Power BI veri uyarılarını Power Automate ile tümleştirmeIntegrate Power BI data alerts with Power Automate

Power Automate, sayısı sürekli olarak artan uygulamalarda ve SaaS hizmetlerinde iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik bir SaaS teklifidir.Power Automate is a SaaS offering for automating workflows across a growing number of applications and SaaS services. Bildirimler almak, dosyaları eşitlemek, veri toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için, sık kullandığınız uygulamaları ve hizmetleri (Power BI dahil) tümleştirerek görevleri otomatikleştirebilirsiniz.You can automate tasks by integrating your favorite apps and services, including Power BI, to get notifications, synchronize files, collect data, and more. Bu makalede Power BI veri uyarısından otomatik olarak bir e-posta oluşturma adımları anlatılmıştır.In this article, you automate generating an email from a Power BI data alert.

Power Automate’i kullanmaya hemen başlayın.Get started using Power Automate now.

Ön koşullarPrerequisites

Bu makalede biri şablondan, diğeri sıfırdan olmak üzere iki farklı akışı oluşturma adımları gösterilmektedir.This article shows how to create two different flows: one from a template and one from scratch. Eğitimi takip edebilmek için, Power BI'da bir veri uyarısı oluşturun ve Power Automate'e kaydolun.To follow along, create a data alert in Power BI, and sign up for Power Automate. Ücretsizdir!It's free!

Şablondan akış oluşturmaCreate a flow from a template

Bu görevde bir Power BI veri uyarısı (bildirim) tarafından tetiklenen basit bir akış oluşturmak için şablon kullanıyoruz.In this task, we use a template to create a simple flow that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Power Automate’te oturum açın (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Şablonlar'ı seçin, Power BI > Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder girişini bulun.Select Templates, search for Power BI > Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

Akışı oluşturmaBuild the flow

Bu şablonda bir tetikleyici (Power BI veri uyarısı) ve bir eylem (e-posta gönderme) vardır.This template has one trigger, a Power BI data alert, and one action, to send an email. Bir alan seçtiğinizde Power Automate ekleyebileceğiniz dinamik içerikleri görüntüler.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include. Bu örnekte, kutucuk değerini ve kutucuk URL'sini ileti gövdesine ekledik.In this example, we include the tile value and the tile URL in the message body.

 1. Devam’ı seçin.Select Continue.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

 2. Uyarı kimliği kutusunda bir Power BI veri uyarısı seçin.In the Alert ID box, select a Power BI data alert. Uyarı oluşturma hakkında bilgi edinmek için bkz. Power BI'daki veri uyarıları.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

 3. Bir veya daha fazla geçerli e-posta adresi girin.Enter one or more valid email addresses.

 4. Power Automate, Konu ve Gövde alanlarını otomatik olarak oluşturur. Bu değerleri kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.Power Automate automatically generates a Subject and Body for you, which you can keep or modify. Gövde metninde biçimlendirme için HTML kullanılır.The body text uses HTML for formatting.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

 5. İletiyi oluşturmayı tamamladığınızda Sonraki adım'ı veya Kaydet'i seçin.When you're done with the message, select Next step or Save. Akış oluşturulur ve değerlendirilir.The flow is created and evaluated. Power Automate herhangi bir hata bulması durumunda sizi bilgilendirir.Power Automate lets you know if it finds errors.

 6. Hata bulunması halinde bunları düzeltmek için Akışı düzenle'yi, aksi halde, yeni akışı çalıştırmak için Bitti'yi seçin.If errors are found, select Edit flow to fix them, otherwise, select Done to run the new flow.

  Power Automate başarı iletisinin ekran görüntüsü.

 7. Veri uyarısı tetiklendiğinde Power Automate belirttiğiniz adreslere bir e-posta gönderir.When the data alert is triggered, Power Automate sends an email to the addresses you indicated.

  Power Automate uyarı e-postasının ekran görüntüsü.

Sıfırdan akış oluşturmaCreate a flow from scratch

Bu görevde, bir Power BI veri uyarısı (bildirim) ile tetiklenen basit bir akışı sıfırdan oluşturuyoruz.In this task, we create a simple flow from scratch that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Power Automate’te oturum açın (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Oluştur > Otomatik akış'ı seçin.Select Create > Automated flow.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

 3. Otomatik akış oluştur ekranında akışınıza bir ad verin.In Build an automated flow, give your flow a name.

 4. Akışınızın tetikleyicisini seçin alanında Power BI araması yapın.In the Choose your flow's trigger, search for Power BI.

 5. Power BI - Veri temelli uyarı tetiklendiğinde > Oluştur'u seçin.Select Power BI - When a data driven alert is triggered > Create.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

Akışınızı oluşturmaBuild your flow

 1. Uyarı kimliği kutusunda uyarınızın adını seçin.In the Alert ID box, select the name of your alert. Uyarı oluşturma hakkında bilgi edinmek için bkz. Power BI'daki veri uyarıları.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

 2. Yeni adım'ı seçin.Select New step.

 3. Bir eylem seçin alanında Outlook > Etkinlik oluştur'u bulun.In Choose an action, search for Outlook > Create event.

  Power Automate'teki Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönder şablonunun ekran görüntüsü.

 4. Etkinlik alanlarını doldurun.Fill in the event fields. Bir alan seçtiğinizde Power Automate ekleyebileceğiniz dinamik içerikleri görüntüler.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include.

  Akışı oluşturmaya devam etme işleminin ekran görüntüsü.

 5. Gerekli alanları doldurduktan sonra, Akış oluştur'u seçin.Select Create flow when done. Power Automate akışı kaydeder ve değerlendirir.Power Automate saves and evaluates the flow. Herhangi bir hatayla karşılaşılmazsa Bitti'yi seçerek bu akışı çalıştırın.If there are no errors, select Done to run this flow. Yeni akış Akışlarım sayfanıza eklenir.The new flow is added to your My flows page.

  Akışı tamamlama adımının ekran görüntüsü.

 6. Akış Power BI veri uyarınız ile tetiklendiğinde aşağıdakine benzer bir Outlook etkinlik bildirimi alırsınız.When the flow is triggered by your Power BI data alert, you'll receive an Outlook event notification similar to this one.

  Power Automate Outlook bildirimini tetikler adımının ekran görüntüsü.

Sonraki adımlarNext steps