PowerApps'te Şekil denetimleri ve Simge denetimleriShape controls and Icon controls in PowerApps

Görünüm ve davranış özelliklerini yapılandırabileceğiniz grafiklerdir.Graphics for which you can configure appearance and behavior properties.

AçıklamaDescription

Bu denetimler; dolgu, boyut ve konum gibi özellikleri yapılandırabileceğiniz oklar, geometrik şekiller, eylem simgeleri ve semboller içerir.These controls include arrows, geometric shapes, action icons, and symbols for which you can configure properties such as fill, size, and location. Ayrıca, kullanıcı denetime tıkladığında veya dokunduğunda uygulamanın yanıt vermesi için bu denetimlerin OnSelect özelliğini yapılandırabilirsiniz.You can also configure their OnSelect property so that the app responds if the user clicks or taps the control.

Temel özelliklerKey properties

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Ek özelliklerAdditional properties

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

FocusedBorderThickness: klavye odağına sahipken denetimin kenarlık kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Navigate( EkranAdı, EkranGeçişi )Navigate( ScreenName, ScreenTransition )

ÖrnekExample

 1. Varsayılan Ekran denetimini Target olarak adlandırın, bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini Target'ı gösterecek şekilde ayarlayın.Name the default Screen control Target, add a Label control, and set its Text property to show Target.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

 2. Bir Ekran denetimi ekleyin ve Source olarak adlandırın.Add a Screen control, and name it Source.
 3. Source denetiminde bir Şekil denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In Source, add a Shape control, and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)
 4. F5 tuşuna basın ve ardından Şekil denetimine tıklayın veya dokunun.Press F5, and then click or tap the Shape control.

  Target ekranı görünür.The Target screen appears.

 5. (isteğe bağlı) Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın, Target'a bir Şekil denetimi ekleyin ve Şekil denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:(optional) Press Esc to return to the default workspace, add a Shape control to Target, and set the OnSelect property of the Shape control to this formula:
  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)