Int32Rect.GetHashCode Yöntem

Tanım

Bu dikdörtgenin X, Y, Widthve Height değerlerinden bir karma kod oluşturur.Creates a hash code from this rectangle's X, Y, Width, and Height values.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Int32

Bu dikdörtgenin karma kodu.This rectangle's hash code.

Şunlara uygulanır