Uygulamalar için Common Data Service varlıklarıCommon Data Service for Apps entities

Veriler için depolama alanı sağlamak, Uygulamalar için Common Data Service’in en önemli işlevidir.Providing storage for data is the most important function of Common Data Service for Apps. Common Data Service, iş uygulamaları tarafından kullanılan veriler için yapı sağlayan bir temel varlık kümesi içerir.Common Data Service includes a base set of entities that provide structure for data used by business applications.

Temel varlık kümesini Uygulamalar için Common Data Service varlığı başvurusu bölümünden görüntüleyebilirsiniz.You can view the base set of entities in the Common Data Service for Apps entity reference.

Varlıkları değiştirmeModify entities

Varlık meta verilerini birkaç farklı yöntem kullanarak değiştirebilirsiniz.You can modify the entity metadata using several different methods.

Tasarımcılar kullanmaUse designers

Varlık meta verilerini tasarımcılar kullanarak birkaç şekilde düzenleyebilirsiniz.There are several ways to edit entity metadata using designers.

TasarımcıDesigner AçıklamaDescription
powerapps.compowerapps.com Şemayı değiştirmenin kolay ve en yaygın yaklaşımı, bir ortamla ilişkili Common Data Service’i düzenlemek için powerapps.com sitesini kullanmaktır.The easiest and most common approach to modify the schema is to use the powerapps.com site to edit Common Data Service associated with an environment. Burada uygulanan değişiklikler, yönetilmeyen Common Data Service Varsayılan çözümü bağlamında gerçekleştirilir.Changes applied here are performed in the context of an unmanaged Common Data Service Default solution.
Common Data Service Varsayılan çözüm gezginiCommon Data Service Default solution explorer Common Data Service’i düzenlerken powerapps.com sitesinden kullanılabilen başka bir tasarımcı daha mevcuttur.There is another designer available from the powerapps.com site when editing Common Data Service. Sol alt köşedeki Gelişmiş düğmesi, Common Data Service Varsayılan çözümünde çözüm gezginini açar.In the lower left-hand corner, the Advanced button will open the solution explorer to the Common Data Service Default solution.
Çözümünüz için çözüm gezginiSolution explorer for your solution Bir çözümü dağıtacaksanız, çözümünüzü geliştirmek için kullanacağınız yönetilmeyen çözümün bağlamında yeni varlıklar, öznitelikler veya ilişkiler oluşturmanız gerekir.If you will distribute a solution you should create any new entities, attributes, or relationships in the context of the unmanaged solution that you will use to develop your solution.
Daha fazla bilgi: Çözüm yayıncısı ve çözüm oluşturmaMore information: Create a solution publisher and solution
Form düzenleyicisindenFrom the form editor Bir varlık için model temelli bir uygulamayı düzenlerken Alan Gezgini içindeki Yeni Alan düğmesine tıklayabilirsiniz.When editing a model-driven app form for an entity, you can click the New Field button in the Field Explorer. Bir arama alanı oluşturursanız, onu desteklemek için yeni bir varlık ilişkisi oluşturmanız gerekir.If you create a lookup field, you will create a new entity relationship to support it.

Çözümü içeri aktarmaImport a solution

Bir çözüm, varlık meta verileri ve diğer özelleştirilmiş bileşenleri içerebilir.A solution can contain entity metadata and other customized components. Yönetilen veya yönetilmeyen bir çözümün Uygulamalar için Common Data Service kiracınıza aktarılması o varlıkları içerir veya mevcut varlıkları, içerdikleri yeni varlık meta verileriyle genişletir.Importing a managed or unmanaged solution into your Common Data Service for Apps tenant will include those entities or extend existing entities with the new entity metadata they contain.

Power Query kullanarak bir veri kaynağındanFrom a data source using Power Query

Yeni varlıklar oluşturabilir ve Power Query kullanarak bu varlıkları verilerle doldurabilirsiniz.You can create new entities and fill them with data using Power Query. Daha fazla bilgi: Power Query kullanarak Common Data Service’teki bir varlığa veri eklemeMore information: Add data to an entity in Common Data Service by using Power Query

Meta veri hizmetlerini kullanmaUse metadata services

Common Data Service’te kullanıma sunulan web hizmetleri, varlık meta verileri oluşturma, okuma, yazma ve silme özelliklerini içerir.The web services exposed in Common Data Service include capabilities to create, read, write, and delete entity metadata. Meta veriler, çalışma zamanında ortamın nasıl özelleştirildiği hakkında kodunuza bilgi sağlayabildiği için bu verileri okumak için en sık kullanılan hizmetler bunlardır.These services are most frequently used to read the metadata because that data can inform your code at runtime about how the environment has been customized.

Daha fazla bilgi: Meta Veri HizmetleriMore information: Metadata Services

Varlık meta verileriEntity metadata

Veri modeli, Common Data Service’te depolanan meta veriler olarak tanımlanır.The data model is defined as metadata that is stored within Common Data Service. Şemaya ilişkin bu veriler Varlık Meta Verileri olarak bilinir.This data about the schema is known as Entity Metadata.

Varlık meta verileri aşağıdaki bilgileri içerir:The Entity metadata includes the following information:

VerilerData AçıklamaDescription
Varlık ÖzellikleriEntity Properties Her varlık, nasıl tanımlandığını ve ne yapılabileceğini tanımlayan yaklaşık 100 özellik içerir.Each entity has nearly 100 properties that describe how it is identified and what can be done with it. Daha fazla bilgi: Varlık Meta VerileriMore information: Entity Metadata
ÖzniteliklerAttributes Varlık Attributes özelliği bir öznitelik koleksiyonudur.The entity Attributes property is a collection of attributes. Her öznitelik nasıl tanımlandığını, içerdiği veri türünü, nasıl biçimlendirildiğini ve ne yapılabileceğini açıklayan yaklaşık 50 özelliğe sahiptir.Each attribute has around 50 properties to describe how it is identified, the type of data it contains, how it is formatted, and what can be done with it. Daha fazla bilgi: Öznitelik Meta VerileriMore information: Attribute Metadata
İlişkilerRelationships Varlık özelliklerinin üç tanesi, varlıklar arasındaki ilişkilerin koleksiyonlarıdır.Three of the entity properties are collections of relationships between entities. Bu koleksiyonlar farklı türlerde ilişkiler içerir: Çoka Çok, Çoka Bir ve Bire Çok.These collections contain different types of relationships: Many-To-Many, Many-To-One, and One-To-Many. Daha fazla bilgi: Varlık İlişkileri Meta VerileriMore information: Entity Relationships Metadata
AyrıcalıklarPrivileges Varlık özelliklerinin biri, her bir varlıkla ilişkili bir benzersiz tanımlayıcının olduğu, varlık üzerinde gerçekleştirilebilen ver işlemi türlerini tanımlayan 0 ile 8 arasındaki ayrıcalıkların koleksiyonudur.One of the entity properties is a collection of between 0 and 8 privileges that identity the kinds of data operations that can be performed on that entity with a unique identifier associated with each one. Bu işlemler şunları içerir: Append, AppendTo, Assign, Create, Delete, Read, Share ve Write.These operations include: Append, AppendTo, Assign, Create, Delete, Read, Share, and Write.
AnahtarlarKeys Varsayılan olarak, her varlığın tek bir GUID (genel benzersiz tanımlayıcı) özniteliği vardır ve Keys özelliği boş bir koleksiyondur.By default, each entity has a single GUID (globally unique identifier) attribute and the Keys property is an empty collection. Bir varlığa alternatif anahtarlar ekleyebilirsiniz.You can add alternate keys to an entity. Daha fazla bilgi: Varlık AnahtarlarıMore information: Entity Keys

İpucu

Sistemdeki varlık meta verilerine ilişkin bir anlayış geliştirmek, Common Data Service’in nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabilir.Developing an understanding of the entity metadata in the system can help you understand how Common Data Service works. Özelliklerin birçoğu ayrıca model temelli uygulamalarda varlıkların neler yapabileceğini denetler.Many of the properties also control what entities in model-driven apps can do. Meta verileri düzenlemek için kullanılabilen tasarımcılar, meta verilerde bulunan tüm ayrıntıları gösteremez.The designers available to edit metadata cannot show all the details found in the metadata. Sistemde bulunan tüm gizli varlıkları ve meta veri özelliklerini görüntülemenize olanak tanıyan Meta Veri Tarayıcısı adlı model temelli uygulamayı yükleyebilirsiniz.You can install a model-driven app called the Metadata Browser which will allow you to view all the hidden entities and metadata properties that are found in the system. Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Kuruluşunuzun meta verilerine göz atmaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Browse the metadata for your organization

Ayrıca bkz.See also

Uygulamalar için Common Data Service Geliştiricisine Genel BakışCommon Data Service for Apps Developer Overview