Common Data Service‘i kullanarak sıfırdan bir tuval uygulaması oluşturmaCreate a canvas app from scratch using Common Data Service

Standart varlıkları (yerleşik olanlar), özel varlıkları (kuruluşunuz tarafından oluşturulanlar) veya ikisini birlikte kullanarak, Common Data Service içinde kayıtlı olan verileri yönetecek bir tuval uygulaması oluşturun.Build a canvas app to manage data that's stored in Common Data Service, using standard entities (which are built in), custom entities (which your organization creates), or both.

Common Data Service ile bir uygulama oluşturduğunuzda, SharePoint, Dynamics 365 veya Salesforce gibi veri kaynaklarıyla yaptığınız gibi PowerApps'ten bir bağlantı oluşturmanız gerekmez.When you build an app from Common Data Service, you don't need to create a connection from PowerApps, as you do with data sources such as SharePoint, Dynamics 365, or Salesforce. Yalnızca uygulamada göstermek veya yönetmek istediğiniz varlıkları belirtmeniz gerekir.You need only to specify the entities that you want to show or manage in the app.

ÖnkoşullarPrerequisites

Boş uygulama açmaOpen a blank app

 1. PowerApps'te oturum açın.Sign in to PowerApps.

 2. Kendi uygulamanızı oluşturun bölümünden Boş tuval uygulaması’nı seçin.Under Make your own app, select Canvas app from blank.

  Boş uygulama kutucuğu

 3. Uygulamanız için bir ad belirtin, Telefon’u seçin ve ardından Oluştur’u seçin.Specify a name for your app, select Phone, and then select Create.

  Tabletler için sıfırdan uygulama oluşturabilirsiniz. Ancak bu konu, telefonlar için uygulama oluşturmayı gösterir.You can build an app from scratch for tablets, but this topic shows building an app for phones.

Varlık belirtmeSpecify an entity

 1. Ekranın ortasında verilere bağlan’ı seçin.In the middle of the screen, select connect to data.

 2. Veriler bölmesinde, Common Data Service’i, Hesaplar onay kutusunu ve ardından Bağlan’ı seçin.In the Data pane, select Common Data Service, select the Accounts check box, and then select Connect.

 3. Sağ üst köşedeki kapat simgesini seçerek Veriler bölmesini kapatın.Close the Data pane by selecting the close icon in the upper-right corner.

Liste ekranı eklemeAdd a list screen

 1. Giriş sekmesinde, Yeni ekran için aşağı ok tuşunu ve Liste’yi belirleyin.On the Home tab, select the down arrow for New screen, and then select List.

  Liste ekranı ekleme

 2. Sol gezinti çubuğunda BrowseGallery1’i belirleyin ve Items özelliğinin değerini bu formüle ayarlayın:In the left navigation bar, select BrowseGallery1, and then set the value of the Items property to this formula:

  SortByColumns(Search(Accounts; TextSearchBox1.Text; "name"); "name"; If(SortDescending1; SortOrder.Descending; SortOrder.Ascending))

  Bu formül şunları belirtir:This formula specifies that:

  • Galeri, Hesaplar varlığının verilerini göstermelidir.The gallery should show data from the Accounts entity.

  • Bir kullanıcı sıralama düzenini değiştirmek için sırala düğmesini seçene kadar veriler artan düzende sıralanmalıdır.The data should be sorted in ascending order until a user selects the sort button to toggle the sort order.

  • Bir kullanıcı, arama çubuğuna bir veya daha fazla karakter yazar ya da yapıştırırsa (TextSearchBox1) listede yalnızca kullanıcının belirttiği karakterleri içeren ad alanına sahip hesaplar gösterilir.If a user types or pastes one or more characters into the search bar (TextSearchBox1), the list will show only those accounts for which the name field contains the characters that the user specified.

   Uygulamanızın görünümünü ve davranışını belirtmek için bunları ve diğer birçok işlevi kullanabilirsiniz.You can use these and many other functions to specify how your app appears and behaves.

   Galerinin Items özelliğini ayarlama

 3. Galerinin düzenini yalnızca her bir hesabın adını gösterecek şekilde ayarlayın ve başlık çubuğunu, Galeriyi özelleştirme bölümünde açıklandığı gibi Gözat sözcüğünü gösterecek şekilde yapılandırın.Set the gallery's layout to show only the name of each account, and configure the title bar to show the word Browse, as Customize a gallery describes.

  Göz atma ekranı

 4. Sol gezinti çubuğunda imleci Screen1 öğesinin üzerine getirin, üç nokta simgesini seçin ve Sil seçeneğini belirleyin.In the left navigation bar, hover over Screen1, select the ellipsis icon (...), and then select Delete.

 5. Sol gezinti çubuğunda imleci Screen2 öğesinin üzerine getirin, üç nokta simgesini seçin ve Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin.In the left navigation bar, hover over Screen2, select the ellipsis icon (...), and then select Rename.

 6. BrowseScreen ifadesini yazın veya yapıştırın ve sonra bu ekrandaki galeriyi BrowseGallery olarak yeniden adlandırın.Type or paste BrowseScreen, and then rename the gallery in that screen as BrowseGallery.

  Gözat ekranını yeniden adlandırma, galeri

Form ekranı eklemeAdd a form screen

 1. Önceki yordamın birinci adımını tekrarlayın, ancak bu kez Liste ekranı yerine bir Form ekranı ekleyin.Repeat the first step of the previous procedure, except add a Form screen instead of a List screen.

 2. Sağ bölmedeki Gelişmiş sekmesinde gösterildiği gibi, formun DataSource özelliğini Accounts ve Item özelliğini BrowseGallery.Selected olarak ayarlayın.Set the form's DataSource property to Accounts and its Item property to BrowseGallery.Selected, as the Advanced tab of the right-hand pane shows.

  Formun Datasource ve Item özelliğini ayarlama

 3. Üzerinde özellikleri sekmesini seçin sağ taraftaki bölmesinin alanları Düzenle açmak için alanları bölmesi.On the Properties tab of the right-hand pane, select Edit Fields to open the Fields pane.

 4. Alan ekle seçeneğini belirleyin ve bu alanlar için şu onay kutularını seçin:Select Add field, and then select the check boxes for these fields:

  • Hesap AdıAccount Name
  • Adres 1: Cadde 1Address 1: Street 1
  • Adres 1: ŞehirAddress 1: City
  • Adres 1: ZIP / Posta KoduAddress 1: ZIP/Postal code
  • Çalışan SayısıNumber of Employees
  • Yıllık GelirAnnual Revenue

  Not

  Bu senaryo dışında seçerek özel bir alan oluşturabilirsiniz yeni alan, gerekli bilgileri girdikten seçip ardından Bitti.Outside of this scenario, you can create a custom field by selecting New field, providing the required information, and then selecting Done. Daha fazla bilgi: Bir alan oluşturmak.More information: Create a field.

 5. Ekle'yi seçin.Select Add.

 6. Başlık çubuğunun Text özelliğini Oluştur/Düzenle ifadesini gösterecek şekilde ayarlayın.Set the title bar's Text property to show Create/Edit.

  Yaptığınız değişiklikler ekrana uygulanır.The screen reflects your changes.

  Formun Datasource ve Item özelliğini ayarlama

 7. Bu ekranı FormScreen olarak yeniden adlandırın.Rename this screen FormScreen.

Yapılandırma simgeleriConfigure icons

 1. BrowseScreen’de, ekranın üst kısmındaki daire simgesinin OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:On the BrowseScreen, set the OnSelect property of the circular icon near the top of the screen to this formula:

  Refresh(Accounts)

  Yenileme simgesi

 2. Artı simgesinin OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:Set the OnSelect property of the plus icon to this formula:

  NewForm(EditForm1);; Navigate(FormScreen; ScreenTransition.None)

  Ekle simgesi

 3. Sağ tarafı gösteren birinci okun OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:Set the OnSelect property of the first arrow pointing to the right to this formula:

  EditForm(EditForm1);; Navigate(FormScreen; ScreenTransition.None)

  İleri simgesi

 4. FormScreen’de, iptal simgesinin OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:On the FormScreen, set the OnSelect property of the cancel icon to this formula:

  ResetForm(EditForm1);;Navigate(BrowseScreen; ScreenTransition.None)

  İptal simgesi

 5. Onay simgesinin OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:Set the OnSelect property of the checkmark icon to this formula:

  SubmitForm(EditForm1);; Navigate(BrowseScreen; ScreenTransition.None)

  Onay işareti simgesi

 6. Ekle sekmesinde Simgeler'i ve ardından Çöp kutusu simgesini seçin.On the Insert tab, select Icons, and then select the Trash icon.

 7. Düğmenin Çöp Kutusu simgesinin Color özelliğini Beyaz olarak ayarlayın ve OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:Set the Trash icon's Color property to White and its OnSelect property to this formula:

  Remove(Accounts; BrowseGallery.Selected);; Navigate(BrowseScreen; ScreenTransition.None)

  Çöp Kutusu simgesi

Uygulamayı test etmeTest the app

 1. Sol gezinti çubuğunda BrowseScreen’i seçin ve sonra F5’e basarak (veya sağ üst köşedeki oynat simgesini seçerek) Önizleme’yi açın.In the left navigation bar, select BrowseScreen, and then open Preview by pressing F5 (or by selecting the play icon near the upper-right corner).

  Önizlemeyi açma

 2. Listeyi artan ve azalan sıralama düzenlerine geçirin ve hesap adındaki bir veya daha fazla karaktere göre listeyi filtreleyin.Toggle the list between ascending and descending sort orders, and filter the list by one or more characters in the account name.

 3. Bir hesap ekleyin, eklediğiniz hesabı düzenleyin, hesabı güncelleştirmeye başlayıp değişikliklerinizi iptal edin ve sonra hesabı silin.Add an account, edit the account that you added, start to update the account but cancel your changes, and then delete the account.

Sonraki adımlarNext steps