Power BI raporlarını mobil uygulama için iyileştirmeOptimize Power BI reports for the mobile app

Mobil kullanıcılar bir Power BI rapor sayfasını yatay yönlendirmede görüntüleyebilir.Mobile users can view any Power BI report page in landscape orientation. Ancak rapor yazarları, mobil cihazlar için iyileştirilmiş ek bir görünüm oluşturabilir ve dikey yönlendirmede görüntüleyebilirler.However, report authors can create an additional view that is optimized for mobile devices and displays in portrait orientation. Hem Power BI Desktop’ta hem de Power BI hizmetinde kullanılabilir olan bu tasarım seçeneği, yazarların yalnızca hareket halindeki mobil kullanıcılar için anlamlı olan bu görselleri seçip yeniden düzenlemesine olanak verir.This design option, which is available in both Power BI Desktop and in the Power BI service, enables authors to select and rearrange just those visuals that make sense for mobile users on the go.

Mobil cihazlar için iyileştirilmiş rapor..

Power BI, raporlarınızın mobil cihazlar için iyileştirilmiş sürümlerini oluşturmanıza yardımcı olacak çok sayıda özellik sağlar:Power BI provides a number of features to help you create mobile-optimized versions of your reports:

 • Görselleri bir telefon öykünücüsü tuvaline sürükleyip bırakarak mobil cihazlar için iyileştirilmiş raporunuzu oluşturabileceğiniz bir mobil düzen görünümü.A mobile layout view where you can create your mobile-optimized report by dragging and dropping visuals onto a phone emulator canvas.
 • Küçük, mobil ekranlarda kullanım için iyileştirilebilen görseller ve dilimleyiciler.Visuals and slicers that can be optimized for use on small, mobile screens.

Bu özellikler mobil cihazlar için iyileştirilmiş, ilgi çekici ve etkileşimli raporlar tasarlayıp oluşturmanıza olanak verir.These capabilities make it possible to design and build attractive, interactive mobile-optimized reports.

Bir rapor sayfasının mobil cihazlar için iyileştirilmiş dikey sürümünü oluşturmaCreate a mobile-optimized portrait version of a report page

İlk adım, raporu normal web görünümünde tasarlayıp oluşturmaktır.The first step is to design and create the report in the regular web view. Raporu oluşturduktan sonra, telefonlar ve tabletler için iyileştirebilirsiniz.After you've created the report, you can optimize it for phones and tablets.

Mobil cihazlar için iyileştirilmiş görünümü oluşturmak için mobil düzen görünümünü açın:To create the mobile-optimized view, open the mobile layout view:

 • Power BI Desktop’ta Görünüm şeridini ve sonra Mobil düzen’i seçin.In Power BI Desktop, select the View ribbon and choose Mobile layout.
 • Power BI hizmetinde Diğer seçenekler (...) > Raporu düzenle > Mobil Düzen’i seçin.In the Power BI service, choose More options (...) > Edit report > Mobile Layout.

Telefon şekline sahip kaydırılabilir bir tuval ve özgün rapor sayfasında yer alan tüm görsellerin listelendiği bir Görselleştirme sekmesi görürsünüz.You see a scrollable canvas shaped like a phone, and a Visualizations pane that lists all of the visuals that are on the original report page.

Mobil düzen görünümü..

 • Görselleştirmeler bölmesindeki her görsel, kolayca tanımlayabilmek amacıyla için adıyla birlikte görünür.Each visual in the Visualizations pane appears with its name for easy identification.
 • Her görselde bir görünürlük göstergesi vardır.Each visual also has a visibility indicator. Bir görselin görünürlük göstergesi, web raporu görünümünün geçerli halindeki görselin durumuna bağlı olarak değişir.The visibility indicator of a visual changes depending on the visibility status of the visual in the current state of the web report view. Görünürlük göstergesi, yer işaretleriyle çalışırken kullanışlıdır.The visibility indicator is useful when working with bookmarks.

Mobil düzen tuvaline görseller eklemeAdd visuals to the mobile layout canvas

Mobil düzene eklemek istediğiniz görselleri Görsel Öğeler bölmesinden telefon tuvaline sürükleyin.To add a visual to the mobile layout, drag it from the Visualizations pane to the phone canvas. Görseli tuvale sürüklediğinizde kılavuza yaslanır.When you drag the visual to the canvas, it snaps to the grid. Alternatif olarak, görselleştirme bölmesindeki görsele çift tıklayarak görselin tuvale eklenmesini sağlayabilirsiniz.Alternatively, you can double click the visual in the visualization pane and the visual will be added to the canvas.

Web raporu sayfasındaki görsellerin bazılarını veya tümünü mobil cihazlar için iyileştirilmiş rapor sayfasına ekleyebilirsiniz.You can add some or all of the web report page visuals to the mobile-optimized report page. Her görseli bir kez ekleyebilirsiniz, tüm görselleri eklemek zorunda değilsiniz.You can add each visual only once, and you don't have to include all the visuals.

Not

Gizli görselleri tuvale sürükleyip bırakabilirsiniz.You can drag and drop hidden visuals onto the canvas. Bunlar yerleştirilir, ancak geçerli web raporu görünümündeki görünürlük durumları değişmediği sürece gösterilmez.They will be placed, but not shown unless their visibility status changes in the current web report view.

Görseller yer işaretleri kullanılarak etkileşimli raporlar oluşturmak amacıyla birbirinin üzerine katmanlanabilir veya görseller resimlerin üzerine katmanlanarak ilgi çekici raporlar oluşturulabilir.Visuals can be layered one on top of the other to create interactive reports using bookmarks, or to build attractive reports by layering visuals over images.

Tuvale bir görsel yerleştirdikten sonra, görseli seçtiğinizde kenarlarında görünen tutamaçları sürükleyerek yeniden boyutlandırabilirsiniz.Once you've placed a visual on the canvas, you can resize it by dragging the handles that appear around the edge of the visual when you select it. Yeniden boyutlandırma sırasında görselin boyut oranını korumak için, yeniden boyutlandırma tutamaçlarını sürüklerken Shift tuşuna basın.To maintain the visual's aspect ratio while resizing, press the Shift key while dragging the resize handles.

Aşağıdaki resimde, hem Görselleştirmeler bölmesindeki görselleri tuvale sürükleyip bırakma hem de bu görsellerden bazılarını yeniden boyutlandırıp katmanlandırma işlemi gösterilmektedir.The image below illustrates dragging and dropping visuals from the Visualizations pane onto the canvas, as well as resizing and overlaying some of them.

Görselleri sürükleyip bırakma, yeniden boyutlandırma ve katmanlandırma

Telefon raporu kılavuzu farklı boyutlardaki telefonlara göre değişir. Bu sayede raporunuz hem küçük hem de büyük ekranlı telefonlarda güzel görünür.The phone report grid scales across phones of different sizes, so your report looks good on small- and large-screen phones.

Mobil düzen tuvalindeki görselleri kaldırmaRemove visuals from the mobile layout canvas

Bir görseli mobil düzenden kaldırmak için, telefon tuvalinde yer alan görselin sağ üst köşesindeki X‘e tıklayın veya görseli seçip Sil’e basın.To remove a visual from the mobile layout, click the X in the top-right corner of the visual on the phone canvas, or select the visual and press Delete.

Görselleştirme bölmesindeki silgiye tıklayarak tüm görselleştirmeleri tuvalden kaldırabilirsiniz.You can remove all the visualizations from the canvas by clicking the eraser on the Visualization pane.

Mobil düzen tuvalinden görselleri kaldırmak, bunları yalnızca tuvalden kaldırır.Removing visuals from the mobile layout canvas removes them from the canvas only. Görseller, görselleştirme bölmesinde görünmeye devam eder ve özgün rapor etkilenmez.The visuals still appear in the visualization pane, and the original report remains unaffected.

Görselleri ve dilimleyicileri mobil cihazlar için iyileştirilmiş raporlarda kullanılacak şekilde yapılandırmaConfigure visuals and slicers for use in mobile-optimized reports

GörsellerVisuals

Varsayılan olarak pek çok görsel, özellikle grafik türündeki görseller duyarlıdır.By default, many visuals, particularly chart-type visuals, are responsive. Yani ekran boyutu ne olursa olsun maksimum sayıda veri ve içgörü görüntüleyecek şekilde dinamik olarak değişirler.That means they change dynamically to display the maximum amount of data and insight, no matter the screen size.

Görsel boyut değiştirdikçe, Power BI verilere öncelik verir.As a visual changes size, Power BI gives priority to the data. Örneğin, görselin küçülse dahi bilgilendirici olması için otomatik olarak boşluğu kaldırabilir ve açıklamayı görselin üst tarafına taşıyabilir.For example, it might remove padding and move the legend to the top of the visual automatically so that the visual remains informative even as it gets smaller.

Yanıt veren görsel yeniden boyutlandırma

Herhangi bir sebepten dolayı duyarlılığı kapatmak isterseniz bunu görselin biçim ayarlarındaki Genel bölümünden yapabilirsiniz.If for some reason you want to turn responsiveness off, you can do that in the General section of the visual's format settings.

DilimleyicilerSlicers

Dilimleyiciler, rapor verilerinizin tuval üzerinde filtrelenmesini sağlar.Slicers offer on-canvas filtering of report data. Dilimleyicileri normal rapor oluşturma modunda tasarlarken mobil cihazlar için iyileştirilmiş raporlarda daha kullanışlı hale getirmek amacıyla bazı dilimleyici ayarlarını değiştirebilirsiniz:When designing slicers in the regular report authoring mode, you can modify some slicer settings to make them more usable in mobile-optimized reports:

 • Rapor okuyucularının yalnızca bir öğeyi veya birden çok öğeyi seçmelerine izin verme kararını verebilirsiniz.You can decide whether to allow report readers to select only one item or multiple items.
 • Dilimleyiciyi dikey, yatay veya duyarlı (duyarlı dilimleyicilerin yatay olması gerekir) hale getirebilirsiniz.You can make the slicer vertical, horizontal, or responsive (responsive slicers must be horizontal).

Dilimleyiciyi esnek hale getirirseniz boyutunu veya şeklini değiştirdiğinizde daha fazla ya da daha az seçenek görüntülenir.If you make the slicer responsive, as you change its size and shape it shows more or fewer options. Dilimleyici uzun, kısa, geniş veya dar olabilir.It can be tall, short, wide, or narrow. Yeterince küçültürseniz rapor sayfasında bir filtre simgesine dönüşür.If you make it small enough, it becomes just a filter icon on the report page.

Power BI'da esnek dilimleyici

Esnek dilimleyiciler oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about creating responsive slicers.

Mobil cihazlar için iyileştirilmiş rapor yayımlamaPublish a mobile-optimized report

Bir raporun mobil cihazlar için iyileştirilmiş sürümünü yayımlamak üzere Power BI Desktop’taki ana raporu Power BI hizmetinde yayımlayın.To publish a mobile-optimized version of a report, publish the main report from Power BI Desktop to the Power BI service. Bu, aynı zamanda mobil cihazlar için iyileştirilmiş sürümün de yayımlanmasını sağlar.This publishes the mobile-optimized version at the same time.

İyileştirilmiş ve iyileştirilmemiş raporları telefonda veya tablette görüntülemeViewing optimized and unoptimized reports on a phone or tablet

Power BI mobil uygulamalarında, mobil cihazlar için iyileştirilmiş raporlar özel bir simgeyle gösterilir.In the Power BI mobile apps, mobile-optimized reports are indicated by a special icon.

Mobil cihazlar için iyileştirilmiş rapor simgesi

Telefonlarda, uygulama raporun mobil cihazlar için iyileştirilmiş olup olmadığını otomatik olarak algılar.On phones, the app automatically detects whether the report is mobile-optimized or not.

 • Mobil cihazlar için iyileştirilmiş bir rapor varsa uygulama bu raporu otomatik olarak mobil cihazlar için iyileştirilmiş modda açar.If a mobile-optimized report exists, the app automatically opens the report in mobile-optimized mode.
 • Mobil cihazlar için iyileştirilmiş rapor yoksa bu rapor iyileştirilmemiş, yatay görünümde açılır.If a mobile-optimized report doesn’t exist, the report opens in the unoptimized, landscape view.

Telefon yatay yönlendirmede tutmak, iyileştirilmiş olma durumundan bağımsız olarak raporun, özgün rapor düzeniyle ve iyileştirilmemiş görünümde açılmasını sağlar.Holding a phone in landscape orientation opens the report in the unoptimized view with the original report layout, regardless of whether the report is optimized or not.

Yalnızca bazı sayfaları iyileştirirseniz iyileştirilmemiş bir sayfaya geldiklerinde okuyucuların yatay görünüme geçmeleri istenir.If you optimize only some pages, when readers come to an unoptimized page they will be prompted to switch to landscape view. Telefonu veya tableti yan çevirmek, sayfayı yatay modda görmelerini sağlar.Turning the phone or tablet sideways will enable them to see the page in landscape mode. Dikey mod için en iyi duruma getirilmiş Power BI raporlarıyla etkileşimli çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about interacting with Power BI reports optimized for portrait mode.

Telefon sayfası en iyi duruma getirilmemiş

Mobil cihazlar için iyileştirilmiş düzenler oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenlerConsiderations when creating mobile-optimized layouts

 • Çok sayfalı raporlarda tüm sayfaları veya yalnızca birkaç tanesini en iyi duruma getirebilirsiniz.For reports with multiple pages, you can optimize all the pages or just a few.
 • Belirli bir rapor sayfası için arka plan rengi tanımladıysanız mobil cihazlar için iyileştirilmiş raporda da aynı arka plan rengi kullanılır.If you've defined a background color for a report page, the mobile-optimized report will have the same background color.
 • Biçim ayarları, yalnızca mobil cihazlar için iyileştirilmiş raporda değiştirilemez.You can't modify format settings just for the mobile-optimized report. Ana ve mobil düzenlerin biçimlendirme özellikleri ortaktır.Formatting is consistent between the master and mobile layouts. Örneğin yazı tipi boyutları aynı olacaktır.For example, the font sizes will be the same.
 • Bir görselin biçimini, veri kümesini, filtrelerini veya diğer özniteliklerini değiştirmek için normal web’de rapor oluşturma moduna geçin.To change a visual, such as changing its formatting, dataset, filters, or any other attribute, return to the web report authoring mode.

Sonraki adımlarNext steps