Power BI Desktop'taki genel sorgu görevleriCommon query tasks in Power BI Desktop

Power BI Desktop'ın Sorgu Düzenleyicisi penceresinde çalışırken yararlanabileceğiniz, yaygın olarak kullanılan birkaç görev vardır.When working in the Query Editor window of Power BI Desktop, there are a handful of commonly used tasks. Bu belgede, söz konusu görevler gösterilmiş ve ek bilgilere yönelik bağlantılar sağlanmıştır.This document demonstrates those common tasks, and provides links for additional information.

Burada gösterilen, sık kullanılan sorgu görevleri aşağıda verilmiştir:The common query tasks demonstrated here are the following:

 • Verilere bağlanmaConnect to data
 • Verileri şekillendirme ve birleştirmeShape and combine data
 • Satırları gruplandırmaGroup rows
 • Sütunları özetlemePivot columns
 • Özel sütun oluşturmaCreate custom columns
 • Formülleri sorgulamaQuery formulas

Bu görevleri tamamlamak için birkaç veri bağlantısından yararlanacağız.We’ll use a few data connections to complete these tasks. Bu görevlere ilişkin adımları kendi başınıza uygulamak isterseniz ilgili verileri indirebilir veya verilere bağlanabilirsiniz.The data is available for you to download or connect to, in case you want to step through these tasks yourself.

İlk veri bağlantısı bir Excel çalışma kitabına yapılmaktadır ve dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz.The first data connection is an Excel workbook, which you can download from this link. Diğeri ise (başka bir Power BI Desktop yardım içeriğinde de kullanılmıştır) şu sayfadan erişilebilen bir Web kaynağıdır:The other is a Web resource (which is also used in other Power BI Desktop help content) which can be accessed from here:

https://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Bu veri kaynaklarından her ikisine de bağlanmak için gerekli adımlar, sık kullanılan Sorgu görevlerinin başlangıcı niteliğindedir.The steps necessary to connect to both of those data sources is where the common Query tasks begin.

Verilere bağlanmaConnect to data

Power BI Desktop'ta verilere bağlanmak için, şeritteki Giriş sekmesinde bulunan Veri Al seçeneğini belirleyin.To connect to data in Power BI Desktop, select the Get Data button from the Home tab on the ribbon. Power BI Desktop, en sık kullanılan veri kaynaklarını içeren bir menü görüntüler.Power BI Desktop presents a menu with the most common data sources. Power BI Desktop'ta bağlanılabilen veri kaynaklarının tam listesi için, menünün alt kısmında bulunan Diğer... düğmesini seçin.For a complete list of data sources to which Power BI Desktop can connect, select the More... button at the bottom of the menu. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'taki Veri Kaynakları.For more information, see Data Sources in Power BI Desktop.

Başlamak için Excel seçeneğini belirleyin, çalışma kitabına gidin ve ardından bu dosyayı seçin.To start with, select Excel and navigate to the workbook, then select it. Sorgu Düzenleyicisi çalışma kitabını inceler ve ardından, bulduğu verileri Gezgin penceresinde gösterir.Query inspects the workbook, then presents the data it found in the Navigator window.

Verileri Power BI Desktop'a yüklemeden önce, Düzenle seçeneğini belirleyerek ayarlayabilir veya şekillendirebilirsiniz.You can select Edit to adjust, or shape, the data before loading it into Power BI Desktop. Yükleme yapmadan önce bir sorguyu düzenlemek, özellikle de bu işlemden önce küçültmek istediğiniz büyük veri kümeleriyle çalışıyorsanız kullanışlıdır.Editing a query before loading is especially useful when working with large data sets that you intend to pare down before loading. Bizim için de bu durum söz konusu olduğundan Düzenle seçeneğini belirliyoruz.We want to do that, so we select Edit.

Farklı türdeki verilere bağlanmak oldukça kolaydır.Connecting to different types of data is just as easy. Ayrıca bir Web kaynağına da bağlanmak istiyoruz.We also want to connect to a Web resource. Veri Al > Diğer... seçeneğini ve ardından Diğer > Web seçeneğini belirleyin.Select Get Data > More... and then select Other > Web.

Web sayfasının URL'sini girebileceğiniz Web'den penceresi görüntülenir.The From Web window appears, where you can type in the URL of the Web page.

Tamam seçeneğini belirlediğinizde Power BI Desktop, daha önce de olduğu gibi çalışma kitabını inceler ve bulduğu verileri Gezgin penceresinde gösterir.Select OK, and like before, Power BI Desktop inspects the workbook and presents the data it finds in the Navigator window.

Diğer veri bağlantıları da benzer şekilde kurulur.Other data connections are similar. Bir veri bağlantısını gerçekleştirmek için kimlik doğrulaması gerekiyorsa Power BI Desktop, geçerli kimlik bilgilerini girmenizi ister.If authentication is required to make a data connection, Power BI Desktop prompts you for the appropriate credentials.

Power BI Desktop'ta verilere bağlanma işleminin adım adım gösterimi için bkz. Power BI Desktop'ta verilere bağlanma.For a step-by-step demonstration of connecting to data in Power BI Desktop, see Connect to Data in Power BI Desktop.

Verileri şekillendirme ve birleştirmeShape and combine data

Verileri Sorgu Düzenleyicisi ile kolayca şekillendirebilir ve birleştirebilirsiniz.You can easily shape and combine data with Query Editor. Bu bölümde, verileri nasıl şekillendirebileceğinize ilişkin birkaç örnek bulunur.This section includes a few examples of how you can shape data. Verileri şekillendirme ve birleştirme işlemlerinin eksiksiz bir gösterimi için bkz. Power BI Desktop'ta verileri şekillendirme ve birleştirme .For a more complete demonstration of shaping and combining data, see Shape and Combine Data with Power BI Desktop.

Önceki bölümde, bir Excel çalışma kitabı ve bir Web kaynağı olmak üzere iki veri kümesini bağladık.In the previous section we connected to two sets of data – an Excel workbook, and a Web resource. Seçilen Web sayfasındaki sorgu (Sorgu Düzenleyicisi penceresinin sol tarafındaki Sorgular bölmesinde listelenen mevcut sorgular bölümünden alınan) Sorgu Düzenleyicisi’ne yüklendikten sonra aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız.Once loaded in Query Editor we see the following, with the query from the Web page selected (taken from the available queries listed in the Queries pane, on the left side of the Query Editor window).

Verileri şekillendirdiğinizde, bir veri kaynağını ihtiyaçlarınızı karşılayan bir düzene ve biçime dönüştürmüş olursunuz.When you shape data, you transform a data source into the form and format that meets your needs. Bu örnekte ihtiyaç duymadığımızdan, Header başlıklı ilk sütunu kaldırabiliriz.In this case, we don’t need that first column, titled Header, so we’ll remove it.

Sorgu Düzenleyicisi'ndeki şeritte ve bağlama duyarlı sağ tıklama menülerinde birçok komuta ulaşabilirsiniz.In Query Editor, many commands can be found in the ribbon, and in a context-sensitive right-click menu. Örneğin, Üst bilgi sütununa sağ tıkladığınızda görüntülenen menüyü kullanarak sütunu kaldırabilirsiniz.For example, when you right-click on the Header column, the menu that appears lets you remove the column. Ayrıca sütunu seçip şeritteki Sütunları Kaldır düğmesini de belirleyebilirsiniz.You could also select the column and then select the Remove Columns button from the ribbon.

Bu sorgudaki verileri başka birçok yöntemle de şekillendirebilirsiniz; üstten veya alttan başlayarak dilediğiniz sayıda satırı kaldırabilir, sütun ekleyebilir, sütunları bölebilir, değerleri değiştirebilir ve Sorgu Düzenleyicisi’ni, verileri istediğiniz gibi alacak şekilde yönlendirmek için başka şekillendirme görevleri gerçekleştirebilirsiniz.There are many other ways you could shape the data in this query; you could remove any number of rows from the top, or from the bottom; you could add columns, split columns, replace values, and perform other shaping tasks to direct Query Editor to get the data how you want it.

Satırları gruplandırmaGroup rows

Sorgu Düzenleyicisi'nde, birden çok satırda bulunan değerleri tek bir değer olacak şekilde gruplandırabilirsiniz.In Query Editor, you can group the values in multiple rows into a single value. Bu, sunulan ürün sayısı, toplam satışlar veya öğrenci sayısı özetlenirken kullanışlı olabilir.This can be useful when summarizing the number of products offered, the total sales, or the count of students.

Bu örnekte, bir eğitim kaydı veri kümesindeki satırları gruplandıracağız.In this example, we group rows in an education enrollment data set. Veriler bir Excel çalışma kitabından alınmış ve tam da istediğimiz sütunları elde etmek üzere Sorgu Düzenleyicisi’nde şekillendirilmiştir. Ayrıca tablo yeniden adlandırılmış ve birkaç dönüştürme işlemi daha gerçekleştirilmiştir.The data is from an Excel workbook, and has been shaped in Query Editor to get just the columns we need, rename the table, and perform a few other transforms.

Şimdi her bir eyaletin sahip olduğu Kuruluş (okul bölgelerinin yanı sıra hizmet bölgeleri gibi diğer eğitim kuruluşları dahil) miktarını bulalım.Let’s find out how many Agencies (this includes school districts, and other education agencies such as regional service districts, and so on) each state has. State Abbr sütununu seçip şeritteki Dönüştür veya Giriş sekmesinde bulunan Gruplandır düğmesini seçeriz. (Gruplandır düğmesi her iki sekmede de yer alır.)We select the State Abbr column then select the Group By button in the Transform tab or the Home tab of the ribbon (Group By is available in both tabs).

GruplandırThe Group By… penceresi görüntülenir.window appears. Sorgu Düzenleyicisi satırları gruplandırdığında, Gruplandır işleminden elde edilen sonuçları yerleştirdiği yeni bir sütun oluşturur.When Query Editor groups rows, it creates a new column into which it places the Group By results. Gruplandır işlemini aşağıda belirtilen yollarla ayarlayabilirsiniz:You can adjust the Group By operation in the following ways:

 1. Gruplandır: Bu, gruplandırılacak sütundur. Sorgu Düzenleyicisi, seçilmiş sütunu belirler ancak bu pencerede, söz konusu sütunu tablodaki herhangi bir sütunla değiştirebilirsiniz.Group by – this is the column to be grouped; Query Editor chooses the selected column, but you can change it in this window to be any column in the table.
 2. Yeni sütun adı: Sorgu Düzenleyicisi, gruplandırılmakta olan sütuna uyguladığı işlemi temel alarak yeni sütun için bir ad önerse de yeni sütunu dilediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.New column name – Query Editor suggests a name for the new column, based on the operation it applies to the column being grouped, but you can name the new column anything you want.
 3. İşlem: Burada, Sorgu Düzenleyicisi'nin uygulayacağı işlemi belirtirsiniz.Operation – here you specify the operation that Query Editor applies.
 4. Gruplama ekleme ve Toplama ekleme: Bu seçenekler, Gelişmiş seçeneği belirlendikten sonra görüntülenir.Add grouping and Add aggregation – these options appear after selecting the Advanced option. Birden çok sütunda gruplandırma işlemlerinin (Gruplandır eylemleri) yanı sıra birden çok toplama işlemi de yapabilirsiniz. Üstelik bunların tümünü Gruplandır penceresinde, tek bir işlem altında gerçekleştirebilirsiniz.You can perform grouping operations (Group By actions) on multiple columns, and perform multiple aggregations, all within the Group By window, and all in one operation. Sorgu Düzenleyicisi, birden çok sütun üzerinde çalışan yeni bir sütun (bu penceredeki seçimlerinize göre) oluşturur.Query Editor creates a new column (based on your selections in this window) that operates on multiple columns.

Bir Gruplandır işlemine daha fazla gruplanma veya toplama eklemek için Gruplama ekleme veya Toplama ekleme düğmesini seçin.Select the Add grouping or Add aggregation button to add more groupings or aggregations to a Group By operation. ... simgesini seçip Sil seçeneğini belirleyerek bir gruplamayı veya toplamayı kaldırabilirsiniz. İsterseniz nasıl bir işlem olduğunu görmek için düğmeyi deneyebilirsiniz.You can remove a grouping or aggregation by selecting the ... icon and selecting Delete, so go ahead and try it and see what it looks like.

Tamam seçeneğini belirlediğimizde, Sorgu Düzenleyicisi Gruplandır işlemini gerçekleştirir ve sonuçları döndürür.When we select OK, Query performs the Group By operation, and returns the results. Şuna bir bakın: Bugün Ohio, Texas, Illinois ve California eyaletlerinden her birinde binin üzerinde kuruluş var!Whew, look at that – Ohio, Texas, Illinois, and California now each have over a thousand agencies!

Üstelik Sorgu Düzenleyicisi'ni kullanırken, kısa bir süre önce tamamlanmış adımın yanında bulunan X simgesini seçerek, son şekillendirme işlemini her zaman silebilirsiniz.And with Query Editor, you can always remove the last shaping operation by selecting the X next to the step just completed. Deneme amaçlı işlemler gerçekleştirin ve sonuçlardan memnun kalmazsanız verileriniz Sorgu Düzenleyicisi tarafından tam da istediğiniz gibi şekillendirilene kadar adımı tekrarlayın.So go ahead and experiment, redo the step if you don’t like the results, until Query Editor shapes your data just the way you want it.

Sütunları özetlemePivot columns

Power BI Desktop ile sütunları özetleyebilir ve sütundaki her bir benzersiz değer için toplanan değerler içeren bir tablo oluşturabilirsiniz.With Power BI Desktop, you can pivot columns, and create a table that contains aggregated values for each unique value in a column. Örneğin, her bir ürün kategorisinde kaç adet farklı ürününüz bulunduğunu bilmeniz gerekiyorsa tam da bu işinize yaracak bir tabloyu hızlıca oluşturabilirsiniz.For example, if you need to know how many different products you have in each product category, you can quickly create a table the does precisely that.

Bir örneğe göz atalım.Let’s look at an example. Aşağıdaki Products tablosu, yalnızca her bir benzersiz ürünü (adına göre) ve ait oldukları kategoriyi gösterecek biçimde şekillendirilmiştir.The following Products table has been shaped to only show each unique product (by name), and which category each product falls under. Her bir kategorideki ürün sayısını gösteren yeni bir tablo (CategoryName sütununu temel alan) oluşturmak için, sütunu seçin ve ardından şeritteki Dönüştür sekmesinde bulunan Özet Sütun seçeneğini belirleyin.To create a new table that shows a count of products for each category (based on the CategoryName column), select the column, then select Pivot Column from the Transform tab on the ribbon.

Yeni sütun oluşturmak için hangi sütun değerlerinin kullanılacağını belirten (1) Özet Sütun penceresi görüntülenir ve Gelişmiş seçenekler (2) menüsünü genişletmeniz halinde, toplanan değerlere uygulanacak işlevi görebilirsiniz (3).The Pivot Column window appears, letting you know which column’s values will be used to create new columns (1), and when you expand Advanced options (2), you can select the function that will be applied to the aggregated values (3).

Tamam'ı seçtiğinizde Sorgu Düzenleyicisi, Özet Sütun penceresinde sağlanan dönüştürme yönergeleri doğrultusunda tabloyu görüntüler.When you select OK, Query displays the table according to the transform instructions provided in the Pivot Column window.

Özel sütun oluşturmaCreate custom columns

Sorgu Düzenleyicisi'nde, tablonuzdaki birden çok sütunda çalışan özel formüller oluşturabilir ve ardından söz konusu formüllerin sonuçlarını yeni (özel) bir sütuna yerleştirebilirsiniz.In Query Editor you can create custom formulas that operate on multiple columns in your table, then place the results of such formulas into a new (custom) column. Sorgu Düzenleyicisi sayesinde özel sütunları kolayca oluşturabilirsiniz.Query Editor makes it easy to create custom columns.

Sorgu Düzenleyicisi’nde, şeritteki Sütun Ekle sekmesinden Özel Sütun’u seçin.In Query Editor, select Custom Column from the Add Column tab on the ribbon.

Aşağıdaki pencere görünür.The following window appears. Aşağıdaki örnekte, English Language Learners (ELL) kategorisindeki toplam öğrenci yüzdesini hesaplayan, Percent Ell adında özel bir sütun oluşturdu.In the following example, we create a custom column called Percent ELL that calculates the percentage of total students that are English Language Learners (ELL).

Sorgu Düzenleyicisi'nde uygulanan diğer adımlar gibi, ihtiyacınız olan veriler yeni özel sütunda sağlanmıyorsa Özel Eklendi adımının yanındaki X işaretini seçerek, adımı Sorgu Ayarları bölmesinde bulunan Uygulanan Adımlar bölümünden silebilirsiniz.Like any other applied step in Query Editor, if the new custom column doesn’t provide the data you’re looking for, you can simply delete the step from the Applied Steps section of the Query Settings pane by selecting the X next to the Added Custom step.

Formülleri sorgulamaQuery formulas

Sorgu Düzenleyicisi'nin oluşturduğu adımları düzenleyebilmenin yanı sıra verilerinize bağlanma ve verilerinizi şekillendirme ile ilgili tam denetime sahip olmak için özel formüller oluşturabilirsiniz.You can edit the steps that Query Editor generates, and you can create custom formulas to get precise control over connecting to and shaping your data. Sorgu Düzenleyicisi söz konusu veriler üzerinde her işlem gerçekleştirdiğinde, eylemle ilişkilendirilen formül Formül Çubuğu'nda görüntülenir.Whenever Query Editor performs an action on data, the formula associated with the action is displayed in the Formula Bar. Formül Çubuğu'nu görüntülemek için, şeridin Görünüm sekmesinde bulunan Formül Çubuğu'nun yanındaki onay kutusunu seçin.To view the Formula Bar, select the checkbox next to Formula Bar in the View tab of the ribbon.

Sorgu Düzenleyicisi, her bir sorgu için uygulanan tüm adımları, görüntüleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz bir metin olarak saklar.Query Editor keeps all applied steps for each query as text that you can view or modify. Şeridin Görünüm sekmesindeki Gelişmiş Düzenleyici seçeneğini belirlediğinizde görüntülenen Gelişmiş Düzenleyici'yi kullanarak herhangi bir sorgu metnini görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.You can view or modify the text for any query using the Advanced Editor, which is displayed when you select Advanced Editor from the View tab of the ribbon.

Görüntülenen USA_StudentEnrollment sorgusuyla ilişkili sorgu adımlarını içeren Gelişmiş Düzenleyici'nin görünümü aşağıda verilmiştir.Here's a look at the Advanced Editor, with the query steps associated with the USA_StudentEnrollment query displayed. Bu adımlar, sıklıkla M olarak da adlandırılan Power Query Formül Dili ile oluşturulmuştur. Bilgi için bkz. Learn about Power Query formulas (Power Query formülleri hakkında bilgi edinin).These steps are created in the Power Query Formula Language, often referred to as M. For information, see Learn about Power Query formulas. Yalnızca dil belirtimini görüntülemek için bkz. Excel için Microsoft Power Query Formül Dili Belirtimi.To view the language specification itself, see Microsoft Power Query for Excel Formula Language Specification.

Power BI Desktop, kapsamlı bir formül kategorisi kümesi sunar.Power BI Desktop provides an extensive set of formula categories. Daha fazla bilgi ve tüm Sorgu Düzenleyicisi formüllerine ilişkin eksiksiz bir başvuru için Power Query Formül Kategorileri sayfasını ziyaret edin.For more information, and a complete reference of all Query Editor formulas, visit Power Query Formula Categories.

Sorgu Düzenleyicisi'ne ilişkin formül kategorileri aşağıda verilmiştir:The formula categories for Query Editor are the following:

 • SayıNumber
  • SabitlerConstants
  • BilgiInformation
  • Dönüştürme ve biçimlendirmeConversion and formatting
  • BiçimFormat
  • YuvarlamaRounding
  • İşlemlerOperations
  • RastgeleRandom
  • TrigonometriTrigonometry
  • BaytBytes
 • MetinText
  • BilgiInformation
  • Metin karşılaştırmalarıText comparisons
  • AyıklamaExtraction
  • DeğiştirmeModification
  • ÜyelikMembership
  • DönüşümlerTransformations
 • MantıksalLogical
 • TarihDate
 • SaatTime
 • DateTimeDateTime
 • DateTimeZoneDateTimeZone
 • SüreDuration
 • KayıtRecord
  • BilgiInformation
  • DönüşümlerTransformations
  • SeçimSelection
  • SerileştirmeSerialization
 • ListeList
  • BilgiInformation
  • SeçimSelection
  • DönüşümTransformation
  • ÜyelikMembership
  • Küme işlemleriSet operations
  • SıralamaOrdering
  • OrtalamalarAverages
  • EklemeAddition
  • SayısalNumerics
  • OluşturucularGenerators
 • TabloTable
  • Tablo oluşturmaTable construction
  • DönüştürmelerConversions
  • BilgiInformation
  • Satır işlemleriRow operations
  • Sütun işlemleriColumn operations
  • ÜyelikMembership
 • DeğerlerValues
 • Aritmetik işlemlerArithmetic operations
 • Parametre TürleriParameter Types
 • Meta VerilerMetadata
 • Veri erişimiAccessing data
 • URIURI
 • İkili biçimlerBinary formats
  • Sayı okumaReading numbers
 • İkiliBinary
 • SatırlarLines
 • İfadeExpression
 • İşlevFunction
 • HataError
 • KarşılaştırıcıComparer
 • BölücüSplitter
 • BirleştiriciCombiner
 • DeğiştiriciReplacer
 • TürType

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop ile yapabileceğiniz çok şey var.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on its capabilities, check out the following resources: