Power BI hizmetinde Snowflake’e bağlanmaConnect to Snowflake in Power BI Service

TanıtımIntroduction

Power BI hizmetinde Snowflake’e bağlanmak, diğer bağlayıcılardan bağlanmaktan yalnızca tek bir yönüyle farklıdır.Connecting to Snowflake in the Power BI service differs from other connectors in only one way. Snowflake, SSO seçeneğiyle birlikte Azure Active Directory’ye (AAD) yönelik ek bir özelliğe sahiptir.Snowflake has an additional capability for Azure Active Directory (AAD), with an option for SSO. Tümleştirmenin bölümlerinde Snowflake, Power BI ve Azure için farklı yönetici rollerine ihtiyaç duyulur.Parts of the integration require different administrative roles across Snowflake, Power BI, and Azure. SSO kullanmadan da AAD kimlik doğrulamasını etkinleştirebilirsiniz.You can also choose to enable AAD authentication without using SSO. Temel kimlik doğrulaması, hizmetteki diğer bağlayıcılara benzer şekilde çalışır.Basic authentication works similarly to other connectors in the service.

AAD tümleştirmesini yapılandırmak ve SSO’yu isteğe bağlı olarak etkinleştirmek için bu makaledeki adımları izleyin:To configure AAD integration and optionally enable SSO, follow the steps in this article:

Power BI Hizmeti yapılandırmasıPower BI Service configuration

Yönetici portalıAdmin portal

SSO’yu etkinleştirmek için bir genel yöneticinin Power BI Yönetim portalındaki ayarı açması gerekir.To enable SSO, a global admin has to turn on the setting in the Power BI Admin portal. Bu ayar, tüm kuruluşta kimlik doğrulaması için AAD kimlik bilgilerinin Snowflake’e gönderilmesini onaylar.This setting approves sending AAD credentials to Snowflake for authentication for the entire organization. SSO’yu etkinleştirmek için bu adımları izleyin:Follow these steps to enable SSO:

 1. Genel yönetici kimlik bilgilerini kullanarak Power BI’da oturum açın.Sign in to Power BI using global admin credentials.

 2. Sayfa üst bilgisi menüsünde Ayarlar’ı ve sonra Yönetim portalı’nı seçin.Select Settings from the page header menu, then select Admin portal.

 3. Kiracı ayarları’nı seçin ve sonra Tümleştirme ayarları’nı bulmak için kaydırın.Select Tenant settings, then scroll to locate Integration settings.

  Snowflake SSO için kiracı ayarı

 4. Snowflake SSO’yu genişletin, ayarı Etkin olarak değiştirin ve Uygula’yı seçin.Expand Snowflake SSO, toggle the setting to Enabled, then select Apply.

Bu adım, AAD belirtecinizi Snowflake sunucularına göndermeyi onaylamak açısından gereklidir.This step is required to consent to sending your AAD token to the Snowflake servers. Etkinleştirildikten sonra ayarın etkili olması bir saat kadar sürebilir.After you enable the setting, it may take up to an hour for it to take effect.

SSO etkinleştirildikten sonra, raporları SSO ile kullanabilirsiniz.After SSO is enabled you can use reports with SSO.

AAD ile veri kümesi yapılandırmaConfiguring a Dataset with AAD

Snowflake bağlayıcısını temel alan bir rapor Power BI hizmetinde yayımlandıktan sonra, veri kümesi oluşturucusunun SSO kullanması için ayarları uygun çalışma alanı için güncelleştirmesi gerekir.After a report that is based on the Snowflake connector is published to the Power BI service, the dataset creator has to update settings for the appropriate workspace so that it will use SSO.

Power BI’ın çalışma şekli nedeniyle SSO yalnızca şirket içi veri ağ geçidi aracılığıyla çalıştırılan veri kaynakları olmadığında çalışır.Because of the way that Power BI works, SSO will only work when no data sources are run through the on-premises data gateway. Sınırlamalar aşağıda listelenmiştir:Limitations are listed below:

 • Veri modelinizde yalnızca bir Snowflake kaynağı kullanıyorsanız şirket içi veri ağ geçidini kullanmama şartıyla SSO özelliğini kullanabilirsiniz.If you're using only a Snowflake source in your data model, then you can use SSO if you choose not to use the on-premises data gateway.
 • Veri modelinizde Snowflake kaynağı ve başka bir kaynak kullanıyorsanız bu kaynakların hiçbirinin şirket içi veri ağ geçidini kullanmaması şartıyla SSO özelliğini kullanabilirsiniz.If you're using a Snowflake source and another source, then you can use SSO if none of the sources use the on-premises data gateway.
 • Şirket içi veri ağ geçidi üzerinden Snowflake kaynağı kullanılan durumlar için şu anda AAD kimlik bilgileri desteklenmez.If you're using a Snowflake source through the on-premises data gateway, AAD credentials aren't currently supported. Bu durum bir sanal ağa Power BI IP aralığının tamamından değil ağ geçidi yüklü olan tek bir IP adresinden erişmeye çalıştığınız durumlarda geçerli olabilir.This consideration might be relevant in case you're trying to access a VNet from a single IP with the gateway installed on it, rather than from the entire Power BI IP range.
 • Snowflake kaynağı ile ağ geçidine ihtiyaç duyan başka bir kaynak kullanıyorsanız Snowflake’i şirket içi veri ağ geçidi üzerinden de kullanmanız gerekir.If you're using a Snowflake source and another source that requires a gateway, you need to use Snowflake through the on-premises data gateway as well. Bu durumda SSO kullanamazsınız.You won't be able to use SSO in this case.

Şirket içi veri ağ geçidini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi nedir?Learn more about how to use the on-premises data gateway, in What is an on-premises data gateway?

Ağ geçidi kullanmıyorsanız yapmanız gereken başka işlem yoktur.If you aren't using the gateway, you're all set. Şirket içi veri ağ geçidinizde Snowflake kimlik bilgileri yapılandırıldıysa ancak modelinizde yalnızca o veri kaynağını kullanıyorsanız, Veri kümesi ayarları sayfasındaki düğmeye tıklayarak ağ geçidini o veri modeli için kapatabilirsiniz.When you have Snowflake credentials configured on your on-premises data gateway, but are only using that data source in your model, you can click the toggle on the Dataset settings page to turn off the gateway for that data model.

Ağ geçidini kapatmayı sağlayan veri kümesi ayarı

Veri kümesinde SSO’yu açmak için şu adımları izleyin:To turn on SSO for a dataset, follow these steps:

 1. Veri kümesi oluşturucu kimlik bilgilerini kullanarak Power BI’da oturum açın.Sign in to Power BI using dataset creator credentials.

 2. Uygun çalışma alanını seçin ve sonra veri kümesinin adının yanında bulunan Diğer seçenekler menüsünden Ayarlar’ı seçin.Select the appropriate workspace, then choose Settings from the more options menu that's located next to the dataset name. Üzerine gelindiğinde Diğer seçenekler menüsü görüntülenirMore options menu appears on hover

 3. Veri kaynağı kimlik bilgilerini seçip oturum açın.Select Data source credentials and sign in. Veri kümesinin Snowflake'te oturum açması için Temel veya OAuth2 (AAD) kimlik bilgileri kullanılabilir.The dataset can be signed into Snowflake with Basic or OAuth2 (AAD) credentials. AAD kullanıyorsanız bir sonraki adımda SSO’yu etkinleştirebilirsiniz.if you use AAD, you can enable SSO in the next step.

 4. DirectQuery ile bu veri kaynağına erişirken son kullanıcılar kendi OAuth2 kimlik bilgilerini kullanır seçeneğini belirleyin.Select the option End users use their own OAuth2 credentials when accessing this data source via DirectQuery. Bu ayar, AAD SSO’yu etkinleştirir.This setting will enable AAD SSO. İlk kullanıcının Temel kimlik doğrulaması veya OAuth2 (AAD) ile oturum açma durumundan bağımsız olarak SSO için AAD kimlik bilgileri gönderilir.Whether the first user signs in with Basic authentication or OAuth2 (AAD), the AAD credentials are what will be sent for SSO.

  Snowflake SSO için veri kümesi ayarı

Bu adımlar tamamlandıktan sonra diğer kullanıcıların aynı Snowflake veri kümesindeki verilere bağlanmak için otomatik olarak AAD kimlik doğrulamalarını kullanmaları gerekir.After these steps are done, users should automatically use their AAD authentication to connect to data from that Snowflake dataset.

SSO'yu etkinleştirmezseniz raporu yenileyen kullanıcılar, diğer çoğu Power BI raporunda olduğu gibi oturum açmış olan kullanıcının kimlik bilgilerini kullanır.If you choose not to enable SSO, then users refreshing the report will use the credentials of the user who signed in, like most other Power BI reports.

Sorun gidermeTroubleshooting

Tümleştirme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Snowflake sorun giderme kılavuzunu inceleyin.If you run into any issues with the integration, refer to the Snowflake troubleshooting guide.

Sonraki adımlarNext steps