SharePoint Online’da rapor web bölümü eklemeEmbed a report web part in SharePoint Online

Power BI'ın SharePoint Online'a yönelik yeni rapor web bölümü ile etkileşimli Power BI raporlarını SharePoint Online sayfalarına kolayca ekleyebilirsiniz.With Power BI's new report web part for SharePoint Online, you can easily embed interactive Power BI reports in SharePoint Online pages.

Yeni SharePoint Online'a ekle seçeneğini kullandığınızda eklenen raporlar satır düzeyinde güvenlik (RLS) aracılığıyla tüm öğe izinlerini ve veri güvenliğini dikkate alır. Bu sayede güvenli iç portalları daha kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.When using the new Embed in SharePoint Online option, the embedded reports respect all item permissions and data security through row-level security (RLS), so you can easily create secure internal portals.

GereksinimlerRequirements

SharePoint Online’a Ekle raporlarının çalışması için aşağıdakiler gereklidir:For Embed in SharePoint Online reports to work, the following is required:

 • Bir Power BI Pro lisansı veya bir Power BI lisansı ile Power BI Premium kapasitesi (EM veya P SKU).A Power BI Pro license or a Power BI Premium capacity (EM or P SKU) with a Power BI license.
 • SharePoint Online'a yönelik Power BI web bölümü için Modern Sayfalar gereklidir.The Power BI web part for SharePoint Online requires Modern Pages.
 • Ekli bir raporu kullanmak için kullanıcıların Power BI hizmetinde oturum açarak Power BI lisanslarını etkinleştirmeleri gerekir.To consume an embedded report, users must sign in to Power BI service to activate their Power BI license.

Raporunuzu eklemeEmbed your report

Raporunuzu SharePoint Online’a eklemek için rapor URL’sini alıp bunu SharePoint Online’ın Power BI web bölümüyle birlikte kullanın.To embed your report into SharePoint Online, you need to get the report URL and use it with SharePoint Online's Power BI web part.

Bir rapor URL’si almaGet a report URL

 1. Raporu Power BI’da görüntüleyin.Within Power BI, view the report.

 2. Diğer seçenekler (...) açılır menüsünde Ekle > SharePoint Online’ı seçin.On the More options (...) dropdown menu, select Embed > SharePoint Online.

  Diğer seçenekler menüsü, SharePoint Online

 3. İletişim kutusundan rapor URL’sini kopyalayın.Copy the report URL from the dialog.

  Ekleme bağlantısı

Power BI raporunu bir SharePoint Online sayfasına eklemeAdd the Power BI report to a SharePoint Online page

 1. SharePoint Online'da hedef sayfayı açıp Düzenle'yi seçin.Open the target page in SharePoint Online and select Edit.

  SP düzenleme sayfası

  Veya, yeni bir modern site sayfası oluşturmak için Sharepoint Online’da + Yeni’yi seçin.Or, in Sharepoint Online, select + New to create a new modern site page.

  SP yeni sayfa

 2. + açılan öğeyi seçin ve ardından Power BI web bölümünü belirleyin.Select the + dropdown and then select the Power BI web part.

  SP yeni web bölümü

 3. Rapor ekle'yi seçin.Select Add report.

  SP yeni rapor

 4. Önceden kopyaladığınız rapor URL’sini Power BI rapor bağlantısı bölmesine yapıştırın.Paste the previously-copied report URL into the Power BI report link pane. Rapor otomatik olarak yüklenir.The report loads automatically.

  SP yeni web bölümü özellikleri

 5. SharePoint Online kullanıcılarınızın bu değişikliği görebilmesi için Yayımla'yı seçin.Select Publish to make the change visible to your SharePoint Online users.

  SP rapor yüklendi

Raporlara erişim vermeGrant access to reports

Bir raporu SharePoint Online'a eklediğinizde kullanıcılara raporu görüntüleme izni otomatik olarak verilmez. Görüntüleme izinlerini Power BI’da ayarlamanız gerekir.Embedding a report in SharePoint Online doesn't automatically give users permission to view the report - you need to set view permissions in Power BI.

Önemli

Power BI hizmetinde, raporu görebilecek olan kullanıcıları belirleyip listede olmayanlara erişim izni vermeyi unutmayın.Make sure to review who can see the report within the Power BI service and grant access to those not listed.

Power BI’da rapor erişimi sağlamanın iki yöntemi bulunur.There are two ways to provide report access in Power BI. İlk yöntem, SharePoint Online ekip sitenizi oluşturmak için bir Microsoft 365 Grubu kullanıyorsanız kullanıcıyı, Power BI hizmetindeki çalışma alanının ve SharePoint sayfasının bir üyesi olarak eklemedir.The first way, if you're using a Microsoft 365 Group to build your SharePoint Online team site, is to list the user as a member of the workspace within the Power BI service and the SharePoint page. Daha fazla bilgi için bkz. Bir çalışma alanını yönetme.For more information, see how to manage a workspace.

İkinci yöntem de bir uygulamaya rapor ekleyip bunu kullanıcılarla doğrudan paylaşmadır:The second way is to embed a report within an app and share it directly with users:

 1. Bir Pro kullanıcısı olması gereken yazar, çalışma alanında bir rapor oluşturur.The author, who must be a Pro user, creates a report in a workspace. Power BI ücretsiz kullanıcılarıyla paylaşım yapabilmek için çalışma alanının Premium çalışma alanı olarak ayarlanması gerekir.To share with Power BI free users, the workspace needs to be set as a Premium workspace.

 2. Yazar uygulamayı yayımlar ve yükler.The author publishes the app and installs it. Uygulamanın SharePoint Online’a eklemek için kullanılan rapor URL’sine erişimi olması için yazarın uygulamayı yüklemesi gerekir.The author must install the app so it has access to the report URL that is used for embedding in SharePoint Online.

 3. Artık tüm kullanıcılar da uygulamayı yükleyebilir.Now all end users need to install the app too. Uygulamanın son kullanıcılar için önceden yüklenmesini sağlamak için Power BI yönetici portalından etkinleştirebildiğiniz Uygulamayı otomatik olarak yükle özelliğini de kullanabilirsiniz.You can also use the Install app automatically feature, which you can enable in the Power BI admin portal, to have the app pre-installed for end users.

  Uygulamayı otomatik olarak yükle

 4. Yazar uygulamayı açar ve rapora gider.The author opens the app and goes to the report.

 5. Yazar, uygulama tarafından yüklenen raporun ekleme URL'sini kopyalar.The author copies the embed report URL from the report the app installed. Çalışma alanında bulunan özgün rapor URL’sini kullanmayın.Don't use the original report URL from the workspace.

 6. SharePoint Online'da yeni bir ekip sitesi oluşturun.Create a new team site in SharePoint Online.

 7. Önceden kopyaladığınız rapor URL’sini Power BI web bölümüne ekleyin.Add the previously-copied report URL to the Power BI web part.

 8. Verilerden faydalanacak olan tüm son kullanıcıları ve/veya grupları SharePoint Online sayfasına ve oluşturduğunuz Power BI uygulamasına ekleyin.Add all end users and/or groups who are going to consume the data on the SharePoint Online page and in the Power BI app you created.

  Not

  Kullanıcıların veya grupların SharePoint sayfasındaki raporu görebilmeleri için hem SharePoint Online sayfasına hem de Power BI uygulamasındaki rapora erişebiliyor olmaları gerekir.Users or groups need access to both the SharePoint Online page and the report in the Power BI app to see the report on the SharePoint page.

Artık son kullanıcılar SharePoint Online'daki ekip sitesine giderek sayfadaki raporları görüntüleyebilir.Now the end user can go to the team site in SharePoint Online and view the reports on the page.

Çok faktörlü kimlik doğrulamasıMulti-factor authentication

Power BI ortamınızda oturum açmak için çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanmanız gerekiyorsa kimliğinizi doğrulamak için bir güvenlik cihazıyla oturum açmanız istenebilir.If your Power BI environment requires you to sign in using multi-factor authentication, you may be asked to sign in with a security device to verify your identity. Bu durum SharePoint Online oturumunuzu çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanmadan açmış olmanız ancak Power BI ortamınızın, bir hesabı doğrulamak için güvenlik cihazı istemesi istemesi durumunda ortaya çıkar.This occurs if you did not sign in to SharePoint Online using multi-factor authentication, but your Power BI environment requires a security device to validate an account.

Not

Power BI, Azure Active Directory 2.0 ile çok faktörlü kimlik doğrulamasını henüz desteklemiyor. Kullanıcılar bir hata iletisi alır.Power BI does not yet support multi-factor authentication with Azure Active Directory 2.0 - users will see an error message. Kullanıcı, güvenlik cihazını kullanarak SharePoint Online oturumu açması halinde raporu görüntüleyebilir.If the user signs in again to SharePoint Online using their security device, they may be able to view the report.

Web bölümü ayarlarıWeb part settings

SharePoint Online’ın web bölümü için Power BI’da düzenleyebileceğiniz ayarlar aşağıda verilmiştir:Below are the settings you can adjust for the Power BI web part for SharePoint Online.

SP web bölümü özellikleri

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
Sayfa adıPage name Web bölümünün varsayılan sayfasını ayarlar.Sets the web part's default page. Açılan listeden bir değer seçin.Select a value from the drop-down. Herhangi bir sayfa görüntülenmiyorsa raporunuzda tek sayfa vardır veya yapıştırdığınız URL bir sayfa adı içeriyordur.If no pages are displayed, either your report has one page, or the URL you pasted contains a page name. Belirli bir sayfayı seçmek için URL'deki rapor bölümünü kaldırın.Remove the report section from the URL to select a specific page.
GösterDisplay Raporun SharePoint Online sayfasına nasıl yerleştirileceğini ayarlar.Adjusts how the report fits within the SharePoint Online page.
Gezinti Bölmesini GösterShow Nav Pane Sayfa gezinti bölmesini gösterir veya gizler.Shows or hides the page nav pane.
Filtre Bölmesini GösterShow Filter Pane Filtre bölmesini gösterir veya gizler.Shows or hides the filter pane.

Yüklenmeyen raporlarReports that do not load

Raporunuz Power BI web bölümünde yüklenmiyorsa aşağıdaki iletiyi görebilirsiniz:If your report does not load within the Power BI web part, you may see the following message:

İçerik kullanılamıyor iletisi

Bu iletinin iki olası nedeni vardır.There are two common reasons for this message.

 1. Rapor erişiminiz yok.You do not have report access.
 2. Rapor silinmiştir.The report was deleted.

Sorunu çözmenize yardımcı olması için SharePoint Online sayfasının sahibiyle iletişime geçin.Contact the SharePoint Online page owner to help resolve the issue.

LisanslamaLicensing

SharePoint’te rapor görüntüleyen kullanıcıların bir Power BI Pro lisansına sahip olması veya içeriğin bir Power BI Premium kapasitesinde (EM veya P SKU) bulunması gerekir.Users viewing a report in SharePoint need either a Power BI Pro license or the content needs to be in a workspace that's in a Power BI Premium capacity (EM or P SKU).

Bilinen sorunlar ve sınırlamalarKnown issues and limitations

 • Hata: "Hata oluştu, lütfen oturumu kapatıp yeniden açmayı ve bu sayfayı yeniden ziyaret etmeyi deneyin.Error: "An error occurred, please try logging out and back in and then revisiting this page. Bağıntı Kimliği: undefined, http yanıt durumu: 400, sunucu hata kodu 10001, ileti: Yenileme belirteci eksik"Correlation ID: undefined, http response status: 400, server error code 10001, message: Missing refresh token"

  Bu hatayı almaya devam ederseniz aşağıdaki sorun giderme adımlarından birini deneyin.If you receive this error, try one of the troubleshooting steps below.

  1. SharePoint oturumunuzu kapatıp tekrar açın.Sign out of SharePoint and sign back in. Tekrar oturum açmadan önce tüm tarayıcı pencerelerini kapattığınızdan emin olun.Be sure to close all browser windows before signing back in.

  2. Kullanıcı hesabınız için çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) kullanmanız gerekiyorsa, SharePoint oturumunuzu MFA cihazınızı (telefon uygulaması, akıllı kart vb.) kullanarak açtığınızdan emin olun.If your user account requires multi-factor authentication (MFA), then sign in to SharePoint using your MFA device (phone app, smart card, etc.).

  3. Azure B2B Konuk kullanıcı hesapları desteklenmez.Azure B2B Guest users accounts are not supported. Kullanıcılar bölümün yüklendiğini gösteren Power BI logosunu görür, ancak rapor gösterilmez.Users see the Power BI logo that shows the part is loading, but it doesn't show the report.

 • Power BI, SharePoint Online ile aynı yerelleştirilmiş dilleri desteklemez.Power BI does not support the same localized languages that SharePoint Online does. Bu nedenle, eklenen rapordaki yerelleştirme doğru olmayabilir.As a result, you may not see proper localization within the embedded report.

 • Internet Explorer 10 kullanıyorsanız sorunlarla karşılaşabilirsiniz.You may encounter issues if using Internet Explorer 10.

 • Power BI web bölümü ulusal bulutlar için kullanılamaz.The Power BI web part is not available for national clouds.

 • Klasik SharePoint Sunucusu bu web bölümü ile desteklenmez.The classic SharePoint Server is not supported with this web part.

 • URL filtreleri, SPO web bölümü ile desteklenmez.URL filters are not supported with the SPO web part.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community