PowerApps'te bir tablodaki kayıtları gösterme, düzenleme veya eklemeShow, edit, or add a record from a table in PowerApps

Bir kayıttaki tüm alanları göstermek için bir Görüntüleme formu denetimi ekleyin ve yapılandırın.To show all fields in a record, add and configure a Display form control. Bir kayıttaki alanları düzenlemek (veya kayıt eklemek) ve yaptığınız değişiklikleri veri kaynağına kaydetmek için Düzenleme formu denetimi ekleyin.To edit any field in a record (or to add a record) and save your changes back to a data source, add and configure an Edit form control.

ÖnkoşullarPrerequisites

Form ekleme ve verileri göstermeAdd a form, and show data

 1. Bir Açılan menü denetimi ekleyin, ChooseProduct olarak adlandırın ve Items özelliğini şu değer olarak adlandırın:Add a Drop down control, name it ChooseProduct, and set its Items property to this value:

  FlooringEstimates.NameFlooringEstimates.Name

  Note

  Denetim ekleme, denetimleri yeniden adlandırma veya özellik ayarlama işlemlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz bkz. Denetim ekleme ve yapılandırma.If you're not sure how to add a control, rename it, or set a property, see Add and configure controls.

  Listede veri kaynağındaki zemin ürünlerinin adları görüntülenir.The list shows names of flooring products from the data source.

 2. Düzenleme formu denetimi ekleyin, ChooseProduct altına taşıyın ve ekranın büyük bir kısmını kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın.Add an Edit form control, move it below ChooseProduct, and then resize the form to cover most of the screen.

  Form ekleme

  Note

  Bu konu başlığında Düzenleme formu denetimi anlatılmaktadır ancak Görüntüleme formu denetimi için de benzer ilkeler geçerlidir.This topic describes the Edit form control, but similar principles apply to the Display form control.

 3. Formun DataSource özelliğini FlooringEstimates olarak, Item özelliğini de şu formül olarak ayarlayın:Set the DataSource property of the form to FlooringEstimates and the Item property of the form to this formula:

  First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))

  Bu formül, formu yapılandırmayı tamamladıktan sonra kullanıcının ChooseProduct ile seçeceği kaydı göstereceğini belirtir.This formula specifies that, after you finish configuring the form, it will show the record that the user selects in ChooseProduct.

 4. Veri bölgesinde tüm alanların yanındaki onay kutularına tıklayarak veya dokunarak hepsinin gösterilmesini sağlayın.In the Data pane, click or tap the checkbox for each field to show it.

  Note

  Veri bölmesi kapalıysa sol bölmedeki formu seçip sağ bölmedeki Veri öğesine tıklayarak veya dokunarak veri bölmesini açın.If the Data pane is closed, open it by selecting the form in the left-hand pane and then clicking or tapping Data in the right-hand pane.

  Form üzerinde alanları gösterme

 5. Veri bölmesinde Name girişini listenin en başına taşıyın.In the Data pane, drag the Name entry to the top of the list.

  Kart taşıma

  Yaptığınız değişiklikler Düzenleme formu denetimine yansıtılır.The Edit form control reflects your change.

  Name en üstte

Bir alan için kart türünü belirlemeSet the card type for a field

 1. Form seçili haldeyken Veri bölmesindeki Price kart seçiciye tıklayın veya dokunun.With the form selected, click or tap the card selector for Price in the Data pane.

  Kart seçici seçimi

 2. Aşağı kaydırın ve Metni görüntüle seçeneğine tıklayarak veya dokunarak alanı salt okunur hale getirin.Scroll down, and then click or tap the View text option to make the field read-only.

  Metni görüntüle

  Yaptığınız değişiklik forma uygulanır.The form reflects your change.

  Salt okunur sayı

(Yalnızca Düzenleme formu) Değişiklikleri kaydetme(Edit form only) Save changes

 1. Sol bölmede formu seçin ve ardından üç nokta simgesine (...) tıklayın veya dokunun.In the left-hand pane, select the form, and then click or tap the ellipsis (...).

  Formu seçin

 2. Yeniden adlandır'a tıklayın veya dokunun ve EditForm formunu yeniden adlandırın.Click or tap Rename, and then rename the form EditForm.

 3. Düğme denetimi ekleyin ve Text özelliğini Save olarak ayarlayın.Add a Button control, and set its Text property to Save.

  Kaydetme düğmesi ekleme

 4. Save düğmesinin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the Save button to this formula:

  SubmitForm(EditForm)SubmitForm(EditForm)

 5. Sağ üst köşedeki yürütme düğmesini seçerek (veya F5 düğmesine basarak) Önizleme modunu açın.Open Preview mode by selecting the play button near the upper-right corner (or by pressing F5).

  Önizleme modunu açma

 6. Ürünlerden birinin adını değiştirip oluşturduğunuz Save düğmesine tıklayın veya dokunun.Change the name of a product, and then click or tap the Save button that you created.

  SubmitForm işlevi değişikliklerinizi formu yapılandırdığınız veri kaynağına kaydeder.The SubmitForm function saves your changes to the data source with which you configured the form.

 7. (isteğe bağlı) Kapatma simgesini seçerek (veya Esc tuşuna basarak) Önizlemeyi kapatın.(optional) Select the close icon to close Preview (or press Esc).

  Önizlemeyi kapatma

Sonraki adımlarNext steps

Formlar ve formüller ile çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about working with forms and formulas.