Web barkodu-PowerApps 'teki tarayıcı denetimi (deneysel)Web barcode-scanner control (experimental) in PowerApps

Eski barkod tarama denetimi artık kullanılmıyor, ancak bir Web tarayıcısında kodların taranması faydalı olabilir.The legacy barcode-scanning control, which is obsolete but might be useful for scanning codes in a web browser.

AçıklamaDescription

Denetim, kullanıcıların tüm cihazlarda barkodları tarayabilmesi için uygulamadaki kamera akışını gösterir.The control shows the camera feed in the app so that users can scan barcodes on all devices. Düşük performans nedeniyle denetim artık kullanılmıyor ve mobil barkod tarayıcı denetimi bu denetimin yerini almıştır.The control is obsolete due to poor performance, and the mobile Barcode scanner control replaces this control.

Temel özelliklerKey properties

barcode scanner: birden fazla barkod tarayıcısı olan bir cihazda uygulamayı kullanan barkod tarayıcının sayısal kimliği.barcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

ShowLiveBarcodeDetection: Barkod algılama durumunu göstermek için görsel ipuçlarının gösterilip gösterilmediği.ShowLiveBarcodeDetection – Whether visual cues are shown to indicate the status of barcode detection. Sarı dikdörtgenler incelenmekte olan alanları temsil eder.Yellow rectangles represent areas that are being examined. Dikdörtgenin içinden geçen yeşil bir çizgi, barkodun başarıyla tanımlandığını gösterir.A green line across a rectangle indicates successful barcode identification.

Stream: StreamRate özelliği temel alınarak otomatik olarak güncelleştirilen görüntü.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate: Stream özelliğinde görüntüyü milisaniye cinsinden güncelleştirme sıklığı.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Bu değer, 100 (bir saniyenin 1/10'u) ile 3.600.000 (1 saat) aralığında değişebilir.This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Text: Tarayıcı tarafından son tanımlanan barkodun değeri.Text – Value of barcode that was last identified by the scanner.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( VeriKaynağı; TemelKayıt; DeğişiklikKaydı )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

ÖrnekExample

 1. Bir Barkod tarayıcı denetimi ekleyin ve Mybarcode scanner olarak adlandırınAdd a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir etiket denetimi ekleyin ve çıktısını barkod tarayıcısının Text özelliğine ayarlayın.Add a Label control, and set its output to the barcode scanner's Text property.

 3. Barcodetype özelliği altında ayarlanmış tür barkodu tarayın.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.

  Etiket, taranmış barkodu görüntüler.The label displays the scanned barcode.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Video alternatifleriVideo alternatives

 • Text değeri barkod tarayıcının Text değerine ayarlanmış bir Etiket eklemeyi düşünün.Consider adding a Label with its Text set to the barcode scanner's Text. Barkod tarayıcısı tanımlanmış barkod değerini göstermediğinden, yukarıdaki işlemin yapılması tarayıcıyı yalnızca görsel engelli kişilerin değil, herkesin erişimine açık hale getirir.Since the barcode scanner does not display the identified barcode value, doing the above makes the scanner accessible to everyone, not just those with visual disabilities.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • AccessibleLabel mevcut olmalıdır.AccessibleLabel must be present.

  Not

  Yeni bir barkod bulunduğunda ekran okuyucular duyurulacaktır.Screen readers will announce when a new barcode has been found. Değer duyurulmaz.The value won't be announced. Barkod görünüm içinde olduğu sürece ekran okuyucular, kullanıcıyı aynı barkodun tanımlanmakta olduğu her beş saniyede bir hatırlatacaktır.As long as the barcode is in view, screen readers will remind the user every five seconds that the same barcode is still being identified.