Yer işaretleri nedir?What are bookmarks?

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmetiŞunun için geçerli değildir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Power BI Desktop Lisansa bağlıdır:Pro veya Premium lisansı gerekirAPPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Depends on license.Requires Pro or Premium license

Not

Power BI yeni bir görünüme geçiyor ve belgelerdeki bazı resimler sizin hizmette gördüklerinizle eşleşmeyebilir.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Yeni görünüm hakkında daha fazla bilgi edinin ve bunu kendiniz deneyin.Learn more about the new look and try it for yourself.

Yer işaretleri; filtreler, dilimleyiciler ve görsellerin durumu da dahil olmak üzere rapor sayfasının mevcut yapılandırılmış görünümünü yakalar.Bookmarks capture the currently configured view of a report page, including filters, slicers, and the state of visuals. Bir yer işaretini seçtiğinizde, Power BI sizi o görünüme geri götürür.When you select a bookmark, Power BI takes you back to that view. Sizin oluşturduklarınız ve rapor tasarımcıları tarafından oluşturulanlar olmak üzere iki tür yer işareti bulunur.There are two types of bookmarks - those you create yourself and those created by report designers. Tüm Power BI kullanıcıları kişisel yer işaretleri oluşturabilir.Any Power BI user can create personal bookmarks. Ancak başkaları tarafından oluşturulan yer işaretlerini kullanabilmek için Power BI Pro veya Premium lisansı gerekir.However, the ability to use bookmarks created by others requires a Power BI Pro or Premium license. Hangi lisansa sahibim?Which license do I have?

Power BI’da öngörü paylaşmak ve hikayeler oluşturmak için yer işaretlerini kullanmaUse bookmarks to share insights and build stories in Power BI

Yer işaretlerinin birçok kullanımı vardır.There are many uses for bookmarks. İlgi çekici bir içgörü keşfettiğinizi ve bunu saklamak istediğinizi düşünün. Buna daha sonra geri dönmek için bir yer işareti oluşturabilirsiniz.Say you discover an interesting insight and want to preserve it -- create a bookmark so you can return later. İşin başından ayrılmanız gerekiyor ve çalışmalarınızı korumak mı istiyorsunuz? Bir yer işareti oluşturun.Need to leave and want to preserve your current work, create a bookmark. Raporun varsayılan görünümüne yer işaretini ekleyebilirsiniz. Böylece, her geri döndüğünüzde ilk olarak raporun bu görünümü açılır.You can even make a bookmark your default view of the report, so each time you return, that view of the report page opens first.

Ayrıca, bir yer işareti koleksiyonu oluşturabilir, bu yer işaretlerinin sırasını istediğiniz gibi düzenleyebilir ve birbiriyle ilişkili bir dizi içgörüyü vurgulamak için sunu sırasında her bir yer işareti üzerinden ilerleyebilirsiniz.You can also create a collection of bookmarks, arrange them in the order you want, and subsequently step through each bookmark in a presentation to highlight a series of insights that tell a story.

Şeritten seçerek, Yer İşaretleri Bölmesi’ni gösterin.

Yer işaretlerini açınOpen bookmarks

Yer İşaretleri bölmesini açmak için menü çubuğundan Yer işaretleri > Daha fazla yer işareti göster’i seçin.To open the Bookmarks pane, select Bookmarks > Show more bookmarks from the menu bar.

Yer işaretleri bölmesinin açık olduğu rapor tuvalinin ekran görüntüsü.

Raporun yayımlanan özgün görünümüne dönmek için sıfırla simgesini seçin.To return to the original published view of the report, select the reset icon.

Geri çevir simgesinin seçili olduğu ekran görüntüsü

Rapor yer işaretleriReport bookmarks

Rapor tasarımcısı rapor yer işaretleri eklediyse, bunları Rapor yer işaretleri başlığının altında bulabilirsiniz.If the report designer included report bookmarks, you'll find them under the Report bookmarks heading. Bu rapor sayfasında dört yer işareti var: B1, B2, VanArsdel YTD ve All YTD.This report page has four bookmarks: B1, B2, VanArsdel YTD, and All YTD. Şu anda All YTD seçili durumda.All YTD is currently selected.

Not

Paylaşılan raporları görüntülemek için Power BI Pro veya Premium lisansına ihtiyacınız olacaktır.You will need Power BI Pro or Premium to view shared reports.

Rapor yer işaretlerini gösterin.

Bu rapor görünümüne geçmek için ilgili yer işaretini seçin.Select a bookmark to change to that report view.

Rapor yer işaretlerini seçmeyi gösteren video.

Kişisel yer işaretleriPersonal bookmarks

Bir raporu görüntüleyebiliyorsanız kişisel yer işaretleri ekleyebilirsiniz.If you can view a report, then you can also add personal bookmarks. Bir yer işareti oluşturduğunuzda aşağıdaki öğeler, bu yer işareti ile birlikte kaydedilir:When you create a bookmark, the following elements are saved with the bookmark:

 • Geçerli sayfaThe current page
 • FiltrelerFilters
 • Dilimleyici türü (açılan menü veya liste) ve dilimleyici durumu dahil olmak üzere dilimleyicilerSlicers, including slicer type (for example, dropdown or list) and slicer state
 • Görsel seçim durumu (çapraz vurgulama filtreleri gibi)Visual selection state (such as cross-highlight filters)
 • Sıralama ölçütüSort order
 • Detay konumuDrill location
 • Görünürlük (Seçim bölmesi kullanıldığında, bir nesnenin görünürlüğü)Visibility (of an object, using the Selection pane)
 • Herhangi bir görünür nesnenin odak veya Spotlight modlarıThe focus or Spotlight modes of any visible object

Bir rapor sayfasını yer işaretinde görünmesini istediğiniz şekilde yapılandırın.Configure a report page the way you want it to appear in the bookmark. Bu örnekte:In this example:

 1. Filtreler bölmesindeki mevcut Tarih filtresini değiştirdik,We've changed the existing Date filter on the Filters pane,
 2. Filtreler bölmesindeki mevcut Bölgeler filtresini değiştirdikchanged the existing Regions filter on the Filters pane, and
 3. ve halka grafik görselindeki veri noktalarını seçerek rapor tuvalinde çapraz filtreleme ve çapraz vurgulama yaptık.and selected a data points on the doughnut chart visual to cross-filter and cross-highlight the report canvas.

Rapor sayfanızı ve görsellerinizi istediğiniz şekilde düzenledikten sonra yer işareti eklemek için Yer İşaretleri bölmesinden Ekle'yi seçin.Once your report page and visuals are arranged how you want them, select Add from the Bookmarks pane to add a bookmark.

Kişisel yer işaretleri ekleyin.

Power BI kişisel bir yer işareti oluşturur ve yer işaretine genel bir ad veya sizin belirlediğiniz adı verir.Power BI creates a personal bookmark and gives it a generic name or a name you enter. Bir yer işaretini, yer işareti adının yanındaki üç nokta simgesini seçip görüntülenen menüden ilgili eylemi seçerek yeniden adlandırabilir, silebilir veya güncelleştirebilirsiniz.You can rename, delete, or update your bookmark by selecting the ellipses next to the bookmark's name, then selecting an action from the menu that appears.

Yer işaretinizi oluşturduktan sonra, Yer İşaretleri bölmesinden seçerek görüntüleyebilirsiniz.Once you have a bookmark, display it by selecting the bookmark in the Bookmarks pane.

Görüntülemek için yer işaretlerinden birini seçin.

Slayt gösterisi olarak yer işaretleriBookmarks as a slide show

Yer işaretlerinin sunumunu yapmak veya bunları sırayla görüntülemek için Yer işaretleri bölmesinden Görünüm’ü seçip bir slayt gösterisi başlatın.To present or view bookmarks, in order, select View from the Bookmarks pane to begin a slideshow.

Görünüm modunda dikkat edilmesi gereken birkaç özellik vardır:When in View mode, there are a few features to notice:

 • Yer işaretinin adı, tuvalin alt tarafında görüntülenen yer işareti başlık çubuğunda görünür.The name of the bookmark appears in the bookmark title bar, which appears at the bottom of the canvas.
 • Yer işareti başlık çubuğu, önceki ve sonraki yer işaretine gitmenize olanak sağlayan oklar içerir.The bookmark title bar has arrows that let you move to the next or previous bookmark.
 • Görünüm modundan çıkmak için Yer İşaretleri bölmesindeki Çıkış’ı veya yer işareti başlık çubuğundaki X işaretini seçebilirsiniz.You can exit View mode by selecting Exit from the Bookmarks pane or by selecting the X found in the bookmark title bar.

Yer işareti slayt gösterisi

Görünüm modundayken sunumunuz için daha fazla alan sağlamak üzere Yer İşaretleri bölmesini kapatabilirsiniz (bölmedeki X işaretine tıklayarak).When you're in View mode, you can close the Bookmarks pane (by clicking the X on that pane) to provide more space for your presentation. Görünüm modundayken tüm görseller etkileşimlidir ve normalde olduğu gibi çapraz vurgulama için kullanılabilir.And, while in View mode, all visuals are interactive and available for cross-highlighting, just as they would otherwise be when interacting with them.

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

Yer işaretlerinin bu sürümünde dikkat etmeniz gereken bazı sınırlamalar ve önemli noktalar bulunmaktadır.In this release of bookmarks, there are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • Çoğu Power BI görselinin yer işareti eklemeyle iyi çalışması gerekir.Most Power BI visuals should work well with bookmarking. Yer işareti eklemeyle ve Power BI görseliyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, bu Power BI görselini oluşturan kişiye başvurun ve görseline yer işareti desteği eklemesini isteyin.If you run into trouble with bookmarking and a Power BI visual, contact the creator of that Power BI visual and ask them to add support for bookmarks to their visual.
 • Yer işareti oluşturduktan sonra rapor sayfasına bir görsel eklerseniz bu görsel, varsayılan durumunda görüntülenir.If you add a visual on a report page after creating a bookmark, the visual will be displayed in its default state. Bu, önceden yer işaretleri oluşturduğunuz bir sayfaya dilimleyici eklediğinizde dilimleyicinin varsayılan durumunda davranış göstereceği anlamına da gelir.This also means that if you introduce a slicer into a page where you previously created bookmarks, the slicer will behave in its default state.
 • Genellikle, rapor tasarımcısı raporu güncelleştirdiğinde veya yeniden yayımladığında yer işaretleriniz etkilenmez.Generally, your bookmarks will not be affected if the report designer updates or republishes the report. Ancak, tasarımcı bir yer işareti tarafından kullanılan alanları kaldırma gibi önemli değişikleri rapora uygularsa, ilgili yer işaretini bir sonraki açışınızda hata iletisi alırsınız.However, if the designer makes major changes to the report, such as removing fields used by a bookmark, then you will receive an error message the next time you attempt to open that bookmark.