SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını tümleştirmek için liste oluşturmaSet up lists for SharePoint Online integration with PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI

Not

Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

SharePoint'te çok çeşitli paylaşma ve işbirliği özellikleri mevcuttur ancak bu senaryoda yalnızca birine odaklanacağız: SharePoint listeleri.SharePoint has a ton of features for sharing and collaboration, but we will focus on one feature for this scenario: SharePoint lists. Liste, ekibinizin üyeleriyle ve diğer site kullanıcılarıyla paylaşabileceğiniz bir veri koleksiyonudur.A list is just a collection of data that you can share with team members and other site users. Öncelikle bu senaryoda kullanılan listeleri gözden geçireceğiz. Daha sonra bunları kendi SharePoint Online sitenizde oluşturabileceksiniz.We'll review the lists used for this scenario, then you can create them in your own SharePoint Online site.

1. Adım: Listeleri anlamaStep 1: Understand the lists

Listelerin ilki, bir proje istek sahibinin istek eklediği Project Requests listesidir.The first list is Project Requests, where a project requestor adds a request. Ekleme işleminin ardından projeyi onaylayan, bu isteği gözden geçirip onaylar veya reddeder.The project approver then reviews the request and approves or rejects it.

Liste SütunuList Column Veri TürüData Type NotlarNotes
BaşlıkTitle Tek satırlı metinSingle line of text Proje adı için kullanılan varsayılan sütunDefault column, used for project name
AçıklamaDescription Tek satırlı metinSingle line of text
ProjectTypeProjectType Tek satırlı metinSingle line of text Değerler: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded softwareValues: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded software
RequestDateRequestDate TarihDate
RequestorRequestor Tek satırlı metinSingle line of text
EstimatedDaysEstimatedDays SayıNumber İstek sahibi tarafından belirlenen tahmini değerin, proje yöneticisi tarafından belirlenen tahmini değer ve gerçek değerle karşılaştırılmasını sağlarEnables comparison of requestor estimate to project manager estimate to actual
ApprovedApproved Tek satırlı metinSingle line of text Değerler: pending, yes, noValues: pending, yes, no

Not

SharePoint tarafından oluşturulan ve varsayılan olarak gizli olan ID sütununu da kullanacağız.We also use the ID column, which is generated by SharePoint and hidden by default. Kolaylık sağlamak için temel veri türlerini kullanıyoruz ancak gerçek bir uygulamada Requestor sütununda Kişi veya Grup gibi karmaşık türler de kullanılabilir.We use basic data types for simplicity, but a real app might use more complex types, like Person or Group for the Requestor column. PowerApps tarafından desteklenen veri türleri hakkında bilgi için bkz. Microsoft PowerApps'ten SharePoint'e bağlanma.For information on data types supported by PowerApps, see Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint.

İkinci liste, onaylanan tüm projeler için atanan proje yöneticisi gibi ayrıntıların yer aldığı Project Details listesidir.The second list is Project Details, which tracks details for all approved projects, like which project manager is assigned.

Liste SütunuList Column Veri TürüData Type NotlarNotes
BaşlıkTitle Tek satırlı metinSingle line of text Proje adı için kullanılan varsayılan sütunDefault column, used for project name
RequestIDRequestID SayıNumber Project Requests listesinin ID sütunundaki değerle eşleşirMatches the value in the Project Requests list ID column
ApprovedDateApprovedDate TarihDate
DurumStatus Tek satırlı metinSingle line of text Değerler: not started, in progress, completedValues: not started, in progress, completed
ProjectedStartDateProjectedStartDate TarihDate Proje yöneticisinin proje başlangıç tarihi tahminiWhen the project manager estimates that the project will start
ProjectedEndDateProjectedEndDate TarihDate Proje yöneticisinin proje bitiş tarihi tahminiWhen the project manager estimates that the project will end
ProjectedDaysProjectedDays SayıNumber İş günü sayısı; normalde hesaplanır ancak bu senaryoda hesaplama yapılmayacaktırWorking days; would typically be calculated, but isn't in this scenario
ActualDaysActualDays SayıNumber Tamamlanan projeler içinFor completed projects
PMAssignedPMAssigned Tek satırlı metinSingle line of text Proje yöneticisiProject manager

2. Adım: Liste oluşturma ve listeleri gözden geçirmeStep 2: Create and review the lists

Senaryoya devam etmek için iki SharePoint listesi oluşturmanız ve örnek veriler eklemeniz gerekir.To continue with the scenario, you need to create the two SharePoint lists and populate them with sample data. Listeyi oluşturup örnek verileri yapıştırarak bu işlemleri nasıl yapacağınızı göstereceğiz.We'll show you how to do this by creating the list and pasting sample data into it. İndirme paketindeki Excel dosyalarına sahip olduğunuzdan emin olun.Make sure you have the Excel files from the download package.

Not

Bu adım için Internet Explorer tarayıcısını kullanın.Use Internet Explorer for this step.

Listeleri oluşturmaCreate the lists

 1. Internet Explorer'da SharePoint siteniz açıkken Yeni'ye ve ardından Liste'ye tıklayın veya dokunun.In Internet Explorer, in your SharePoint site, click or tap New, then List.

  Yeni SharePoint listesi oluşturma

 2. "Project Requests" adını girip Oluştur'a tıklayın veya dokunun.Enter the name "Project Requests", then click or tap Create.

  Yeni listenin adını belirtme

  Project Requests listesi oluşturulur. Başlık alanı varsayılan olarak mevcuttur.The Project Requests list is created, with the default Title field.

  Project Requests listesi

Listeye sütun eklemeAdd columns to the list

 1. Yeni öğe simgesine ve ardından Tek satırlı metin'e tıklayın veya dokunun.Click or tap New item icon, then Single line of text.

  Tek satırlı metin ekleme

 2. "Description" adını verin ve Kaydet'e tıklayın veya dokunun.Enter the name "Description", then click or tap Save.

 3. 1.Repeat steps 1. ve 2. adımları tekrarlayarakand 2. listedeki diğer sütunları oluşturun:for the other columns in the list:

  1. Tek satırlı metin > "ProjectType"Single line of text > "ProjectType"
  2. Tarih > "RequestDate"Date > "RequestDate"
  3. Tek satırlı metin > "Requestor"Single line of text > "Requestor"
  4. Numara > "EstimatedDays"Number > "EstimatedDays"
  5. Tek satırlı metin > "Approved"Single line of text > "Approved"

Verileri listeye kopyalamaCopy data into the list

 1. Hızlı düzenleme'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap Quick edit.

  Listeyi hızlı düzenleme

 2. Kılavuzdaki hücreleri seçin.Select the cells in the grid.

  Tüm sütunlar eklenmiş şekilde liste

 3. project-requests.xlsx çalışma kitabını açın ve tüm verileri seçin (başlıklar hariç).Open the project-requests.xlsx workbook and select all the data (not the headings).

  Project Requests Excel tablosu

 4. Verileri kopyalayıp SharePoint'teki kılavuza yapıştırın ve ardından Bitti'ye tıklayın veya dokunun.Copy the data and paste it into the grid in SharePoint, then click or tap Done.

  Veriler eklenerek tamamlanmış liste

 5. project-details.xlsx çalışma kitabını kullanarak, liste oluşturma ve veri kopyalama işlemini "Project Details" listesi için yineleyin.Repeat the list creation and copy process for the "Project Details" list, using the project-details.xlsx workbook. Sütun adları ve veri türleri için 1. Adım: Listeleri anlama bölümüne bakın.Refer to the Project Details table in Step 1: Understand the lists for the column names and data types.

3. Adım: Örnek bağlantılarını güncelleştirme (isteğe bağlı)Step 3: Update connections to samples - optional

Bu öğretici serisinde belirtildiği üzere indirme paketine iki örnek uygulama ve bir rapor ekledik.As noted in the introduction to this tutorial series, we included two sample apps and a report in the download package. Bu senaryoyu örnekleri kullanmadan da tamamlayabilirsiniz ancak örnekleri kullanmak isterseniz SharePoint listelerine yönelik bağlantıları güncelleştirmeniz gerekir.You can complete this scenario without using these samples, but if you want to use the samples, you need to update the connections to the SharePoint lists. Bu güncelleştirmenin amacı veri kaynağı olarak bizim listelerimizin değil, sizin listelerinizin kullanılmasını sağlamaktır.You update them so that they use your lists as a data source, rather than ours.

Örnek uygulamalara ilişkin bağlantıları güncelleştirmeUpdate connections for the sample apps

 1. PowerApps Studio'da sol bölmedeki 'a tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap Open in the left pane.

 2. Gözat'a tıklayın veya dokunun, ardından indirdiğiniz project-management-app.msapp dosyasını açın.Click or tap Browse, then open the project-management-app.msapp file that you downloaded.

 3. PowerApps'in SharePoint'i kullanabilmesi için İzin ver'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Allow, so that PowerApps can use SharePoint.

 4. Şeridin Görünüm sekmesinde Veri kaynakları'na tıklayın veya dokunun.On the ribbon, on the View tab, click or tap Data sources.

  PowerApps veri kaynakları

 5. Veri bölmesinde Project Details'ın yanındaki üç nokta (. . .) simgesine ve ardından Kaldır'a tıklayın veya dokunun.In the Data panel, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Remove.

  Project Details veri kaynağını kaldırma

 6. Veri Kaynağı Ekle'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap Add Data Source.

  Veri kaynağı ekleme

 7. PowerApps'in sizin için zaten bir SharePoint bağlantısı kurup kurmadığına bağlı olarak listeye bağlanmanın iki yolunu göstereceğiz:We'll show you two ways to connect to the list, depending on whether PowerApps already established a SharePoint connection for you:

  • Zaten bir SharePoint bağlantısı görüyorsanız bu bağlantıya tıklayın veya dokunun.If you see a SharePoint connection already, click or tap that connection.

   Mevcut bağlantı

  • Bir SharePoint bağlantısı görmüyorsanız Yeni bağlantı'ya tıklayın veya dokunun.If you don't see a SharePoint connection, click or tap New connection.

   Yeni bağlantı

   Ardından SharePoint'e ve Oluştur'a tıklayın veya dokunun.Then click or tap SharePoint, and click or tap Create.

   SharePoint bağlantısı

 8. Oluşturduğunuz listelerin bulunduğu SharePoint Online sitesinin URL'sini girip Git'e tıklayın veya dokunun.Enter the URL for the SharePoint Online site that contains the lists you created, then click or tap Go.

  SharePoint URL'si

 9. Project Details listesini seçip Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Project Details listesi

  Oluşturduğunuz bağlantı artık Veri bölmesinde gösterilir.The Data panel now shows the connection that you created.

  Veri kaynakları

 10. Project Details'in yanındaki üç nokta (. . .) simgesine ve ardından Yenile'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Refresh.

  Project Details veri kaynağını yenileme

 11. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üst köşedekiClick Uygulamayı çalıştır simgesine tıklayın ve bağlantının düzgün çalıştığından emin olun.in the upper right corner to run the app, and make sure the connection works properly.

 12. Dosya'ya tıklayın veya dokunun, ardından uygulamayı buluta kaydedin.Click or tap File, then save the app to the cloud.

 13. Bu bölümdeki adımları project-requests-app.msapp için yineleyin ve Project Requests listesini kullanın.Repeat the steps in this section for project-requests-app.msapp, using the Project Requests list.

Örnek rapora ilişkin bağlantıları güncelleştirmeUpdate connections for the sample report

 1. project-analysis.pbix dosyasını Power BI Desktop uygulamasında açın.Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.

 2. Şeritteki Giriş sekmesinde Sorguları düzenle'ye ve ardından Veri kaynağı ayarları'na tıklayın veya dokunun.On the ribbon, on the Home tab, click or tap Edit queries, then Data source settings.

  Sorguları düzenle

 3. Kaynağı Değiştir'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Change Source.

  Veri kaynağı ayarları

 4. SharePoint Online sitenizin URL'sini girip Tamam'a ve ardından Kapat'a tıklayın veya dokunun.Enter the URL for your SharePoint Online site, then click or tap OK, then Close.

  SharePoint listesinin URL'si

 5. Power BI Desktop uygulamasında şeridin altında görüntülenen başlıktan değişiklikleri uygulayabilir ve yeni kaynaktaki verileri çekebilirsiniz.Power BI Desktop displays a banner under the ribbon, so you can apply changes and bring in data from the new source. Değişiklikleri Uygula'ya tıklayın veya dokunun.Click or tap Apply Changes.

  Sorgu değişikliklerini uygulama

 6. Bir kuruluş hesabıyla (SharePoint Online'a erişmek için kullandığınız hesap) oturum açıp Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Sign in with a Microsoft account (the account you use to access SharePoint Online), then click or tap Connect.

  SharePoint Online'a bağlanma

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, proje isteklerini işlemeye yönelik bir uygulama oluşturacağız.The next step in this tutorial series is to generate an app to handle project requests.