XPathNavigator.OuterXml Özellik

Tanım

Geçerli düğümün ve alt düğümlerinin açılış ve kapanış etiketlerini temsil eden biçimlendirmeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the markup representing the opening and closing tags of the current node and its child nodes.

public:
 virtual property System::String ^ OuterXml { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string OuterXml { get; set; }
member this.OuterXml : string with get, set
Public Overridable Property OuterXml As String

Özellik Değeri

String

StringGeçerli düğümün ve onun alt düğümlerinin açılış ve kapanış etiketlerini temsil eden biçimlendirmeyi içeren bir.A String that contains the markup representing the opening and closing tags of the current node and its child nodes.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, OuterXml book dosyasındaki ilk öğenin içeriğini contosoBooks.xml , alt düğümlerini ve içindeki açılış ve kapanış etiketlerini göstermek için özelliğini kullanır XPathNavigator .The following example uses the OuterXml property to display the contents of the first book element in the contosoBooks.xml file, its child nodes, and its opening and closing tags in the XPathNavigator.

XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("contosoBooks.xml");
XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

navigator->MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator->MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

Console::WriteLine(navigator->OuterXml);
XPathDocument document = new XPathDocument("contosoBooks.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

Console.WriteLine(navigator.OuterXml);
Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("contosoBooks.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books")

Console.WriteLine(navigator.OuterXml)

Örnek, contosoBooks.xml dosyayı bir giriş olarak alır.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Açıklamalar

Not

InnerXmlVe OuterXml özellikleri çok verimli değildir.The InnerXml and OuterXml properties are not very efficient. Performans bir önceliktir, XPathNavigator alt düğümlerin değerlerini almak için ' ın düğüm gezinti yöntemlerini kullanmak daha etkilidir.If performance is a priority, it is more efficient to use the node navigation methods of the XPathNavigator to get values of child nodes.

Şunlara uygulanır