Veri grupları ile ilgili her şeyi öğreninLearn all about data groups

Veri grubu nedir?What is a data group?

Veri grupları bir veri kaybı önleme (DLP) ilkesindeki hizmetleri kategorilere ayırmanın kolay bir yoludur.Data groups are a simple way to categorize services within a data loss prevention (DLP) policy. Yalnızca iş verileri ve İş verilerine izin verilmez olmak üzere iki veri grubu mevcuttur.The two data groups available are the Business data only group and the No business data allowed group. Kuruluşlar, hizmetlerin yerleştirileceği grubu istedikleri şekilde belirleyebilir.Organizations are free to determine which services are placed into a particular data group. Hizmetlerin kategorilere ayrılması için kuruluş üzerindeki etkilerine göre gruplanması iyi bir yöntemdir.A good way to categorize services is to place them in groups, based on the impact to the organization. Varsayılan olarak tüm hizmetler İş verilerine izin verilmez veri grubunda yer alır.By default, all services are placed into the No business data allowed data group. Yönetim merkezinde bir DLP ilkesi oluşturarak veya mevcut bir ilkenin özelliklerini değiştirerek bir veri grubundaki hizmetleri yönetirsiniz.You manage the services in a data group when you create or modify the properties of a DLP policy from the admin center.

Verilerin veri grupları arasında paylaştırılmasıHow data is shared between data groups

Veriler farklı gruplarda bulunan hizmetler arasında paylaştırılamaz.Data cannot be shared among services located in different groups. Örneğin, SharePoint ve Salesforce hizmetlerini Yalnızca iş verileri grubuna yerleştirip Facebook ve Twitter hizmetlerini İş verilerine izin verilmez grubuna yerleştirirseniz SharePoint ve Facebook arasında veri paylaşımı yapan bir PowerApp oluşturamazsınız.For example, if you place SharePoint and Salesforce in the Business data only group and you place Facebook and Twitter in the No business data allowed group, you cannot create a PowerApp that moves data between SharePoint and Facebook. Farklı gruplardaki hizmetler arasında veri paylaşımı yapılamasa da belirli bir grup içindeki hizmetler arasında veri paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz.While data cannot be shared among services in different groups, you can share data among the services within a specific group. Bu bilgi doğrultusunda yukarıdaki örneğe dönecek olursak, SharePoint ve Salesforce aynı veri grubunda olduğundan son kullanıcılarınızın oluşturacağı PowerApp'ler, SharePoint ve Salesforce arasında veri paylaşımı gerçekleştirebilir.So, going back to the earlier example, since SharePoint and Salesforce were placed in the same data group, PowerApps that your end users create can share data between SharePoint and Salesforce. Buradaki önemli nokta, belirli bir gruptaki hizmetlerin veri paylaşımında bulunabileceği ancak farklı gruplardaki hizmetlerin bunu yapamayacağıdır.The key point is that services in a specific group can share data, while services in different groups cannot share data.

Ayrıca veri gruplarından birinin varsayılan grup olarak belirlenmesi gerekir.Additionally, one data group must be designated as the default group. Başlangıçta, İş verilerine izin verilmez grubu varsayılan gruptur ve tüm hizmetler bu veri grubunda yer alır.Initially, the No business data allowed group is the default group and all services are in the data group. Yöneticiler varsayılan veri grubunu yalnızca iş verileri veri grubu olarak değiştirebilir.An administrator can change the default data group to the business data only data group. Not: PowerApps'e eklenen yeni hizmetler, belirlenmiş varsayılan gruba yerleştirilir.Note any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Bu nedenle, İş verilerine izin verilmez grubunu varsayılan olarak tutmanızı ve yeni hizmetleri, kuruluşunuzda iş verilerinin bu ortam üzerinden paylaşılmasının etkilerini değerlendirdikten sonra Yalnızca iş verileri grubuna elle eklemenizi öneririz.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group after your organization has evaluated the impact of allowing business data to be shared with the new service.

Veri grubuna hizmet eklemeAdd services to a data group

Bu kılavuzda, SharePoint ve Salesforce hizmetlerini bir veri kaybı önleme (DLP) ilkesinin yalnızca iş verileri veri grubuna ekleyeceğiz.In this walk-through, we'll add SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a data loss prevention (DLP) policy.

 1. Bir DLP ilkesinin Yalnızca iş verileri grubu kutusundaki + Ekle bağlantısını seçin:Select the + Add link located inside the Business data only group box of a DLP policy:
  Ekle bağlantısının görüntüsüAdd image
 2. SharePoint ve Salesforce hizmetlerini seçtikten sonra her ikisini de yalnızca iş verileri grubuna eklemek için Add services (Hizmet ekle) seçeneğini belirleyin:Select SharePoint and Salesforce then select Add services to add both to the business data only group:
  Add services (Hizmet ekle) bağlantısının görüntüsüAdd services image
 3. Üstteki menüden İlkeyi Kaydet'i seçin:Select Save Policy from the menu at the top:
  İlkeyi kaydetSave policy
 4. SharePoint ve Salesforce hizmetlerinin yalnızca iş verileri grubuna alındığını göreceksiniz:Notice that both SharePoint and Salesforce are now in the business data only group:
  güncelleştirilmiş iş verileri grubu

Bu kılavuzda SharePoint ve Salesforce hizmetlerini bir DLP ilkesinin yalnızca iş verileri veri grubuna eklediniz.In this walk-through, you've added SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a DLP policy. DLP ilkesinin geçerli olduğu ortamda bulunan kullanıcılardan biri SharePoint veya Salesforce ile İş verilerine izin verilmez veri grubunda bulunan bir hizmet arasında veri paylaşımı gerçekleştiren bir uygulama oluşturursa bu uygulamanın çalıştırılmasına izin verilmez.If one of the person who is part of the DLP policy's environment create an app shares data between SharePoint or Salesforce and any service in the No business data allowed data group, the app will not be allowed to run.

Bir veri grubundan hizmet kaldırmaRemove services from a data group

Tüm hizmetlerin mevcut veri gruplarından birinde olması gerektiğinden bir hizmeti belirli bir gruptan kaldırmak için başka bir gruba ekleyip ilkeyi kaydetmeniz yeterlidir.Since all services must be in one of the available data groups, to remove a service from a specific group, simply add the service to another group then save the policy.

Varsayılan veri grubunu değiştirmeChange the default data group

Bu kılavuzda iş verilerine izin verilmez veri grubu olan varsayılan veri grubunu yalnızca iş verileri veri grubu olarak değiştireceğiz.In this walk-through, we will change the default data group from the no business data allowed data group to the business data only data group.

Önemli PowerApps'e eklenen yeni hizmetler, belirlenmiş varsayılan gruba yerleştirilir.Important any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Bu nedenle İş verilerine izin verilmez veri grubunu varsayılan grup olarak tutmanızı ve hizmetleri Yalnızca iş verileri grubuna elle eklemenizi öneririz.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group.

 1. Varsayılan veri grubu olarak belirlemek istediğiniz veri grubunun sağ üst köşesinde bulunan ... simgesini seçin:Select the ... located at the top right corner of the data group you wish to designate as the default data group:
  varsayılan grubu değiştirmechange default group
 2. Varsayılan grup olarak ayarla'yı seçin:Select Set as default group:
  varsayılan grubu değiştirmechange default group
 3. Üstteki menüden İlkeyi Kaydet'i seçin:Select Save Policy from the menu at the top:
  varsayılan grubu değiştirmechange default group
 4. Bu işlemle seçilen veri grubu, varsayılan veri grubu olarak belirlenir:Notice the data group is now designated as the default data group:
  varsayılan grubu değiştirme

Sonraki adımlarNext steps