Rapor Oluşturucusu'nda verileri doğrudan sayfalandırılmış bir rapora girme - Power BIEnter data directly in a paginated report in Report Builder - Power BI

ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ✔️ Power BI sayfalandırılmış raporları✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI DesktopŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ✔️ Power BI sayfalandırılmış raporları✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI Desktop

Bu makalede, Microsoft Power BI Rapor Oluşturucusu’nun yeni sürümünde sağlanan ve verileri doğrudan RDL raporuna eklenmiş bir veri kümesi olarak girmenize olanak tanıyan özelliği öğreneceksiniz.In this article, you learn about a feature in the new version of Microsoft Power BI Report Builder that lets you enter data directly into an RDL report as an embedded dataset. Bu özellik, Power BI Desktop'a benzer.This feature is similar to Power BI Desktop. Verileri doğrudan raporunuzdaki veri kümesine yazabilir veya Microsoft Excel gibi başka bir programdan yapıştırabilirsiniz.You can type the data directly in a dataset in your report, or paste it from another program like Microsoft Excel. Verileri girerek veri kümesini oluşturduktan sonra, bunu aynı oluşturduğunuz diğer eklenmiş veri kümeleri gibi kullanabilirsiniz.After you've created a dataset by entering data, you can use it just like you would any other embedded dataset you've created. Ayrıca, birden çok tablo ekleyebilir ve bir tabloyu diğeri için filtre olarak kullanabilirsiniz.Plus you can add more than one table and use one as a filter for the other. Bu özellik rapor parametreleri gibi raporunuzda kullanmanız gerekebilecek küçük, statik veri kümelerinde özellikle kullanışlıdır.This feature is especially useful for small, static datasets you might need to use in your report, like report parameters.

ÖnkoşullarPrerequisites

Veri kaynağı ve veri kümesi oluşturmaCreate a data source and dataset

Rapor Oluşturucusu'nu indirip yükledikten sonra, raporunuza eklenmiş bir veri kaynağı ve veri kümesi yerleştirmek için kullandığınız iş akışının aynısını izlersiniz.After you’ve downloaded and installed Report Builder, you follow the same workflow you use to add an embedded data source and dataset to your report. Aşağıdaki yordamda, Veri Kaynakları 'nın altında yeni bir seçenek görürsünüz: Verileri Girin.In the following procedure, under Data Sources you see a new option: Enter Data. Bu veri kaynağını raporda tek bir kez ayarlamanız yeterlidir.You only need to set up this data source once in a report. Bundan sonra, girilen verilerden (ayrı veri kümeleri olarak) hepsi bu tek veri kaynağını kullanan birden çok tablo oluşturabilirsiniz.After that, you can create multiple tables of entered data as separate datasets, all using that single data source.

 1. Rapor Verileri bölmesinde Yeni > Veri Kümesi ’ni seçin.In the Report Data pane, select New > Dataset.

  Rapor Oluşturucusu Yeni Veri Kümesi’nin ekran görüntüsü.

 2. Veri Kümesi Özellikleri iletişim kutusunda Raporumda katıştırılmış veri kümesini kullan 'ı seçin.In the Dataset Properties dialog box, select Use a dataset embedded in my report.

 3. Veri kaynağı 'nın yanında Yeni 'yi seçin.Next to Data source , select New.

  Yeni eklenmiş veri kaynağının ekran görüntüsü.

 4. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda Raporumda katıştırılmış bağlantıyı kullan 'ı seçin.In the Data Source Properties dialog box, select Use a connection embedded in my report.

 5. Bağlantı türünü seçin kutusunda VERİ GİR > Tamam 'ı seçin.In the Select connection type box, select ENTER DATA > OK.

  ENTER DATA adlı veri kaynağının ekran görüntüsü.

 6. Veri Kümesi Özellikleri iletişim kutusuna dönüp Sorgu Tasarımcısı 'nı seçin.Back in the Dataset Properties dialog box, select Query Designer.

 7. Sorgu Tasarımcısı bölmesinde, sağ tıklayıp verilerinizi tabloya yapıştırın.In the Query Designer pane, right-click and paste your data in the table.

  Sorgu Tasarımcısı’nda Verileri girme seçeneğinin ekran görüntüsü.

 8. Sütun adlarını ayarlamak için, her NewColumn öğesine çift tıklayın ve sütun adını yazın.To set the column names, double-click each NewColumn and type the column name.

  Sütun adlarını ayarlama seçeneğinin ekran görüntüsü.

 9. İlk satır özgün verilerden sütun başlıklarını içeriyorsa, sağ tıklayın ve bunları silin.If the first row contains column headings from the original data, right-click and delete it.

 10. Varsayılan olarak, her sütunun veri türü Dize'dir.By default, the data type for each column is String. Veri türünü değiştirmek için, sütun başlığına sağ tıklayın > Türü Değiştir 'e tıklayın ve bunu Tarih veya Kayan gibi farklı bir veri türüne ayarlayın.To change the data type, right-click the column header > Change Type , and set it to another data type, such as Date or Float.

  Veri türünü değiştirme seçeneğinin ekran görüntüsü.

 11. Tabloyu oluşturmayı bitirdiğinizde Tamam 'ı seçin.When you’ve finished creating the table, select OK.

  Oluşturulan sorgu bir XML veri kaynağıyla görebileceğiniz sorguyla aynıdır.The query that’s generated is the same as you’d see with an XML data source. Arka planda, güvenli veri sağlayıcısı olarak XML kullanıyoruz.Under the covers, we’re using XML as the data provider. Bu senaryoya da olanak tanımak için bunun amacını yeniden belirledik.We’ve repurposed it to enable this scenario as well.

  XML veri yapısının ekran görüntüsü.

 12. Veri Kümesi Özellikleri iletişim kutusunda Tamam 'ı seçin.In the Dataset Properties dialog box, select OK.

 13. Veri kaynağınızı ve veri kümenizi Rapor Verileri bölmesinde görürsünüz.You see your data source and dataset in the Report Data pane.

  Rapor Verileri bölmesindeki Veri Kümesi’nin ekran görüntüsü.

Raporunuzdaki veri görselleştirmeleri için, veri kümenizi temel olarak kullanabilirsiniz.You can use your dataset as the basis for data visualizations in your report. Ayrıca bir veri kümesi daha ekleyebilir ve bunun için aynı veri kaynağını kullanabilirsiniz.You can also add another dataset and use the same data source for it.

Raporu tasarlamaDesign the report

Artık bir veri kaynağına ve veri kümesine sahip olduğunuza göre raporunuzu oluşturabilirsiniz.Now that you have a data source and dataset, you're ready to create your report. Aşağıdaki yordam, önceki bölümdeki verileri temel alan basit bir rapor oluşturur.The following procedure creates a simple report based on the data in the previous section.

 1. Ekle menüsündeki Tablo > Tablo Sihirbazı seçeneğini belirleyin.On the Insert menu, select Table > Table Wizard.

  Tablo Sihirbazı seçeneğini belirleme işleminin ekran görüntüsü.

 2. Yeni oluşturduğunuz veri kümesini ve ardından İleri ’yi seçin.Select the dataset you just created > Next.

  Veri kümesi seçme iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

 3. Alanları düzenle sayfasında gruplandırma ölçütü olarak kullanmak istediğiniz alanları Kullanılabilir alanlar kutusundan Satır grupları kutusuna sürükleyin.In the Arrange fields page, drag fields you want to group by from the Available fields box to the Row groups box. Bu örnekte:In this example:

  • CountryRegionCountryRegion
  • SalesYearSalesYear
 4. Toplamak istediğiniz alanları Kullanılabilir alanlar kutusundan Değerler kutusuna sürükleyin.Drag the fields you want to aggregate from the Available fields box to the Values box. Bu örnekte:In this example:

  • SalesAmountSalesAmount

  Varsayılan olarak, Rapor Oluşturucusu Değerler kutusundaki alanları toplar, ancak başka bir toplama da seçebilirsiniz.By default, Report Builder sums the fields in the Values box, but you can choose another aggregation.

  Arasından seçim yapabileceğiniz farklı toplamaların ekran görüntüsü.

 5. İleri ’yi seçin.Select Next.

 6. Düzeni seçin sayfasında, tüm varsayılan ayarları koruyun ama Grupları genişlet/daralt 'ı temizleyin.In the Choose the layout page, keep all the default settings, but clear Expand/collapse groups. Genel olarak, grupları genişletip daraltmak harika bir yöntemdir, ancak biz şu anda tüm verileri görmek istiyoruz.In general, expanding and collapsing groups is great, but this time we want to see all the data.

 7. Sonraki > Son seçeneğini belirleyin.Select Next > Finish. Tablo tasarım yüzeyinde görüntülenir.The table is displayed on the design surface.

  Tasarım görünümündeki raporun ekran görüntüsü.

Raporu çalıştırmaRun the report

Gerçek değerleri görmek ve raporun önizlemesini görüntülemek için raporu çalıştırın.To see the actual values and preview the report, you run it.

 1. Giriş şeridinde Çalıştır ’ı seçin.Select Run in the Home ribbon.

  Giriş şeridinde Çalıştır seçeneğini belirleme işleminin ekran görüntüsü.

  Artık değerleri görürsünüz.Now you see the values. Matrisin Tasarım görünümünde gördüğünüzden daha fazla satır vardır!The matrix has more rows than you saw in Design view! Sayfayı biçimlendirebilir veya yerel bilgisayarınıza kaydetmeden ya da hizmete yayımlamadan önce varsayılan ayarları kullanmaya karar verebilirsiniz.You can either format the page or decide to use the default settings before saving to your local computer or publishing to the service.

 2. Raporunuzun yazdırıldığında nasıl görüneceğini görmek için Yazdırma Düzeni ’ni seçin.To see how your report will look when you print it, select Print Layout.

  Yazdırma Düzeni seçeneğini belirleme işleminin ekran görüntüsü.

  Artık yazdırılmış bir sayfada nasıl görüneceğini görebilirsiniz.Now you see it as it will look on a printed page.

  Raporun yazdırma görünümündeki ekran görüntüsü.

Power BI hizmetinde sayfalandırılmış raporu karşıya yüklemeUpload the paginated report to the Power BI service

Artık sayfalandırılmış raporlar Power BI hizmetinde desteklendiği için, sayfalandırılmış raporunuzu Premium kapasiteye yükleyebilirsiniz.Now that paginated reports are supported in the Power BI service, you can upload your paginated report to a Premium capacity. Ayrıntılar için bkz. Sayfalandırılmış raporu karşıya yükleme.See Upload a paginated report for details.

Sayfalandırılmış raporu rapor sunucusuna yüklemeUpload the paginated report to a report server

Sayfalandırılmış raporunuzu Power BI Rapor Sunucusu'na, SQL Server Reporting Services 2016 veya 2017 rapor sunucusuna da yükleyebilirsiniz.You can also upload your paginated report to a Power BI Report Server or SQL Server Reporting Services 2016 or 2017 report server. Bunu yapmadan önce, aşağıdaki öğeyi ek veri uzantısı olarak RsReportServer.config dosyanıza eklemeniz gerekir.Before you do, you need to add the following item to your RsReportServer.config as an additional data extension. Herhangi bir sorunla karşılaşma olasılığına karşı, değişikliği yapmadan önce RsReportServer.config dosyanızı yedekleyin.Back up your RsReportServer.config file before you make the change, in case you run into any issues.

<Extension Name="ENTERDATA" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.XmlDPConnection,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions">
  <Configuration>
    <ConfigName>ENTERDATA</ConfigName>
  </Configuration>
</Extension>

Dosyayı düzenledikten sonra, yapılandırma dosyasındaki veri sağlayıcıları listesi şöyle görünmelidir:After you've edited it, here's what the list of data providers in the config file should look like:

RsReportServer yapılandırma dosyasının ekran görüntüsü.

İşte bu kadar. Artık bu yeni işlevselliği kullanan raporları rapor sunucunuzda yayımlayabilirsiniz.That’s it – you can now publish reports that use this new functionality to your report server.

Sonraki adımlarNext steps