Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu içeriğini Power BI Embedded’e geçirmeHow to migrate Power BI Workspace Collection content to Power BI Embedded

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu hizmetinden Power BI Embedded hizmetine geçiş yapmayı ve uygulamalara içerik eklemeyle ilgili avantajlardan faydalanmayı öğrenin.Learn how to migrate from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded and leverage advances for embedding in apps.

Microsoft kısa süre önce kullanıcılara içerikle ilgili erişme, paylaşma ve dağıtma konularında daha fazla esneklik sunan yeni bir kapasite tabanlı lisanslama modeli olan Power BI Embedded’i duyurdu.Microsoft recently announced Power BI Embedded, a new capacity-based licensing model that increases flexibility for how users access, share and distribute content. Bu teklif ayrıca ek ölçeklenebilirlik ve performansı da beraberinde getirdi.The offering also delivers additional scalability and performance.

Power BI Embedded ile tek bir API yüzeyi, içeriğinizi eklerken kullanabileceğiniz tutarlı özellik kümesi ve panolar, ağ geçitleri ve çalışma alanları gibi en yeni Power BI özeliklerine erişim sahibi olacaksınız.With Power BI Embedded, you will have one API surface, a consistent set of capabilities and access to the latest Power BI features – such as dashboards, gateways and workspaces – when embedding your content. Ayrıca Power BI Desktop’ı kullanmaya başlayabilecek ve Power BI Embedded ile dağıtıma geçebileceksiniz.Moving forward you'll be able to start with Power BI Desktop and move to deployment with Power BI Embedded.

Geçerli Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu sınırlı bir süre için kullanılabilir olmaya devam edecektir.The current Power BI Workspace Collection will continue to be available for a limited time. Kurumsal Anlaşma kapsamındaki müşteriler mevcut sözleşmelerinin süresi dolana kadar erişim sahibi olacak, Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu hizmetini Doğrudan ya da Bulut Çözümü Sağlayıcısı kanallarından satın almış müşteriler ise Power BI Embedded’in Genel Kullanılabilirlik sürümünden bir yıl süreyle erişim sağlamaya devam edebilecektir.Customers under an Enterprise Agreement will have access through the expiration of their existing agreements; customers that acquired Power BI Workspace Collection through Direct or CSP channels will maintain access for one year from the General Availability release of Power BI Embedded. Bu makalede Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu hizmetinden yeni Power BI Embedded deneyimine geçiş ve uygulamanızda oluşabilecek değişiklikler hakkında bilgilere yer verilmiştir.This article will provide some guidance for migrating from Power BI Workspace Collection to the new Power BI Embedded experience and what to expect for changes in your application.

Önemli

Geçiş Power BI Embedded hizmetine bağlı olsa da ekleme belirteci kullandığınız zaman uygulamanızın kullanıcıları açısından Power BI bağımlılığı söz konusu değildir.While the migration will take a dependency on Power BI Embedded, there is not a dependency on Power BI for the users of your application when using an embed token. Müşterilerinizin uygulamanıza eklenmiş içeriği görüntülemek için Power BI'a kaydolması gerekmez.They do not need to sign up for Power BI to view the embedded content in your application. Power BI Embedded harici kullanıcılara hizmet sunmak için bu ekleme yaklaşımını kullanabilirsiniz.You can use this embedding approach to Embedded non-Power BI users.

Akış ekleme

Yeni Power BI Embedded sürümüne geçiş yapmaya başlamadan önce, Katıştırma kurulum aracı’nı kullanarak yeni Power BI Embedded ortamınızı ayarlamanıza yardımcı olan bir kılavuzu hızlıca inceleyebilirsiniz.Before you get started migrating to the new Power BI Embedded, you can quickly go through a walkthrough that helps you set up your new Power BI Embedded environment using the Embedding setup tool.

Size uygun olan çözümü seçin:Choose the solution that is right for you:

Geçiş için hazırlamaPrepare for the migration

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu hizmetinden Power BI Embedded hizmetine geçişe hazırlanmak için yapmanız gereken birkaç işlem vardır.There are a few things you need to do to prepare for migrating from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded. Bir kiracıya ve Power BI Pro lisansına sahip bir kullanıcıya ihtiyacınız vardır.You will need a tenant available, along with a user that has a Power BI Pro license.

 1. Azure Active Directory (Azure AD) kiracısına erişim sahibi olduğunuzdan emin olun.Make sure you have access to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant.

  Hangi kiracı kurulumunun kullanılacağını belirlemeniz gerekir.You need to determine which tenant setup to use.

 2. Bu yeni kiracıda oluşturduğunuz kullanıcı, uygulamanızın "ana" hesabı olur.Create a user within this new tenant that will act as your application "master" account. Bu hesabın Power BI'a kaydolması ve kendisine atanmış bir Power BI Pro lisansı olması gerekir.That account needs to sign up for Power BI and needs to have a Power BI Pro license assigned to it.

Azure AD içindeki hesaplarAccounts within Azure AD

Aşağıdaki hesapların kiracınızda bulunması gerekir.The following accounts will need to exist within your tenant.

Not

Bu hesapların çalışma alanlarını kullanabilmesi için Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir.These accounts will need to have Power BI Pro licenses in order to use workspaces.

 1. Kiracı yöneticisi rolüne sahip bir kullanıcı.A tenant admin user.

  Bu kullanıcının eklemek üzere oluşturulan tüm çalışma alanlarına üye olması önerilir.It is recommended that this user be a member of all workspaces created for the purpose of embedding.

 2. İçeriği oluşturacak analistlerin hesapları.Accounts for analysts that will create content.

  Bu kullanıcıların gerektiğinde çalışma alanlarına atanması gerekir.These users should be assigned to workspaces as needed.

 3. Uygulama ana kullanıcı hesabı veya Embedded hesabı.An application master user account, or Embedded account.

  Bu hesabın kimlik bilgileri uygulama arka ucunda depolanır ve Power BI REST API'leri ile kullanılacak Azure AD belirteçlerini almak için kullanılır.The applications backend will store the credentials for this account and use it for acquiring an Azure AD token for use with the Power BI REST APIs. Bu hesap uygulamanın ekleme belirtecini oluşturmak için kullanılır.This account will be used to generate the embed token for the application. Bu hesabın aynı zamanda ekleme için oluşturulmuş olan çalışma alanlarının da yöneticisi olması gerekir.This account also needs to be an admin of the workspaces created for embedding.

Not

Bu, kuruluşunuzda bulunan normal bir kullanıcı hesabıdır ve ekleme amacıyla kullanılacaktır.This is just a regular user account in your organization that will be used for the purposes of embedding.

Uygulama kaydı ve izinlerApp registration and permissions

Uygulamayı Azure AD'ye kaydetmeniz ve belirli izinleri vermeniz gerekir.You will need to register an application within Azure AD and grant certain permissions.

Uygulamaları kaydetmeRegister an application

REST API çağrılarını gerçekleştirmek için uygulamanızı Azure AD'ye kaydetmeniz gerekir.You will need to register your application with Azure AD in order to make REST API calls. Buna Power BI kayıt sayfasına ek olarak Azure portalına giderek ek yapılandırma adımları gerçekleştirme dahildir.This includes going to the Azure portal to apply additional configuration in addition to the Power BI app registration page. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Azure AD uygulamasını Power BI içeriği eklemek üzere kaydetme.For more information, see Register an Azure AD app to embed Power BI content.

Uygulamayı kaydetmek için uygulamanın ana hesabını kullanmanız gerekir.You should register the application using the application master account.

Çalışma alanı oluşturma (Gerekli)Create workspaces (Required)

Çalışma alanlarından faydalanarak birden fazla müşteriye hizmet veren uygulamalarınız için daha iyi yalıtım sağlayabilirsiniz.You can take advantage of workspaces to provide better isolation if your application is servicing multiple customers. Her müşterinin panoları ve raporları diğerlerinden ayrılır.Dashboards and reports would be isolated between your customers. Ardından her çalışma alanında bir Power BI hesabı kullanarak müşterilerinizin uygulama deneyimlerini de birbirinden ayırabilirsiniz.You could then use a Power BI account per workspace to further isolate application experiences between your customers.

Önemli

Power BI kullanmayan kişiler için ekleme özelliğinden yararlanma amacıyla kişisel çalışma alanlarını kullanamazsınız.You cannot use a personal workspace to take advantage of embedding to non-Power BI users.

Power BI'da bir çalışma alanı oluşturmak için Pro lisansa sahip bir kullanıcınız olması gerekir.You will need a user that has a Pro license in order to create a workspace within Power BI. Çalışma alanını oluşturan Power BI kullanıcısı, varsayılan olarak ilgili çalışma alanının yöneticisi olur.The Power BI user that creates the workspace will be an admin of that workspace by default.

Not

Uygulama ana hesabının çalışma alanının yöneticisi olması gerekir.The application master account needs to be an admin of the workspace.

İçerik geçişiContent migration

Çalışma alanı koleksiyonlarınızdaki içeriği Power BI Embedded hizmetine mevcut çözümünüzle paralel bir şekilde ve kesinti yaşamadan geçirebilirsiniz.Migrating your content from your workspace collections to Power BI Embedded can be done in parallel to your current solution and doesn't require any downtime.

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu içeriğinizi Power BI Embedded hizmetine kopyalama konusunda yardımcı olmak için bir geçiş aracı tasarlanmıştır.A migration tool is available for you to use in order to assist with copying content from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded. Bu araç özellikle çok fazla içeriğe sahip olan kullanıcılar için yararlıdır.Especially if you have a lot of content. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Embedded geçiş aracı.For more information, see Power BI Embedded migration tool.

İçerik geçişi temelde iki API kullanır.Content migration relies mainly on two APIs.

 1. Download PBIX: Bu API, Ekim 2016'dan sonra Power BI'a yüklenmiş olan PBIX dosyalarını indirebilir.Download PBIX - this API can download PBIX files which were uploaded to Power BI after October 2016.
 2. Import PBIX: Bu API, PBIX dosyalarını Power BI'a yükler.Import PBIX - this API uploads any PBIX to Power BI.

İlgili kod parçacıkları için bkz. Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu hizmetinden içerik geçişi için kod parçacıkları.For some related code snippets, see Code snippets for migrating content from Power BI Workspace Collection.

Rapor türleriReport types

Birden fazla rapor türü vardır ve her birinin geçiş akışı diğerlerinden farklıdır.There are several types of reports, each requiring a somewhat different migration flow.

Önbelleğe alınmış veri kümesi ve raporCached dataset & report

Önbelleğe alınmış veri kümeleri, canlı bağlantı veya DirectQuery bağlantısının aksine içeri aktarılmış verilere sahip PBIX dosyalarıdır.Cached datasets refer to PBIX files that had imported data as opposed to a live connection or DirectQuery connection.

AkışFlow

 1. PaaS çalışma alanından Download PBIX API çağrısı yapın.Call Download PBIX API from PaaS workspace.
 2. PBIX dosyasını kaydedin.Save PBIX.
 3. SaaS çalışma alanına Import PBIX çağrısı yapın.Call Import PBIX to SaaS workspace.

DirectQuery veri kümesi ve raporDirectQuery dataset & report

AkışFlow

 1. GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/{collection_id}/workspaces/{wid}/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources çağrısı yapın ve alınan bağlantı dizesini kaydedin.Call GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/{collection_id}/workspaces/{wid}/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources and save connection string received.
 2. PaaS çalışma alanından Download PBIX API çağrısı yapın.Call Download PBIX API from PaaS workspace.
 3. PBIX dosyasını kaydedin.Save PBIX.
 4. SaaS çalışma alanına Import PBIX çağrısı yapın.Call Import PBIX to SaaS workspace.
 5. - POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.SetAllConnections çağrısı yaparak bağlantı dizesini güncelleştirinUpdate connection string by calling - POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.SetAllConnections
 6. - GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources çağrısı yaparak GW ve veri kaynağı tanımlayıcılarını alınGet GW and datasource identifiers by calling - GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources
 7. - PATCH https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{gateway_id}/datasources/{datasource_id} çağrısı yaparak kullanıcının kimlik bilgilerini güncelleştirinUpdate user's credentials by calling - PATCH https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{gateway_id}/datasources/{datasource_id}

Eski veri kümeleri ve raporlarOld dataset & reports

Bunlar Ekim 2016 öncesinde oluşturulmuş veri kümeleri/raporlardır.These are datasets/reports created before October 2016. Download PBIX, Ekim 2016'dan önce yüklenmiş olan PBIX dosyalarını desteklemezDownload PBIX doesn't support PBIXs which were uploaded before October 2016

AkışFlow

 1. Geliştirme ortamınızdan (iç kaynak denetiminizden) PBIX dosyasını alın.Get PBIX from your development environment (your internal source control).
 2. SaaS çalışma alanına Import PBIX çağrısı yapın.Call Import PBIX to SaaS workspace.

Gönderim veri kümesi ve raporPush Dataset & report

Download PBIX, Push API veri kümelerini desteklemez.Download PBIX doesn't support Push API datasets. Push API veri kümesi PaaS ile SaaS arasında taşınamaz.Push API dataset data can't be ported from PaaS to SaaS.

AkışFlow

 1. Json veri kümesi ile "Create dataset" API çağrısı yaparak veri kümesini SaaS çalışma alanında oluşturun.Call "Create dataset" API with dataset Json to create dataset in SaaS workspace.
 2. Oluşturulan veri kümesinin raporunu yeniden oluşturun*.Rebuild report for the created dataset*.

Aşağıdaki geçici çözümleri kullanarak Push API raporunu PaaS’tan SaaS’a geçirebilirsiniz.It is possible, using some workarounds, to migrate the push api report from PaaS to SaaS by trying the following.

 1. PaaS çalışma alanına işlevsiz PBIX dosyaları yükleyin.Uploading some dummy PBIX to PaaS workspace.
 2. Push API raporunu kopyalayın ve 1. adımda oluşturduğunuz işlevsiz PBIX dosyasına bağlayın.Clone the push api report and bind it to the dummy PBIX from step 1.
 3. Push API raporunu işlevsiz PBIX ile birlikte indirin.Download push API report with the dummy PBIX.
 4. İşlevsiz PBIX dosyasını SaaS çalışma alanınıza yükleyin.Upload dummy PBIX to your SaaS workspace.
 5. Gönderim veri kümesini SaaS çalışma alanınızda oluşturun.Create push dataset in your SaaS workspace.
 6. Raporu Push API veri kümesine tekrar bağlayın.Rebind report to push api dataset.

Yeni rapor oluşturma ve yüklemeCreate and upload new reports

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu hizmetinden geçirdiğiniz içeriğe ek olarak Power BI Desktop uygulamasını kullanarak rapor ve veri kümesi oluşturabilir, ardından bu raporları bir çalışma alanında yayımlayabilirsiniz.In addition to the content you migrated from the Power BI Workspace Collection, you can create your reports and datasets using Power BI Desktop and then publish those reports to a workspace. Raporları yayımlayan son kullanıcının çalışma alanında yayımlama yapabilmesi için bir Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir.The end user publishing the reports need to have a Power BI Pro license in order to publish to a workspace.

Uygulamanızı yeniden oluşturmaRebuild your application

 1. Uygulamanızı Power BI REST API'lerini ve powerbi.com içindeki rapor konumunu kullanacak şekilde değiştirmeniz gerekir.You will need to modify your application to use the Power BI REST APIs and the report location inside powerbi.com.
 2. Uygulamanızın ana hesabını kullanarak AuthN/AuthZ kimlik doğrulamanızı yeniden oluşturun.Rebuild your AuthN/AuthZ authentication using the master account for your application. Bu kullanıcının diğer kullanıcıların adına hareket etmesine izin vermek için ekleme belirteci kullanabilirsiniz.You can take advantage of using an embed token to allow this user to act on behalf of other users.
 3. powerbi.com'daki raporlarınızı uygulamanıza ekleyin.Embed your reports from powerbi.com into your application.

Kullanıcılarınızı bir Power BI kullanıcısıyla eşlemeMap your users to a Power BI user

Uygulamanızın içinde yönettiğiniz kullanıcıları, uygulamanızın amaçları doğrultusunda bir ana Power BI kimlik bilgisiyle eşlemeniz gerekir.Within your application, you will map users that you manage within the application to a master Power BI credential for the purposes of your application. Bu Power BI ana hesabının kimlik bilgileri uygulamanızda depolanır ve ekleme belirteçleri oluşturmak için kullanılır.The credentials for this Power BI master account will be stored within your application and be used to creating embed tokens.

Üretim aşaması için hazır olduğunuzda yapmanız gerekenlerWhat to do when you are ready for production

Üretim aşamasına geçmeye hazır olduğunuzda aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.When you are ready to move to production, you will need to do the following.

 • Geliştirme için ayrı bir kiracı kullanıyorsanız çalışma alanlarınızın, panolarınızın ve raporlarınızın üretim ortamınızda kullanılabilir durumda olduğundan emin olmanız gerekir.If you are using a separate tenant for development, then you will need to make sure your workspaces, along with dashboards and reports, are available in your production environment. Ayrıca uygulamayı üretim kiracınızın Azure AD ortamında oluşturduğunuzdan ve 1. Adım ile belirtilen gerekli uygulama izinlerini atadığınızdan da emin olmanız gerekir.You will also need to make sure that you created the application in Azure AD for your production tenant and assigned the proper app permissions as indicated in Step 1.

 • İhtiyaçlarınıza uygun bir kapasite satın alın.Purchase a capacity that fits your needs. Gereken kapasite miktarını ve türünü daha iyi anlamak için bkz. Power BI Embedded analiz kapasite planlama teknik incelemesi.To better understand how the amount and type of capacity you need, see the Power BI Embedded analytics capacity planning whitepaper. Azure’da kapasite satın alabilirsiniz.You can purchase capacity in Azure.

 • Çalışma alanını düzenleyin ve gelişmiş ayarlar bölümünden bir Premium kapasite atayın.Edit the workspace and assign it to a Premium capacity under advanced.

  Premium kapasite

 • Güncelleştirilen uygulamanızı üretim ortamında dağıtın ve Power BI Embedded hizmetindeki raporları eklemeye başlayın.Deploy your updated application to production and begin embedding reports from the Power BI Embedded.

Geçiş sonrasındaAfter migration

Azure'da biraz temizlik yapmanız gerekir.You should do some cleanup within Azure.

 • Dağıtılan çözümün tüm çalışma alanlarını Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonunun Azure Embedded hizmetinden kaldırın.Remove all workspaces off of the deployed solution within the Azure Embedded of Power BI Workspace Collection.
 • Azure'daki mevcut Çalışma Alanı Koleksiyonlarını silin.Delete any Workspace Collections that exist within Azure.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI ile eklemeEmbedding with Power BI
Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu geçiş aracıPower BI Workspace Collection migration tool
Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu hizmetinden içerik geçişi için kod parçacıklarıCode snippets for migrating content from Power BI Workspace Collection
Power BI panolarınızı, raporlarınızı ve kutucuklarınızı eklemeHow to embed your Power BI dashboards, reports and tiles
Power BI Premium nedir?Power BI Premium - what is it?
JavaScript API'si Git deposuJavaScript API Git repo
Power BI C# Git deposuPower BI C# Git repo
JavaScript ekleme örneğiJavaScript embed sample
Çalışma Alanı Koleksiyonu analiz kapasite planlama teknik incelemesiWorkspace Collection analytics capacity planning whitepaper
Power BI Premium teknik incelemesiPower BI Premium whitepaper

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community