remove (C# Başvurusu)remove (C# Reference)

remove Bağlamsal anahtar sözcüğü gelen istemci kodu aboneliği kaldırma çağrılan bir özel olay erişimci tanımlamak için kullanılır, olay.The remove contextual keyword is used to define a custom event accessor that is invoked when client code unsubscribes from your event. Özel bir sağlarsanız remove erişimci gerekir da sağlamanız bir ekleme erişimcisi.If you supply a custom remove accessor, you must also supply an add accessor.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, bir özel olayla gösterir ekleme ve remove erişimcileri.The following example shows an event with custom add and remove accessors. Tam bir örnek için bkz nasıl yapılır: Arabirim olaylarını uygulama.For the full example, see How to: Implement Interface Events.

class Events : IDrawingObject
{
  event EventHandler PreDrawEvent;

  event EventHandler IDrawingObject.OnDraw
  {
    add => PreDrawEvent += value;
    remove => PreDrawEvent -= value;
  }
}

Genellikle kendi özel olay erişimcilerini sağlamanız gerekmez.You do not typically need to provide your own custom event accessors. Olay bildirdiğinizde, derleyici tarafından otomatik olarak oluşturulan erişimcileri, çoğu senaryo için yeterlidir.The accessors that are automatically generated by the compiler when you declare an event are sufficient for most scenarios.

Ayrıca bkz.See also