Varlık meta verileriEntity metadata

Her varlık, yapılandırılmış verileri depolama özelliği sağlar.Each entity provides the capability to store structured data. Geliştiriciler için varlıklar, Uygulamalar için Common Data Service’te verilerle çalışırken kullanacağınız sınıflara karşılık gelir.For developers, entities correspond to the classes you will use when working with data in Common Data Service for Apps.

Varlık adlarıEntity names

Her varlığın oluşturulduğu sırada tanımlanan benzersiz bir adı vardır.Each entity has a unique name defined when it is created. Bu ad çeşitli yollarla sunulur:This name is presented in several ways:

Name ÖzelliğiName Property AçıklamaDescription
SchemaName Genellikle, mantıksal adın Pascal harf düzenindeki bir sürümü.Typically, a Pascal cased version of the logical name. örn. Hesapi.e. Account
CollectionSchemaName Şema adının çoğul biçimi.A plural form of the Schema name. örn. Hesaplari.e. Accounts
LogicalName Şema adının tamamen küçük harflerden oluşan sürümü.All lower-case version of the schema name. örn. hesapi.e. account
LogicalCollectionName Koleksiyon şema adının tamamen küçük harflerden oluşan sürümü.All lower-case version of the collection schema name. örn. hesaplari.e. accounts
EntitySetName Web API’si ile koleksiyonları tanımlamak için kullanılır.Used to identify collections with the Web API. Varsayılan olarak, mantıksal koleksiyon adıyla aynıdır.By default, it is the same as the logical collection name.
Meta verileri program aracılığıyla güncelleştirerek Varlık Kümesi adını değiştirmek mümkündür.It is possible to change the Entity Set name by programmatically updating the metadata. Ancak bu işlem yalnızca varlık için herhangi bir Web API kodu yazılmadan önce yapılmalıdır.But this should only be done before any Web API code is written for the entity. Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Web API türleri ve işlemleri > Bir varlık kümesinin adını değiştirmeMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Web API types and operations > Change the name of an entity set

Not

Özel bir varlık oluşturduğunuzda seçtiğiniz adın başına, içinde varlığın oluşturulduğu çözümle ilişkili çözüm yayımcısının özelleştirme ön eki değeri getirilir.When you create a custom entity, the name you choose will be prepended with the customization prefix value of the solution publisher associated with the solution that the entity was created within. Varlık kümesi adının dışında, oluşturulduktan sonra bir varlığın adlarını değiştiremezsiniz.Other than the entity set name, you cannot change the names of an entity after it is created. Çözümünüzdeki meta veri öğelerinin tutarlı adlara sahip olmasını istiyorsanız, bu öğeleri kullanmak istediğiniz özelleştirme ön ekini içeren bir çözüm yayıncısıyla ilişkili olarak oluşturduğunuz çözüm bağlamında oluşturmanız gerekir.If you want consistent names for metadata items in your solution, you should create them in the context of a solution you create associated with a solution publisher that contains the customization prefix you want to use. Daha fazla bilgi: Çözüm yayıncısı ve çözüm oluşturmaMore information : Create a solution publisher and solution

Her varlık ayrıca yerelleştirilmiş değerleri gösterebilen üç özelliğe sahiptir:Each entity also has three properties that can display localized values:

AdName AçıklamaDescription
DisplayName Genellikle, şema adı ile aynıdır ancak boşluk içerebilir.Typically, the same as the schema name, but can include spaces. örn. Hesapi.e. Account
DisplayCollectionName Görünen adın çoğul biçimi.A plural form of the Display name. örn. Hesaplari.e. Accounts
Description Varlığı açıklayan kısa bir cümle, örn. Bir müşteriyi veya müşteri adayını temsil eden işletme. İş hareketlerinde fatura düzenlenen şirket.A short sentence describing the entity i.e. Business that represents a customer or potential customer. The company that is billed in business transactions.

Bunlar bir uygulamadaki varlıklara başvurmak için kullanılan yerelleştirilebilir değerlerdir.These are the localizable values that are used to refer to the entities in an app. Bu değerler her zaman değiştirilebilir.These values can be changed at any time. Yerelleştirilmiş değerler eklemek veya düzenlemek için bkz. Dynamics 365 Özelleştirme Kılavuzu: Özelleştirilmiş varlık ve alan metnini diğer dillere çevirme.To add or edit localized values see Dynamics 365 Customization Guide: Translate customized entity and field text into other languages.

Birincil anahtarPrimary key

PrimaryIdAttribute özellik değeri, varlığın birincil anahtarı olan özniteliğin mantıksal adıdır.The PrimaryIdAttribute property value is the logical name of the attribute that is the primary key for the entity.

Varsayılan olarak, tüm varlıklar tek bir GUID benzersiz tanımlayıcı özniteliğine sahiptir.By default, all entities have a single GUID unique identifier attribute. Bu öznitelik genellikle < varlık mantıksal adı >+ Id olarak adlandırılır.This is usually named < entity logical name >+ Id.

Birincil adPrimary name

PrimaryNameAttribute özellik değeri, varlık kaydını tanımlayan dize değerini depolayan özniteliğin mantıksal adıdır.The PrimaryNameAttribute property value is the logical name of the attribute that stores the string value that identifies the entity record. Bu değer, kaydı bir kullanıcı arabiriminde açmaya yönelik bir bağlantı içinde gösterilecek değerdir.This is the value that will be displayed in a link to open the record in a UI.

Örnek: Kişi varlığı, birincil ad özniteliği olarak fullname özniteliğini kullanır.Example: The Contact entity uses the fullname attribute as the primary name attribute.

Not

Her varlığın birincil adı yoktur.Not every entity will have a primary name. Bazı varlıklar bir kullanıcı arabiriminde görüntülenmeye yönelik değildir.Some entities are not intended to be displayed in a UI.

Varlık görüntüleriEntity images

PrimaryImageAttribute özellik değeri, varlık kaydına ait görüntü verilerini depolayan özniteliğin mantıksal adıdır.The PrimaryImageAttribute property value is the logical name of the attribute that stores the image data for the entity record. Her varlığın yalnızca bir görüntü özniteliği olabilir ve bu özniteliğin mantıksal adı her zaman entityimage şeklindedir.Each entity can have only one image attribute and the logical name of that attribute is always entityimage.

Örnek: Kişi Varlığı EntityImage özniteliği, kişinin bir resmini depolayabilir.Example: The Contact Entity EntityImage attribute can store a picture of the contact.

Performans nedenleriyle varlık görüntüleri açıkça istenmedikçe retrieve işlemlerine dahil edilmez.For performance reasons, entity images are not included in retrieve operations unless explicitly requested.

Varlık görüntülerini destekleyen her varlık üç destekleyici özniteliğe sahip olacaktır.Each entity that supports entity images will have three supporting attributes.

SchemaNameSchemaName TürType AçıklamaDescription
EntityImage_Timestamp BigIntType Bu değer, görüntünün en son güncelleştirildiği zamanı temsil eder ve istemcide görüntünün son sürümünün yüklü olduğundan ve önbelleğe alındığından emin olmaya yardımcı olmak için kullanılır.The value represents when the image was last updated and is used to help make sure that the latest version of the image is downloaded and cached on the client.
EntityImage_URL StringType Varlık görüntüsünü bir istemcide görüntülemek için mutlak URL.An absolute URL to display the entity image in a client.
EntityImageId UniqueIdentifierType Görüntünün benzersiz tanımlayıcısıThe unique identifier of the image

Daha fazla bilgi:More information:

Not

Bu, model temelli uygulamalarda bir varlık için gösterilen simgeden farklıdır.This is different from the icon displayed for an entity in model-driven apps. IconVectorName özelliği, bu değeri ayarlayan SVG web kaynağının adını içerir.The IconVectorName property contains the name of the SVG web resource that sets this.

Varlık türleriTypes of entities

Varlıkların özellikleri ve davranışları çeşitli varlık özelliklerine bağlıdır.The capabilities and behavior of entities depends on several entity properties. Bu özelliklerin birçoğu oldukça basittir ve açıklayıcı adlara sahiptir.Most of these properties are relatively simple and have descriptive names. Ek açıklama gerektiren dört özellik şunlardır: Sahiplik, Etkinlik varlıkları, Activityparty varlığı ve Alt varlıklar.Four that require some additional explanation are: Ownership, Activity entities, Activityparty entity and Child entities.

Varlık sahipliğiEntity ownership

Varlıklar, içerdikleri verilerin sahipliğinin nasıl olduğuna göre kategorilere ayrılabilir.Entities can be categorized by how the data within them is owned. Bu kavram, güvenliğin varlıklara uygulanma şekli bakımından önemlidir.This is an important concept related to how security is applied to entities. Bu bilgiler OwnershipType özelliğinin içindedir.This information is in the OwnershipType property. Aşağıdaki tabloda farklı sahiplik türleri açıklanmaktadır:The following table describes the different ownership types:

Sahiplik TürüOwnership Type AçıklamaDescription
BusinessBusiness Veriler İş birimine aittir.Data belongs to the Business unit. Verilere erişim, iş birimi düzeyinde denetlenebilir.Access to the data can be controlled at the business unit level.
HiçbiriNone Veriler başka bir varlığa ait değildir.Data not owned by another entity.
KuruluşOrganization Veriler kuruluşa aittir.Data belongs to the organization. Verilere erişim, kuruluş düzeyinde denetlenir.Access to the data is controlled at the organization level.
Kullanıcı veya TakımUser or Team Veriler bir kullanıcıya veya bir takıma aittir.Data belongs to a user or a team. Bu kayıtlar üzerinde gerçekleştirilebilen eylemler kullanıcı düzeyinde denetlenebilir.Actions that can be performed on these records can be controlled on a user level.

Yeni varlıklar oluşturduğunuzda yalnızca şu sahiplik seçenekleri mevcuttur: Kuruluş ya da Kullanıcı veya Takım.When you create new entities, the only ownership options are: Organization or User or Team. Bu seçenek için bir seçim yaptıktan sonra seçiminizi değiştiremezsiniz.Once you make a choice for this option, you cannot change it. Kayıtlar üzerindeki eylemleri kimlerin görüntüleyebileceğini veya gerçekleştirebileceğini daha ayrıntılı olarak denetlemek için Kullanıcı veya Takım’ı seçin.Choose User or Team for the most granular control over who can view or perform actions on the records. Bu denetim düzeyi gerekli olmadığında Kuruluş’u seçin.Choose Organization when this level of control is not necessary.

Etkinlik varlıklarıActivity entities

Etkinlik, bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek görevdir.An activity is a task performed, or to be performed, by a user. Etkinlik, bir takvime girişi yapılabilecek herhangi bir eylemdir.An activity is any action for which an entry can be made on a calendar.

Etkinlikler, iş verilerini depolayan diğer varlık türlerinden farklı şekilde modellenir.Activities are modeled differently from other kinds of entities that store business data. Etkinliklere ilişkin veriler sıklıkla bir liste içinde birlikte gösterilir, ancak her etkinlik türü için benzersiz özellikler gerekir.Data about activities is frequently displayed together in a list, yet each kind of activity requires unique properties. Mümkün olan her özellikle tek bir Etkinlik varlığı yerine farklı etkinlik varlığı türleri mevcuttur ve bunların her biri temel ActivityPointer Varlığı’ndan özellikleri devralır.Rather than have a single Activity entity with every possible property, there are separate kinds of activity entities and each of them inherits properties from a base ActivityPointer Entity. Bu varlıkların IsActivity özelliği true olarak ayarlanır.These entities will have the IsActivity property set to true.

KurumEntity AçıklamaDescription
RandevuAppointment Başlangıç/bitiş saatleri ve süresi olan bir zaman aralığını temsil eden taahhüt.Commitment representing a time interval with start/end times and duration.
EmailEmail E-posta protokolleri kullanılarak teslim edilen etkinlik.Activity that is delivered using email protocols.
FaksFax Bir faks için çağrı sonucunu ve sayfa sayısını izleyip isteğe bağlı olarak belgenin bir elektronik kopyasını saklayan etkinlik.Activity that tracks call outcome and number of pages for a fax and optionally stores an electronic copy of the document.
LetterLetter Bir mektubun teslimini izleyen etkinlik.Activity that tracks the delivery of a letter. Mektubun elektronik kopyasını içerebilen etkinlik.The activity can contain the electronic copy of the letter.
PhoneCallPhoneCall Bir telefon çağrısını izleyen etkinlik.Activity to track a telephone call.
RecurringAppointmentMasterRecurringAppointmentMaster Yinelenen bir randevu serisinin Ana randevusu.The Master appointment of a recurring appointment series.
SocialActivitySocialActivity Yalnızca iç kullanım içindir.For internal use only.
GörevTask Yapılması gereken işi temsil eden genel etkinlik.Generic activity representing work needed to be done.

Herhangi bir kullanıcı bu türde etkinlik varlığı kayıtları oluşturduğunda, ActivityId benzersiz tanımlayıcı öznitelik değerinin aynısıyla karşılık gelen bir ActivityPointer varlık kaydı oluşturulur.Whenever anyone creates one of these kinds of activity entity records, a corresponding ActivityPointer entity record will be created with the same ActivityId unique identifier attribute value. ActivityPointer varlığının örneklerini oluşturamaz, güncelleştiremez veya silemezsiniz ancak örnekleri alabilirsiniz.You cannot create, update, or delete instances of the ActivityPointer entity, but you can retrieve them. Böylece tüm etkinlik türleri bir listede birlikte sunulabilir.This is what allows all types of activities to be presented together in a list.

Aynı şekilde davranan özel etkinlik varlıkları oluşturabilirsiniz.You can create custom activity entities that behave the same way.

ActivityParty varlığıActivityParty entity

Bu varlık, diğer varlıklara başvurular içeren etkinlik varlığı PartyListType özniteliklerine yapı eklemek için kullanılır.This entity is used to add structure to activity entity PartyListType attributes that include references to other entities. Email.to veya PhoneCall.from gibi etkinlik varlığı özniteliklerinin değerlerini ayarlarken bu varlığı kullanırsınız.You will use this entity when setting values for activity entity attributes like Email.to or PhoneCall.from. ActivityParty varlığı içinde, başvurunun oynadığı rolü tanımlamak için ParticipationTypeMask özniteliğini ayarlarsınız.Within the ActivityParty entity, you set the ParticipationTypeMask attribute to define the role that the reference is playing. Sender, ToRecipient, Organizer ve daha fazla rol mevcuttur.Roles include Sender, ToRecipient, Organizer and more.

ActivityParty varlığını sorgulayabilirsiniz ancak ilgili olduğu etkinliğin dışındaki bir etkinlik kısmını oluşturamaz, alamaz, güncelleştiremez veya silemezsiniz.You can query the ActivityParty entity, but you cannot create, retrieve, update, or delete an activity party outside of the activity that it is related to. Daha fazla bilgi:More information:

Alt varlıklarChild entities

IsChildEntity özelliği true olan varlıklar hiçbir zaman tanımlanmış ayrıcalıklara sahip olmaz ve sahibi hiçbir zaman Kullanıcı veya Takım olmaz.Entities where the IsChildEntity property is true will never have any privileges defined and will never be User or Team owned. Bir alt varlık üzerinde gerçekleştirilebilen işlemler, Çoka bir ilişkisi üzerinden ilişkili olduğu bir varlığa bağlıdır.Operations that can be performed on a child entity are bound to an entity that they are associated to via a Many-to-one relationship. Kullanıcılar yalnızca aynı işlemi ilgili varlık üzerinde gerçekleştirebiliyorsa alt varlıklar üzerinde işlemler gerçekleştirebilir.Users can only perform operations on child entities if they can perform the same operation on the related entity. Alt varlıklar, bağlı oldukları varlık kaydı silindiğinde otomatik olarak silinir.Child entities get deleted automatically when the entity record they depend on is deleted.

Örneğin, PostComment, PostLike ve PostRole öğelerinin her biri Post varlığının alt öğeleridir.For example, PostComment, PostLike, and PostRole are each children of the Post entity.

Varlık anahtarlarıEntity keys

Her alternatif anahtar tanımı, bir varlık örneğini benzersiz şekilde tanımlayacak bir veya daha fazla özniteliği bir arada açıklar.Each alternate key definition describes one or more attributes in combination that will uniquely identify an entity instance. Alternatif anahtarlar genellikle yalnızca dış sistemlerle tümleştirme için uygulanır.Alternate keys are typically only applied for integration with external systems. Bir kaydı benzersiz olarak tanımlamak için alternatif anahtarlar tanımlayabilirsiniz.You can define alternate keys to uniquely identify a record. Verileri GUID benzersiz tanımlayıcı anahtarlarını desteklemeyen bir sistemle tümleştiriyorsanız bu özellik faydalıdır.This is valuable if you are integrating data with a system that doesn’t support GUID unique identifier keys. Bir varlığı benzersiz olarak tanımlamak için tek bir alan değeri veya alan değerleri birleşimi tanımlayabilirsiniz.You can define a single field value or combination of field values to uniquely identify an entity. Alternatif anahtar eklemek, bu özniteliklere bir benzersizlik kısıtlaması uygular.Adding an alternate key will enforce a uniqueness constraint on these attributes. Aynı değerlere sahip olacak şekilde başka bir varlık kaydı oluşturamaz veya güncelleştiremezsiniz.You will not be able to create or update another entity record to have the same values.

Daha fazla bilgi:More information:

Varlık durumlarıEntity states

Çoğu varlıkta bir kaydın durumunu izleyen iki özellik bulunur.Most entities have two properties to track the state of a record. Bunlar, model temelli uygulamalarda Durum olarak adlandırılan StateCode ve model temelli uygulamalarda Durum Nedeni olarak adlandırılan StatusCode özellikleridir.These are StateCode, which is called Status in model-driven apps and StatusCode, which is called Status Reason in model-driven apps.

Her iki öznitelik de geçerli değerleri görüntüleyen bir seçenek kümesi içerir.Both attributes contain a set of options that display the valid values. StateCode ve StatusCode öznitelik değerleri yalnızca belirli bir StateCode için bazı StatusCode seçenekleri geçerli olacak şekilde bağlanır.The StateCode and StatusCode attribute values are linked so that only certain StatusCode options are valid for a given StateCode.

Bu değer, varlığa göre farklılık gösterir ancak birçok varlık için ortak desendir ve özel varlıklar için varsayılan değer şu şekildedir:This can vary by entity but the common pattern for many entities, and the default for custom entities is this:

StateCode SeçenekleriStateCode Options StatusCode SeçenekleriStatusCode Options
0 : Etkin0 : Active 1 : Etkin1 : Active
1: Devre dışı1: Inactive 2: Devre dışı2: Inactive

Bazı varlıklar farklı seçenek kümelerine sahiptir.Some entities will have different sets of options.

Örnek: PhoneCall varlığı StateCode ve StatusCode seçenekleriExample: PhoneCall entity StateCode and StatusCode options

StateCode StatusCode
0 : Açık0 : Open 1: Açık1: Open
1 : Tamamlandı1 : Completed 2: Yapıldı2: Made
4: Alındı4: Received
2: İptal edildi2: Cancelled 3: İptal edildi3: Cancelled

Bir varlığın durum kodları kümesi özelleştirilemez ancak durum kodları özelleştirilebilir.The set of valid state codes for an entity is not customizable, but the status codes are customizable. Karşılık gelen StateCode için başka StatusCode seçenekleri ekleyebilirsiniz.You can add additional StatusCode options for a corresponding StateCode.

Özel varlıklar için, durumlar arasındaki geçerli geçişlere yönelik ek ölçütler tanımlayabilirsiniz.For custom entities, you can define additional criteria for valid transitions between statuses. Daha fazla bilgi:More information:

Ayrıca bkz.See also

Uygulamalar için Common Data Service varlıklarıCommon Data Service for Apps entities