PowerApps'te öğe listesi göstermeShow a list of items in PowerApps

Uygulamanıza Galeri denetimi ekleyerek herhangi bir veri kaynağındaki öğeleri içeren listeyi gösterin.Show a list of items from any data source by adding a Gallery control to your app. Bu konu başlığında veri kaynağı olarak Excel kullanılmıştır.This topic uses Excel as the data source. Galeri denetimini yalnızca Metin girişi denetiminde yer alan filtre ölçütleriyle eşleşen öğeleri gösterecek şekilde yapılandırarak listeyi filtreleyebilirsiniz.Filter the list by configuring the Gallery control to show only those items that match the filter criterion in a Text input control.

ÖnkoşullarPrerequisites

 1. PowerApps'i açın ve sol kenardaki Yeni öğesine tıklayın veya dokunun.Open PowerApps, and then click or tap New near the left edge.

 2. Boş uygulama kutucuğunda Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

 3. PowerApps Studio'ya hoş geldiniz iletişim kutusunda Atla'ya tıklayın veya dokunun.In the Welcome to PowerApps Studio dialog box, click or tap Skip.

 4. Excel dosyasındaki FlooringEstimates tablosuna bağlantı ekleyin.Add a connection to the FlooringEstimates table in the Excel file.

 5. (isteğe bağlı) Ekle sekmesine tıklayıp veya dokunup Galeri'ye tıkladıktan ya da dokunduktan sonra boş olan veya varsayılan denetim kümesini içeren bir Galeri denetimine tıklayarak ya da dokunarak varsayılan ekrana bir Galeri denetimi ekleyin.(optional) Add a Gallery control to the default screen by clicking or tapping the Insert tab, clicking or tapping Gallery, and then clicking or tapping a Gallery control that's empty (blank) or that contains a default set of controls.

  Bu seçenekler yatay veya dikey olarak kaydırılabilen Galeri denetimlerini içerir.These options include Gallery controls that scroll horizontally or vertically. Ayrıca boyutu her bir öğenin içeriğine göre otomatik olarak değişen bir Galeri denetimi de ekleyebilirsiniz.You can also add a Gallery control that automatically bases its size on the amount of content in each item.

  Galeri ekleme

 6. Giriş sekmesinde Yeni ekran'a tıklayın veya dokunun.On the Home tab, click or tap New screen.

  Boş olan, kaydırılabilen, Galeri denetimi içeren veya form içeren bir ekran ekleyebilirsiniz.You can add a screen that's empty, that scrolls, that contains a Gallery control, or that contains a form.

 7. Galeri denetimi ve arama çubuğu gibi diğer denetimler içeren bir ekran eklemek için Liste ekranı denetimine tıklayın veya dokunun.Click or tap List screen to add a screen that contains a Gallery control and other controls such as a search bar.

  Not

  Yeni veya mevcut bir ekrana Galeri denetimi eklediğinizde Galeri denetiminin alt tarafına tıklayarak ya da dokunarak denetimi seçebilir, sağ bölmede yer alan Flooring Estimates öğesine tıklayabilir veya dokunabilir ve ardından Veri bölmesinde farklı bir düzene tıklayabilir ya da dokunabilirsiniz.Whether you add a Gallery control to a new screen or an existing one, you can click or tap near the bottom of the Gallery control to select it, click or tap Flooring Estimates in the right-hand pane, and then click or tap a different layout in the Data pane. Bu öğretici için varsayılan düzeni değiştirmeyin.For this tutorial, leave the default layout.

  Galeri düzenini seçme

 8. Yeni eklediğiniz ekrandaki Galeri denetimine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Gallery control in the screen that you just added.

 9. Sağ bölmenin Özellikler sekmesinde CustomGallerySample öğesine tıklayın veya dokunun.On the Properties tab of the right-hand pane, click or tap CustomGallerySample.

 10. Veri bölmesinde CustomGallerySample öğesine tıklayın veya dokunun ve ardından FlooringEstimates öğesine tıklayın veya dokunun.In the Data pane, click or tap CustomGallerySample, and then click or tap FlooringEstimates.

  Veri kaynağı seçme

  Galeri denetiminde örnek veriler gösterilir.The Gallery control shows the sample data.

  Verileri gösterme

  Sıralama ve arama özelliklerini bu konu başlığının sonraki bölümlerinde yapılandıracaksınız.You'll configure sort and search later in this topic.

Özelleştirme yapmadan önce bir Galeri denetimi düzeni belirleyin.Before you do any customization, decide on a Gallery control layout. Bir Galeri denetimindeki ilk denetim kümesi, Galeri denetimi içindeki tüm verilerin nasıl görüntüleneceğini belirleyen şablondur.The first set of controls in a Gallery control is the template, which determines how all data in the Gallery control appears.

 1. Galeri denetiminin alt kısmına tıklayıp veya dokunup sol üst köşedeki kalem simgesine tıklayarak ya da dokunarak şablonu seçin.Select the template by clicking or tapping near the bottom of the Gallery control and then clicking or tapping the pencil icon in the upper-left corner.

  Galeri şablonunu düzenleme

 2. Şablon seçili durumdayken bir Etiket denetimi ekleyin ve ardından şablondaki diğer denetimlerle çakışmayacak şekilde yerleştirip boyutlandırın.With the template still selected, add a Label control, and then move and resize it so that it doesn't overlap with other controls in the template.

  Etiket ekleme

 3. Şablonu seçip sağ bölmede Flooring Estimates öğesine tıklayarak veya dokunarak Veri bölmesini açın.Open the Data pane by selecting the template and then clicking or tapping Flooring Estimates in the right-hand pane.

 4. Bu yordamın önceki bölümlerinde eklediğiniz etiketi seçin ve ardından vurgulanan listeyi Veri bölmesinde açın.Select the label that you added earlier in this procedure, and then open the highlighted list in the Data pane.

  Açılır listeyi açma

 5. Bu listede Price öğesine tıklayın veya dokunun.In that list, click or tap Price.

  Etiket bağlama özelliklerini değiştirme

  Galeri denetiminde yeni veriler gösterilir.The Gallery control shows the new values.

  Son Galeri

Galeri denetiminde gösterilen öğeleri Items özelliği belirler.The Items property of a Gallery control determines which items it shows. Bu yordamda ilgili özelliği Galeri denetiminde yalnızca ürün adında TextSearchBox1 içindeki metin bulunan öğeler gösterilecek şekilde yapılandıracaksınız.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows only those items for which the product name contains the text in TextSearchBox1.

Metin arama kutusu

 1. Alt kısmına tıklayarak veya dokunarak Galeri denetimini seçin.Select the Gallery control by clicking or tapping near the bottom of that control.

 2. Gelişmiş sekmesinde Galeri denetiminin Items öğesini şu formül olarak ayarlayın:On the Advanced tab, set the Items property of the Gallery control to this formula:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))

  Bu formüldeki işlevler hakkında daha fazla bilgi için formül başvurusunu inceleyin.For more information about the functions in this formula, see the formula reference.

 3. Arama kutusuna ürün adının bir kısmını veya tamamını yazın.Type part or all of a product name in the search box.

  Galeri denetimi yalnızca filtre ölçütlerine uygun öğeleri gösterir.The Gallery control shows only those items that meet the filter criterion.

Galeri denetiminde gösterilen öğelerin sıralamasını Items özelliği belirler.The Items property of a Gallery control determines the order in which it shows items. Bu yordamda ilgili özelliği Galeri denetiminde öğeler ImageSortUpDown1 ile belirlenen sırada gösterilecek şekilde yapılandırırsınız.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows the order of items as set by ImageSortUpDown1.

Sıralama görüntüsü

 1. Galeri denetiminin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of the Gallery control to this formula:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

 2. Galeri denetiminin sıralama düzenini ürün adına göre olacak şekilde değiştirmek için sıralama simgesini seçin.Select the sort icon to change the sorting order of the Gallery control by the names of the products.

Galeri denetiminizi sıralamak ve filtrelemek için:To sort and filter your Gallery control:

 • Bu örnekteki DataSource ifadelerinin yerine veri kaynağınızın adını yazın.Replace both instances of DataSource in this formula with the name of your data source.

 • İki ColumnName ifadesinin yerine sıralama ve filtreleme için kullanmak istediğiniz sütunun adını yazın.Replace both instances of ColumnName with the name of the column by which you want to sort and filter.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Seçilen öğeyi vurgulamaHighlight the selected item

Galeri denetiminin TemplateFill özelliğini bu örneğe benzer bir formül olarak ayarlayabilirsiniz:Set the Gallery control's TemplateFill property to a formula that's similar to this example:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

Varsayılan seçimi değiştirmeChange the default selection

Galeri denetiminin Default özelliğini varsayılan olarak seçmek istediğiniz kayıt olacak şekilde ayarlayın.Set the Gallery control's Default property to the record that you want to select by default. Örneğin, FlooringEstimates veri kaynağındaki beşinci öğeyi belirtebilirsiniz:For example, specify the fifth item in the FlooringEstimates data source:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

Bu örnekte FlooringEstimates veri kaynağının Hardwood kategorisindeki ilk öğeyi belirtmiş olursunuz:In this example, you specify the first item in the Hardwood category of the FlooringEstimates data source:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Sonraki adımlarNext steps

Formlar ve formüller ile çalışmayı öğrenin.Learn how to work with forms and formulas.