PowerApps'ten SQL Server'a bağlanmaConnect to SQL Server from PowerApps

SQL Server simgesi

PowerApps'te ilgili veritabanındaki bilgileri görüntüleyebilmek için Azure veya şirket içi veritabanında SQL Server'a bağlanın.Connect to SQL Server, in either Azure or an on-premises database, so that you can display information from it in PowerApps.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps'e kaydolun, PowerApps Studio'yu yükleyin, açın ve ardından, kaydolmak için kullandığınız kimlik bilgilerini girerek oturum açın.Sign up for PowerApps, install PowerApps Studio, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Birincil anahtara sahip en az bir tablo içeren bir veritabanı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri toplayın:Gather the following information for a database that contains at least one table with a primary key:

  • veritabanının adıthe name of the database
  • veritabanını üzerinde barındıran sunucunun adıthe name of the server on which the database is hosted
  • veritabanına bağlanmak için geçerli bir kullanıcı adı ve parolaa valid user name and password to connect to the database
  • veritabanına bağlanmak için gereken kimlik doğrulaması türüthe type of authentication needed to connect to the database

   Bu bilgilere sahip değilseniz kullanmak istediğiniz veritabanının yöneticisinden isteyin.If you don't have this information, ask the administrator of the database that you want to use.

 • Şirket içi bir veritabanı için, sizinle paylaşılmış olan veri ağ geçidini tanımlayın (veya bir veri ağ geçidi oluşturun).For an on-premises database, identify a data gateway that was shared with you (or create one).

  Not: Ağ geçitleri ve şirket içi bağlantılar yalnızca kullanıcının varsayılan ortamında oluşturulabilir ve kullanılabilir.Note: Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Otomatik olarak uygulama oluşturmaGenerate an app automatically

 1. PowerApps Studio'da, Dosya menüsündeki (sol kenarda) Yeni seçeneğine tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (along the left edge).

  Dosya menüsündeki Yeni seçeneği

 2. Verilerinizle başlayın bölümündeki bağlayıcı satırının sonunda bulunan sağ oka tıklayın veya dokunun.Under Start with your data, click or tap the right arrow at the end of the row of connectors.
 3. Kullanmak istediğiniz veritabanına yönelik bağlantınız zaten varsa bu bağlantıya tıklayın veya dokunun ve ardından bu yordamdaki adım 7'ye atlayın.If you already have a connection to the database that you want to use, click or tap it, and then skip to step 7 in this procedure.
 4. Yeni bağlantı'ya ve ardından SQL Server'a tıklayın veya dokunun.Click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.

  SQL Server bağlantısı ekleme

 5. Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:Perform either of these steps:

  • Doğrudan bağlan (bulut hizmetleri) seçeneğini belirleyin ve ardından kullanmak istediğiniz sunucu adının ve veritabanı adının yanı sıra veritabanı kullanıcı adını ve parolasını yazın veya yapıştırın.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Azure'daki bir veritabanına bağlanma

  • Şirket içi veri ağ geçidini kullanarak bağlan seçeneğini belirleyin; kullanmak istediğiniz sunucu adının ve veritabanı adının yanı sıra veritabanı kullanıcı adını ve parolasını yazın veya yapıştırın, ardından kimlik doğrulaması türünü ve ağ geçidini belirtin.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Şirket içi veritabanına bağlanma

   Not: Bir ağ geçidiniz yoksa yükleyin ve ardından Ağ geçidi listesini yenile'ye tıklayın veya dokunun.Note: If you don't have a gateway, install one, and then click or tap Refresh gateway list.

 6. Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Connect.
 7. Veri kümesi seç bölümündeki bir seçeneğe, Tablo seç bölümündeki bir seçeneğe ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Click or tap an option under Choose a dataset, click or tap an option under Choose a table, and then click or tap Connect.

  PowerApps, verileri üç ekranda gösteren bir uygulama oluşturur.PowerApps creates an app that shows data on three screens. Buluşsal yöntemler ne tür verilerin gösterileceğine ilişkin fikir verse de kullanıcı arabirimini ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanız gerekebilir.Heuristics suggest what kind of data to show, but you might need to customize the UI to suit your needs.

 8. Excel'den uygulama oluşturma makalesinde açıklanan teknikleri kullanarak ve işe, uygulama düzenini değiştirmekle başlayarak uygulamanızı özelleştirin.Customize the app by using techniques that are similar to those that Create an app from Excel describes, starting with changing the app layout.

Sıfırdan uygulama oluşturmaBuild an app from scratch

 1. PowerApps'e kaydolurken kullandığınız hesap ile powerapps.com adresinde oturum açın.Sign in to powerapps.com with the same account that you used to sign up for PowerApps.
 2. Sol gezinti bölmesinde Bağlantılar'a tıklayın veya dokunun:In the left navigation bar, click or tap Connections:

  Bağlantıları yönetme

 3. Sağ üst köşedeki Yeni bağlantı seçeneğine ve ardından SQL Server'a tıklayın veya dokunun.In the upper-right corner, click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.
 4. Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:Perform either of these steps:

  • Doğrudan bağlan (bulut hizmetleri) seçeneğini belirleyin ve ardından kullanmak istediğiniz sunucu adının ve veritabanı adının yanı sıra veritabanı kullanıcı adını ve parolasını yazın veya yapıştırın.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Azure'daki bir veritabanına bağlanma

  • Şirket içi veri ağ geçidini kullanarak bağlan seçeneğini belirleyin; kullanmak istediğiniz sunucu adının ve veritabanı adının yanı sıra veritabanı kullanıcı adını ve parolasını yazın veya yapıştırın, ardından kimlik doğrulaması türünü ve ağ geçidini belirtin.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Azure'daki bir veritabanına bağlanma

   Not: Bir ağ geçidiniz yoksa yükleyin ve ardından listeyi yenilemek için saat yönü simgesine tıklayın veya dokunun.Note: If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the clockwise icon to refresh the list.

 5. Bağlantıyı oluşturmak için Oluştur'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Create to create the connection.
 6. Sıfırdan uygulama oluşturma makalesinde açıklananlara benzer teknikler kullanarak bir uygulama oluşturun.Create an app by using techniques that are similar to those that Create an app from scratch describes.

Mevcut bir uygulamayı güncelleştirmeUpdate an existing app

 1. PowerApps Studio'da, güncelleştirmek istediğiniz uygulamayı açın.In PowerApps Studio, open the app that you want to update.
 2. Şeridin Görünüm sekmesinde Veri kaynakları'na tıklayın veya dokunun.Click or tap Data sources on the View tab of the ribbon.
 3. Sağ bölmedeki Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap Add a data source.

  Veri kaynağı ekleme

 4. Sırasıyla Yeni bağlantı, SQL Server ve Bağlan seçeneklerine tıklayın veya dokunun.Click or tap New connection, click or tap SQL Server, and then click or tap Connect.
 5. Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:Perform either of these steps:

  • Doğrudan bağlan (bulut hizmetleri) seçeneğini belirleyin ve ardından kullanmak istediğiniz sunucu adının ve veritabanı adının yanı sıra veritabanı kullanıcı adını ve parolasını yazın veya yapıştırın.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Azure'daki bir veritabanına bağlanma

  • Şirket içi veri ağ geçidini kullanarak bağlan seçeneğini belirleyin; kullanmak istediğiniz sunucu adının ve veritabanı adının yanı sıra veritabanı kullanıcı adını ve parolasını yazın veya yapıştırın, ardından kimlik doğrulaması türünü ve ağ geçidini belirtin.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Azure'daki bir veritabanına bağlanma

   Not: Bir ağ geçidiniz yoksa yükleyin ve ardından listeyi yenilemek için döngüsel simgeye tıklayın veya dokunun.Note: If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the circular icon to refresh the list.

 6. Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Connect.
 7. Veri kümesi seç bölümündeki bir seçeneğe tıklayın veya dokunun.Under Choose a dataset, click or tap an option.
 8. Tablo seç bölümündeki bir veya daha fazla onay kutusunu işaretleyin ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Under Choose a table, select one or more checkboxes, and then click or tap Connect.

Sonraki adımlarNext steps