PowerApps'teki tuval uygulaması bağlayıcılarına genel bakışOverview of canvas-app connectors for PowerApps

Veri, PowerApps'te oluşturduklarınız da dahil olmak üzere çoğu uygulamanın temelidir.Data is at the core of most apps, including those you build in PowerApps. Veriler bir veri kaynağında depolanır ve bu verileri uygulamanıza çekmek için bağlantı oluşturmanız gerekir.Data is stored in a data source, and you bring that data into your app by creating a connection. Bağlantı, veri kaynağıyla iletişim kurmak için özel bir bağlayıcı kullanır.The connection uses a specific connector to talk to the data source. PowerApps; SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter ve daha birçok popüler hizmet ve şirket içi veri kaynağı ile kullanılabilecek bağlayıcılara sahiptir.PowerApps has connectors for many popular services and on-premises data sources, including SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, and Twitter. Bir tuval uygulamasına veri eklemeye başlamak için bkz. PowerApps'te bir veri bağlantısı ekleme.To get started adding data to a canvas app, see Add a data connection in PowerApps.

Bağlayıcı, veri tablosu veya eylem sunabilir.A connector may provide tables of data or actions. Bazı bağlayıcılar yalnızca tablo, bazıları yalnızca eylem, bazıları da ikisini birden sağlayabilir.Some connectors provide only tables, some provide only actions, and some provide both. Bağlayıcınız standart veya özel bir bağlayıcı da olabilir.Also your connector may be either a standard or custom connector.

TakvimleriTables

Bağlayıcınız tablo sağlıyorsa veri kaynağınızı ekleyip yönetmek istediğiniz veri kaynağı tablosunu seçmeniz gerekir.If your connector provides tables, you add your data source and then select the table in the data source that you want to manage. PowerApps, hem tabloyu uygulamanıza alır hem de veri kaynağındaki verileri sizin yerinize güncelleştirir.PowerApps both retrieves table data into your app and updates data in your data source for you. Örneğin Dersler adında bir tablo içeren bir veri kaynağı ekleyebilir ve galeri ya da form gibi bir denetimin Items özelliğini formül çubuğunda şu değere ayarlayabilirsiniz:For example, you can add a data source that contains a table named Lessons and then set the Items property of a control, such as a gallery or a form, to this value in the formula bar:

Düz veri kaynağı Items özelliği

Verilerinizin gösterildiği denetimin Items özelliğini özelleştirerek uygulamanızın aldığı verileri belirtebilirsiniz.You can specify the data that your app retrieves by customizing the Items property of the control that shows your data. Bir önceki örnekten devam edecek olursak Dersler tablosundaki verileri bu adı Search ve SortByColumn işlevlerinde bağımsız olarak kullanarak sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.Continuing the previous example, you can sort or filter the data in the Lessons table by using that name as an argument for the Search and SortByColumn functions. Bu grafikte Items özelliğinin ayarlandığı formül, verilerin TextSearchBox1 içindeki metne göre sıralanıp filtreleneceğini belirtir.In this graphic, the formula to which the Items property is set specifies that the data is sorted and filtered based on the text in TextSearchBox1.

Genişletilmiş veri kaynağı Items özelliği

Formülünüzü tablolarla özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için şu konulara bakın:For more information about how to customize your formula with tables, see these topics:

PowerApps'teki veri kaynaklarını anlamaUnderstand data sources in PowerApps
Excel verilerinden uygulama oluşturmaGenerate an app from Excel data
Sıfırdan uygulama oluşturmaCreate an app from scratch
PowerApps'teki tabloları ve kayıtları anlamaUnderstand tables and records in PowerApps

Not

Bir Excel çalışma kitabındaki verilere bağlanmak için ilgili çalışma kitabının OneDrive gibi bir bulut depolama hizmetinde barındırılması gerekir.To connect to data in an Excel workbook, it must be hosted in a cloud-storage service such as OneDrive. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps'ten bulut depolamaya bağlanma.For more information, see Connect to cloud-storage from PowerApps.

EylemActions

Bağlayıcınız eylem sağlıyorsa yine yukarıda olduğu gibi veri kaynağı seçmeniz gerekir.If your connector provides actions, you must still select your data source as you did before. Ancak bir sonraki adımda tablo seçmek yerine verilerinizi gösterecek olan denetimin Items özelliğini düzenleyerek denetimi bir eyleme el ile bağlamanız gerekir.Instead of selecting a table as the next step, however, you manually connect a control to an action by editing the Items property of the control that will show your data. Items özelliğini ayarladığınız formül, veri alan eylemi belirtir.The formula to which you set the Items property specifies the action that retrieves data. Örneğin Yammer'a bağlanıp Items özelliğini veri kaynağının adı olarak ayarlamanız durumunda veri alımı gerçekleşmez.For example, the app won't retrieve any data if you connect to Yammer and then set the Items property to the name of the data source. Denetime veri eklemek için GetMessagesInGroup(5033622).messages gibi bir eylem belirtmeniz gerekir.To populate a control with data, specify an action such as GetMessagesInGroup(5033622).messages.

Eylem veri kaynağı Items özelliği

Eylem bağlayıcıları için özel veri güncelleştirmesi gerçekleştirmeniz gerekiyorsa Patch işlevini içeren bir formül oluşturun.If you need to handle custom data updates for action connectors, build a formula that includes the Patch function. Formülde eylemi ve eyleme bağlanacak adımları tanımlayın.In the formula, identify the action and the fields that you'll bind to the action.

Özel güncelleştirmeler için formülünüzü özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için şu konulara bakın:For more information about how to customize your formula for custom updates, see these topics:

PatchPatch
CollectCollect
UpdateUpdate

Not

PowerApps dinamik şemayla çalışmaz.PowerApps doesn't work with dynamic schema. Tümcecik dinamik şeması, aynı eylemin farklı sütunlara sahip farklı bir tabloyu döndüreme olasılığını ifade eder.The phrase dynamic schema refers to the possibility that the same action may return a different table with different columns. Tablolardaki sütunların farklı olmasına neden olabilecek koşullar, eylem giriş parametrelerini, eylemi yürüten Kullanıcı veya rolü ve kullanıcının çalıştığı grubu diğerleri arasında içerir.Conditions that may cause the columns in the tables to differ include the action input parameters, the user or role that's executing the action, and the group in which the user is working, among others. Örneğin, SQL Server saklı yordamlar farklı girişlerle çalışıyorsa farklı sütunlar döndürebilir.For example, SQL Server stored procedures may return different columns if run with different inputs. Dinamik şemaya sahip eylemler için bağlayıcı belgeleri, Bu işlemin çıkışlarını dinamik olduğunu gösterir.For actions with dynamic schema, the connector documentation shows The outputs of this operation are dynamic. dönüş değeri olarak.as the return value. Buna karşılık, Microsoft Flow dinamik şemayla çalışır ve senaryonuz için bir geçici çözüm sağlayabilir.In contrast, Microsoft Flow works with dynamic schema and might provide a work-around for your scenario.

Bu tabloda en popüler bağlayıcılarımız hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz bağlantılar yer almaktadır.This table has links to more information about our most popular connectors. Bağlayıcıların tam listesi için bkz. Tüm bağlayıcılar.For a complete list of connectors, see All connectors.

         
Common Data Service Common Data ServiceCommon Data Service   Office 365 Outlook Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
SharePoint SharePointSharePoint   Excel ExcelExcel
SQL Server SQL ServerSQL Server   OneDrive İş OneDrive İşOneDrive for Business
Dynamics 365 Dynamics 365Dynamics 365   OneDrive OneDriveOneDrive
Office 365 Kullanıcıları Office 365 KullanıcılarıOffice 365 Users   Dropbox DropboxDropbox

Standart ve özel bağlayıcılarStandard and custom connectors

PowerApps, yukarıda listelenenler gibi yaygın kullanılan veri kaynakları için standart bağlayıcılar sunar.PowerApps provides standard connectors for many commonly used data sources, such as those listed above. Kullanmak istediğiniz veri kaynağı için PowerApps'te bir standart bağlayıcı varsa bu bağlayıcıyı kullanmanız gerekir.If PowerApps has a standard connector for the type of data source that you want to use, you should use that connector. Kendi oluşturduğunuz bir hizmet gibi başka bir veri kaynağı türüne bağlanmak istiyorsanız bkz. Özel bağlayıcıları kaydetme ve kullanma.If you want to connect to other types of data sources, such as a service that you've built, see Register and use custom connectors.

Tüm standart bağlayıcılarAll standard connectors

Tüm standart bağlayıcıların listesi için bkz. Microsoft Bağlayıcı Başvurusu.See the Microsoft Connector Reference for a list of all the standard connectors. Premium bağlayıcılar için PowerApps Plan 1 veya Plan 2 gerekir.Premium connectors require PowerApps Plan 1 or Plan 2. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps Planları.For more information, see PowerApps Plans.

Bağlayıcıya özgü sorularınızı PowerApps forumlarında sorabilir, yeni bağlayıcı veya özellik önerilerinizi PowerApps Fikirleri sayfasında ifade edebilirsiniz.You can ask questions about a specific connector in the PowerApps forums, and you can suggest connectors to add or other improvements to make in PowerApps Ideas.