Power BI ile tümleşik analizEmbedded analytics with Power BI

Power BI hizmetinde (SaaS) ve Azure’daki Power BI Embedded hizmetinde (PaaS), panolarınızı ve raporlarınızı eklemeye yönelik API’ler bulunur.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Bu özellik, içeriğinizi eklerken panolar, ağ geçitleri ve çalışma alanları gibi en yeni Power BI özeliklerine erişmenize olanak tanır.When embedding content, this gives you access to the latest Power BI features such as dashboards, gateways, and workspaces.

Bir örnek uygulamayı indirmek ve hızlıca başlamak için Ekleme kurulum aracını inceleyebilirsiniz.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Size uygun olan çözümü seçin:Choose the solution that is right for you:

PBIE örneği

API'leri kullanmaUse APIs

Power BI içeriğini eklerken kullanılabilecek iki ana senaryo vardır:There are two main scenarios for embedding Power BI content:

  • Kuruluşunuzun (Power BI lisansı olan) kullanıcıları için ekleme.Embedding for your organization's users (who have Power BI licenses).

  • Power BI lisansı gerektirmeden kullanıcılarınız ve müşterileriniz için ekleme.Embedding for your users and customers without requiring Power BI licenses.

Power BI REST API'si iki senaryo için de kullanılabilir.The Power BI REST API allows for both scenarios.

Power BI lisansı olmayan müşteriler ve kullanıcılar için panoları ve raporları özel uygulamanıza ekleyebilir, aynı API'yi kullanarak kuruluşunuza veya müşterilerinize sunabilirsiniz.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Müşterileriniz uygulama tarafından yönetilen verileri görür.Your customers see the application-managed data. Ayrıca, kuruluşunuzdaki Power BI kullanıcıları da verilerini doğrudan Power BI'da veya eklenen uygulamanın bağlamında görüntülemeye ilişkin ek seçeneklere sahip olur.Also, your organization's Power BI users have additional options to view their data directly in Power BI or in the embedded application's context. İçerik eklerken JavaScript ve REST API'lerinin tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

İçerik eklemenin nasıl çalıştığını anlamak için bkz. JavaScript ekleme örneği.To understand how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Kuruluşunuz için içerik eklemeEmbedding for your organization

Embedding for your organization seçeneği, Power BI hizmetinin kapsamını genişletmenize olanak tanır.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. Bu tür eklemeler, uygulama kullanıcılarınızın içeriği görüntülemek için Power BI hizmetinde oturum açmasını gerektirir.This type of embedding requires your application's users sign into the Power BI service to view the content. Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı oturum açtığında yalnızca sahip olduğu veya Power BI hizmetinde birisinin kendisiyle paylaştığı panolara ve raporlara erişebilir.Once someone in your organization signs in, they only have access to dashboards and reports that they own or that someone shared with them in the Power BI service.

Kuruluşunuz için içerik ekleme örnekleri arasında SharePoint Online, Microsoft Teams tümleştirmesi (Yönetici haklarına sahip olmanız gerekir) ve Microsoft Dynamics gibi şirket içi uygulamalar bulunur.Organization embedding examples include internal applications such as SharePoint Online, Microsoft Teams integration (you must have Admin rights), and Microsoft Dynamics.

Kuruluşunuz için eklemek istiyorsanız şu Öğretici’ye göz atın: Kuruluşunuz için Power BI içeriğini bir uygulamaya ekleme.To embed for your organization, see Tutorial: Embed Power BI content into an application for your organization.

Düzenleme ve kaydetme gibi self servis özellikleri Power BI kullanıcıları için ekleme yaparken JavaScript API’si aracılığıyla kullanılabilir.Self-service capabilities, such as edit, save, and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

Kullanmaya başlamak ve kuruluşunuz için bir raporu tümleştirme adımlarını gösteren örnek bir uygulama indirmek için Ekleme kurulum aracını inceleyebilirsiniz.You can go through the Embedding setup tool to get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Müşterileriniz için içerik eklemeEmbedding for your customers

Müşterileriniz için ekleme seçeneği, Power BI hesabı olmayan kullanıcılar için panolar ve raporlar eklemenize olanak sağlar.Embedding for your customers lets you embed dashboards and reports for users who don't have a Power BI account. Bu ekleme türü seçeneği Power BI Embedded olarak da bilinir.This type of embedding is also known as Power BI Embedded.

Power BI Embedded, bağımsız yazılım satıcılarının (ISV) ve geliştiricilerin uygulamaya görseller, raporlar ve panolar eklemesini sağlayan bir Microsoft Azure hizmetidir.Power BI Embedded is a Microsoft Azure service that lets independent software vendors (ISVs) and developers quickly embed visuals, reports, and dashboards into an application. Ekleme, kapasite-tabanlı, saatlik tarifeli bir model aracılığıyla yapılır.This embedding is done through a capacity-based, hourly metered model.

Müşterileriniz için içerik ekleme akışı

Power BI Embedded'in ISV'lere, onların geliştiricilerine ve müşterilerine yönelik avantajları vardır.Power BI Embedded has benefits for an ISV, their developers, and customers. Örneğin, bir ISV Power BI Desktop ile ücretsiz olarak görseller oluşturmaya başlayabilir.For example, an ISV can start creating visuals for free with Power BI Desktop. ISV'ler görsel analiz geliştirme çabalarını en aza indirerek pazara sunma sürecini hızlandırabilir ve fark yaratan veri deneyimleriyle rakipleri arasında öne çıkabilir.By minimizing visual analytic development efforts, ISVs achieve faster time to market and stand out from competitors with differentiated data experiences. Ayrıca ISV'ler eklenen analitik sayesinde oluşturulan ek değer için bir ücret almayı tercih edebilir.ISVs can also opt to charge a premium for the additional value they create with embedded analytics.

Power BI Embedded ile müşterilerinizin Power BI ile ilgili bilgi sahibi olmalarına gerek yoktur.With Power BI Embedded, your customers don't need to know anything about Power BI. Eklenmiş uygulama oluşturmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz:You can use two different methods to create an embedded application:

  • Power BI Pro hesabıPower BI Pro account
  • Hizmet sorumlusuService principal

Power BI Pro hesabı, uygulamanızın ana hesabı olarak kullanılır (bunu ara sunucu hesabı olarak düşünün).The Power BI Pro account acts as your application's master account (think of it as a proxy account). Bu hesap ayrıca Power BI hizmetindeki panolara ve raporlara erişim sağlayan ekleme belirteçlerini oluşturmanızı da sağlar.This account allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

Hizmet sorumlusu bir yalnızca uygulama belirteci kullanarak Power BI içeriğini uygulamaya ekleyebilir.Service principal can embed Power BI content into an application using an app-only token. Power BI hizmetindeki panolara ve raporlara erişim sağlayan ekleme belirteçlerini oluşturmanızı da sağlar.It also allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

Geliştiriciler, Power BI Embedded kullanarak görselleri ve analitiği geliştirmeye zaman harcamak yerine uygulamalarının temel işlevselliğini oluşturmaya zaman ayırabilir.Developers using Power BI Embedded can spend time focused on building their application's core functionality rather than spending time developing visuals and analytics. Müşterilerin rapor ve pano taleplerini hızla karşılayıp tümüyle belgelenmiş API'leri ve SDK'ları kolayca ekleyebilirler.They can rapidly meet customer report and dashboard demands and embed easily with fully documented APIs and SDKs. ISV'ler uygulamalarında gezinmesi kolay veri keşfi özellikleri sunarak müşterilerinin her cihazdan bağlam içinde hızlı ve veri odaklı kararlar vermesini sağlar.By enabling easy-to-navigate data exploration in apps, ISVs allow customers to make quick, data-driven decisions in context from any device.

Önemli

Ekleme Power BI hizmetini gerektirse de uygulamanızın eklenmiş içeriğini görüntülemek için müşterilerinizin bir Power BI hesabı olması gerekmez.While embedding requires the Power BI service, your customers do not need to have a Power BI account to view your application's embedded content.

Üretim aşamasına geçmeye hazır olduğunuzda çalışma alanınızın bir kapasiteye atanması gerekir.When you're ready to move to production, your workspace must be assigned to a capacity. Uygulamalarınızla birlikte kullanmak üzere Microsoft Azure'da Power BI Embedded kapasitesi oluşturun.Create a Power BI Embedded capacity in Microsoft Azure, to use with your applications.

Ekleme işleminin ayrıntıları için bkz. Power BI içeriğini ekleme.For embedding details, see How to embed Power BI content.

Sonraki adımlarNext steps

Artık Power BI içeriğini uygulamaya eklemeyi veya müşterileriniz için Power BI içeriği eklemeyi deneyebilirsiniz.You can now try to embed Power BI content into an application, or try to embed Power BI content for your customers.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community