PowerApps'teki Veri tablosu denetimiData table control in PowerApps

Tablo biçiminde bir veri kümesi gösterir.Shows a set of data in a tabular format.

AçıklamaDescription

Veri tablosu denetimi, bir veri kümesini, denetimin gösterdiği her alana ilişkin sütun üst bilgilerini içerecek biçimde gösterir.The Data table control shows a dataset in a format that includes column headers for each field that the control shows. Bir uygulama oluşturucu olarak, görünecek alanlar ve bunların hangi sırada görüneceği konusunda tam denetim sahibi olursunuz.As an app maker, you have full control over which fields appear and in what order. Galeri denetimi gibi, Veri tablosu denetiminde de seçilen satıra işaret eden bir Selected özelliği bulunur.Like the Gallery control, the Data table control maintains a Selected property that points to the selected row. Bu nedenle, Veri tablosu denetimini diğer denetimlere bağlayabilirsiniz.Therefore, you can link the Data table control to other controls.

ÖzelliklerCapabilities

Veri tablosu denetimi, PowerApps'e 5 Mayıs 2017 tarihinde eklenmiştir.PowerApps introduced the Data table control on May 5, 2017. Bu bölümde, desteklenen ve desteklenmeyen özellikler hakkında bilgiler sunulmaktadır.This section provides information about capabilities that are supported and capabilities that aren't supported.

Kullanıma sunulduNow available

 • Veri tablosu denetimlerinde salt okunur veriler bulunur.Data in a Data table control is read-only.
 • Veri tablosu denetimlerinde tek bir satır her zaman seçili olarak bulunur.A single row is always selected in a Data table control.
 • Bir Veri tablosu denetimi ile yerel veya bağlı bir veri kaynağı arasında bağlantı kurun.Link a Data table control to a connected or local data source.
 • Uygulamayı çalıştırırken bir Veri tablosu denetimindeki sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz ancak değişiklikleriniz kaydedilmez.Adjust column widths in a Data table control while you run the app, though your changes aren't saved.
 • Veri tablosu denetimi ile bu özelliğin uygulandığı bir bağlayıcı (Common Data Service gibi) arasında bağlantı kurduğunuzda denetimde, varsayılan alanlardan oluşan bir küme görünür.A set of default fields appear in a Data table control when you link it to a connector that has implemented this capability, such as the Common Data Service. Ardından, bunların yanı sıra diğer alanları gerektiği şekilde gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.You can then show or hide these fields and others as necessary.
 • Sütun genişliğini ve başlık metnini özelleştirin.Customize column width and heading text.
 • Bir Veri tablosu denetiminde köprü gösterin.Show hyperlinks in a Data table control.
 • Bir Veri tablosu denetimini kopyalayın ve yapıştırın.Copy and paste a Data table control.

Henüz kullanılamıyorNot yet available

 • Farklı sütunların stillerini özelleştirin.Customize the styling of individual columns.
 • Bir form denetimine Veri tablosu denetimi ekleyin.Add a Data table control in a form control.
 • Tüm satırların yüksekliğini değiştirin.Change the height of all rows.
 • Bir Veri tablosu denetiminde görüntü gösterin.Show images in a Data table control.
 • İlgili varlıklardaki alanları gösterin.Show fields from related entities.
 • Yerleşik olarak bulunan, sütun başlığına göre veri filtreleme ve sıralama işlevini kullanın.Use built-in functionality to filter and sort data by column heading.
 • Bir Galeri denetimine Veri tablosu denetimi ekleyin.Add a Data table control in a Gallery control.
 • Veri tablosu denetimindeki verileri düzenleyin.Edit data in the Data table control.
 • Birden çok satır seçin.Select multiple rows.

Bilinen sorunlarKnown issues

 • Items özelliğinde FirstN işlevini kullanırsanız hiç veri görünmez.No data appears if you use the FirstN function in the Items property.

Temel özelliklerKey properties

 • Items: Veri tablosu denetiminde görünen verilerin kaynağı.Items – The source of data that appears in the Data table control.
 • Selected: Veri tablosu denetiminde seçili satır.Selected – The selected row in the Data table control.

Diğer özelliklerOther properties

 • BorderColor: Veri tablosu denetiminin kenarlık rengi.BorderColor – The color of the Data table control's border.
 • BorderStyle: Veri tablosu denetiminin kenarlık stili.BorderStyle – The style of the Data table control's border. Seçenekler şunlardır: Solid, Dashed, Dotted ve None.The options are Solid, Dashed, Dotted, and None.
 • BorderThickness: Veri tablosu denetiminin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of the Data table control's border.
 • Color : tüm veri satırları için varsayılan metin rengi.Color – The default text color for all data rows.
 • Fill : tüm veri satırları için varsayılan arka plan rengi.Fill – The default background color for all data rows.
 • Font : tüm veri satırları için varsayılan yazı tipi.Font - The default font for all data rows.
 • Font : tüm veri satırları için varsayılan yazı tipi genişliği.FontWeight – The default font weight for all data rows.
 • HeadingColor: sütun başlıkları için metin rengi.HeadingColor – The text color for the column headings.
 • HeadingFill: sütun başlıkları için arka plan rengi.HeadingFill – The background color of the column headings.
 • HeadingFont: sütun başlıkları için yazı tipi.HeadingFont – The font of the column headings.
 • HeadingFontWeight: sütun başlıkları için yazı tipi genişliği.HeadingFontWeight – The font weight of the column headings.
 • HeadingSize: sütun başlıkları için yazı tipi boyutu.HeadingSize – The font size of the column headings.
 • Height: Veri tablosu denetiminin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between the Data table control's top and bottom edges.
 • HoverColor : fare işaretçisinin işaret ettiği satır için metin rengi.HoverColor – The text color for the row that the mouse pointer is pointing at.
 • HoverFill : fare işaretçisinin işaret ettiği satır için arka plan rengi.HoverFill – The background color of the row that the mouse pointer is pointing at.
 • NoDataText: Veri tablosu denetiminde gösterilecek bir kayıt olmadığında kullanıcının karşılaştığı ileti.NoDataText – The message that the user receives when there are no records to show in the Data table control.
 • SelectedColor: seçilen satırdaki metnin rengi.SelectedColor – The color of the text in the selected row.
 • SelectedFill: seçilen satırın arka plan rengi.SelectedFill – The background color of the selected row.
 • Size : tüm veri satırları için varsayılan yazı tipi boyutu.Size – The default font size for all data rows.
 • Visible: Veri tablosu denetiminin görünür mü yoksa gizli mi olacağını belirleyen bir değer.Visible – A value that determines whether the Data table control appears or is hidden.
 • Width: Veri tablosu denetiminin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between the Data table control's left and right edges.
 • X: Veri tablosu denetiminin sol kenarı ile üst kapsayıcısının sol kenarı (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın sol kenarı) arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of the Data table control and the left edge of its parent container (or the left edge of the screen if there is no parent container).
 • Y: Veri tablosu denetiminin üst kenarı ile üst kapsayıcısının üst kenarı (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın üst kenarı) arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of the Data table control and the top edge of its parent container (or the top edge of the screen if there is no parent container).

ÖrneklerExamples

Temel kullanımBasic usage

 1. Boş bir tablet uygulaması oluşturun.Create a blank tablet app.

 2. Ekle sekmesinde Veri tablosu'na tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Data table.

  Bir ekrana Veri tablosu denetimi ekleme

  Ekrana bir Veri tablosu denetimi eklenir.A Data table control is added to the screen.

 3. Veri tablosu denetimini SalesOrderTable olarak yeniden adlandırın ve ekranı tamamen kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın.Rename the Data table control SalesOrderTable, and resize it so that it covers the whole screen.

 4. Sağ bölmede, Veri kaynağı seçilmedi metninin sağında bulunan aşağı oka ve ardından Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of the No data source selected text, and then click or tap Add a data source.

  Veri kaynağı ekleme

 5. Bağlantı listesinde, Common Data Service veritabanınıza yönelik bağlantıya tıklayın veya dokunun.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.

  Veri kaynağınıza yönelik bağlantıyı seçme

 6. Varlık listesinde, Satış siparişi'ne ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Satış siparişi varlığını seçme

  Veri tablosu denetimi artık Satış siparişi veri kaynağına bağlıdır.The Data table control is now attached to the Sales order data source. Veri tablosu denetiminde başlangıç olarak birkaç alan görünür. Bu, söz konusu özelliği destekleyen bir bağlayıcı kullanmamızdan kaynaklanmaktadır.Several initial fields appear in the Data table control, because we're using a connector that supports that capability.

  Veri tablosu

 7. Sağ bölmede, her bir alanı göstermeye veya gizlemeye yönelik bir veya daha fazla onay kutusu seçin.In the right pane, select one or more check boxes to show or hide individual fields.

  Örneğin, CustomerPurchaseOrderReference'ın yanındaki onay kutusunu seçerek bu alanı gizleyin.For example, select the check box next to CustomerPurchaseOrderReference to hide this field.

 8. Sağ bölmede, yukarı veya aşağı sürükleyerek alanları yeniden sıralayın.In the right pane, reorder the fields by dragging them up or down.

  Alanları istenen şekilde yeniden sıralama

  SalesOrderTable denetimi, alanları belirttiğiniz sırada gösterir.The SalesOrderTable control shows the fields in the order that you specified.

  Güncelleştirilmiş Veri tablosu

Veri tablosu denetimi üst bilgisinin stilini değiştirmeRestyle the header for the Data table control

 1. Veri tablosu denetimi seçili durumdayken, sağ bölmedeki Gelişmiş sekmesine tıklayın veya dokunun.While the Data table control is selected, in the right pane, click or tap the Advanced tab.

 2. HeadingFill özelliğine ilişkin alana tıklayın veya dokunun ve değeri RGBA(62;96;170;1) olarak değiştirin.Click or tap the field for the HeadingFill property, and then change the value to RGBA(62;96;170;1).

 3. HeadingColor özelliğine ilişkin alana tıklayın veya dokunun ve değeri White olarak değiştirin.Click or tap the field for the HeadingColor property, and then change the value to White.

 4. HeadingSize özelliğine ilişkin alana tıklayın veya dokunun ve değeri 14 olarak değiştirin.Click or tap the field for the HeadingSize property, and then change the value to 14.

  Veri tablosu

Bir Veri tablosu denetimini başka bir denetime bağlamaConnect a Data table control to another control

 1. Ekrana bir Düzenleme formu denetimi ekleyin.Add an Edit form control to the screen.

 2. Veri tablosu ve Düzenleme formu denetimlerini, Veri tablosu denetimi ekranın sol tarafında ve Düzenleme formu denetimi ekranın sağ tarafında görünecek şekilde yeniden boyutlandırın.Resize the Data table and Edit form controls so that the Data table control appears in the left part of the screen and the Edit form control appears in the right part of the screen.

  Aynı ekrandaki Veri tablosu ve Düzenleme formu denetimleri

 3. Form1 seçili durumdayken, sağ bölmede sütun sayısını 1 olarak değiştirin.While Form1 is selected, in the right pane, change the number of columns to 1.

 4. Form1'i Satış siparişi veri kaynağına bağlayın.Connect Form1 to the Sales order data source.

  Form1'de başlangıç olarak birkaç alan görünür.Several initial fields appear in Form1.

  Başlangıçtaki alanlarla birlikte Form1

 5. Sağ bölmedeki Gelişmiş sekmesine tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the Advanced tab.

 6. Form1 için Item özelliğini SalesOrderTable.Selected olarak ayarlayın.Set the Item property for Form1 to SalesOrderTable.Selected.

  Form1, Veri tablosu denetiminde seçilen satırdaki bilgileri gösterir.Form1 shows information from the row that's selected in the Data table control.

  Veri tablosu denetimine bağlı Düzenleme formu denetimi

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

Bu, standart renk karşıtlığı gereksinimlerine ek niteliğindedir.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • NoDataText özelliği mevcut olmalıdır.NoDataText must be present.