Microsoft PowerApps'teki veri formlarını anlamaUnderstand data forms in Microsoft PowerApps

Kullanıcının bir kayda göz atabilmesi, söz konusu kayıtla ilgili ayrıntıları görüntüleyebilmesi ve kayıt üzerinde düzenleme veya oluşturma işlemleri yapabilmesi için farklı türlerde üç denetim ekleyin:Add three types of controls so that the user can browse for a record, display details about that record, and edit or create a record:

EtkinlikActivity DenetimControl AçıklamaDescription
Bir kayda göz atmaBrowse for a record Galeri denetimiGallery control Bir veri kaynağındaki kayıtları filtreleyin, sıralayın, arayın, kaydırın ve belirli bir kaydı seçin.Filter, sort, search, and scroll through records in a data source, and select a specific record. Her bir kayıttan yalnızca birkaç alan görüntüleyerek küçük ekranda bile aynı anda birkaç kayıt gösterin.Display only a few fields from each record to show several records at a time, even on a small screen.
Bir kaydın ayrıntılarını göstermeShow details of a record Görüntüleme formu denetimiDisplay form control Tek bir kayıttaki alanların birkaçını veya tamamını görüntüleyin.For a single record, display many or all fields in that record.
Kayıt düzenleme veya oluşturmaEdit or create a record Düzenleme formu denetimiEdit form control Tek bir kayıt içindeki alanların birini veya daha fazlasını güncelleştirin (veya varsayılan değerlerle başlayarak bir kayıt oluşturun) ve bu değişiklikleri, temel alınan veri kaynağına kaydedin.Update one or more fields in a single record (or create a record starting with default values), and save those changes back to the underlying data source.

Ayırt etmeyi kolaylaştırmak için denetimlerin her birini ayrı bir ekrana yerleştirin:Put each control on a different screen to make them easier to distinguish:

Üç ekranda kayıtlar üzerinde göz atma, görüntüleme ve düzenleme işlemlerini gerçekleştirme

Bu konu başlığında açıklandığı şekilde, bu denetimleri formüllerle birleştirerek genel kullanıcı deneyimini oluşturabilirsiniz.As this topic describes, combine these controls with formulas to create the overall user experience.

ÖnkoşullarPrerequisites

Oluşturulan bir uygulamayı incelemeExplore a generated app

PowerApps otomatik olarak, belirttiğiniz veri kaynağını temel alan bir uygulama oluşturabilir.PowerApps can automatically generate an app based on a data source that you specify. Her uygulamada daha önce açıklanan denetimlere ve onları birbirine bağlayan formüllere sahip üç ekran bulunur.Each app contains three screens with the controls described earlier and formulas that connect them. Bu uygulamaları "hemen" çalıştırmaya başlayabilir, amaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilir veya nasıl çalıştıklarını inceleyerek kendi uygulamalarınızda kullanabileceğiniz faydalı kavramlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.Run these apps "out of the box," customize them for your specific goals, or examine how they work so that you can learn useful concepts that apply to your own apps. Aşağıdaki bölümlerde, oluşturulmuş olan bir uygulamaya işlev kazandıran ekranları, denetimleri ve formülleri inceleyebilirsiniz.In the following sections, inspect the screens, controls, and formulas that drive a generated app.

Göz atma ekranıBrowse screen

Göz atma ekranı denetimleri

Bu ekranda şu temel formüller mevcuttur:This screen features these key formulas:

DenetimControl Desteklenen davranışSupported behavior FormülFormula
BrowseGallery1BrowseGallery1 Assets veri kaynağındaki kayıtları görüntüler.Display records from the Assets data source. Galerinin Items özelliği, Assets veri kaynağını temel alan bir formül olarak ayarlanmıştır.The Items property of the gallery is set to a formula that's based on the Assets data source.
ImageNewItem1ImageNewItem1 Kullanıcının kolayca kayıt oluşturabilmesi için varsayılan değerlerin belirlenmiş olduğu alanlara sahip Düzenleme ve Oluşturma ekranını görüntüler.Display the Edit and Create screen with each field set to a default value, so that the user can easily create a record. Görüntünün OnSelect özelliği şu formül olarak ayarlanmıştır:The OnSelect property of the image is set to this formula:
NewForm( EditForm1 );
Navigate( EditScreen1, None )
NewForm( EditForm1 );
Navigate( EditScreen1, None )
NextArrow1 (galeride)NextArrow1 (in the gallery) Seçili kaydın alanlarının birden fazlasını veya tamamını göstermek için Ayrıntılar ekranını görüntüler.Display the Details screen to view many or all fields of the currently selected record. Okun OnSelect özelliği şu formül olarak ayarlanmıştır:The OnSelect property of the arrow is set to this formula:
Navigate( DetailScreen1, None )Navigate( DetailScreen1, None )

Bu ekrandaki birincil denetim olan BrowseGallery1, ekranın çoğunu kaplamaktadır.The primary control on this screen, BrowseGallery1, covers most of the area of the screen. Kullanıcı, daha fazla alan görüntülemek veya güncelleştirmek için belirli bir kaydı bulmak üzere galeride kaydırma yapabilir.The user can scroll through the gallery to find a specific record to display more fields or to update.

Bir galerinin Items özelliğini, galerideki belirli bir veri kaynağında bulunan kayıtları gösterecek şekilde ayarlayın.Set the Items property of a gallery to show records from a data source in it. Örneğin, bu özelliği Assets olarak ayarladığınızda bu ada sahip veri kaynağındaki kayıtları gösterebilirsiniz.For example, set that property to Assets to show records from a data source of that name.

Not: Oluşturulmuş uygulamalarda, kullanıcının kayıtları sıralamasını ve aramasını sağlamak için Items özelliği çok daha karmaşık bir formül olarak ayarlanır.Note: In a generated app, Items is set to a significantly more complicated formula by default so that the user can sort and search for records. Bu formülü nasıl oluşturacağınızı bu konu başlığının ilerleyen bölümlerinde öğreneceksiniz ancak şu an için daha basit olanla devam edebiliriz.You'll learn how to build that formula later in this topic; the simpler version is enough for now.

Kullanıcı, görüntülemek veya düzenlemek üzere bir kayıt bulmak yerine galerinin üzerindeki "+" simgesini seçerek yeni bir kayıt oluşturabilir.Instead of finding a record to display or edit, the user can create a record by selecting the "+" symbol above the gallery. Bu etkiyi oluşturmak için bir Görüntü denetimi ekleyin, içine "+" simgesi yerleştirin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Create this effect by adding an Image control, showing a "+" symbol in it, and setting its OnSelect property to this formula:
NewForm( EditForm1 ); Navigate( EditScreen1, None )NewForm( EditForm1 ); Navigate( EditScreen1, None )

Bu formül EditForm1 adlı bir Düzenleme formu denetimi içeren Düzenleme ve Oluşturma ekranını açar.This formula opens the Edit and Create screen, which features an Edit form control named EditForm1. Bu formül aynı zamanda formu New moduna geçirir. Bu modda, formda kullanıcının sıfırdan bir kayıt oluşturmasını kolaylaştıracak varsayılan veri kaynağı değerleri gösterilir.The formula also switches that form into New mode, in which the form shows default values from the data source so that the user can easily create a record from scratch.

BrowseGallery1 galerisinde görünen denetimleri incelemek için öncelikle, galerinin diğer tüm bölümler için şablon görevi gören ilk bölümünde denetimi seçin.To examine any control that appears in BrowseGallery1, select that control in the first section of that gallery, which serves as a template for all other sections. Örneğin, sol kenarda ortada bulunan Etiket denetimini seçin:For example, select the middle Label control on the left edge:

Göz atma ekranı denetimleri

Bu örnekte denetimin Text özelliği, Assets veri kaynağındaki bir alan olan ThisItem.AssignedTo olarak ayarlanmıştır.In this example, the control's Text property is set to ThisItem.AssignedTo, which is a field in the Assets data source. Galerideki diğer üç Etiket denetiminin Text özelliği de benzer formüllere sahiptir ve her biri veri kaynağındaki farklı bir alanı göstermektedir.The Text property of the other three Label controls in the gallery are set to similar formulas, and each control shows a different field in the data source.

Şekil denetimini (ok) seçin ve OnSelect özelliğinin şu formül olarak ayarlandığından emin olun:Select the Shape control (the arrow), and confirm that its OnSelect property is set to this formula:
Navigate( DetailScreen1, None )Navigate( DetailScreen1, None )

Kullanıcı BrowseGallery1 galerisinde bir kayıt bulursa ilgili kayda ait oku seçerek DetailScreen1 ekranında daha fazla ayrıntıya ulaşabilir.If the user finds a record in BrowseGallery1, the user can select the arrow for that record to show more information about it in DetailScreen1. Kullanıcı bir ok seçerek BrowseGallery1 galerisinin Selected özelliğini değiştirir.By selecting an arrow, the user changes the value of the Selected property of BrowseGallery1. Bu uygulamada söz konusu özellik yalnızca DetailScreen1 ekranında görüntülenen kaydı değil, kullanıcının kaydı güncelleştirmek istemesi durumunda Düzenleme ve Oluşturma ekranında görüntülenen kaydı da belirler.In this app, that property determines which record appears in not only DetailScreen1 but also, if the user decides to update the record, the Edit and Create screen.

Ayrıntı ekranıDetail screen

Ayrıntı ekranı denetimleri

Bu ekranda şu temel formüller mevcuttur:This screen features these key formulas:

DenetimControl Desteklenen davranışSupported behavior FormülFormula
DetailForm1DetailForm1 Assets veri kaynağındaki bir kaydı görüntülerDisplays a record in the Assets data source DataSource özelliğini Assets olarak ayarlayın.Set the DataSource property to Assets.
DetailForm1DetailForm1 Görüntülenecek kaydı belirler.Determines which record to display. Oluşturulan uygulamalarda kullanıcının galeride seçtiği kaydı görüntüler.In a generated app, displays the record that the user selected in the gallery. Bu denetimin Item özelliğini şu değer olarak ayarlayın:Set the Item property of this control to this value:
BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected
Kart denetimleriCard controls Görüntüleme formu denetiminde bir kayıttaki tek bir alanı görüntüler.In a Display form control, displays a single field in a record. DataField özelliğini bir alanın adı olarak ayarlayın ve çift tırnak işareti kullanın ("Name" gibi).Set the DataField property to the name of a field, enclosed in double quotation marks (for example, "Name").
ImageBackArrow1ImageBackArrow1 Kullanıcı bu denetimi seçtiğinde BrowseScreen1 ekranı açılır.When the user selects this control, opens BrowseScreen1. OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property to this formula:
Back()Back()
ImageDelete1ImageDelete1 Kullanıcı bu denetimi seçtiğinde ilgili kayıt silinir.When the user selects this control, deletes a record. OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property to this formula:
Remove( Assets, BrowseGallery1.Selected )Remove( Assets, BrowseGallery1.Selected )
ImageEdit1ImageEdit1 Kullanıcı bu denetimi seçtiğinde geçerli kayıtla birlikte Düzenleme ve Oluşturma ekranı açılır.When the user selects this control, opens the Edit and Create screen to the current record. OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property to this formula:
Navigate( EditScreen1, None )Navigate( EditScreen1, None )

Ekranın en üstünde DetailForm1 formunun dışında bulunan üç görüntü düğme görevi görür ve uygulamanın üç ekranı arasında geçiş sağlar.At the top of the screen, three images sit outside of DetailForm1 and act as buttons, orchestrating between the three screens of the app.

Bu ekranın çoğunu kaplayan DetailForm1 formu, kullanıcının galeride seçtiği kaydı görüntüler. Bunun nedeni, formun Item özelliğinin BrowseGallery1.Selected olarak ayarlanmış olmasıdır.DetailForm1 dominates this screen and displays the record that the user selected in the gallery (because the form's Item property is set to BrowseGallery1.Selected). Formun DataSource özelliği de veri kaynağı ile ilgili meta veriler (her alanın kolay görünen adı gibi) sağlar.The DataSource property of the form also provides metadata about the data source, such as a user-friendly display name for each field.

DetailForm1 formunda birden fazla Kart denetimi vardır.DetailForm1 contains several Card controls. Daha fazla bilgi edinmek için doğrudan Kart denetimini veya içerdiği denetimi seçebilirsiniz.You can select either the Card control itself or the control that it contains to discover additional information.

Yazma deneyiminde seçilmiş olan ayrıntı kartı ve kart denetimleri

Kartın görüntüleyeceği alanı söz konusu Kart denetiminin DataField özelliği belirler.The DataField property of a Card control determines which field the card displays. Bu örnekte ilgili özellik AssetID olarak ayarlanmıştır.In this case, that property is set to AssetID. Kartta bulunan Etiket denetiminin Text özelliği ise Parent.Default olarak ayarlanmıştır.The card contains a Label control for which the Text property is set to Parent.Default. Bu denetim, kart için DataField özelliği aracılığıyla ayarlanan Default değerini gösterir.This control shows the Default value for the card, which is set through the DataField property.

Oluşturulan uygulamalarda Kart denetimleri varsayılan olarak kilitlidir.In a generated app, Card controls are locked by default. Kilitli kartların DataField gibi bazı özelliklerini değiştiremezsiniz ve bu özellikler için formül çubuğunu kullanamazsınız.When a card is locked, you can't modify some properties, such as DataField, and the formula bar is unavailable for those properties. Bu kısıtlama, yaptığınız özelleştirmelerin oluşturulan uygulamaların temel işlevlerine zarar vermemesini sağlar.This restriction helps ensure that your customizations don't break the basic functionality of the generated app. Bununla birlikte, kartın bazı özelliklerini ve denetimlerini sağ bölmeden değiştirebilirsiniz:However, you can change some properties of a card and its controls in the right-hand pane:

Seçenekler bölmesi açık ayrıntı ekranı

Sağ bölmede, görüntülenecek alanları ve her bir alanda görüntülenen denetim türünü seçebilirsiniz.In the right-hand pane, you can select which fields to display and in which kind of control each field displays.

Düzenleme/Oluşturma ekranıEdit/Create screen

Düzenleme ekranı denetimleri

Bu ekranda şu temel formüller mevcuttur:This screen features these key formulas:

DenetimControl Desteklenen davranışSupported behavior FormülFormula
EditForm1EditForm1 Assets veri kaynağındaki bir kaydı görüntüler.Displays a record in the Assets data source. DataSource özelliğini Assets olarak ayarlayın.Set the DataSource property to Assets.
EditForm1EditForm1 Görüntülenecek kaydı belirler.Determines which record to display. Oluşturulan uygulamalarda kullanıcının BrowseScreen1 ekranında seçtiği kaydı görüntüler.In a generated app, displays the record that the user selected in BrowseScreen1. Item özelliğini şu değer olarak ayarlayın:Set the Item property to this value:
BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected
Kart denetimleriCard controls Düzenleme formu denetiminde, kullanıcının bir kaydın alanlarından birini veya daha fazlasını düzenlemek için kullanabileceği denetimler sunar.In a Edit form control, provides controls so that the user can edit one or more fields in a record. DataField özelliğini bir alanın adı olarak ayarlayın ve çift tırnak işareti kullanın ("Name" gibi).Set the DataField property to the name of a field, enclosed in double quotation marks (for example, "Name").
ImageCancel1ImageCancel1 Kullanıcı bu denetimi seçtiğinde, devam eden değişiklikler iptal edilir ve Ayrıntılar ekranı açılır.When the user selects this control, discards any changes in progress, and opens the Details screen. OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property to this formula:
ResetForm( EditForm1 ); Back()ResetForm( EditForm1 ); Back()
ImageAccept1ImageAccept1 Kullanıcı bu denetimi seçtiğinde değişiklikler veri kaynağına gönderilir.When the user selects this control, submits changes to the data source. OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property to this formula:
SubmitForm( EditForm1 )SubmitForm( EditForm1 )
EditForm1EditForm1 Değişiklikler kabul edilirse önceki ekrana döner.If changes are accepted, returns to the previous screen. OnSuccess özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSuccess property to this formula:
Back()Back()
EditForm1EditForm1 Değişiklikler kabul edilmezse kullanıcının sorunları giderip gönderme işlemini tekrar deneyebilmesi için geçerli ekranda kalır.If changes aren't accepted, remain on the current screen so that the user can fix any issues and try to submit again. OnFailure özelliğini boş bırakın.Leave the OnFailure property blank.
LblFormError1LblFormError1 Değişiklikler kabul edilmezse hata iletisi gösterir.If changes aren't accepted, shows an error message. Text özelliğini şu değer olarak ayarlayın:Set the Text property to this value:
EditForm1.ErrorEditForm1.Error

Ayrıntılar ekranında olduğu gibi Düzenleme ve Oluşturma ekranının da çoğunu EditForm1 adlı form denetimi kaplamaktadır.As in the Details screen, a form control, named EditForm1, dominates the Edit and Create screen. Ayrıca, EditForm1 formunun Item özelliği BrowseGallery1.Selected olarak ayarlandığından bu form kullanıcının BrowseScreen1 ekranında seçtiği kaydı görüntüler.In addition, the Item property of EditForm1 is set to BrowseGallery1.Selected, so the form displays the record that the user selected in BrowseScreen1. Ayrıntılar ekranı alanlardan her birini salt okunur olarak gösterir ancak kullanıcı EditForm1 denetimlerini kullanarak bir veya daha fazla alanın değerini güncelleştirebilir.While the Details screen shows each field as read-only, the user can update the value of one or more fields by using the controls in EditForm1. Bu ekran ayrıca veri kaynağıyla ilgili meta verilere (her alanın kolay görünen adı ve değişikliklerin kaydedileceği konum gibi) erişmek için DataSource özelliğini kullanır.It also uses the DataSource property to access metadata about this data source, such as the user-friendly display name for each field and the location where changes should be saved.

Kullanıcı "X" simgesini seçerek bir güncelleştirmeyi iptal ederse ResetForm işlevi, kaydedilmeyen değişiklikleri iptal eder ve Back işlevi Ayrıntılar ekranını açar.If the user selects the "X" icon to cancel an update, the ResetForm function discards any unsaved changes, and the Back function opens the Details screen. Kullanıcı BrowseScreen1 ekranında farklı bir kayıt seçene kadar hem Ayrıntılar hem de Düzenleme ve Oluşturma ekranlarında aynı kayıt gösterilir.Both the Details screen and the Edit and Create screen show the same record until the user selects a different one on BrowseScreen1. Bu kayıttaki alanlar, kullanıcının yaptığı ve vazgeçtiği değişiklikleri değil; en son kaydedilen değerleri gösterir.The fields in that record remain set to the values that were most recently saved, not any changes that the user made and then abandoned.

Kullanıcı formda bir veya daha fazla değeri değiştirir ve "onay işareti" simgesini seçerse SubmitForm işlevi kullanıcının yaptığı değişiklikleri veri kaynağına gönderir.If the user changes one or more values in the form and then selects the "checkmark" icon, the SubmitForm function sends the user's changes to the data source.

 • Değişiklikler başarıyla kaydedilirse formun OnSuccess formülü çalışır ve Back() işlevi ayrıntılar ekranını açarak güncelleştirilen kaydı gösterir.If the changes are successfully saved, the form's OnSuccess formula runs, and the Back() function opens the detail screen to show the updated record.
 • Değişiklikler başarıyla kaydedilmezse formun OnFailure formülü çalışır ancak boş olduğu için herhangi bir değişiklik yapmaz.If the changes aren't successfully saved, the form's OnFailure formula runs, but it doesn't change anything because it's blank. Kullanıcın değişiklikleri iptal edebilmesi veya hatayı giderebilmesi için Düzenleme ve Oluşturma ekranı açık kalır.The Edit and Create screen remains open so that the user can either cancel the changes or fix the error. LblFormError1, formun Error özelliğinin ayarlandığı kolay bir hata iletisi görüntüler.LblFormError1 shows a user-friendly error message, to which the form's Error property is set.

Görüntüleme formu denetiminde olduğu gibi Düzenleme formu denetiminde de bir kaydın farklı alanlarını gösteren başka kayıtları içeren Kart denetimleri bulunur:As with a Display form control, an Edit form control contains Card controls, which contain other controls that show different fields in a record:

Yazma deneyiminde seçilmiş olan düzenleme kartı ve kart denetimleri

Yukarıdaki görüntüde, seçilen kart AssetID alanını göstermektedir ve kullanıcının bu alanın değerini düzenleyebilmesi için bir Metin girişi denetimi mevcuttur.In the previous image, the selected card shows the AssetID field and contains a Text input control so that the user can edit the value of that field. (Bunun aksine, ayrıntı ekranı aynı alanı salt okunur olan Etiket denetimiyle göstermektedir.) Metin girişi denetiminin Default özelliği Parent.Default olarak ayarlanmıştır.(In contrast, the detail screen shows the same field in a Label control, which is read-only.) The Text input control has a Default property, which is set to Parent.Default. Kullanıcı kayıt düzenleme yerine kayıt oluşturma işlemi gerçekleştiriyor olsaydı bu denetimde kullanıcının yeni kayıt için değiştirebileceği bir başlangıç değeri gösterilirdi.If the user were creating a record instead of editing one, that control would show an initial value that the user can change for the new record.

Sağ bölmede, kartları ayrı ayrı gösterip gizleyebilir, yeniden sıralayabilir veya alanları farklı denetim türlerinde gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz.In the right-hand pane, you can show or hide each card, rearrange them, or configure them to show fields in different types of controls.

Seçenekler bölmesi açık düzenleme ekranı

Sıfırdan uygulama oluşturmaBuild an app from scratch

PowerApps'in bir uygulamayı nasıl oluşturduğunu anladıktan sonra siz de bu konu başlığında anlatılan bileşenleri ve formülleri kullanarak bir uygulama oluşturabilirsiniz.By understanding how PowerApps generates an app, you can build one yourself that uses the same building blocks and formulas discussed earlier in this topic.

Test verilerini tanımlamaIdentify test data

Bu konu başlığından en iyi şekilde faydalanabilmek için, üzerinde deneme yapabileceğiniz bir veri kaynağını kullanın.To get the most from this topic, start with a data source with which you can experiment. Bu veri kaynağında, rahatlıkla okuyabileceğiniz ve güncelleştirebileceğiniz test verileri olmalıdır.It should contain test data that you can read and update without concern.

Not: Veri kaynağı olarak içinde boşluk olan sütun adlarına sahip bir SharePoint listesi veya Excel tablosu kullanıyorsanız PowerApps bu boşlukları "_x0020_" olarak değiştirecektir.Note: If you use a SharePoint list or an Excel table that contains column names with spaces as your data source, PowerApps will replace the spaces with "_x0020_". Örneğin, SharePoint veya Excel'deki "Sütun Adı", yerleşimde görüntülendiğinde veya bir formülde kullanıldığında "Sütun_x0020_Adı" olarak görünür.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

Bu konu başlığının geri kalanındaki adımları tam olarak uygulayabilmek için şu verileri içeren "Ice Cream" adında bir SharePoint listesi oluşturun:To follow the rest of this topic exactly, create a SharePoint list named "Ice Cream" that contains this data:

Ice Cream adlı SharePoint listesi

 • Telefon düzeninde boş bir uygulama oluşturun ve veri kaynağınıza bağlayın.Create an app from blank, for phones, and connect it to your data source.

  Not: Tablet uygulamaları da oldukça benzerdir ancak farklı bir ekran düzeni kullanarak fazla alanı en iyi şekilde kullanmak isteyebilirsiniz.Note: Tablet apps are very similar, but you may want a different screen layout to make the most of the extra screen space.

  Bu konu başlığının geri kalanındaki örneklerde Ice Cream adlı veri kaynağı kullanılmaktadır.The examples in the rest of the topic are based on a data source named Ice Cream.

Kayıtlara göz atmaBrowse records

Bir kayıt hakkında hızlı şekilde bilgi almak için göz atma ekranındaki galeride kaydı bulun.Get a quick piece of information from a record by finding it in a gallery on a browse screen.

 1. Dikey bir galeri ekleyin ve düzenini yalnızca Başlık olarak değiştirin.Add a Vertical gallery, and change the layout to Title only.

  Ice Cream veri kaynağına bağlanmış galeri

 2. Galerinin Items özelliğini Ice Cream olarak ayarlayın.Set the gallery's Items property to Ice Cream.
 3. Galerideki ilk etiketin Text özelliğine bakın ve ThisItem.Title değilse bu şekilde ayarlayın.Set the Text property of the first label in the gallery to ThisItem.Title if it's set to something else.

  Etiket artık her kaydın değerini Başlık alanında göstermektedir.The label now shows the value in the Title field for each record.

  Ice Cream veri kaynağına bağlanmış galeri

 4. Galeriyi ekranı kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın ve TemplateSize özelliğini 60 olarak ayarlayın.Resize the gallery to fill the screen, and set its TemplateSize property to 60.

  Ekranda bu örnekte olduğu gibi veri kaynağındaki tüm kayıtlar gösterilecektir:The screen resembles this example, which shows all records in the data source:

  Ice Cream veri kaynağına bağlanmış galeri

Ayrıntıları görüntüleView details

Galeride istediğiniz bilgiler gösterilmiyorsa bir kayda ilişkin oku seçerek ayrıntılar ekranını açın.If the gallery doesn't show the information that you want, select the arrow for a record to open the details screen. Bu ekrandaki Görüntüleme formu, seçtiğiniz kayıtla ilgili daha fazla alan (büyük olasılıkla tüm alanları) gösterir.A Display form control on that screen shows more, possibly all, fields for the record that you selected.

Görüntüleme formu denetimi, kaydı görüntülemek için iki özellik kullanır:The Display form control uses two properties to display the record:

 • DataSource özelliği.DataSource property. Kaydın tutulduğu veri kaynağının adı.The name of the data source that holds the record. Bu özellik sağ bölmeyi alanlarla doldurur ve her bir alanın görünen adı ile veri türünü (dize, sayı, tarih vs.) belirler.This property populates the right-hand panel with fields and determines the display name and data type (string, number, date, etc.) of each field.
 • Item özelliği.Item property. Görüntülenecek kayıt.The record to display. Bu özellik genelde kullanıcının Galeri denetiminde bir kayıt seçip kaydın ayrıntılarını görebilmesi için Galeri denetiminin Selected özelliğine bağlıdır.This property is often connected to the Selected property of the Gallery control so that the user can select a record in the Gallery control and then drill into that record.

DataSource özelliği ayarlandığında sağ bölmeden alan ekleyip kaldırabilir ve alanların görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz.When the DataSource property is set, you can add and remove fields through the right-hand pane and change how they're displayed.

Bu ekranda kullanıcılar kayıt değerlerini istemeden veya kazayla değiştiremez.On this screen, users can't intentionally or accidentally change any values of the record. Görüntüleme formu denetimi salt okunur olduğundan kayıtlar üzerinde değişiklik yapmaz.The Display form control is a read-only control, so it won't modify a record.

Görüntüleme formu denetimi eklemek için:To add a Display form control:

 1. Bir ekran ekleyip içine bir Görüntüleme formu denetimi ekleyinAdd a screen, and then add a Display form control to it
 2. Form denetiminin DataSource özelliğini 'Ice Cream' olarak ayarlayın.Set the DataSource property of the form control to 'Ice Cream'.

Sağ bölmede, ekranda görüntülenecek alanları ve her alan için görüntülenecek kart türünü seçebilirsiniz.In the right-hand pane, you can select the fields to display on your screen and which type of card to display for each field. Sağ bölmede değişiklik yaptığınızda her bir Kart denetiminin DataField özelliği kullanıcının etkileşim kuracağı alan olarak ayarlanır.As you make changes in the right-hand pane, the DataField property on each Card control is set to the field that the user will interact with. Ekranınız şu örneğe benzer olmalıdır:Your screen should resemble this example:

Ice Cream veri kaynağı için görüntüleme formu

Son olarak, belirli bir kaydın ayrıntılarını görüntüleyebilmek için Görüntüleme formu denetimini Galeri denetimine bağlamamız gerekir.Finally, we need to connect the Display form control to the Gallery control so that we can look at details for a specific record. Item özelliğini ayarlamayı tamamladığımızda galerinin ilk kaydı formumuzda görünür.As soon as we complete setting the Item property, the first record from the gallery will appear in our form.

 1. Görüntüleme formu denetiminin Item özelliğini Gallery1.Selected olarak ayarlayın.Set the Item property of the Display form control to Gallery1.Selected.

  Seçilen öğeye ilişkin ayrıntılar formda görüntülenir.The details for the selected item appear in the form.

  Ice Cream veri kaynağı için galeri denetimine bağlı görüntüleme formu

Harika!Great! Şimdi gezinti aşamalarına geçerek kullanıcıların galeri ekranından ayrıntılar ekranını, ayrıntılar ekranından da galeri ekranını açmasını sağlayalım.We now turn to navigation: how a user opens the details screen from the gallery screen and opens the gallery screen from the details screen.

 1. Ekrana bir Düğme denetimi ekleyin, Text özelliğini Back olarak, OnSelect özelliğini de Back() olarak ayarlayın.Add a Button control to the screen, set its Text property to show Back, and set its OnSelect property to Back().

  Bu formül, ayrıntıları görüntüleyen kullanıcının galeriye dönmesini sağlar.This formula returns the user back to the gallery when they finish viewing details.

Ice Cream veri kaynağı için geri düğmesi bulunan görüntüleme formu

Şimdi Galeri denetimine dönerek ayrıntı ekranımıza gezinti öğeleri ekleyelim.Now, let's return to the Gallery control and add some navigation to our detail screen.

 1. Galeri denetimimizin bulunduğu ilk ekrana geçin ve galerinin ilk öğesindeki oku seçin.Switch to the first screen, which is hosting our Gallery control, and select the arrow in the first item in the gallery.
 2. Şeklin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the shape to this formula:
  Navigate( Screen2, None )Navigate( Screen2, None )

  Ice Cream veri kaynağı için geri düğmesi bulunan görüntüleme formu

 3. F5 tuşuna basın ve galerideki bir oku seçerek bir öğenin ayrıntılarını görüntüleyin.Press F5, and then select an arrow in the gallery to show the details for an item.
 4. Back düğmesini seçerek ürün galerisine dönün ve ardından Esc tuşuna basın.Select the Back button to return to the gallery of products, and then press Esc.

Ayrıntıları düzenlemeEditing details

Son olarak, kullanıcıların bir kaydın içeriğini değiştirmek için Düzenleme formu denetimi kullanmasını sağlayacağız.Finally, our last core activity is changing the contents of a record, which users accomplish in an Edit form control.

Düzenleme formu denetimi, kaydı görüntülemek ve düzenlemek için iki özellik kullanır:The Edit form control uses two properties to display and edit the record:

 • DataSource özelliği.DataSource property. Kaydın tutulduğu veri kaynağının adı.The name of the data source that holds the record. Görüntüleme formu denetiminde olduğu gibi bu özellik de sağ bölmeyi alanlarla doldurur ve her bir alanın görünen adı ile veri türünü (dize, sayı, tarih vs.) belirler.Just as with the Display form control, this property populates the right-hand panel with fields and determines the display name and data type (string, number, date, etc.) for each field. Bu özellik ayrıca, temel alınan veri kaynağına göndermeden önce alan değerlerinin geçerli olup olmadığını da belirler.This property also determines whether each field's value is valid before submitting it to the underlying data source.
 • Item özelliği.Item property. Düzenlenecek kayıt, genelde Galeri denetiminin Selected özelliğine bağlıdır.The record to edit, which is often connected to the Selected property of the Gallery control. Böylece, Galeri denetiminde bir kayıt seçebilir, kaydı ayrıntılar ekranında görüntüleyip Düzenleme ve Oluşturma ekranında düzenleyebilirsiniz.That way, you can select a record in the Gallery control, show it in the details screen, and edit it in the Edit and Create screen.

Düzenleme formu denetimi eklemek için:To add an Edit form control:

 1. Bir ekran ve Düzenleme formu denetimi ekleyip formun DataSource özelliğini 'Ice Cream' olarak ayarlayın.Add a screen, add an Edit form control, and then set the form's DataSource property to 'Ice Cream'.
 2. Item özelliğini Gallery1.Selected olarak ayarlayın.Set the Item property to Gallery1.Selected.

Bu noktada, ekranda görüntülenecek alanları seçebilirsiniz.You can now select the fields to display on your screen. Ayrıca, her bir alan için görüntülenecek kart türünü de belirleyebilirsiniz.You can also select which type of card to display for each field. Sağ bölmede değişiklik yaptığınızda her bir Kart denetiminin DataField özelliği kullanıcınızın etkileşim kuracağı alan olarak ayarlanır.As you make changes in the right-hand pane, the DataField property on each Card control is set to the field your user will interact with. Ekranınız şu örneğe benzer olmalıdır:Your screen should resemble this example:

Ice Cream veri kaynağı için görüntüleme formu

Bu iki özellik, Görüntüleme formu denetiminin özellikleriyle aynıdır.These two properties are the same as the properties on the Display form control. Yalnızca bunları kullanarak bir kaydın ayrıntılarını görüntüleyebiliriz.And with these alone, we can display the details of a record.

Düzenleme formu denetimi bunlara ek olarak sunduğu SubmitForm işleviyle değişiklikleri veri kaynağına geri yazabilir.The Edit form control goes further by offering the SubmitForm function to write back changes to the data source. Bu işlevi kullanıcının yaptığı değişiklikleri kaydetmek için kullanabileceği bir düğme veya görüntü denetimiyle birlikte kullanırsınız.You use this with a button or image control to save a user's changes.

 • Düğme denetimi ekleyin, Text özelliğini Save olarak, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, set its Text property to show Save, and set its OnSelect property to this formula:
  SubmitForm( Form1 ) SubmitForm( Form1 )

Ice Cream veri kaynağı için düzenleme formu

Bu ekrana ulaşmak ve bu ekrandan ayrılmak üzere gezinti öğeleri eklemek için:To add navigation to and from this screen:

 1. Başka bir Düğme denetimi ekleyin, Text özelliğini Cancel olarak, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Add another Button control, set its Text property to show Cancel, and set its OnSelect property to this formula:
  ResetForm( Form1 ); Back()ResetForm( Form1 ); Back()

  Bu formül kaydedilmemiş değişiklikleri atar ve önceki ekranı açar.This formula discards any unsaved edits and opens the previous screen.

  Ice Cream veri kaynağı için görüntüleme formu

 2. Formun OnSuccess özelliğini Back() olarak ayarlayın.Set the OnSuccess property of the form to Back().

  Güncelleştirmeler başarıyla kaydedildiğinde önceki ekran (bu örnekte ayrıntılar ekranı) otomatik olarak açılır.When updates are successfully saved, the previous screen (in this case, the details screen) opens automatically.

  "OnSuccess" kuralı eklenmiş düzenleme formu

 3. Görüntüleme ekranında bir düğme ekleyin, Text özelliğini Edit olarak, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:On the Display screen, add a button, set its Text property to show Edit, and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate( Screen3, None )Navigate( Screen3, None )

  "Edit" düğmesi eklenmiş görüntüleme formu

Veri girme ve görüntüleme için kullanılabilecek üç ekrana sahip basit bir uygulama oluşturdunuz.You've built a basic app with three screens for viewing and entering data. Test etmek için galeri ekranını açın ve F5 tuşuna basın. (Alternatif olarak, ekranın sol üst köşesindeki ileri okla gösterilen "Önizleme" düğmesini seçebilirsiniz.)To try it out, show the gallery screen, and then press F5 (or select the forward arrow "Preview" button near the upper-left corner of the screen). Pembe nokta, kullanıcının her adımda tıkladığı veya dokunduğu yeri gösterir.The pink dot indicates where the user clicks or taps the screen at each step.

Ice Cream uygulamasını test etme

Kayıt oluşturmaCreate a record

Kullanıcı, hem kayıt güncelleştirmek hem de kayıt oluşturmak için aynı Düzenleme formu ile etkileşim kurar.The user interacts with the same Edit form to both update and create records. Kullanıcı bir kayıt oluşturmak istediğinde NewForm işlevi, formu New moduna geçirir.When the user wants to create a record, the NewForm function switches the form to New mode.

Form New modunda olduğunda her alanın değeri veri kaynağının varsayılan değerine ayarlanır.When the form is in New mode, the value of each field is set to the defaults of the data source. Formun Item özelliğinde belirtilen kayıt yok sayılır.The record that's provided to the form's Item property is ignored.

Kullanıcı yeni kaydı eklemeye hazır olduğunda SubmitForm çalışır.When the user is ready to save the new record, SubmitForm runs. Form başarıyla gönderildikten sonra tekrar EditMode moduna alınır.After the form is successfully submitted, the form is switched back to EditMode.

İlk ekrana bir New düğmesi ekleyeceksiniz:On the first screen, you'll add a New button:

 1. Galeri ekranına bir Düğme denetimi ekleyin.On the screen with the gallery, add a Button control.
 2. Düğmenin Text özelliğini New, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Set the button's Text property to New and its OnSelect property to this formula:
  NewForm( Form1 ); Navigate( Screen3, None ) NewForm( Form1 ); Navigate( Screen3, None )

  Bu formül Screen3 ekranındaki Düzenleme formu denetimini New moduna alır ve kullanıcının veri girebilmesi için bu ekranı açar.This formula switches the Edit form control on Screen3 to New mode and opens that screen so that the user can fill it in.

"Edit" düğmesi eklenmiş görüntüleme formu

Düzenleme ve Oluşturma ekranı açıldığında form boştur ve kullanıcı bir öğe ekleyebilir.When the Edit and Create screen opens, the form is empty, ready for the user to add an item. Kullanıcı Save düğmesini seçtiğinde SubmitForm işlevi bir kaydı güncelleştirmek yerine yeni bir kayıt oluşturulmasını sağlar.When the user selects the Save button, the SubmitForm function ensures that a record is created instead of being updated. Kullanıcı Cancel düğmesini seçerse ResetForm işlevi, formu Edit moduna geçirir ve Back işlevi, galeri göz atma ekranını açar.If the user selects the Cancel button, the ResetForm function switches the form back to Edit mode, and the Back function opens the screen for browsing the gallery.

Kayıt silmeDelete a record

 1. Görüntüleme ekranına bir düğme ekleyin ve Text özelliğini Delete olarak ayarlayın.On the Display screen, add a button, and set its Text property to show Delete..
 2. Düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the button's OnSelect property to this formula:
  Remove( 'Ice Cream', Gallery1.Selected ); Back()Remove( 'Ice Cream', Gallery1.Selected ); Back()

  "Edit" düğmesi eklenmiş görüntüleme formu

Hataları işlemeHandling errors

Bu uygulamada bir alanın değeri geçerli olmadığında, gerekli alanlardan biri boş bırakıldığında, ağ bağlantınız kesildiğinde veya bir dizi başka sorun oluştuğunda hata oluşur.In this app, an error occurs when the value of a field is not valid, a required field is blank, you're disconnected from the network, or any number of other problems pop up.

SubmitForm işlevi herhangi bir nedenle başarısız olursa Düzenleme formu denetiminin Error özelliği kullanıcıya bir hata iletisi gösterir.If SubmitForm fails for any reason, the Error property of the Edit form control contains an error message to show the user. Bu bilgi sayesinde kullanıcı sorunu giderip değişikliği gönderebilir veya güncelleştirmeyi iptal edebilir.With this information, the user should be able to correct the issue and resubmit the change, or they can cancel the update.

 1. Düzenleme ve Oluşturma ekranına bir Etiket denetimi ekleyip Save düğmesinin altına yerleştirin.On the Edit and Create screen, add a Label control, and move it just below the Save button.

  Kullanıcı değişiklikleri kaydetmek üzere bu denetimi seçtiğinde buradaki hata iletisini kolayca görebilir.Any error will be easy to see after the user selects this control to save changes.

 2. Etiket denetiminin Text özelliğini Form1.Error olarak ayarlayın.Set the Text property of the Label control to show Form1.Error.

"Edit" düğmesi eklenmiş görüntüleme formu

PowerApps'in verilerden oluşturduğu bir uygulamada bu denetimin AutoHeight özelliği true olarak ayarlanır ve bu sayede hata oluşmadığında söz konusu denetim ekranda hiç yer kaplamaz.In an app that PowerApps generates from data, the AutoHeight property on this control is set to true so that no space is consumed if no error occurs. Düzenleme formu denetiminin Height ve Y özellikleri de hata oluştuğunda bu denetim büyütülecek şekilde dinamik olarak ayarlanmıştır.The Height and Y properties of the Edit form control are also adjusted dynamically to account for this control growing when an error occurs. Daha ayrıntılı bilgi için, mevcut verilerden bir uygulama oluşturun ve bu özellikleri inceleyin.For more details, generate an app from existing data, and inspect these properties. Hata oluşmadığında hatalara ilişkin metin kutusu denetimi çok kısa olduğundan, bu denetimi seçmek için Gelişmiş görünümünü (Görünüm sekmesinden) açmanız gerekebilir.The text-box control for errors is very short when no error has occurred, you may need to open the Advanced view (available on the View tab) to select this control.

Verilerden oluşturulmuş bir uygulamadaki düzenleme formunda hata metin denetimi seçili durumdadır

Verilerden oluşturulmuş bir uygulamadaki düzenleme formunda form denetimi seçili durumdadır

Verileri yenilemeRefresh data

Kullanıcı uygulamayı her açtığında veri kaynağı yenilenir ancak kullanıcı uygulamayı kapatmadan galerideki kayıtları yenilemek isteyebilir.The data source is refreshed whenever the user opens the app, but the user might want to refresh the records in the gallery without closing the app. Kullanıcının verileri elle yenilemek için seçebileceği bir Refresh düğmesi ekleyin:Add a Refresh button so that the user can select it to manually refresh the data:

 1. Galeri denetiminin bulunduğu ekranda bir Düğme denetimi ekleyin ve Text özelliğini Refresh olarak ayarlayın.On the screen with the Gallery control, add a Button control and set its Text property to show Refresh.
 2. Bu denetimin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of this control to this formula:
  Refresh( 'Ice Cream' )Refresh( 'Ice Cream' )

Veri kaynağını yenileme

PowerApps'in verilerden oluşturduğu uygulamada Göz atma ekranının en üstündeki iki denetimden bahsetmedik.In the app that PowerApps generated from data, we neglected to discuss two controls at the top of the Browse screen. Kullanıcı bu iki denetimi kullanarak bir veya daha fazla kayıt arayabilir, kayıt listesini artan veya azalan düzende sıralayabilir ya da bu işlemlerin ikisini birden gerçekleştirebilir.By using these controls, the user can search for one or more records, sort the list of records in ascending or descending order, or both.

Göz atma ekranındaki sıralama ve arama denetimleri

Kullanıcı sıralama düğmesini seçtiğinde galerinin sıralama düzeni tersine döner.When the user selects the sort button, the sort order of the gallery reverses. Bu davranışı oluşturmak için bir bağlam değişkeni kullanarak galerinin sıralama yönünü izleriz.To create this behavior, we use a context variable to track the direction in which the gallery is sorted. Kullanıcı düğmeyi seçtiğinde değişken güncelleştirilir ve yön tersine döner.When the user selects the button, the variable is updated, and the direction reverses. Sıralama düğmesinin OnSelect özelliği şu formül olarak ayarlanır: UpdateContext( {SortDescending1: !SortDescending1} )The OnSelect property of the sort button is set to this formula: UpdateContext( {SortDescending1: !SortDescending1} )

SortDescending1 bağlam değişkeni mevcut değilse UpdateContext işlevi bu bağlam değişkenini oluşturur.The UpdateContext function creates the SortDescending1 context variable if it doesn't already exist. İşlev, değişkenin değerini okur ve !The function will read the value of the variable and set it to the logical opposite by using the ! işlecini kullanarak mantıksal zıt değer olarak ayarlar.operator. Değer true ise false olur.If the value is true, it becomes false. Değer false ise true olur.If the value is false, it becomes true.

Galeri denetiminin Items özelliği bu bağlam değişkenini ve TextSearchBox1 denetimindeki metni kullanır:The formula for the Items property of the Gallery control uses this context variable, along with the text in the TextSearchBox1 control:

Gallery1.Items = Sort( If( IsBlank(TextSearchBox1.Text),
              Assets,
              Filter( Assets,
                  TextSearchBox1.Text in Text(ApproverEmail) ) ),
            ApproverEmail,
            If(SortDescending1, Descending, Ascending) )

Bunu inceleyelim:Let's break this down:

 • Dış kısımda; tablo, sıralama yapılacak alan ve sıralama yönü olmak üzere üç bağımsız değişken kabul eden Sort işlevi bulunmaktadır.On the outside, we have the Sort function, which takes three arguments: a table, a field on which to sort, and the direction in which to sort.

  • Sıralama yönü, kullanıcı ImageSortUpDown1 denetimini seçtiğinde değişen bağlam değişkeninden alınmaktadır.The sort direction is taken from the context variable that toggles when the user selects the ImageSortUpDown1 control. true/false değeri Descending ve Ascending sabit değerlerine dönüştürülüyor.The true/false value is translated to the constants Descending and Ascending.
  • Sıralanacak alan ApproverEmail olarak sabitlenmiştir.The field to sort on is fixed to ApproverEmail. Galeride görünen alanları değiştirirseniz bu bağımsız değişkeni de değiştirmeniz gerekir.If you change the fields that appear in the gallery, you'll need to change this argument too.
 • İç kısımda, bağımsız değişken olarak tablo ve her kayıt için değerlendirmek üzere bir ifade kabul eden Filter işlevi mevcuttur.On the inside, we have the Filter function, which takes a table as an argument and an expression to evaluate for each record.

  • Tablo, filtreleme veya sıralama öncesindeki başlangıç noktası olan ham Assets veri kaynağıdır.The table is the raw Assets data source, which is the starting point before filtering or sorting.
  • İfade ApproverEmail alanındaki TextSearchBox1 içinde dizenin bir örneğini arar.The expression searches for an instance of the string in TextSearchBox1 within the ApproverEmail field. Aynı şekilde, galeride görüntülenen alanları değiştirirseniz bu bağımsız değişkeni de değiştirmeniz gerekir.Again, if you change the fields that appear in the gallery, you'll also need to update this argument.
  • TextSearchBox1 boşsa kullanıcının tüm kayıtları göstermek istediği kabul edilir ve Filter işlevi atlanır.If TextSearchBox1 is empty, the user wants to show all records, and the Filter function is bypassed.

Bu yalnızca bir örnektir. Items özelliği için Filter, Sort ve diğer işlev ile işleçleri kullanarak kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir formül oluşturabilirsiniz.This is but one example; you can craft your own formula for the Items property, depending on the needs of your app, by composing Filter, Sort, and other functions and operators together.

Ekran tasarımıScreen design

Bu noktaya kadar, denetimleri ekranda yerleştirme konusundan bahsetmedik.So far, we haven't discussed other ways to distribute controls across screens. Bunun nedeni, birçok seçeneğinizin olması ve en iyi seçimin uygulamanızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak olmasıdır.That's because you have many options, and the best selection depends on your specific app's needs.

Telefon ekranlarında çok sınırlı bir alan olduğundan göz atma, görüntüleme ve düzenleme/oluşturma işlemlerini farklı ekranlarda yapmak isteyebilirsiniz.Because real estate on phone screens is so limited, you probably want to browse, display, and edit/create on different screens. Bu konu başlığında ele alınan Navigate ve Back işlevleri farklı ekranları açar.In this topic, the Navigate and Back functions open each screen.

Tablette göz atma, görüntüleme ve düzenleme/oluşturma işlemlerini iki, hatta bir ekranda bile yapabilirsiniz.On a tablet, you can browse, display, and edit/create on two or even one screen. Tek ekranda çalışacaksanız Navigate veya Back işlevini kullanmanıza gerek yoktur.For the latter, no Navigate or Back function would be required.

Kullanıcı tek ekranda çalışacaksa Galeri seçimini değiştiremeyeceği ve Düzenleme formu denetiminde yaptığı düzenlemeler silinebileceği için dikkatli olmanız gerekir.If the user is working on the same screen, you need to be careful that the user can't change the selection in the Gallery and potentially lose edits in the Edit form control. Kullanıcının bir kaydı kaydetmeden farklı bir kaydı seçmesini önlemek için galerinin Disabled özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To keep the user from selecting a different record when changes to another record haven't been saved yet, set the Disabled property of the gallery to this formula:
EditForm.Unsaved EditForm.Unsaved