Common Data Service veritabanı kullanarak uygulama oluşturmaGenerate an app by using a Common Data Service database

Common Data Service'te depolanan verileri yönetmek için otomatik olarak bir uygulama oluşturabilirsiniz.You can automatically generate an app to manage data that is stored in Common Data Service. Modelde yerleşik olarak bulunan çok sayıda standart varlıktan birindeki veya sizin oluşturduğunuz ya da kuruluşunuzdaki başka birisinin oluşturduğu özel bir varlıktaki verileri yönetebilirsiniz.You can manage data in one of the many standard entities that are built into the model, or in a custom entity that you or someone else in your organization creates.

Common Data Service hakkında bilginiz yoksa bkz. Varlıkları anlama.If you're unfamiliar with Common Data Service, see Understand entities.

Bu konu başlığında, belirttiğiniz tek bir varlığı temel alan bir uygulamayı otomatik olarak oluşturma adımları anlatılmaktadır.This topic describes how to automatically generate an app that is based on a single entity that you specify. Birden fazla varlığı temel alan bir uygulamayı nasıl oluşturacağınız hakkında bilgi için bkz. Sıfırdan uygulama oluşturma.For information about how to build an app that is based on more than one entity, see Build an app from scratch.

Microsoft PowerApps'te oluşturulan tüm uygulamalarda varsayılan olarak üç ekran vardır:By default, every app that Microsoft PowerApps generates has three screens:

 • Göz atma ekranında, kullanıcıların belirli bir kaydı kolayca bulmasına olanak sağlayan bir veya daha fazla alan, arama çubuğu ve sıralama düğmesi bulunur.The browse screen shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • Ayrıntılar ekranında belirli bir kaydın daha fazla alanı veya tüm alanları gösterilir.The details screen shows more or all fields for a specific record.
 • Düzenleme ekranında, kullanıcıların kayıt oluşturmasını veya kayıtları güncelleştirip değişiklikleri kaydetmesini sağlayan kullanıcı arabirimi öğeleri bulunur.The edit screen provides UI elements that let users create or update a record and save their changes.

Note

Common Data Service ile bir uygulama oluşturduğunuzda SharePoint, Dynamics 365 ve Salesforce gibi veri kaynakları için yaptığınız gibi PowerApps'te bir bağlantı oluşturmanız gerekmez.When you generate an app from Common Data Service, you don't have to create a connection from PowerApps, as you do for data sources such as SharePoint, Dynamics 365, and Salesforce. Yalnızca uygulamada göstermek, yönetmek veya hem göstermek hem de yönetmek istediğiniz varlığı belirtmeniz gerekir.You must specify only the entity that you want to show, manage, or show and manage in the app.

Uygulama oluşturmaGenerate an app

 1. Bir Common Data Service veritabanı oluşturun.Create a Common Data Service database. Daha fazla bilgi için bkz. Common Data Service veritabanı oluşturma.For more information, see Create a Common Data Service database.

 2. Windows için PowerApps Studio'daki Dosya menüsünde (sol kenarın yanında) bulunan Yeni seçeneğine tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio for Windows, click or tap New on the File menu (near the left edge).

 3. Verilerinizle başlayın bölümündeki Common Data Service kutucuğunda Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.Under Start with your data, on the Common Data Service tile, click or tap Phone layout.

 4. Varlık seçin altındaki Kişi varlığına tıklayın veya dokunun.Under Choose an entity, click or tap the Contact entity.

 5. Bir uygulamayı otomatik olarak oluşturmak için Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Connect to automatically generate an app.

  Bu noktada tanıtıcı tura katılmanız istenebilir.At this point, you may be prompted to take an introductory tour. Sağ üst köşede bulunan soru işaretine tıklayarak veya dokunarak ve ardından Tanıtım turuna katıl'a tıklayarak ya da dokunarak tura daha sonra da katılabilirsiniz.You can also take the tour later by clicking or tapping the question mark near the upper-right corner, and then clicking or tapping Take the intro tour.

 6. Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Görünümler arasında geçiş yapma

Göz atma ekranını özelleştirmeCustomize the browse screen

 1. Sağ taraftaki bölmede, yalnızca bir başlık gösteren düzene tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the layout that shows just a heading.

  Düzen seçme

 2. Arama kutusunun altındaki Etiket'e tıklayarak veya dokunarak bu denetimi seçin.Under the search box, click or tap the Label control to select it.

  Etiket seçme

 3. Sağ bölmede, açılan listedeki Belirtilen ad adlı kişinin soyadı denetimini seçin.In the right pane, select Surname of Given name in the dropdown list

  Seçtiğiniz Etiket denetimi bu alandaki verileri gösterir.The Label control that you selected shows data from that field.

 4. Göz atma ekranında en üstteki dışında herhangi bir ada tıklayarak veya dokunarak galeriyi seçin.In the browse screen, select the gallery by clicking or tapping any name except the top name.

  Galerinin çevresinde bir seçim kutusu görüntülenir.A selection box surrounds the gallery.

  Galeriyi seçme

 5. Aşağıdaki formülü seçip Ctrl+C tuşlarına basarak kopyalayın.Copy the following formula by selecting it and then pressing Ctrl+C.

  SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 6. Sol üst köşedeki özellik listesinde Items özelliğinin gösterildiğinden emin olun.Near the upper-left corner, make sure that the property list shows Items.

 7. Formül çubuğunda, varsayılan formülü seçin.In the formula bar, select the default formula.

  Items özelliğinin varsayılan değeri

 8. Varsayılan formülü silmek için Sil'e basın ve kopyaladığınız formülü yapıştırın.Press Delete to delete the default formula, and then paste the formula that you copied. Adlar galeride alfabetik olarak sıralanır.The names in the gallery are sorted alphabetically.

Göz atma ekranını test etmeTest the browse screen

 1. F5'e basarak veya sağ üst köşenin yakınındaki Yürüt düğmesine tıklayarak veya dokunarak Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

 2. Dokunmatik ekranı veya fare tekerleğini kullanarak ya da kaydırma çubuğunun görünmesi için fareyi galeriye getirerek tüm kayıtlarda gezinin.Scroll through all the records by using a touchscreen or a mouse wheel, or by pointing to the gallery with a mouse so that the scroll bar appears.

 3. Adların listelenme sırasını değiştirmek için sağ üst köşedeki sıralama düğmesine bir veya birden çok kez tıklayın veya dokunun.Near the upper-right corner, click or tap the sort button one or more times to change order that the names are listed in.

  Sıralama düzenini değiştirme

 4. Yalnızca belirli bir harfi içeren adların gösterilmesi için arama kutusuna istediğiniz harfi yazın.In the search box, type a letter to show only names that contain that letter.

 5. Arama kutusundaki metni silin ve listedeki ilk adın sağ tarafındaki oka tıklayın veya dokunun.Remove all text from the search box, and then click or tap the arrow to the right of the first name in the list.

  Ayrıntılar ekranı açılır ve seçtiğiniz kişi hakkında ayrıntılı bilgiler gösterilir.The details screen opens and shows more information about the contact you selected.

 6. Esc tuşuna basarak ya da sağ üst köşedeki başlık çubuğunun altında bulunan Kapat düğmesine tıklayarak veya dokunarak tasarım çalışma alanına geri dönün.Return to the design workspace by pressing Esc, or by clicking or tapping the Close button near the upper-right corner, under the title bar.

Diğer ekranları özelleştirmeCustomize the other screens

 1. DetailScreen ekranı görünmüyorsa sol gezinti çubuğunun ortasındaki küçük resme tıklayın veya dokunun.If DetailScreen isn't showing, click or tap the middle thumbnail in the left navigation bar.

 2. DetailScreen ekranının üst kısmında Adı soyadı kartına tıklayarak veya dokunarak ekrandaki formu özelleştirme seçeneklerini açın.Near the top of DetailScreen, click or tap Full name to show options for customizing the form on that screen.

 3. Sağ taraftaki bölmede Name_MiddleName kartına ilişkin göz simgesine tıklayarak veya dokunarak bu alanı gizleyin.In the right pane, click or tap the eye button for Name_MiddleName to hide that field.

 4. Sağ taraftaki bölmede Name_Surname kartına ilişkin göz simgesine tıklayarak veya dokunarak bu alanı gösterin.In the right pane, click or tap the eye button for Name_Surname to show that field.

 5. Sağ bölmede, Name_Surname kartını yukarı sürükleyin ve Name_GivenName kartının altına bırakın.In the right pane, drag Name_Surname up, and drop it just under Name_GivenName.

  Yaptığınız değişiklikler DetailScreen ekranına uygulanır.The DetailScreen reflects your changes.

 6. Sol gezinti çubuğunda, en altta bulunan küçük resme tıklayarak veya dokunarak EditScreen ekranını gösterin ve bu yordamın önceki adımlarını yineleyerek EditScreen ile DetailScreen ekranlarının eşleşmesini sağlayın.In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to show EditScreen, and then repeat the previous steps in this procedure so that EditScreen matches DetailScreen.

Uygulamayı test etmeTest the app

 1. Sol gezinti çubuğunda, göz atma ekranını açmak için üstteki küçük resme tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail image to open the browse screen.

 2. F5'e basarak veya sağ üst köşenin yakınındaki Yürüt düğmesine tıklayarak veya dokunarak Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

 3. Bir kayıt oluşturmak için, göz atma ekranının sağ üst köşesindeki artı işareti düğmesine (+) tıklayın veya dokunun.In the upper-right corner of the browse screen, click or tap the plus sign button (+) to create a record.

 4. Belirtilen ad ve Soyadı alanlarına metin ekleyip yeşil onay işaretine tıklayarak veya dokunarak yeni kaydınızı kaydedin ve göz atma ekranına dönün.Add text in the Given name and Surname fields, and then click or tap the check mark button to save your new record and return to the browse screen.

 5. Yeni oluşturduğunuz kaydı bulun ve sağ tarafındaki oka tıklayarak veya dokunarak kaydı ayrıntılar ekranında görüntüleyin.Find the record that you just created, and then click or tap the arrow to the right of it to show the record on the details screen.

 6. Kaydı, sağ üst köşedeki kalem düğmesine tıklayarak veya dokunarak düzenleme ekranında görüntüleyin.In upper-right corner, click or tap the pencil button to show the record on the edit screen.

 7. Given name alanındaki verileri değiştirin ve yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için onay işareti düğmesine tıklayın veya dokunun.Change the data in the Given name field, and then click or tap the check mark button to save your changes.

 8. Oluşturup güncelleştirdiğiniz kaydı silmek için sağ üst köşedeki çöp kutusu düğmesine tıklayın veya dokunun.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can button to delete the record that you created and updated.

Sonraki adımlarNext steps

Create an app from scratch using a Common Data Service database (Common Data Service veritabanı kullanarak sıfırdan uygulama oluşturma)Create an app from scratch using a Common Data Service database