event (C# Başvurusu)event (C# Reference)

event anahtar sözcüğü bir yayımcı sınıfında bir olay bildirmek için kullanılır.The event keyword is used to declare an event in a publisher class.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, temel alınan temsilci türü olarak EventHandler kullanan bir olayın nasıl bildirilemeyeceğini ve tetiklemeyeceğini gösterir.The following example shows how to declare and raise an event that uses EventHandler as the underlying delegate type. Ayrıca, genel EventHandler<TEventArgs> temsilci türünü kullanmayı ve bir olaya abone olmayı ve olay işleyicisi yöntemini oluşturmayı gösteren tüm kod örneği için bkz. nasıl yapılır: .NET Framework yönergelerine uygun olan olayları yayımlama.For the complete code example that also shows how to use the generic EventHandler<TEventArgs> delegate type and how to subscribe to an event and create an event handler method, see How to: Publish Events that Conform to .NET Framework Guidelines.

public class SampleEventArgs
{
  public SampleEventArgs(string s) { Text = s; }
  public String Text { get; } // readonly
}

public class Publisher
{
  // Declare the delegate (if using non-generic pattern).
  public delegate void SampleEventHandler(object sender, SampleEventArgs e);

  // Declare the event.
  public event SampleEventHandler SampleEvent;

  // Wrap the event in a protected virtual method
  // to enable derived classes to raise the event.
  protected virtual void RaiseSampleEvent()
  {
    // Raise the event by using the () operator.
    if (SampleEvent != null)
      SampleEvent(this, new SampleEventArgs("Hello"));
  }
}

Olaylar, yalnızca bildirildiği sınıf veya yapı içinden çağrılabilir olan özel bir çok noktaya yayın temsilcisi türüdür (yayımcı sınıfı).Events are a special kind of multicast delegate that can only be invoked from within the class or struct where they are declared (the publisher class). Diğer sınıflar veya yapılar olaya abone olursa, yayımcı sınıfı olayı harekete geçirirse olay işleyicisi yöntemleri çağırılır.If other classes or structs subscribe to the event, their event handler methods will be called when the publisher class raises the event. Daha fazla bilgi ve kod örnekleri için bkz. Olaylar ve Temsilciler.For more information and code examples, see Events and Delegates.

Olaylar ortak, özel, korunan, dahili, korunan iç veya özel korumalıolarak işaretlenebilir.Events can be marked as public, private, protected, internal, protected internal or private protected. Bu erişim değiştiricileri, sınıfın kullanıcılarının olaya nasıl erişekullanabileceğinizi tanımlar.These access modifiers define how users of the class can access the event. Daha fazla bilgi için bkz. erişim değiştiricileri.For more information, see Access Modifiers.

Anahtar sözcükler ve olaylarKeywords and Events

Aşağıdaki anahtar sözcükler olaylar için geçerlidir.The following keywords apply to events.

SözcükleKeyword AçıklamaDescription Daha fazla bilgi içinFor more information
staticstatic Sınıfın bir örneği mevcut olmasa bile, olayı her zaman çağıranlar için kullanılabilir hale getirir.Makes the event available to callers at any time, even if no instance of the class exists. Statik Sınıflar ve Statik Sınıf ÜyeleriStatic Classes and Static Class Members
virtualvirtual Türetilmiş sınıfların, override anahtar sözcüğünü kullanarak olay davranışını geçersiz kılmasına izin verir.Allows derived classes to override the event behavior by using the override keyword. DevralmaInheritance
sealedsealed Türetilmiş sınıflar için artık sanal olmadığını belirtir.Specifies that for derived classes it is no longer virtual.
abstractabstract Derleyici add ve remove olay erişimcisi bloklarını oluşturmaz ve bu nedenle türetilen sınıfların kendi uygulamasını sağlaması gerekir.The compiler will not generate the add and remove event accessor blocks and therefore derived classes must provide their own implementation.

Static anahtar sözcüğü kullanılarak bir olay statik olay olarak bildirilemez.An event may be declared as a static event by using the static keyword. Bu, sınıfın bir örneği mevcut olmasa bile herhangi bir zamanda olayı çağıranlar için kullanılabilir hale getirir.This makes the event available to callers at any time, even if no instance of the class exists. Daha fazla bilgi için bkz. statik sınıflar ve statik sınıf üyeleri.For more information, see Static Classes and Static Class Members.

Bir olay sanal anahtar sözcüğü kullanılarak sanal bir olay olarak işaretlenebilir.An event can be marked as a virtual event by using the virtual keyword. Bu, türetilmiş sınıfların override anahtar sözcüğünü kullanarak olay davranışını geçersiz kılmasını sağlar.This enables derived classes to override the event behavior by using the override keyword. Daha fazla bilgi için bkz. Devralma.For more information, see Inheritance. Sanal bir olayı geçersiz kılan bir olay, türetilmiş sınıflar için artık sanal olmadığını belirten mühürlüda olabilir.An event overriding a virtual event can also be sealed, which specifies that for derived classes it is no longer virtual. Son olarak, bir olay soyutolarak bildirilmelidir, bu da derleyicinin add ve remove olay erişimci bloklarını üretmeyeceği anlamına gelir.Lastly, an event can be declared abstract, which means that the compiler will not generate the add and remove event accessor blocks. Bu nedenle türetilen sınıfların kendi uygulamasını sağlaması gerekir.Therefore derived classes must provide their own implementation.

C# Dil BelirtimiC# Language Specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also