığı yer: Page)
Controls

ControlCollectionKullanıcı arabirimi hiyerarşisinde belirtilen sunucu denetimi için alt denetimleri temsil eden bir nesne alır.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Devralındığı yer: Control)
Culture

Sayfayla ilişkili nesnenin kültür KIMLIĞINI ayarlar Thread .Sets the culture ID for the Thread object associated with the page.

(Devralındığı yer: Page)
DataItemContainer

Adlandırma kapsayıcısı uygularsa, adlandırma kapsayıcısına bir başvuru alır IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Devralındığı yer: Control)
DataKeysContainer

Adlandırma kapsayıcısı uygularsa, adlandırma kapsayıcısına bir başvuru alır IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Devralındığı yer: Control)
DesignMode

Sayfanın Tasarım modunda veya çalışma zamanında örneklenip oluşturulamadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the page is being instantiated in design mode or at run time. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Device

MobileCapabilitiesGeçerli istek sunan cihaz için nesneyi alır.Gets the MobileCapabilities object for the current requesting device. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

EnableEventValidation

Geri gönderme olayı verilerinin doğrulanıp doğrulanması gerekip gerekmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether postback event data should be validated. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

EnableEventValidation

Sayfanın geri gönderme ve geri çağırma olaylarını doğrulayıp doğrulamayacağını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the page validates postback and callback events.

(Devralındığı yer: Page)
EnableTheming

Temaların bu sayfaya uygulanıp uygulanmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

EnableTheming

Temaların sınıftan türetilmiş denetime uygulanıp uygulanmadığını gösteren bir Boole değeri alır veya ayarlar TemplateControl .Gets or sets a Boolean value indicating whether themes apply to the control that is derived from the TemplateControl class.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
EnableViewState

Geçerli sayfa isteği sona erdiğinde sayfanın görünüm durumunu ve içerdiği tüm sunucu denetimlerinin görünüm durumunu tutan bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the page maintains its view state, and the view state of any server controls it contains, when the current page request ends.

(Devralındığı yer: Page)
EnableViewStateMac

Sayfa istemciden geri gönderildiğinde, ASP.NET 'in, sayfanın Görünüm durumunda ileti kimlik doğrulama kodlarını (MAC) denetleyip denetmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether ASP.NET should check message authentication codes (MAC) in the page's view state when the page is posted back from the client.

(Devralındığı yer: Page)
ErrorPage

İşlenmeyen bir sayfa özel durumu olayında, istenen tarayıcının yönlendirildiği hata sayfasını alır veya ayarlar.Gets or sets the error page to which the requesting browser is redirected in the event of an unhandled page exception.

(Devralındığı yer: Page)
Events

Denetim için olay işleyicisi temsilcilerinin bir listesini alır.Gets a list of event handler delegates for the control. Bu özellik salt okunur durumdadır.This property is read-only.

(Devralındığı yer: Control)
FileDependencies
Kullanımdan kalktı.

Geçerli nesnenin bağlı olduğu bir dosya dizisini ayarlar HttpResponse .Sets an array of files that the current HttpResponse object is dependent upon.

(Devralındığı yer: Page)
Form

Sayfanın HTML formunu alır.Gets the HTML form for the page.

(Devralındığı yer: Page)
Forms

Belirtilen nesnedeki formların koleksiyonunu alır MobilePage .Gets the collection of forms on the specified MobilePage object. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

HasChildViewState

Geçerli sunucu denetiminin alt denetimlerinin kayıtlı görünüm durumu ayarlarına sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Devralındığı yer: Control)
Header

headÖğe sayfa bildiriminde bir ile tanımlanmışsa sayfanın belge üstbilgisini alır runat=server .Gets the document header for the page if the head element is defined with a runat=server in the page declaration.

(Devralındığı yer: Page)
HiddenVariables

Belirtilen nesnedeki gizli değişkenlerin sözlüğünü alır MobilePage .Gets a dictionary of hidden variables on the specified MobilePage object. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ID

Sınıfın belirli bir örneği için tanımlayıcıyı alır veya ayarlar Page .Gets or sets an identifier for a particular instance of the Page class.

(Devralındığı yer: Page)
IdSeparator

Sayfadaki bir denetim için benzersiz bir KIMLIK oluştururken denetim tanımlayıcılarını ayırmak için kullanılan karakteri alır.Gets the character that is used to separate control identifiers when building a unique ID for a control on a page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IdSeparator

Sayfadaki bir denetim için benzersiz bir KIMLIK oluştururken denetim tanımlayıcılarını ayırmak için kullanılan karakteri alır.Gets the character used to separate control identifiers when building a unique ID for a control on a page.

(Devralındığı yer: Page)
IsAsync

Sayfanın zaman uyumsuz olarak işlenip işlenmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the page is processed asynchronously.

(Devralındığı yer: Page)
IsCallback

Sayfa isteğinin geri çağırma sonucu olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the page request is the result of a callback.

(Devralındığı yer: Page)
IsChildControlStateCleared

Bu denetimde yer alan denetimlerin denetim durumuna sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Devralındığı yer: Control)
IsCrossPagePostBack

Sayfanın çapraz sayfa geri göndermede yer alıp içermediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the page is involved in a cross-page postback.

(Devralındığı yer: Page)
IsPostBack

Sayfanın ilk kez işlenip oluşturulmadığını veya bir geri göndermeye yanıt olarak yüklenip yüklenmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the page is being rendered for the first time or is being loaded in response to a postback.

(Devralındığı yer: Page)
IsPostBackEventControlRegistered

Geri alma işlemini gerçekleştiren sayfada denetimin kaydedilip kaydedilmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the control in the page that performs postbacks has been registered.

(Devralındığı yer: Page)
IsReusable

Nesnenin tekrar kullanılıp kullanılamayacağını gösteren bir değer alır Page .Gets a value indicating whether the Page object can be reused.

(Devralındığı yer: Page)
IsTrackingViewState

Sunucu denetiminin görünüm durumundaki değişiklikleri kaydedip kaydetmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Devralındığı yer: Control)
IsValid

Sayfa doğrulamanın başarılı olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether page validation succeeded.

(Devralındığı yer: Page)
IsViewStateEnabled

Bu denetim için Görünüm durumunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Devralındığı yer: Control)
Items

Sayfa içeriğinde depolanan nesnelerin bir listesini alır.Gets a list of objects stored in the page context.

(Devralındığı yer: Page)
LCID

Sayfayla ilişkili nesnenin yerel ayar tanımlayıcısını ayarlar Thread .Sets the locale identifier for the Thread object associated with the page.

(Devralındığı yer: Page)
LoadViewStateByID

Denetimin, dizin yerine görünüm durumunu yüklemeye katılıp katılmadığını gösteren bir değer alır ID .Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Devralındığı yer: Control)
MaintainScrollPositionOnPostBack

Geri gönderme sonrasında kullanıcının istemci tarayıcısında aynı konuma döndürülüp döndürülmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether to return the user to the same position in the client browser after postback. Bu özellik artık kullanılmayan özelliğin yerini almıştır SmartNavigation .This property replaces the obsolete SmartNavigation property.

(Devralındığı yer: Page)
Master

Sayfanın genel görünümünü belirleyen ana sayfayı alır.Gets the master page that determines the overall look of the page.

(Devralındığı yer: Page)
MasterPageFile

Ana sayfanın dosya adını alır veya ayarlar.Gets or sets the file name of the master page. Ana sayfalar ASP.NET Mobil Web Forms sayfalarında desteklenmez.Master pages are not supported in ASP.NET mobile Web Forms pages. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

MasterPageFile

Ana sayfanın sanal yolunu alır veya ayarlar.Gets or sets the virtual path of the master page.

(Devralındığı yer: Page)
MaxPageStateFieldLength

Sayfanın durum alanı için uzunluk üst sınırını alır veya ayarlar.Gets or sets the maximum length for the page's state field.

(Devralındığı yer: Page)
MetaDescription

"Description" öğesinin içeriğini alır veya ayarlar meta .Gets or sets the content of the "description" meta element.

(Devralındığı yer: Page)
MetaKeywords

"Keywords" öğesinin içeriğini alır veya ayarlar meta .Gets or sets the content of the "keywords" meta element.

(Devralındığı yer: Page)
ModelBindingExecutionContext

Model bağlama yürütme bağlamını alır.Gets the model binding execution context.

(Devralındığı yer: Page)
ModelState

Modelin ve model bağlama doğrulamasının durumunu içeren model durumu sözlük nesnesini alır.Gets the model state dictionary object that contains the state of the model and of model-binding validation.

(Devralındığı yer: Page)
NamingContainer

Aynı özellik değerine sahip sunucu denetimleri arasında ayrım yapmak için benzersiz bir ad alanı oluşturan sunucu denetiminin adlandırma kapsayıcısına bir başvuru alır ID .Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Devralındığı yer: Control)
Page

PageSunucu denetimini içeren örneğe bir başvuru alır.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Devralındığı yer: Control)
PageAdapter

İstenen özel tarayıcı için sayfayı işleyen bağdaştırıcıyı alır.Gets the adapter that renders the page for the specific requesting browser.

(Devralındığı yer: Page)
PageStatePersister

PageStatePersisterSayfayla ilişkili nesneyi alır.Gets the PageStatePersister object associated with the page.

(Devralındığı yer: Page)
Parent

Sayfa denetimi hiyerarşisinde sunucu denetiminin ana denetimine bir başvuru alır.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Devralındığı yer: Control)
PreviousPage

Denetimin geçerli sayfaya aktarılmasını sağlayan sayfayı alır.Gets the page that transferred control to the current page.

(Devralındığı yer: Page)
QueryStringText

İsteği eşlik eden sorgu dizesini alır.Gets the query string that accompanied the request. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RelativeFilePath

Sayfanın göreli bir URL 'sini alır.Gets a relative URL to the page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RenderingCompatibility

İşlenmiş HTML 'nin ile uyumlu olacağı ASP.NET sürümünü belirten bir değer alır.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Devralındığı yer: Control)
Request

HttpRequestİstenen sayfa için nesneyi alır.Gets the HttpRequest object for the requested page.

(Devralındığı yer: Page)
Response

HttpResponseNesneyle ilişkili nesneyi alır Page .Gets the HttpResponse object associated with the Page object. Bu nesne bir istemciye HTTP yanıt verileri göndermenizi ve bu yanıt hakkındaki bilgileri eklemenizi sağlar.This object allows you to send HTTP response data to a client and contains information about that response.

(Devralındığı yer: Page)
ResponseEncoding

Geçerli nesne için kodlama dilini ayarlar HttpResponse .Sets the encoding language for the current HttpResponse object.

(Devralındığı yer: Page)
RouteData

RouteDataGeçerli örneğin değerini alır RequestContext .Gets the RouteData value of the current RequestContext instance.

(Devralındığı yer: Page)
Server

ServerSınıfının bir örneği olan nesnesini alır HttpServerUtility .Gets the Server object, which is an instance of the HttpServerUtility class.

(Devralındığı yer: Page)
Session

SessionASP.NET tarafından sunulan geçerli nesneyi alır.Gets the current Session object provided by ASP.NET.

(Devralındığı yer: Page)
Site

Tasarım yüzeyinde işlendiğinde geçerli denetimi barındıran kapsayıcı hakkında bilgi alır.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Devralındığı yer: Control)
SkinID

Denetime uygulanacak kaplamayı alır veya ayarlar.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Devralındığı yer: Control)
SkipFormActionValidation

Sorgu dizesi değerinin doğrulanıp onaylanmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether the query string value is validated.

(Devralındığı yer: Page)
SmartNavigation
Kullanımdan kalktı.

Akıllı gezintinin etkin olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether smart navigation is enabled. Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.This property is deprecated.

(Devralındığı yer: Page)
StyleSheet

Bir nesne üzerindeki geçerli stil sayfasını alır veya ayarlar MobilePage .Gets or sets the current style sheet on a MobilePage object. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

StyleSheetTheme

Bu sayfaya uygulanan stil sayfasının adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the style sheet applied to this page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

StyleSheetTheme

Sayfa yaşam döngüsünün başlarında sayfaya uygulanan temanın adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the theme that is applied to the page early in the page life cycle.

(Devralındığı yer: Page)
SupportAutoEvents

TemplateControlDenetimin otomatik olayları destekleyip desteklemediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the TemplateControl control supports automatic events.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
TemplateControl

Bu denetimi içeren şablonun başvurusunu alır veya ayarlar.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Devralındığı yer: Control)
TemplateSourceDirectory

PageGeçerli sunucu denetimini içeren veya öğesinin sanal dizinini alır UserControl .Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Devralındığı yer: Control)
Theme

Sayfa temasının adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the page theme. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Theme

Sayfa temasının adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the page theme.

(Devralındığı yer: Page)
Title

Sayfanın başlığını alır veya ayarlar.Gets or sets the title for the page. Bu özellik, Mobil sayfalar için desteklenmez.This feature is not supported for mobile pages. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Title

Sayfanın başlığını alır veya ayarlar.Gets or sets the title for the page.

(Devralındığı yer: Page)
Trace

TraceContextGeçerli Web isteği için nesneyi alır.Gets the TraceContext object for the current Web request.

(Devralındığı yer: Page)
TraceEnabled

Nesne için izlemenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösteren değeri ayarlar Page .Sets a value indicating whether tracing is enabled for the Page object.

(Devralındığı yer: Page)
TraceModeValue

Sayfada Trace deyimlerinin gösterileceği modu ayarlar.Sets the mode in which trace statements are displayed on the page.

(Devralındığı yer: Page)
TransactionMode

Sayfa için işlem desteğinin düzeyini ayarlar.Sets the level of transaction support for the page.

(Devralındığı yer: Page)
UICulture

Sayfayla ilişkili nesne için Kullanıcı arabirimi (UI) KIMLIĞINI ayarlar Thread .Sets the user interface (UI) ID for the Thread object associated with the page.

(Devralındığı yer: Page)
UniqueFilePathSuffix

Geçerli sayfa için benzersiz bir URL oluşturmak üzere eklenebilen benzersiz bir anahtar alır.Gets a unique key that can be added to generate a unique URL for the current page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

UniqueID

Sunucu denetimi için benzersiz ve hiyerarşik olarak nitelikli tanımlayıcıyı alır.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Devralındığı yer: Control)
UnobtrusiveValidationMode

İstemci tarafı doğrulaması için unobtrusive JavaScript kullanılıp kullanılmayacağını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether unobtrusive JavaScript is used for client-side validation.

(Devralındığı yer: Page)
User

Sayfa isteğini yapan kullanıcı hakkında bilgi alır.Gets information about the user making the page request.

(Devralındığı yer: Page)
ValidateRequestMode

Sayfanın, olası tehlikeli değerler için tarayıcıdan istemci girişini denetleyip denetmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether the page checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Devralındığı yer: Page)
Validators

İstenen sayfada bulunan tüm doğrulama denetimlerinin koleksiyonunu alır.Gets a collection of all validation controls contained on the requested page.

(Devralındığı yer: Page)
ViewState

Aynı sayfa için birden çok istek arasında sunucu denetiminin görünüm durumunu kaydetmenizi ve geri yüklemenize olanak tanıyan bir durum bilgisi sözlüğü alır.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Devralındığı yer: Control)
ViewStateEncryptionMode

Görünüm durumunun şifreleme modunu alır veya ayarlar.Gets or sets the encryption mode of the view state.

(Devralındığı yer: Page)
ViewStateIgnoresCase

StateBagNesnenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Devralındığı yer: Control)
ViewStateMode

Bu denetimin görünüm durumu modunu alır veya ayarlar.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Devralındığı yer: Control)
ViewStateUserKey

Geçerli sayfayla ilişkili olan görünüm durumu değişkeninde bireysel bir kullanıcıya bir tanımlayıcı atar.Assigns an identifier to an individual user in the view-state variable associated with the current page.

(Devralındığı yer: Page)
Visible

Nesnenin işlenip işlenmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar Page .Gets or sets a value indicating whether the Page object is rendered.

(Devralındığı yer: Page)

Yöntemler

AddContentTemplate(String, ITemplate)

Geçerli sayfa veya ana sayfa bir ana sayfaya başvuruyorsa, ana sayfaya eklenen bir içerik koleksiyonu (içerik denetimlerinden) oluşturmak için sayfa başlatma sırasında çağırılır.Called during page initialization to create a collection of content (from content controls) that is handed to a master page, if the current page or master page refers to a master page.

(Devralındığı yer: Page)
AddedControl(Control, Int32)

Koleksiyona bir denetim eklendikten sonra çağırılır Controls .Called after a control is added to the Controls collection. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

AddOnPreRenderCompleteAsync(BeginEventHandler, EndEventHandler)

Zaman uyumsuz bir sayfa için durum bilgisi gerektirmeyen başlangıç ve bitiş olay işleyicisi temsilcilerini kaydeder.Registers beginning and ending event handler delegates that do not require state information for an asynchronous page.

(Devralındığı yer: Page)
AddOnPreRenderCompleteAsync(BeginEventHandler, EndEventHandler, Object)

Zaman uyumsuz bir sayfa için başlangıç ve bitiş olay işleyicisi temsilcilerini kaydeder.Registers beginning and ending event handler delegates for an asynchronous page.

(Devralındığı yer: Page)
AddParsedSubObject(Object)

Sayfada bir öğenin ayrıştırıldığına bildirir ve öğesini Controls özelliğine ekler.Notifies the page that an element was parsed, and adds the element to the Controls property. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

AddWrappedFileDependencies(Object)

Geçerli sayfayı oluşturan bağımlı dosyaların bir listesini ekler.Adds a list of dependent files that make up the current page. Bu yöntem, ASP.NET sayfa çerçevesi tarafından dahili olarak kullanılır ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This method is used internally by the ASP.NET page framework and is not intended to be used directly from your code.

(Devralındığı yer: Page)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Sayfa stil sayfasında tanımlanan stil özelliklerini denetime uygular.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Devralındığı yer: Control)
AspCompatBeginProcessRequest(HttpContext, AsyncCallback, Object)

Active Server Page (ASP) kaynakları için bir istek başlatır.Initiates a request for Active Server Page (ASP) resources. Bu yöntem, eski ASP uygulamalarıyla uyumluluk için sağlanır.This method is provided for compatibility with legacy ASP applications.

(Devralındığı yer: Page)
AspCompatEndProcessRequest(IAsyncResult)

Active Server Page (ASP) kaynakları için bir isteği sonlandırır.Terminates a request for Active Server Page (ASP) resources. Bu yöntem, eski ASP uygulamalarıyla uyumluluk için sağlanır.This method is provided for compatibility with legacy ASP applications.

(Devralındığı yer: Page)
AsyncPageBeginProcessRequest(HttpContext, AsyncCallback, Object)

Zaman uyumsuz bir sayfa isteğini işlemeye başlıyor.Begins processing an asynchronous page request.

(Devralındığı yer: Page)
AsyncPageEndProcessRequest(IAsyncResult)

Zaman uyumsuz bir sayfa isteğinin işlenmesini sonlandırır.Ends processing an asynchronous page request.

(Devralındığı yer: Page)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

İşleme verilerinin tasarım zamanı izlemesini başlatır.Begins design-time tracing of rendering data.

(Devralındığı yer: Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Sunucu denetimiyle ilgili bilgileri toplar ve Trace sayfa için izleme etkinleştirildiğinde görüntülenecek özelliğe sunar.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Devralındığı yer: Control)
ClearCachedClientID()

Önbelleğe alınan ClientID değeri olarak ayarlar null .Sets the cached ClientID value to null.

(Devralındığı yer: Control)
ClearChildControlState()

Sunucu denetiminin alt denetimleri için denetim durumu bilgilerini siler.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Devralındığı yer: Control)
ClearChildState()

Tüm sunucu denetiminin alt denetimleri için Görünüm durumu ve denetim durumu bilgilerini siler.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Devralındığı yer: Control)
ClearChildViewState()

Tüm sunucu denetiminin alt denetimleri için Görünüm durumu bilgilerini siler.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Devralındığı yer: Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

ClientIDModeGeçerli denetim örneğinin ve tüm alt denetimlerinin özelliğini olarak ayarlar Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Devralındığı yer: Control)
Construct()

Tasarım zamanı mantığını gerçekleştirir.Performs design-time logic.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
CreateChildControls()

Birleştirme tabanlı uygulama kullanan sunucu denetimlerine, geri veya işleme hazırlanmasıyla ilgili olarak içerdikleri herhangi bir alt denetim oluşturmak için ASP.NET sayfa çerçevesi tarafından çağırılır.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Devralındığı yer: Control)
CreateControlCollection()

ControlCollectionSunucu denetiminin alt denetimlerini (sabit değer ve sunucu) tutmak için yeni bir nesne oluşturur.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Devralındığı yer: Control)
CreateHtmlTextWriter(TextWriter)

HtmlTextWriterSayfanın içeriğini işlemek için bir nesne oluşturur.Creates an HtmlTextWriter object to render the page's content. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

CreateResourceBasedLiteralControl(Int32, Int32, Boolean)

Bir kaynakta depolanan sabit dizelere erişir.Accesses literal strings stored in a resource. CreateResourceBasedLiteralControl(Int32, Int32, Boolean)Yöntemi, kodunuzun içinden kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.The CreateResourceBasedLiteralControl(Int32, Int32, Boolean) method is not intended for use from within your code.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
DataBind()

Bir veri kaynağını çağrılan sunucu denetimine ve tüm alt denetimlerine bağlar.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Devralındığı yer: Control)
DataBind(Boolean)

Bir veri kaynağını çağrılan sunucu denetimine ve tüm alt denetimlerine olay oluşturma seçeneği ile bağlar DataBinding .Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Devralındığı yer: Control)
DataBindChildren()

Bir veri kaynağını sunucu denetiminin alt denetimlerine bağlar.Binds a data source to the server control's child controls.

(Devralındığı yer: Control)
DesignerInitialize()

RAD tasarımcıları için gereken sınıfın örneğini başlatma işlemini gerçekleştirir Page .Performs any initialization of the instance of the Page class that is required by RAD designers. Bu yöntem yalnızca tasarım zamanında kullanılır.This method is used only at design time.

(Devralındığı yer: Page)
DeterminePostBackMode()

Sınıf için yapılan istek türünü belirler MobilePage ve NameValueCollection bir post veya get komutu kullanılarak sayfaya geri gönderilen verileri döndürür.Determines the type of request made for the MobilePage class and returns a NameValueCollection of data posted back to the page by using either a POST or a GET command. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

DeterminePostBackModeUnvalidated()

İstekte ASP.NET istek doğrulaması gerçekleştirmeden, bir POST veya GET komutu kullanılarak sayfaya gönderilen verilerin ad-değer toplamasını döndürür.Returns a name-value collection of data that was posted to the page using either a POST or a GET command, without performing ASP.NET request validation on the request.

(Devralındığı yer: Page)
Dispose()

Sunucu denetiminin, bellekten yayınlanmadan önce son temizleme işlemini gerçekleştirmesini sağlar.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Devralındığı yer: Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

, İşleme verilerinin tasarım zamanı izlemesini sonlandırır.Ends design-time tracing of rendering data.

(Devralındığı yer: Control)
EnsureChildControls()

Sunucu denetiminin alt denetimleri içerip içermediğini belirler.Determines whether the server control contains child controls. Aksi takdirde, alt denetimler oluşturur.If it does not, it creates child controls.

(Devralındığı yer: Control)
EnsureID()

Atanmamış bir tanımlayıcıya sahip olmayan denetimler için bir tanımlayıcı oluşturur.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Devralındığı yer: Control)
Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
Eval(String)

Bir veri bağlama ifadesini değerlendirir.Evaluates a data-binding expression.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
Eval(String, String)

Sonucu göstermek için belirtilen biçim dizesini kullanarak bir veri bağlama ifadesini değerlendirir.Evaluates a data-binding expression using the specified format string to display the result.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
ExecuteRegisteredAsyncTasks()

Zaman uyumsuz bir görevin yürütülmesini başlatır.Starts the execution of an asynchronous task.

(Devralındığı yer: Page)
FindControl(String)

Belirtilen tanımlayıcıya sahip bir sunucu denetimi için sayfa adlandırma kapsayıcısını arar.Searches the page naming container for a server control with the specified identifier.

(Devralındığı yer: Page)
FindControl(String, Int32)

, id pathOffset Aramada yardımcı olan parametresinde belirtilen ve bir tamsayı olan bir sunucu denetimi için geçerli adlandırma kapsayıcısını arar.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Metodun bu sürümünü geçersiz kılmamalıdır FindControl .You should not override this version of the FindControl method.

(Devralındığı yer: Control)
Focus()

Giriş odağını bir denetime ayarlar.Sets input focus to a control.

(Devralındığı yer: Control)
FrameworkInitialize()

Sayfa oluşturma sırasında sayfanın bildirime dayalı yapısına göre denetim ağacını başlatır.Initializes the control tree during page generation based on the declarative nature of the page.

(Devralındığı yer: Page)
GetControlAdapter(MobileControl)

Belirtilen denetim için cihaza özgü yeni bir bağdaştırıcı oluşturur ve döndürür.Creates and returns a new device-specific adapter for the specified control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

GetDataItem()

Veri bağlama bağlam yığınının en üstündeki veri öğesini alır.Gets the data item at the top of the data-binding context stack.

(Devralındığı yer: Page)
GetDesignModeState()

Bir denetim için tasarım zamanı verilerini alır.Gets design-time data for a control.

(Devralındığı yer: Control)
GetForm(String)

ID parametresi tarafından belirtilen form nesnesini döndürür.Returns the form object specified by the ID parameter. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

GetGlobalResourceObject(String, String)

Belirtilen ve özelliklerine göre uygulama düzeyi kaynak nesnesi alır ClassKey ResourceKey .Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
GetGlobalResourceObject(String, String, Type, String)

ClassKeyKaynağın belirtilen ve ResourceKey özelliklerine, nesne türüne ve özellik adına göre uygulama düzeyi kaynak nesnesi alır.Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties, object type, and property name of the resource.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetLocalResourceObject(String)

Belirtilen özelliğe göre bir sayfa düzeyi kaynak nesnesi alır ResourceKey .Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
GetLocalResourceObject(String, Type, String)

Belirtilen ResourceKey özellik, nesne türü ve özellik adına göre sayfa düzeyi kaynak nesnesi alır.Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property, object type, and property name.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
GetPostBackClientEvent(Control, String)
Kullanımdan kalktı.

Belirtilen denetim için ve belirtilen olay bağımsız değişkenleriyle sunucuya geri göndermek için bir istemci olayında kullanılabilecek bir başvuru alır.Gets a reference that can be used in a client event to post back to the server for the specified control and with the specified event arguments.

(Devralındığı yer: Page)
GetPostBackClientHyperlink(Control, String)
Kullanımdan kalktı.

javascript:Belirli bir denetim için ve belirtilen olay bağımsız değişkenleriyle sunucuya geri dönmek üzere bir istemci olayında kullanılabilecek bir başvuru alır.Gets a reference, with javascript: appended to the beginning of it, that can be used in a client event to post back to the server for the specified control and with the specified event arguments.

(Devralındığı yer: Page)
GetPostBackEventReference(Control)
Kullanımdan kalktı.

Sunucuya geri göndermeye neden olması için istemci olayında kullanılabilecek bir dize döndürür.Returns a string that can be used in a client event to cause postback to the server. Başvuru dizesi belirtilen nesne tarafından tanımlandı Control .The reference string is defined by the specified Control object.

(Devralındığı yer: Page)
GetPostBackEventReference(Control, String)
Kullanımdan kalktı.

Sunucuya geri göndermeye neden olması için istemci olayında kullanılabilecek bir dize döndürür.Returns a string that can be used in a client event to cause postback to the server. Başvuru dizesi, geri göndermeyi ve ek olay bilgilerinin dize bağımsız değişkenini işleyen belirtilen denetim tarafından tanımlanır.The reference string is defined by the specified control that handles the postback and a string argument of additional event information.

(Devralındığı yer: Page)
GetPrivateViewState(MobileControl)

Denetimin görünüm durumunu alır.Retrieves the view state for the control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

GetRouteUrl(Object)

Bir yol parametreleri kümesine karşılık gelen URL 'YI alır.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Devralındığı yer: Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Bir yol parametreleri kümesine karşılık gelen URL 'YI alır.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Devralındığı yer: Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Bir yol parametreleri kümesine ve bir yol adına karşılık gelen URL 'YI alır.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Devralındığı yer: Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Bir yol parametreleri kümesine ve bir yol adına karşılık gelen URL 'YI alır.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Devralındığı yer: Control)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
GetTypeHashCode()

Çalışma zamanında oluşturulan nesneler tarafından oluşturulan bir karma kodu alır Page .Retrieves a hash code that is generated by Page objects that are generated at run time. Bu karma kod, Page nesnenin denetim hiyerarşisi için benzersizdir.This hash code is unique to the Page object's control hierarchy.

(Devralındığı yer: Page)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Belirtilen denetimin özelliğinin önekli bölümünü döndürür UniqueID .Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Devralındığı yer: Control)
GetValidators(String)

Belirtilen doğrulama grubu için denetim doğrulayıcılarının bir koleksiyonunu döndürür.Returns a collection of control validators for a specified validation group.

(Devralındığı yer: Page)
GetWrappedFileDependencies(String[])

Sanal dosya konumları listesine karşılık gelen fiziksel dosya adlarının listesini döndürür.Returns a list of physical file names that correspond to a list of virtual file locations.

(Devralındığı yer: Page)
HasControls()

Sunucu denetiminin herhangi bir alt denetim içerip içermeyeceğini belirler.Determines if the server control contains any child controls.

(Devralındığı yer: Control)
HasEvents()

Denetim veya herhangi bir alt denetim için olayların kaydedilip edilmeyeceğini gösteren bir değer döndürür.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Devralındığı yer: Control)
HasHiddenVariables()

Sayfada tanımlanmış gizli değişkenler olup olmadığını alır.Retrieves whether the page has any hidden variables defined. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

InitializeCulture()

Culture UICulture Sayfanın geçerli iş parçacığı için ve belirler.Sets the Culture and UICulture for the current thread of the page.

(Devralındığı yer: Page)
InitOutputCache(Int32, String, String, OutputCacheLocation, String)

Geçerli sayfa isteği için çıkış önbelleğini başlatır.Initializes the output cache for the current page request. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

InitOutputCache(Int32, String, String, String, OutputCacheLocation, String)

Geçerli sayfa isteği için çıkış önbelleğini başlatır.Initializes the output cache for the current page request. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

InitOutputCache(Int32, String, String, String, OutputCacheLocation, String)

Geçerli sayfa isteği için çıkış önbelleğini başlatır.Initializes the output cache for the current page request.

(Devralındığı yer: Page)
InitOutputCache(OutputCacheParameters)

Bir nesneye dayalı geçerli sayfa isteği için çıkış önbelleğini başlatır OutputCacheParameters .Initializes the output cache for the current page request based on an OutputCacheParameters object.

(Devralındığı yer: Page)
IsClientScriptBlockRegistered(String)
Kullanımdan kalktı.

Belirtilen anahtarla istemci komut dosyası bloğunun sayfaya kaydedilip kaydedilmediğini belirler.Determines whether the client script block with the specified key is registered with the page.

(Devralındığı yer: Page)
IsLiteralContent()

Sunucu denetiminin yalnızca sabit değer içeriğini bulundurduğunu belirler.Determines if the server control holds only literal content.

(Devralındığı yer: Control)
IsStartupScriptRegistered(String)
Kullanımdan kalktı.

İstemci başlatma komut dosyasının nesneyle kaydedilip kaydedilmediğini belirler Page .Determines whether the client startup script is registered with the Page object.

(Devralındığı yer: Page)
LoadControl(String)

ControlBelirtilen sanal yolu temel alarak bir dosyadan bir nesne yükler.Loads a Control object from a file based on a specified virtual path.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
LoadControl(Type, Object[])

ControlBelirtilen tür ve Oluşturucu parametrelerine göre bir nesne yükler.Loads a Control object based on a specified type and constructor parameters.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
LoadControlState(Object)

Yöntemi tarafından kaydedilen önceki bir sayfa isteğinden denetim durumu bilgilerini geri yükler SaveControlState() .Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Devralındığı yer: Control)
LoadPageStateFromPersistenceMedium()

Kaydedilmiş görünüm durumu bilgilerini öğesine yükler Page .Loads any saved view-state information to the Page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

LoadTemplate(String)

ITemplateBir dış dosyadan arabirimin örneğini alır.Obtains an instance of the ITemplate interface from an external file.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
LoadViewState(Object)

Yöntemi tarafından kaydedilen önceki bir sayfa isteğinden görünüm durumu bilgilerini geri yükler SaveViewState() .Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

MakePathAbsolute(String)

Belirtilen göreli URL 'YI mutlak bir URL 'ye dönüştürür.Converts the specified relative URL into an absolute URL. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

MapPath(String)

Mutlak veya göreli bir sanal yolun ya da uygulama göreli yolunun eşlendiği fiziksel yolunu alır.Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, or an application-relative path maps to.

(Devralındığı yer: Page)
MapPathSecure(String)

Mutlak ya da göreli bir sanal yolun eşlendiği fiziksel yolu alır.Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Devralındığı yer: Control)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
OnAbortTransaction(EventArgs)

Olayını oluşturur AbortTransaction .Raises the AbortTransaction event.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Sunucu denetimi olayının, sayfanın Kullanıcı arabirimi sunucu denetim hiyerarşisinin geçtiğini belirtir.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Devralındığı yer: Control)
OnCommitTransaction(EventArgs)

Olayını oluşturur CommitTransaction .Raises the CommitTransaction event.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
OnDataBinding(EventArgs)

Olayını oluşturur DataBinding .Raises the DataBinding event.

(Devralındığı yer: Control)
OnDeviceCustomize(EventArgs)

Sayfa başlatıldıktan sonra çağırılır.Called after the page is initialized. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OnError(EventArgs)

Olayı işler Error .Handles the Error event. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OnInit(EventArgs)

Olayı işler Init .Handles the Init event. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OnInitComplete(EventArgs)

InitCompleteOlayı sayfa başlatıldıktan sonra başlatır.Raises the InitComplete event after page initialization.

(Devralındığı yer: Page)
OnLoad(EventArgs)

Olayı işler Load .Handles the Load event. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OnLoadComplete(EventArgs)

LoadCompleteOlayı sayfa yükleme aşamasının sonunda oluşturur.Raises the LoadComplete event at the end of the page load stage.

(Devralındığı yer: Page)
OnPreInit(EventArgs)

PreInitOlayı sayfa başlatmanın başlangıcında başlatır.Raises the PreInit event at the beginning of page initialization. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OnPreInit(EventArgs)

PreInitOlayı sayfa başlatmanın başlangıcında başlatır.Raises the PreInit event at the beginning of page initialization.

(Devralındığı yer: Page)
OnPreLoad(EventArgs)

PreLoadGeri gönderme verileri sayfa sunucusu denetimlerine yüklendikten sonra, olay öncesinde olayı harekete geçirir OnLoad(EventArgs) .Raises the PreLoad event after postback data is loaded into the page server controls but before the OnLoad(EventArgs) event.

(Devralındığı yer: Page)
OnPreRender(EventArgs)

Olayı işler PreRender .Handles the PreRender event. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OnPreRenderComplete(EventArgs)

Olayı PreRenderComplete OnPreRenderComplete(EventArgs) olaydan sonra ve sayfa işlenmeden önce yükseltir.Raises the PreRenderComplete event after the OnPreRenderComplete(EventArgs) event and before the page is rendered.

(Devralındığı yer: Page)
OnSaveStateComplete(EventArgs)

SaveStateCompleteSayfa durumu kalıcı ortama kaydedildikten sonra olayı başlatır.Raises the SaveStateComplete event after the page state has been saved to the persistence medium.

(Devralındığı yer: Page)
OnUnload(EventArgs)

Olayı işler Unload .Handles the Unload event. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OnViewStateExpire(EventArgs)

Geri göndermede zaman aşımına uğramamış bir görünüm durumundan kaynaklanan bir özel durumu işler.Handles an exception caused by an expired view state on postback. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

OpenFile(String)

StreamBir dosyayı okumak için kullanılır.Gets a Stream used to read a file.

(Devralındığı yer: Control)
ParseControl(String)

ControlWeb Forms sayfası veya Kullanıcı denetimindeki bir giriş dizesini bir nesne olarak ayrıştırır.Parses an input string into a Control object on the Web Forms page or user control.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
ParseControl(String, Boolean)

Bir giriş dizesini Control ASP.NET Web sayfası veya Kullanıcı denetimindeki bir nesne olarak ayrıştırır.Parses an input string into a Control object on the ASP.NET Web page or user control.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
ProcessRequest(HttpContext)

PageNesnesinin Context ,, Request Response ve Application özellikleri gibi iç sunucu nesnelerini ayarlar.Sets the intrinsic server objects of the Page object, such as the Context, Request, Response, and Application properties.

(Devralındığı yer: Page)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Herhangi bir olay kaynağını ve bilgilerini denetimin üst öğesine atar.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Devralındığı yer: Control)
RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler, String)

Sunucu denetimine, geri gönderimin gelen geri gönderme olayını işlemesini neden olduğunu bildirir.Notifies the server control that caused the postback that it should handle an incoming postback event. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ReadStringResource()

Bir dize kaynağını okur.Reads a string resource. ReadStringResource()Yöntemi, kodunuzun içinden kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.The ReadStringResource() method is not intended for use from within your code.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
RedirectToMobilePage(String)

Başka bir mobil sayfaya yeniden yönlendirir.Redirects to another mobile page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RedirectToMobilePage(String, Boolean)

Belirtilen bir mobil sayfaya yeniden yönlendirir.Redirects to a specified mobile page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RegisterArrayDeclaration(String, String)
Kullanımdan kalktı.

Sayfa işlendiğinde ECMAScript dizi bildirimi olarak belirtilen bir değer bildirir.Declares a value that is declared as an ECMAScript array declaration when the page is rendered.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterAsyncTask(PageAsyncTask)

Sayfayla birlikte yeni bir zaman uyumsuz görev kaydeder.Registers a new asynchronous task with the page.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterClientScriptBlock(String, String)
Kullanımdan kalktı.

Yanıt olarak istemci tarafı betik blokları yayar.Emits client-side script blocks to the response.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterHiddenField(String, String)
Kullanımdan kalktı.

Sunucu denetimlerinin form üzerinde gizli bir alanı otomatik olarak kaydetmesini sağlar.Allows server controls to automatically register a hidden field on the form. Page HtmlForm Sunucu denetimi işlendiğinde alan nesnesine gönderilir.The field will be sent to the Page object when the HtmlForm server control is rendered.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterOnSubmitStatement(String, String)
Kullanımdan kalktı.

Bir sayfanın istemci olayına erişmesine izin verir OnSubmit .Allows a page to access the client OnSubmit event. Betik, başka bir yerde kayıtlı istemci koduna yönelik bir işlev çağrısı olmalıdır.The script should be a function call to client code registered elsewhere.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterRequiresControlState(Control)

Denetim durumu kalıcı olması gereken bir denetimi kaydeder.Registers a control as one whose control state must be persisted.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterRequiresPostBack(Control)

Sayfa sunucuya geri gönderildiğinde geri gönderme işlemi gerektiren bir denetimi kaydeder.Registers a control as one that requires postback handling when the page is posted back to the server.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterRequiresRaiseEvent(IPostBackEventHandler)

Bir ASP.NET sunucu denetimini, Denetim nesne üzerinde işlendiğinde bir olayın gerçekleşmesine gerek kalmadan kaydeder Page .Registers an ASP.NET server control as one requiring an event to be raised when the control is processed on the Page object.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterRequiresViewStateEncryption()

Sayfayı, Görünüm durumu şifrelemesi gerektiren bir denetim ile kaydeder.Registers a control with the page as one requiring view-state encryption.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterStartupScript(String, String)
Kullanımdan kalktı.

Sayfa yanıtında bir istemci tarafı betik bloğu yayar.Emits a client-side script block in the page response.

(Devralındığı yer: Page)
RegisterViewStateHandler()

Çağrılırsa sayfa görüntüleme durumunun kalıcı hale gelmesine neden olur.Causes page view state to be persisted, if called.

(Devralındığı yer: Page)
RemovedControl(Control)

Bir denetim Controls başka bir denetim koleksiyonundan kaldırıldıktan sonra çağırılır.Called after a control is removed from the Controls collection of another control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Render(HtmlTextWriter)

HtmlTextWriterİstemci üzerinde işlenecek içeriği yazan bir belirtilen nesnesine sunucu denetim içeriği gönderir.Sends server control content to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client. Ayrıca izleme etkinse denetimle ilgili izleme bilgilerini depolar.Also stores tracing information about the control if tracing is enabled. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Sunucu denetiminin alt öğelerinin içeriğini, HtmlTextWriter istemcide işlenecek içeriği yazan bir belirtilen nesneye çıkarır.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Devralındığı yer: Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Sunucu denetimi içeriğini işler ve izleme etkinse denetimle ilgili izleme bilgilerini depolar.Renders server control content and stores tracing information about the control if tracing is enabled. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RenderControl(HtmlTextWriter)

Sunucu denetimi içeriğini sağlanan bir nesneye çıkarır HtmlTextWriter ve izleme etkinse denetimle ilgili izleme bilgilerini depolar.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Devralındığı yer: Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Belirtilen bir nesne kullanarak, belirtilen bir nesne için sunucu denetimi içeriğini çıkarır HtmlTextWriter ControlAdapter .Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Devralındığı yer: Control)
RequiresControlState(Control)

Belirtilen Control nesnenin denetim durumu yönetimine katılmak için kaydedilip edilmeyeceğini belirler.Determines whether the specified Control object is registered to participate in control state management.

(Devralındığı yer: Page)
ResolveAdapter()

Belirtilen denetimi işlemeden sorumlu denetim bağdaştırıcısını alır.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Devralındığı yer: Control)
ResolveClientUrl(String)

Tarayıcı tarafından kullanılabilen bir URL 'YI alır.Gets a URL that can be used by the browser.

(Devralındığı yer: Control)
ResolveUrl(String)

URL 'YI, istenen istemcide kullanılabilir olan birine dönüştürür.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Devralındığı yer: Control)
SaveControlState()

Sayfanın sunucuya geri gönderildiği zamandan bu yana gerçekleşen tüm sunucu denetim durumu değişikliklerini kaydeder.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Devralındığı yer: Control)
SavePageStateToPersistenceMedium(Object)

Sayfa için tüm durum bilgilerini kaydeder.Saves any state information for the page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

SaveViewState()

Sayfanın sunucuya geri gönderildiği zamandan itibaren oluşan tüm sunucu denetim görünümü durum değişikliklerini kaydeder.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

SetDesignModeState(IDictionary)

Bir denetim için tasarım zamanı verilerini ayarlar.Sets design-time data for a control.

(Devralındığı yer: Control)
SetFocus(Control)

Tarayıcı odağını belirtilen denetime ayarlar.Sets the browser focus to the specified control.

(Devralındığı yer: Page)
SetFocus(String)

Tarayıcı odağını belirtilen tanımlayıcıya sahip denetime ayarlar.Sets the browser focus to the control with the specified identifier.

(Devralındığı yer: Page)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Sunucu denetimini ve içeriğini üst denetimine işlemek için bir olay işleyici temsilcisi atar.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Devralındığı yer: Control)
SetStringResourcePointer(Object, Int32)

Dize kaynağı için bir işaretçi ayarlar.Sets a pointer to a string resource. SetStringResourcePointer(Object, Int32)Yöntemi, oluşturulan sınıflar tarafından kullanılır ve kodunuzun içinden kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.The SetStringResourcePointer(Object, Int32) method is used by generated classes and is not intended for use from within your code.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
SetTraceData(Object, Object)

İzleme verileri anahtarını ve izleme verileri değerini kullanarak, işleme verilerinin tasarım zamanı izleme için izleme verilerini ayarlar.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Devralındığı yer: Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

İzlenen nesne, izleme verileri anahtarı ve izleme verileri değerlerini kullanarak, işleme verilerinin tasarım zamanı izleme için izleme verilerini ayarlar.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Devralındığı yer: Control)
TestDeviceFilter(String)

Bir cihaz filtresinin HTTP isteğine uygulanıp uygulanmadığını gösteren bir Boole değeri döndürür.Returns a Boolean value indicating whether a device filter applies to the HTTP request.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)
TrackViewState()

Sunucu denetiminin nesnesinde depolanabilmesi için sunucu denetimindeki görünüm durumu değişikliklerinin izlenmesine neden olur StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Bu nesneye özelliği aracılığıyla erişilebilir ViewState .This object is accessible through the ViewState property.

(Devralındığı yer: Control)
TryUpdateModel<TModel>(TModel)

Veri bağlantılı denetimdeki değerleri kullanarak belirtilen model örneğini güncelleştirir.Updates the specified model instance using values from the data-bound control.

(Devralındığı yer: Page)
TryUpdateModel<TModel>(TModel, IValueProvider)

Belirtilen değer sağlayıcısından değerleri kullanarak model örneğini güncelleştirir.Updates the model instance using values from the specified value provider.

(Devralındığı yer: Page)
UnregisterRequiresControlState(Control)

Belirtilen denetim için denetim durumunun kalıcılığını sonlandırır.Stops persistence of control state for the specified control.

(Devralındığı yer: Page)
UpdateModel<TModel>(TModel)

Veri bağlantılı denetimdeki değerleri kullanarak belirtilen model örneğini güncelleştirir.Updates the specified model instance using values from the data-bound control.

(Devralındığı yer: Page)
UpdateModel<TModel>(TModel, IValueProvider)

Belirtilen bir değer sağlayıcısından değerleri kullanarak belirtilen model örneğini güncelleştirir.Updates the specified model instance using values from a specified value provider.

(Devralındığı yer: Page)
Validate()

Denetim doğrulaması gerçekleştirir ve sonra IsValid doğrulama sonuçlarına göre özelliği ayarlar.Performs control validation, and then sets the IsValid property based on the results of the validation. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Validate(String)

Atanan bilgilerini doğrulamak için belirtilen doğrulama grubundaki doğrulama denetimlerine bildirir.Instructs the validation controls in the specified validation group to validate their assigned information.

(Devralındığı yer: Page)
VerifyRenderingInServerForm(Control)

FormÇalışma zamanında belirtilen ASP.NET mobil denetimi için bir denetimin işleneceğini onaylar.Confirms that a Form control is rendered for the specified ASP.NET mobile control at run time. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

WriteUTF8ResourceString(HtmlTextWriter, Int32, Int32, Boolean)

Bir denetime kaynak dizesi yazar HtmlTextWriter .Writes a resource string to an HtmlTextWriter control. WriteUTF8ResourceString(HtmlTextWriter, Int32, Int32, Boolean)Yöntemi, oluşturulan sınıflar tarafından kullanılır ve kodunuzun içinden kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.The WriteUTF8ResourceString(HtmlTextWriter, Int32, Int32, Boolean) method is used by generated classes and is not intended for use from within your code.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
XPath(String)

XPath veri bağlama ifadesini değerlendirir.Evaluates an XPath data-binding expression.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
XPath(String, IXmlNamespaceResolver)

Ad alanı çözümlemesi için belirtilen öneki ve ad alanı eşlemelerini kullanarak bir XPath veri bağlama ifadesini değerlendirir.Evaluates an XPath data-binding expression using the specified prefix and namespace mappings for namespace resolution.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
XPath(String, String)

Sonucu göstermek için belirtilen biçim dizesini kullanarak bir XPath veri bağlama ifadesini değerlendirir.Evaluates an XPath data-binding expression using the specified format string to display the result.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
XPath(String, String, IXmlNamespaceResolver)

Ad alanı çözümlemesi için belirtilen önek ve ad alanı eşlemelerini ve sonucu göstermek için belirtilen biçim dizesini kullanarak bir XPath veri bağlama ifadesini değerlendirir.Evaluates an XPath data-binding expression using the specified prefix and namespace mappings for namespace resolution and the specified format string to display the result.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
XPathSelect(String)

Bir XPath veri bağlama ifadesini değerlendirir ve arabirimini uygulayan bir düğüm koleksiyonu döndürür IEnumerable .Evaluates an XPath data-binding expression and returns a node collection that implements the IEnumerable interface.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
XPathSelect(String, IXmlNamespaceResolver)

Ad alanı çözümlemesi için belirtilen öneki ve ad alanı eşlemelerini kullanarak bir XPath veri bağlama ifadesini değerlendirir ve arabirimi uygulayan bir düğüm koleksiyonu döndürür IEnumerable .Evaluates an XPath data-binding expression using the specified prefix and namespace mappings for namespace resolution and returns a node collection that implements the IEnumerable interface.

(Devralındığı yer: TemplateControl)

Ekinlikler

AbortTransaction

Bir Kullanıcı bir işlemi sona erdirdiğinde gerçekleşir.Occurs when a user ends a transaction.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
CommitTransaction

İşlem tamamlandığında gerçekleşir.Occurs when a transaction completes.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
DataBinding

Sunucu denetimi bir veri kaynağına bağlandığında gerçekleşir.Occurs when the server control binds to a data source.

(Devralındığı yer: Control)
Disposed

Bir ASP.NET sayfası istendiğinde sunucu denetim yaşam döngüsünün son aşaması olan bellekten bir sunucu denetimi serbest bırakıldığında gerçekleşir.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Devralındığı yer: Control)
Error

İşlenmeyen bir özel durum oluştuğunda gerçekleşir.Occurs when an unhandled exception is thrown.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
Init

Sunucu denetimi başlatıldığında gerçekleşir. Bu, yaşam döngüsünün ilk adımıdır.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Devralındığı yer: Control)
InitComplete

Sayfa başlatma tamamlandığında gerçekleşir.Occurs when page initialization is complete.

(Devralındığı yer: Page)
Load

Sunucu denetimi nesnesine yüklendiğinde gerçekleşir Page .Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Devralındığı yer: Control)
LoadComplete

Sayfanın yaşam döngüsünün yük aşamasının sonunda gerçekleşir.Occurs at the end of the load stage of the page's life cycle.

(Devralındığı yer: Page)
PreInit

Sayfa başlatmadan önce oluşur.Occurs before page initialization.

(Devralındığı yer: Page)
PreLoad

Sayfa olayından önce oluşur Load .Occurs before the page Load event.

(Devralındığı yer: Page)
PreRender

Nesne yüklendikten sonra, Control ancak işlemeden önce oluşur.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Devralındığı yer: Control)
PreRenderComplete

Sayfa içeriği işlenmeden önce oluşur.Occurs before the page content is rendered.

(Devralındığı yer: Page)
SaveStateComplete

Sayfa ve denetimlerin sayfa ve denetimleri için tüm görünüm durumu ve denetim durumu bilgilerini kaydetmeyi tamamladıktan sonra gerçekleşir.Occurs after the page has completed saving all view state and control state information for the page and controls on the page.

(Devralındığı yer: Page)
Unload

Sunucu denetimi bellekten kaldırıldığında gerçekleşir.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Devralındığı yer: Control)

Belirtik Arabirim Kullanımları

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Bu üyenin açıklaması için bkz ControlBuilder ..For a description of this member, see ControlBuilder.

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Bu üyenin açıklaması için bkz GetDesignModeState() ..For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Bu üyenin açıklaması için bkz SetDesignModeState(IDictionary) ..For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Bu üyenin açıklaması için bkz SetOwnerControl(Control) ..For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Bu üyenin açıklaması için bkz UserData ..For a description of this member, see UserData.

(Devralındığı yer: Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Bu üyenin açıklaması için bkz DataBindings ..For a description of this member, see DataBindings.

(Devralındığı yer: Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Bu üyenin açıklaması için bkz HasDataBindings ..For a description of this member, see HasDataBindings.

(Devralındığı yer: Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Bu üyenin açıklaması için bkz Expressions ..For a description of this member, see Expressions.

(Devralındığı yer: Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Bu üyenin açıklaması için bkz HasExpressions ..For a description of this member, see HasExpressions.

(Devralındığı yer: Control)
IFilterResolutionService.CompareFilters(String, String)

Belirtilen iki cihaz filtresi arasında bir üst/alt ilişki olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether a parent/child relationship exists between two specified device filters.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
IFilterResolutionService.EvaluateFilter(String)

Belirtilen filtrenin geçerli filtre nesnesinin bir türü olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether the specified filter is a type of the current filter object.

(Devralındığı yer: TemplateControl)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Bu üyenin açıklaması için bkz AddParsedSubObject(Object) ..For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Devralındığı yer: Control)

Uzantı Metotları

FindDataSourceControl(Control)

Belirtilen denetim için veri denetimiyle ilişkili veri kaynağını döndürür.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Belirtilen denetimin adlandırma kapsayıcısında belirtilen sütun için alan şablonunu döndürür.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

İçerilen veri denetimi için metatable nesnesini döndürür.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Belirtilen veri denetimi için varsayılan değerlerin koleksiyonunu alır.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini alır.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini ayarlar.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini ve varsayılan değer eşlemesini ayarlar.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini ve varsayılan değer eşlemesini ayarlar.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Tablo meta verilerinin kullanılabilir olup olmadığını belirler.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Belirtilen veri denetimi için dinamik veri davranışını etkin bir şekilde sunar.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Belirtilen veri denetimi için dinamik veri davranışını etkin bir şekilde sunar.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Belirtilen veri denetimi için dinamik veri davranışını etkin bir şekilde sunar.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.