Özel alanları yönetmeManage custom fields

Herhangi bir varlıkta bir veya daha fazla özel alan oluşturabilir ve bunları güncelleştirebilirsiniz.You can create and update one or more custom fields in any entity. Özel alan oluşturduğunuzda, bir özellik kümesi (ör. alanın adı, görünen adı ve ne tür veriler içereceği) belirtirsiniz.When you create a custom field, you specify a set of properties, such as the field's name, its display name, and the type of data that it will contain. Daha fazla bilgi için bkz. Varlık alanı veri türleri ve Varlık alanı özellikleri.For more information, see Enity field data types and Entity field properties.

Not

Her varlık, bir kaydın en son ne zaman ve kim tarafından güncelleştirildiğini belirten alanlar gibi sistem alanları içerir.Every entity has system fields, such as fields that indicate when a record was last updated, and who updated it. Ayrıca standart varlıklar, standart (varsayılan) alanlar içerir.In addition, standard entities have standard (default) fields. Sistem alanlarını veya standart alanları değiştiremez ya da silemezsiniz.You can't modify or delete system fields or standard fields. Özel alan oluşturursanız alanınız, bu yerleşik alanların üzerinde işlevler sağlamalıdır.If you create a custom field, it should provide functionality on top of these built-in fields.

Alan oluşturmaCreate a field

 1. powerapps.com üzerinde Common Data Service bölümünü genişletip sol gezinti bölmesinde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Varlıklar listesi görünür.A list of entities appears. Özel varlıkları listenin en üstünde göstermek için Tür sütun üst bilgisine tıklayın veya dokunun.To show custom entities at the top of the list, click or tap the Type column header. Ayrıca, arama çubuğuna bir veya daha fazla karakter yazarak listeyi filtreleyebilirsiniz.You can also filter the list by typing one or more characters in the search bar.

 2. Bir varlığa ve ardından ekranın üst kısmındaki Alan ekle'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap an entity, and then click or tap Add field near the top of the screen.

 3. Görünen ad bölümünde, alanı kullanıcılara tanımlayacak metin dizesini belirtin.Under Display name, specify the string of text that will identify the field to users. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturma.For more information, see Create an app.

 4. Ad bölümünde, alana başvurmak için kullanacağınız (örneğin, uygulama oluştururken bir formülde) metin dizesini belirtin.Under Name, specify the string of text that you will use to refer to the field in, for example, a formula when you build an app.

  Önemli

  Benzersiz, anlaşılır ve anlamlı bir ad belirtin. Alanı oluşturduktan sonra bu adı değiştiremezsiniz.Specify a name that's unique, clear, and meaningful, because you can't change the name after you create the field.

 5. Tür bölümünde, alanın içereceği veri türünü (örneğin, Text (Metin) veya Number (Sayı)) belirtin.Under Type, specify the type of data that the field will contain, such as Text or Number.

  Önemli

  Bu özelliği belirtirken dikkatli olun; alana veri eklendikten sonra özelliği değiştiremeyebilirsiniz.Specify this property carefully, because you might not be able to change it after the field contains data. Belirtebileceğiniz veri türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Varlıkları anlama.For information about the types of data that you can specify, see Understand entities.

 6. İstenirse, belirttiğiniz veri türüne ilişkin ek bilgiler sağlayın.If you're prompted, specify additional information for the data type that you specified.

 7. Bu alandaki tüm kayıtların benzersiz bir değere sahip olması gerekiyorsa Benzersiz bölümündeki onay kutusunu seçin.Under Unique, select the check box if every record must have a unique value in this field.

 8. Bu alandaki tüm kayıtların bir değere sahip olması gerekiyorsa Gerekli bölümündeki onay kutusunu seçin.Under Required, select the check box if every record must have a value in this field.

  Önemli

  Standart varlıklardaki özel alanların veri içermesini gerekli kılamazsınız.You can't require that a custom field in a standard entity contain data. Bu kısıtlama sayesinde, ilgili varlığı kullanan herhangi bir uygulamanın bozulması engellenir.This restriction prevents you from breaking any apps that rely on that entity.

 9. Yaptığınız değişiklikleri göndermek için Kaydet'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Save to submit your changes.

  Önemli

  Tarayıcıda başka bir sayfa açmadan veya tarayıcıdan çıkmadan önce kaydetmemeniz halinde değişiklikleriniz kaybolur.Your changes will be lost if you don't save them before you open another page in the browser or exit the browser.

İşlem başarıyla tamamlandığında bildirim alırsınız.You're notified when the operation is completed successfully. İşlem başarısız olursa meydana gelen sorunları ve bu sorunları nasıl düzeltebileceğinizi belirten bir hata iletisiyle karşılaşırsınız.If the operation is unsuccessful, an error message indicates the issues that occurred and how you can fix them.

Bir alanı güncelleştirme veya silmeUpdate or delete a field

 1. powerapps.com'da, Yönet'e, Varlıklar'a ve ardından bir varlığa tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, click or tap Manage, click or tap Entities, and then click or tap an entity.
 2. Seçtiğiniz varlığa ilişkin alanlar listesindeki bir alana tıklayın veya dokunun ve ardından şu adımlardan birini uygulayın:In the list of fields for the entity that you selected, click or tap a field, and then follow one of these steps:

  • Alanın bir veya daha fazla özelliğini değiştirin.Change one or more properties of the field. En iyi yöntemler ve kısıtlamaları dikkate alın.Keep in mind the best practices and restrictions.

   Bir sonraki özelliği seçmek için Tab tuşuna basın. Bir alanda yapılan tüm değişiklikleri geri almak için alanda bulunan üç nokta işaretine (...) ve ardından Geri Al'a tıklayın veya dokunun.To select the next property, press Tab. To undo all changes to a field, click or tap the ellipsis (...) for the field, and then click or tap Undo.

  • Alanın sağ tarafındaki üç nokta simgesine (...) ve ardından Sil'e tıklayarak veya dokunarak alanı silin.Delete the field by clicking or tapping the ellipsis (...) near the right edge of the field, and then clicking or tapping Delete.
 3. Yaptığınız değişiklikleri göndermek için Kaydet'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Save to submit your changes.

  Önemli

  Tarayıcıda başka bir sayfa açmadan veya tarayıcıdan çıkmadan önce kaydetmemeniz halinde değişiklikleriniz kaybolur.Your changes will be lost if you don't save them before you open another page in the browser or exit the browser.

İşlem başarıyla tamamlandığında bildirim alırsınız.You're notified when the operation is completed successfully. İşlem başarısız olursa meydana gelen sorunları ve bu sorunları nasıl düzeltebileceğinizi belirten bir hata iletisiyle karşılaşırsınız.If the operation is unsuccessful, an error message indicates the issues that occurred and how you can fix them.

En iyi yöntemler ve kısıtlamalarBest practices and restrictions

Alanları oluştururken ve değiştirirken şu noktaları göz önünde bulundurun:As you create and modify fields, keep these points in mind:

 • Sistem alanlarını veya bu alanların değerlerini değiştiremez veya silemezsiniz.You can't modify or delete system fields or their values.
 • Standart varlıklardaki standart (varsayılan) alanları değiştiremez veya silemez, bu varlıklara veri gerektiren bir alan ekleyemez ya da söz konusu varlığı temel alan uygulamayı bozabilecek başka bir değişiklik yapamazsınız.In a standard entity, you can't modify or delete a standard (default) field, add a field that requires data, or make any other change that might break an app that relies on that entity.
 • Özel varlıklarda, yaptığınız değişikliklerin ilgili varlığı temel alan uygulamaları bozmayacağından emin olmanız gerekir.In a custom entity, you should make sure that the changes that you make won't break any app that relies on that entity.
 • Her bir özel alana, söz konusu varlık içinde benzersiz olan bir ad vermeniz gerekir. Alanı oluşturduktan sonra yeniden adlandıramazsınız.You must give each custom field a name that's unique within the entity, and you can't rename a field after you create it.
 • Veri içermeyen alanların veri türlerini değiştirebilirsiniz.You can change the data type of any field, provided that the field doesn't yet contain data. Alan veri içeriyorsa mevcut tüm verilerin, yeni veri türünün gereksinimlerini karşılaması halinde veri türünü değiştirebilirsiniz.If the field already contains data, you can change the data type, provided that all the existing data meets the requirements of the new data type. Örneğin, bir alanın Sayı olan veri türünü Dize olarak değiştirebilirsiniz, ancak alan sayısal olmayan veriler içeriyorsa Dize veri türünü Sayı olarak değiştiremezsinizFor example, you can change the data type of a field from Number to String, but you can't change the data type from String to Number if the field contains non-numerical data.
 • Varlık kullanan bir uygulamayı, ilgili varlıktaki bir alanı şu yollardan biriyle veya daha fazlasıyla değiştirdiğinizde bozabilirsiniz:You might break an app that uses an entity if you modify a field in that entity in one or more of these ways:
  • Alanın veri türünü değiştirme.You change the field's data type.
  • Alanda değer içermeyen bir veya daha fazla kayıt bulunmasına rağmen değerleri gerekli kılma.You require values, but one or more records don't contain a value in that field.
  • Alanda aynı değeri içeren iki veya daha fazla kayıt bulunmasına rağmen benzersiz değerleri gerekli kılma.You require unique values, but two or more records contain the same value in that field.

Sonraki adımlarNext steps

Gizlilik bildirimiPrivacy notice

Microsoft PowerApps ortak veri modeli ile tanılama sistemlerimizde özel varlık ve alan adlarını toplayıp depolarız.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Ortak veri modelini müşterilerimiz için iyileştirmek üzere bu bilgiyi kullanırız.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Oluşturucuların oluşturduğu varlık ve alan adları, Microsoft PowerApps topluluğunda yaygın olarak görülen senaryoları anlamamıza ve kuruluşlarla ilgili şemalar gibi, hizmetin standart varlık kapsamındaki boşlukları belirlememize yardımcı olur.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Microsoft bu varlıklarla ilişkili veritabanı tablolarındaki verilere erişmez veya bunları kullanmaz; ayrıca söz konusu veriler veritabanının sağlandığı bölgenin dışında çoğaltılmaz.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Ancak özel varlık ve alan adlarının bölgeler arasında çoğaltılabileceğini ve veri saklama ilkelerimiz doğrultusunda silindiğini göz önünde bulundurun.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft, Güven Merkezimizde ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi gizliliğinizi korumak için var gücüyle çalışmaktadır.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.