Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.4 Visual Studio 2017 for Mac version 7.4


Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Xamarin | Bloglar | BakımDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Xamarin ve .NET Core ile mobil, web ve bulut için uygulamalar ve Unity ile oyunlar derlemek üzere Mac için Visual Studio 2017’yi kullanın.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Mac için Visual Studio 2017’nin Güncel Sürümünü İndirinDownload the Current Release of Visual Studio for Mac 2017

Download Visual Studio 2017 for Mac

Mac için Visual Studio 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Mac Sistem Gereksinimleri ve Mac Platform Desteği ve Uyumluluk.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için İndirmeler sayfasına bakın.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

GeribildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Sorun Bildir seçeneğiyle Mac için Visual Studio IDE ile ilgili bir sorunu bildirebilir ve Geliştirici Topluluğu portalında geri bildiriminizi izleyebilirsiniz.You can report a problem via the Report a Problem option the Visual Studio for Mac IDE and track your feedback in the Developer Community portal. Önerilerinizi UserVoice aracılığıyla bize bildirin.For suggestions, let us know through UserVoice.

Sürüm GeçmişiRelease History


5 Mart 2018 - Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.4 (7.4.0.1033)March 5, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4 (7.4.0.1033)

Mac için Visual Studio 7.4 yayınında, bize bildirilen başlıca bellek sızıntılarını, performans sorunlarını ve kararlılık sorunlarını düzeltmeye odaklandık.For the Visual Studio for Mac 7.4 release, we've taken time to focus on fixing some of the top memory leaks, performance problems, and stability issues that have been reported to us. Bu yayında, Android Oreo 8.1 geliştirme desteği ve Xamarin geliştiricilerine yönelik birçok üretkenlik geliştirmesi de sunulmaktadır.This release also brings support for Android Oreo 8.1 development and several productivity enhancements for Xamarin developers.

Yayının Öne Çıkan NoktalarıRelease Highlights

 • macOS High Sierra artık resmi olarak desteklenmektedir.macOS High Sierra is now officially supported.
 • Xcode 9.3 için destek.Support for Xcode 9.3.
 • C# 7.1 artık desteklenmektedir (bkz. C# 7.1’deki yenilikler).C# 7.1 is now supported (see what's new in C# 7.1).
 • Android 8.1 Oreo desteği.Support for Android 8.1 Oreo.
 • Xamarin.iOS için kablosuz dağıtım ve hata ayıklama.Wireless deployment and debugging for Xamarin.iOS.
 • C# düzenleyicisi üzerinde temel mimari değişiklikler yapılmış, bunun sonucunda hem IntelliSense performansı/güvenilirliği hem de yazma yanıt hızı geliştirilmiştir.Core architectural changes were made to the C# editor; both IntelliSense performance/reliability and typing responsiveness are improved as a result.

Bu sürümde giderilen sorunlarIssues fixed in this release

Yayın AyrıntılarıRelease in Detail

 • IntelliSense öneri modu ile tamamlama modu arasında geçiş yapmak için bir Düzenle > Öneri Moduna Geçiş Yap menüsü eklendi.Added an Edit > Switch to Suggestion Mode menu, to toggle between IntelliSense suggestion mode and completion mode. Öneri modunda IntelliSense otomatik tamamlama önerileri, IntelliSense öneri listesinden kendiniz seçmediğiniz sürece, yazdığınız metni geçersiz kılmaz.In suggestion mode, IntelliSense auto-complete suggestions will not override the text you've written unless you manually choose them from the IntelliSense suggestion list. Tamamlama Moduna geri dönmek için, Düzenle | Tamamlama Moduna Geçiş Yap menüsünü seçebilirsiniz.To switch back to Completion Mode you can choose the Edit | Switch to Completion Mode menu. Visual Studio (Karma) veya Visual Studio (Windows) tuş bağlama şemalarını kullanıyorsanız varsayılan Ctrl+Alt+Boşluk klavye kısayolu sağlanır.A default keyboard shortcut of Ctrl+Alt+Space is provided if you're using Visual Studio (Mixed) or Visual Studio (Windows) key binding schemes.

 • Geçerli bağlamınıza göre kullanılabilir komutları arayabilmeniz için filtrelenen, Şuraya Git arama kutusunu açacak bir Cmd+Shift+P kısayolu eklendi.Added a Cmd+Shift+P shortcut that will open the Navigate To search box, filtered so you can search for available commands based on your current context.

Debug source files option
(Şekil 1) Komut Filtreleme(Figure 1) Command Filtering
 • Hata ayıklayıcısı kaynak araması.Debugger source lookup.

  • Çözüm seçeneklerindeki Kaynak Dosyalarında Hata Ayıkla sekmesi için destek eklendi (Şekil 2).Added support for the Debug Source Files tab in solution options (Figure 2). Kullanıcı arabirimini düzenli tutmak için bu menü yalnızca ilk klasörü eklemenizin ardından görüntülenir.To keep the UI clean, this menu appears only after you add the first folder.

   Debug source files option
   (Şekil 2) Kaynak dosyalarında hata ayıkla seçeneği(Figure 2) Debug source files option
  • Bir yığın çerçevesine gitmeyi veya bir yönteme geçmeyi denerseniz ve hata ayıklayıcısı kaynak dosyalarını bulamazsa, yeni bir Kaynak Bulunamadı belgesi (Şekil 3) gösterilir.If you try to navigate to a stack frame or step into a method and the debugger doesn't find source files, a new Source Not Found document (Figure 3) is shown. Bu belge, varsa kaynak dosyalarını bulmak için bazı seçenekler sağlanmasına yardımcı olur.This document helps to provide some options to locate source files if you have them. CI’da derlenmiş olan bütünleştirilmiş kodlarda hata ayıklaması yapılırken ve kullanıcının kaynak dosyalarına ve .pdb dosyasına erişimi olduğunda bu kullanışlıdır.This is useful when debugging assemblies that were compiled on CI and user has access to source files and .pdb file.

   New 'source not found' dialog
   (Şekil 3) Yeni "kaynak bulunamadı" iletişim kutusu(Figure 3) New "source not found" dialog
 • Projeye eklenen dosyaları algılamak için dosya izleyicisi.File watcher to detect files added to the project.

  Mac için Visual Studio artık bir .NET Core projesine eklenen veya .NET Core projesinden kaldırılan dosyaları algılar ve Çözüm penceresini dinamik olarak değişikliklerle güncelleştirir.Visual Studio for Mac will now detect files added to or removed from a .NET Core project and update the Solution window with the changes dynamically. Bu geliştirme, Geliştirici Topluluğu’nda bildirilen EF geçişlerinden sonra kaldırma/yeniden yükleme gerekmesi sorununa yanıt vermiştir.This improvement addressed the unload/reload required after EF migrations issue reported in the Developer Community.

 • .userprefs için .vs dizinini kullanınUse .vs directory for .userprefs

  • Windows’da Visual Studio ile uyumluluğu artırmak için, Mac için Visual Studio tarafından oluşturulan kullanıcı tercihleri dosyası artık çözüm dizininde değil, .vs/SolutionName/xs/UserPrefs.xml içinde depolanır.To improve compatibility with Visual Studio on Windows the user preferences file generated by Visual Studio for Mac are no longer stored in the solution directory but are now stored in .vs/SolutionName/xs/UserPrefs.xml.

XamarinXamarin

 • Artık Mac için Visual Studio’da “Xamarin Test Bulutuna Yükleme” işlevini (Birim testi ağacına sağ tıklanarak çağrılır) desteklemiyoruz.We no longer support the “Upload to Xamarin Test Cloud” function in Visual Studio for Mac (invoked by right-clicking the Unit test tree). Bundan sonra testler Visual Studio App Center CLI üzerinden gönderilebilir.Moving forwards tests can be submitted through the Visual Studio App Center CLI.

 • IDE’deki bileşenlere yönelik desteği kaldırdık.We have removed the support for components in IDE. Önceden başvurulan bileşenler içeren bir projeyi açarsanız bir hatayla karşılaşırsınız.If you open a project that has components already referenced, you will be met with an error. Bu hatayı düzeltmek için, .csproj dosyasını kendiniz düzenlemeniz ve <XamarinComponentReference/> etiketlerindeki tüm bilgileri kaldırmanız gerekir.The fix this error, you must edit the .csproj file manually and remove all information in the <XamarinComponentReference/> tags. Daha fazla bilgi için bkz. Bileşen geçişi kılavuzu.For more information see the Components migration guide.

iOSiOS

 • iOS veya AppleTV cihazları için kablosuz dağıtım ve hata ayıklama desteği ekledik.We've added support for wireless deployment and debugging for iOS or AppleTV devices. Bir cihaz bir ağ üzerinden bağlandığında ve dağıtım için kullanılmaya hazır olduğunda artık cihaz USB ile bağlanmış gibi cihaz hedefi listesinde gösterilir.When a device is connected via a network and ready to be used for deployment, it now shows up in the device target list, as if the device were connected through USB. (Şekil 4):(Figure 4):

  Apple device connected over Wi-Fi selected in device list
  (Şekil 4) Bir ağ üzerinden bağlanan Apple cihazı, cihaz listesinde görüntülenir(Figure 4) Apple device connected over a network is displayed in device list

  Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için Kablosuz Dağıtım kılavuzuna bakın.For more information on this feature, see the Wireless Deployment guide.

 • Mac için Visual Studio artık uygulamayı başlatmadan önce dağıtım cihazının kilidinin kaldırılmasını ister (Şekil 5) ve hata ayıklama oturumunu kesintiye uğratmaz:Visual Studio for Mac now asks to unlock the deployment device before launching the app (Figure 5) and does not interrupt the debugging session:

  Alert advising user to unlock iOS device
  (Şekil 5) Kullanıcıya iOS cihazının kilidini kaldırmasını öneren uyarı(Figure 5) Alert advising user to unlock iOS device
 • Mac için Visual Studio artık CoreML modelleri bir projeye eklendiğinde bunlar için otomatik olarak C# bağlamaları oluşturarak CoreML modellerinin hızlı ve kolay kullanımına olanak sağlar.Visual Studio for Mac now auto-generates C# bindings for CoreML models when they are added to a project allowing for quick and easy usage of CoreML models.

 • Sağlama Geliştirmeleri:Provisioning Improvements:

  • Bu yayında daha iyi bir fastlane yükleme iş akışı sunulmaktadır.This release introduces a better fastlane installation workflow. Fastlane yüklenmediyse, sağlama belgelerini okuyup fastlane’i yüklemenizi isteyen bir hata iletişim kutusunu göstermek yerine, bunu IDE içinde yapmanın bir yolunu sağlarız.If fastlane is not installed, instead of showing an error dialog asking you to read the provisioning documentation and install fastlane, we provide a way to do it within the IDE.
  • İnternet hızına ve bilgisayar parametrelerine bağlı olarak yükleme iki dakikaya kadar sürebilir.Depending on the internet speed and computer parameters the installation can take up to two minutes. Bu nedenle fastlane size kolaylık sağlaması açısından arka planda indirilir.For this reason, fastlane will be downloaded in the background for your convenience.
  • Info.plist düzenleyicisinde otomatik sağlama pencere öğesi üzerinde birçok kullanıcı arabirimi geliştirmesi yaptık.We made a number of UI improvements to the automatic provisioning widget in Info.plist editor. Yeni pencere öğesi, el ile ve otomatik sağlama modları arasında net bir ayrım yapar ve sağlama durumunu kullanıcıya iletir.The new widget draws a definite distinction between manual and automatic provisioning modes and communicates provisioning status to the user.

AndroidAndroid

Android 8.1 Oreo, Google’ın kullanıma sunduğu en son Android sürümüdür.Android 8.1 Oreo is the latest version of Android available from Google. Android 8.1 Oreo, Xamarin.Android geliştiricilerine Android Go, Neural Networks API, Autofill Framework güncelleştirmeleri, SharedMemory API vb. gibi birçok yeni ilgi çekici özellik sunar.Android 8.1 Oreo offers many new features of interest to Xamarin.Android developers such as Android Go, Neural Networks API, Autofill Framework updates, SharedMemory API, and many more. Bu API’ler, Xamarin.Android 8.2 ve sonraki bir sürümü kullandığınızda Xamarin.Android uygulamalarının kullanımına sunulur.These APIs are available to Xamarin.Android apps when you use Xamarin.Android 8.2 and later.

 • SDK Tools 26 yüklemiş olan kullanıcılar için Xamarin Android Cihaz Yöneticisi (önizleme) tümleştirmesini ekledik.We've added integration for the Xamarin Android Device Manager (preview) for users with SDK Tools 26 installed. Daha fazla bilgi için belgelere bakın.For more information, refer to the documentation.

 • Artık Android öykünücüsü HAXM kullanmıyorsa uyarı alırsınız.You'll now be warned if the Android emulator is not using HAXM.

Görsel TasarımcılarVisual Designers

iOS TasarımcısıiOS Designer
 • Kısıtlama Modu Tuş Bağlamaları:Constraints Mode Key Bindings:

  Yeni tuş bağlamaları, yeni kısıtlama moduyla çalışılmasını kolaylaştırır (15.5’te sunulmuştur).New key bindings make it easier to work with the new constraints mode (introduced in 15.5). Örneğin:For example:

  • Kısıtlama modunu açın/kapatın: ⌘ EToggle constraints mode: ⌘ E
  • Kısıtlama modunu geçici olarak etkinleştirin: ⌃ tuşunu basılı tutunTemporarily enable constraints mode: Hold ⌃
  • Kısıtlama modunda kısıtlamaları güncelleştirin; aksi takdirde çerçeveleri güncelleştirin: ⇧ ⌘ RIn constraints mode, update constraints; else update frames: ⇧ ⌘ R
 • Nitelik Varyasyonları artık tvOS için etkinleştirilebilir:Trait Variations can now be enabled for tvOS :

  Nitelik varyasyonları artık tvOS görsel taslakları ve XIB’ler için etkinleştirilebilir. Böylece açık veya koyu stil arasında seçim yapılabilir.Trait variations can now be enabled for tvOS storyboards and XIBs, which enables variation by light style or dark style.

 • Araç Kutusundan büyük öğeler sürüklenirken Otomatik Uzaklaştırma:Automatic Zoom Out when dragging large items from the Toolbox:

  Artık araç kutusundan büyük bir öğeyi sürüklediğinizde tasarım yüzeyi otomatik olarak uzaklaştırılır.The design surface now automatically zooms out when you drag a large item from the toolbox. Böylece XIB veya görsel taslağınıza büyük öğeler yerleştirmeniz kolaylaşır.This makes it easier to place large items on your XIB or storyboard.

 • Yakınlaştırma Göstergesi ve Seçici:Zoom Indicator and Selector:

  Geçerli yakınlaştırma düzeyi yüzdesini belirtir ve bir açılır listeden yakınlaştırma düzeylerinin seçilmesini sağlar.Indicates current zoom level percentage and enables selecting zoom levels from a pop up list.

Android DesignerAndroid Designer
 • Android kaynak ayrıştırması ve işlemesi bu yayında büyük ölçüde yenilenmiş olup bu, pano genelinde performans ve doğruluk artışıyla sonuçlanmıştır.Android resource parsing and processing has been vastly revamped in this release resulting in increased performance and accuracy across the board.
 • Android Oreo (API 26) işleme desteği eklendi.Added Android Oreo (API 26) rendering support.
 • Özel yazı tipleri ve uyarlamalı simgeler gibi Oreo özellikleri artık desteklenmektedir.Oreo features like custom fonts and adaptive icons are now supported.
 • İşleme hızı geliştirmeleri.Rendering speed improvements.
 • IntelliSense tamamlanma deneyimi geliştirildi.Improved IntelliSense completion experience.

Xamarin.FormsXamarin.Forms

XAML düzenlemeyi geliştirmek için birçok hatayı düzelttik:We fixed a number of bugs to improve XAML editing:

 • [DÜZELTİLDİ] Bir öğeye yeni bir öznitelik eklemek için "ENTER" tuşuna basıldığında XML/XAML düzenleyicisinde vs/vsmac arasındaki tutarsız davranış.[FIXED] Inconsistent behavior in XML/XAML editor between vs/vsmac when hitting "ENTER" in to add a new attribute to an element.
 • [DÜZELTİLDİ] Tamamlanmada eksik olan birçok öğe: ResourceDictionary, x:Double, x:Key vb.[FIXED] Many elements are missing from completion: ResourceDictionary, x:Double, x:Key etc.
 • [DÜZELTİLDİ] Adda nokta yazıldıktan sonra IntelliSense olmaması.[FIXED] No IntelliSense after typing period in name.
 • [DÜZELTİLDİ] IntelliSense’de bir Platformun eksik olması.[FIXED] One Platform is missing from IntelliSense.
 • [DÜZELTİLDİ] Sekme tuşunun boşluklar eklemesi, girinti ekleyicinin sekmeler eklemesi.[FIXED] Tab key inserts spaces, indenter inserts tabs.
 • [DÜZELTİLDİ] XAML IntelliSense’in öğe özelliklerini, ad uzunluğuna göre sıralanmış şekilde listelemesi.[FIXED] XAML IntelliSense lists element properties sorted by length of name.

Xamarin Workbooks ve YükleyiciXamarin Workbooks and Installer

Xamarin Inspector’ı Xamarin Workbooks’tan tamamen ayırdık.We have fully split Xamarin Inspector from Xamarin Workbooks. Inspector uzantısının çalışması için artık Workbooks yüklemesi gerekmez.The Inspector extension no longer requires a Workbooks installation to function.

Tüm Xamarin Ürün sürüm notlarıAll Xamarin Product release notes


26 Mart 2018 - Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.4.1 (7.4.1.48)March 26, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.1 (7.4.1.48)


3 Nisan 2018 - Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.4.2 (7.4.2.12)April 3, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.2 (7.4.2.12)

Bu sürüm, Xcode 9.3 için destek içerir ve aşağıdaki sorunları giderir:This release includes support for Xcode 9.3 and addresses the following issues:


18 Nisan 2018 - Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.4.3 (7.4.3.10)April 18, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.3 (7.4.3.10)

Bu sürüm aşağıdaki sorunları ele alır:This release addresses the following issues:


Mac için Visual Studio 2017 Bilinen SorunlarVisual Studio 2017 for Mac Known Issues


Mac için Visual Studio 2017 Sürüm Notları GeçmişiVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.3 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.2 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.1 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.1 Release Notes

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.0 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.0 Release Notes


Sayfanın Başı
Top of Page