ascending (C# Başvurusu)ascending (C# Reference)

Bağlam anahtar sözcüğü, sıralama sırasının en küçükten en büyüğe olduğunu belirtmek için sorgu ifadelerinde OrderBy yan tümcesinde kullanılır. ascendingThe ascending contextual keyword is used in the orderby clause in query expressions to specify that the sort order is from smallest to largest. Varsayılan ascending sıralama düzeni olduğundan, bunu belirtmeniz gerekmez.Because ascending is the default sort order, you do not have to specify it.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, bir ascending OrderBy yan tümcesindeöğesinin kullanımını gösterir.The following example shows the use of ascending in an orderby clause.

IEnumerable<string> sortAscendingQuery =
    from vegetable in vegetables
    orderby vegetable ascending
    select vegetable;

Ayrıca bkz.See also