PowerApps'te bir galeri düzenini özelleştirmeCustomize a gallery layout in PowerApps

PowerApps'te otomatik olarak bir uygulama oluşturduktan sonra varsayılan olarak görünen gözatma ekranını özelleştirin.After you generate an app automatically in PowerApps, customize the browse screen, which appears by default. Hangi düzenin kullanılacağını, hangi sütunların gösterileceğini ve kayıtları sıralama ile filtreleme için hangi sütunların kullanılacağını belirtin.Specify which layout to use, which columns to show, and which columns to use when sorting and filtering records.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticiyi, yalnızca genel kavramlar için gözden geçirebilir veya bu adımları tamamlayarak öğreticiyi tam anlamıyla uygulayabilirsiniz.You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. PowerApps'ten SharePoint'e bağlantı oluşturma.Create a connection from PowerApps to SharePoint.
 2. Aşağıdaki sütunları içeren, AppGen adlı bir SharePoint listesi oluşturun.Create a SharePoint list, named AppGen, that contains these columns.

  SharePoint'ten örnek sütunlar

 3. Yeni oluşturduğunuz listeye aşağıdaki öğeleri ekleyin.Add these items to the list that you just created.

  Örnek veriler

 4. Yeni oluşturduğunuz listeye göre, otomatik olarak bir uygulama oluşturun.Generate an app automatically based on the list that you just created.
 5. Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Görünümler arasında geçiş yapma

 1. Sol gezinti çubuğunda, BrowseScreen1 ekranının seçili olduğundan emin olmak için üstte bulunan küçük resme tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to ensure that BrowseScreen1 is selected.

  BrowseScreen1 için küçük resim

  BrowseScreen1, SharePoint listesindeki her bir öğenin AccountID ve Title bilgilerini gösterir.BrowseScreen1 shows the AccountID and Title of each item in the SharePoint list.

  Gözatma ekranında, başlıklar ve hesap kimlikleri gösterilir

  Ardından, her bir öğe için AccountID (Hesap Kimliği) yerine OrderDate (Sipariş Tarihi) sütununun görüneceğini belirteceksiniz.Next, you'll specify that the OrderDate for each item will appear instead of the AccountID.

 2. Ekrandaki ilk öğeye ilişkin AccountID (Hesap Kimliği) seçeneğine tıklayın veya dokunun.Click or tap the AccountID for the first item on the screen.

  Bir kullanıcı arabirimi öğesine (denetim adı verilir) tıkladığınızda veya dokunduğunuzda bu öğeyi seçmiş olursunuz ve denetimin etrafında yeniden boyutlandırma tutamaçları görünür.When you click or tap a UI element (called a control), you select it, and a selection border with resize handles appears around that control.

  İlk öğenin gövdesini seçme

 3. Sağ bölmede, Title1 listesini açın ve OrderDate seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, open the Title1 list, and then click or tap OrderDate.

  Başlığı gösterme

  Yaptığınız değişiklik, BrowseScreen1'de uygulanır.BrowseScreen1 reflects your change.

  Tarihlerin bulunduğu düzen

Galeriler hakkında daha fazla bilgi için bkz. PowerApps'te öğe listesi gösterme.For more information about galleries, see Show a list of items in PowerApps.

Sıralama ve arama sütunlarını ayarlamaSet the sort and search columns

 1. İlk kayıt dışındaki herhangi bir kayda tıklayarak veya dokunarak Gallery (Galeri) denetimini seçin.Select the Gallery control by clicking or tapping any record except the first one.

  Galeriyi seçme

 2. Sol üst köşenin yakınındaki özellik listesinde Items özelliğinin gösterildiğinden emin olun.Near the upper-left corner, ensure that the property list shows Items.

  Items özelliği

  Formül çubuğunda görünen bu özelliğin değeri, yalnızca ekranda görünen veri kaynağını değil aynı zamanda filtreleme ve sıralama sütunlarını da belirler.The value of this property, which appears in the formula bar, determines not only the source of data that appears on the screen but also the filter and sort columns.

  Örneğin, formül çubuğu varsayılan olarak şu formülü içerebilir:For example, the formula bar might contain this formula by default.

  Varsayılan Items özelliği

  Bu formüle göre, kullanıcılar yalnızca AccountID sütunundaki bir veya daha fazla harfle başlayan kayıtları gösterebilir.Based on this formula, users can show only those records that start with one or more letters in the AccountID column.

  Varsayılan arama sütunları

  Örneğin, bir kullanıcı arama çubuğuna "A" harfini yazarsa ekranda Europa kaydı gösterilir.If a user typed, for example, the letter "A" into the search bar, the screen would show the record for Europa. Kaydın başlığı arama ölçütüyle eşleşmez ancak hesap kimliği eşleşir.The title of that record doesn't match the search criterion, but the account ID does. Daha sonra bu yordamda, formülü, Title sütununu temel alarak kayıtları filtreleyecek şekilde değiştireceksiniz.Later in this procedure, you'll change the formula to filter records based on the Title column.

  Oluşturulan tüm uygulamalarda kullanıcılar, sağ üst köşenin yakınındaki sıralama düğmesine tıklayarak veya dokunarak kayıtları artan veya azalan düzende alfabetik olarak sıralayabilirler.In any generated app, users can sort records alphabetically in ascending or descending order by clicking or tapping the sort button near the upper-right corner. Bu formül, kayıtların AccountID (Hesap Kimliği) sütununa göre sıralanacağını belirtir.This formula specifies that the records will be sorted based on the AccountID column.

  Varsayılan sıralama sütunu

  Daha sonra bu yordamda, formülü bu sefer Title (Başlık) sütununda arama yapacak şekilde değiştireceksiniz.Later in this procedure, you'll change the formula to sort the records based on the Title column instead.

 3. Formül çubuğunda, her iki AccountID örneğini (ikinci örneğin başındaki ve sonundaki çift tırnak işaretleri de dahil olmak üzere) de Title ile değiştirin.In the formula bar, replace both instances of AccountID with Title (including the double quotation marks around the second instance).

  Bu işlemden sonra formül çubuğunun şu örnektekine benzer bir formül içermesi gerekir:The formula bar should now contain a formula that resembles this example:
  SortByColumns(Filter(AppGen, StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending))SortByColumns(Filter(AppGen, StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

  Note

  Önceki eylemlerinize bağlı olarak, TextSearchBox'tan sonra gelen sayı daha büyük olabilir.The number that appears after TextSearchBox might be higher, depending on what actions you took previously. Yine de formülün beklenen şekilde çalışması gerekir.However, the formula should still work as expected.

Sıralamayı ve aramayı test etmeTest sorting and searching

 1. F5'e basarak (veya sağ üst köşenin yakınındaki oynatma düğmesine tıklayarak veya basarak) Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Önizleme modunu açma

 2. Sıralama düzenini alfabetik olarak artan ve azalan sırada değiştirmek için BrowseScreen1 ekranının sağ üst köşesinin yakınında bulunan sıralama düğmesine bir veya daha fazla kez tıklayın ya da dokunun.Near the upper-right corner of BrowseScreen1, click or tap the sort button one or more times to change the alphabetical sort order between ascending and descending.

  Sıralama düğmesini test etme

 3. Yalnızca başlığı yazdığınız harf veya harflerle başlayan kayıtları göstermek için arama kutusuna bir veya daha fazla harf girin.In the search box, type one more letters to show only those records of which the title starts with the letter or letters that you type.

  Arama çubuğunu test etme

 4. Arama kutusundaki tüm metni silin ve ardından Esc tuşuna basarak (veya PowerApps'e ilişkin başlık çubuğunun altındaki kapatma simgesine tıklayarak veya dokunarak) Önizleme modunu kapatın.Remove all text from the search bar, and then close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon under the title bar for PowerApps).

  Önizleme modunu kapatma

Ekran başlığını değiştirmeChange the title of the screen

 1. Seçmek için ekran başlığına tıklayın veya dokunun.Click or tap the title of the screen to select it.

  Ekran başlığını seçme

 2. Özellik listesinde Text özelliğinin gösterildiğinden emin olun ve ardından istediğiniz adı çift tırnak işaretleri arasında olacak şekilde formül çubuğuna yazın.Ensure that the property list shows Text, and then type the name that you want, surrounded by double quotation marks, in the formula bar.

  Ekran başlığını güncelleştirme

  Yaptığınız değişiklik, BrowseScreen1'de uygulanır.BrowseScreen1 reflects your change.

  Yeni ekran başlığı

Sonraki adımlarNext steps

 • Değişikliklerinizi kaydetmek için Ctrl-S tuşlarına basın.Press Ctrl-S to save your changes.
 • Formlarda gösterilen alanları göstererek, gizleyerek veya yeniden düzenleyerek uygulamadaki formları özelleştirin.Customize the forms in the app by showing, hiding, and reordering the fields that the forms show.