Použití technologie PXE k Windows přes síť pomocí Správce konfigurace

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Nasazení operačního systému iniciovaná prostředím PXE (Preboot execution environment) v Správce konfigurace umožňují klientům žádat a nasadit operační systémy v síti. Pro tuto metodu nasazení odešlete bitovou kopii operačního systému a spouštěcí bitové kopie distribučnímu bodu s podporou PXE.

Poznámka

Když vytvoříte nasazení operačního systému, které se zaměřuje jenom na počítače se systémem BIOS s x64, musí být v distribučním bodě dostupná spouštěcí bitová kopie x64 i spouštěcí bitová kopie x86.

Nasazení operačního systému iniciovaná pomocí technologie PXE můžete použít v následujících situacích:

Proveďte kroky v jednom ze scénářů nasazení operačního systému a potom se v částech v tomto článku připravte na nasazení iniciovaná pxe.

Upozornění

Pokud používáte nasazení PXE a nakonfigurujete hardware zařízení se síťovým adaptérem jako prvním spouštěcím zařízením, mohou tato zařízení automaticky spustit pořadí úloh nasazení operačního systému bez interakce uživatele. Ověření nasazení tuto konfiguraci nespraví. Tato konfigurace sice může proces zjednodušit a omezit interakci uživatelů, ale zařízení tím více riskuje náhodné zobrazování.

Počínaje verzí 2006 si pořadí úkolů založené na pxe může stáhnout cloudový obsah. Distribuční bod s podporou PXE pořád vyžaduje spouštěcí bitovou kopii a zařízení potřebuje intranetové připojení k bodu správy. Potom může získat další obsah z brány pro správu cloudu s podporou obsahu (CMG). Další informace najdete v tématu Podpora spouštěcích médií pro cloudový obsah.

Konfigurace distribučních bodů pro PXE

Pokud chcete nasadit operační systémy Správce konfigurace klienty, kteří vyžádá spouštění pxe, nakonfigurujte jeden nebo více distribučních bodů tak, aby přijímaděly požadavky PXE. Potom distribuční bod odpoví na žádosti o spuštění PXE a určí příslušnou akci nasazení. Další informace najdete v tématu Instalace nebo úprava distribučního bodu.

Poznámka

Když nakonfigurujete jeden distribuční bod s podporou PXE tak, aby podporoval více podsítí, není podporované používat možnosti protokolu DHCP. Pokud chcete síti povolit přeposílání klientských požadavků PXE na distribuční body s podporou PXE, nakonfigurujte pomocníky IP adres na směrovačích.

Pokud povolíte respondér PXE v distribučním bodě bez Windows nasazení, může být na stejném serveru jako služba DHCP. Pro podporu této konfigurace přidejte následující nastavení:

 • V následujícím klíči registru nastavte hodnotu DWord DoNotListenOnDhcpPort: 1 HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP .
 • Nastavte možnost DHCP 60 na PXEClient .
 • Restartujte služby SCCMPXE a DHCP na serveru.

Příprava spouštěcí bitové kopie s podporou pxe

Pokud chcete k nasazení operačního systému použít PXE, distribuujte spouštěcí bitové kopie s podporou pxe x86 i x64 do jednoho nebo více distribučních bodů s podporou PXE.

 • Pokud chcete povolit pxe u spouštěcí bitové kopie, vyberte nasadit tuto spouštěcí bitovou kopii z distribučního bodu s podporou PXE na kartě Zdroj dat ve vlastnostech spouštěcí bitové kopie.

 • Když změníte vlastnosti spouštěcí bitové kopie, aktualizujte a přerozdělte spouštěcí bitovou kopii na distribuční body. Další informace najdete v tématu Distribuce obsahu.

Správa duplicitních identifikátorů hardwaru

Správce konfigurace může rozpoznat více počítačů jako stejné zařízení, pokud mají duplicitní atributy SMBIOS nebo používáte sdílený síťový adaptér. Tyto problémy zmírníte tak, že v nastavení hierarchie spravujete duplicitní identifikátory hardwaru. Další informace najdete v tématu Správa duplicitních identifikátorů hardwaru.

Vytvoření seznamu vyloučení pro nasazení PXE

Poznámka

Za určitých okolností může být proces správy duplicitních identifikátorů hardwaru jednodušší.

Chování každého z nich může v některých scénářích způsobit různé výsledky. Seznam vyloučení nikdy nezahodí klienta s uvedenou adresou MAC bez ohledu na to, co se děje.

Duplicitní seznam ID nevyu ít adresu MAC k vyhledání zásad pořadí úkolů pro klienta. Pokud odpovídá ID rozhraní SMBIOS nebo pokud je u neznámých počítačů zásada pořadí úkolů, klient se přesto spustí.

Když nasazujete operační systémy s pxe, můžete v každém distribučním bodu vytvořit seznam vyloučení. Přidejte adresy MAC do seznamu vyloučení počítačů, které mají distribuční bod ignorovat. Uvedené počítače neobdrží pořadí úkolů nasazení, které Správce konfigurace nasazení PXE.

 1. Vytvořte textový soubor v distribučním bodě s podporou pxe. Zadejte třeba název souboru pxeExceptions.txt.

 2. K úpravě souboru použijte editor prostého textu, například Poznámkový blok text. Přidejte adresy MAC počítačů, které by měl distribuční bod s podporou pxe ignorovat. Hodnoty adresy MAC oddělte dvojtečkami a každou adresu zadejte na samostatný řádek. Příklad: 01:23:45:67:89:ab

 3. Uložte textový soubor do distribučního bodu s podporou pxe. Můžete ho uložit do libovolného umístění na serveru.

 4. Upravte registr v distribučním bodě s podporou pxe. Přejděte na následující cestu registru: HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP . Vytvoření řetězcové hodnoty MACIgnoreListFile Přidejte úplnou cestu k textovému souboru v distribučním bodě s podporou pxe.

  Upozornění

  Pokud Editor registru používáte nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které můžou vyžadovat přeinstalaci Windows. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že můžete vyřešit problémy, které jsou výsledkem nesprávného používání Editoru registru. Editor registru používejte na vlastní nebezpečí.

 5. Po provedení této změny registru restartujte službu WDS nebo službu respondéru PXE. Server nemusíte restartovat.

RamDisk TFTP block size and window size

Velikost bloku a okna RamDisk TFTP můžete přizpůsobit pro distribuční body s podporou pxe. Pokud jste si síť přizpůsobili, může velký blok nebo velikost okna způsobit selhání stahování spouštěcí bitové kopie s chybou časového limitu. Přizpůsobení bloku a velikosti okna RamDisk TFTP umožňuje optimalizovat přenosy TFTP při použití pxe tak, aby splňovaly vaše specifické požadavky na síť. Pokud chcete zjistit, jaká konfigurace je nejefektivnější, otestujte přizpůsobená nastavení ve vašem prostředí. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení velikosti bloku RamDisk TFTP a velikosti okna v distribučních bodech s podporou PXE.

Konfigurace nastavení nasazení

Pokud chcete použít nasazení operačního systému s rozhraním PXE, nakonfigurujte nasazení tak, aby byl operační systém dostupný pro žádosti o spuštění pxe. Nakonfigurujte dostupné operační systémy na kartě Nastavení nasazení ve vlastnostech nasazení. Pokud chcete nastavit, aby byl přístup k dispozici pro následující možnosti, vyberte jednu z následujících možností:

 • Správce konfigurace klientů, médií a PXE

 • Jenom média a PXE

 • Jenom média a PXE (skryté)

Možnost 82 během handshake PROTOKOLU PXE DHCP

Správce konfigurace podporuje možnost 82 během handshake protokolu PXE DHCP s respondérem PXE bez WDS. Pokud požadujete možnost 82, nezapomeňte použít respondér PXE bez WDS. Správce konfigurace nepodporuje možnost 82 s WDS.

Nasazení pořadí úkolů

Nasazení operačního systému do cílové kolekce Další informace najdete v tématu Nasazení pořadí úkolů. Když nasadíte operační systémy pomocí technologie PXE, můžete nakonfigurovat, jestli je nasazení povinné nebo dostupné.

 • Povinné nasazení: Požadovaná nasazení používají pxe bez zásahu uživatele. Uživatel nemůže obejít spuštění PXE. Pokud ale uživatel zruší spouštění PXE před tím, než distribuční bod odpoví, operační systém se nasadí.

 • Dostupné nasazení: Dostupná nasazení vyžadují, aby byl uživatel na cílovém počítači. Pokud chcete pokračovat v procesu spouštění pxe, musí uživatel stisknout klávesu F12. Pokud uživatel není k dispozici, aby stiskl klávesu F12, počítač se spustí do aktuálního operačního systému nebo z dalšího dostupného spouštěcího zařízení.

Požadované nasazení PXE můžete znovu nasadit tak, že zrušíte stav posledního nasazení PXE přiřazeného Správce konfigurace nebo počítači. Další informace o akci Vymazat povinná nasazení PXE najdete v tématu Správa klientů nebo Správa kolekcí. Tato akce obnoví stav tohoto nasazení a přeinstaluje nejnovější požadovaná nasazení.

Důležité

Protokol PXE není zabezpečený. Ujistěte se, že server PXE a klient PXE jsou umístěné v fyzicky zabezpečené síti, například v datovém centru, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k vašemu webu.

Jak je pro pxe vybraný spouštěcí obrázek

Když se klient spustí s pxe, Správce konfigurace poskytne klientovi spouštěcí image, která se má použít. Správce konfigurace používá spouštěcí obrázek s přesnou shodou architektury. Pokud není k dispozici spouštěcí obrázek s přesnou architekturou, Správce konfigurace používá spouštěcí bitovou kopii s kompatibilní architekturou.

V následujícím seznamu najdete podrobnosti o tom, jak je u klientů s pxe zaškrtnuté spouštěcí bitové kopie:

 1. Správce konfigurace hledá v databázi webu systémový záznam, který odpovídá adrese MAC nebo SMBIOS klienta, který se pokouší spustit.

  Poznámka

  Pokud se počítač, který je přiřazený k webu, spustí pxe pro jiný web, zásady se pro tento počítač nezobrazí. Pokud je například klient už přiřazený k webu A, bod správy a distribuční bod pro web B nemají přístup k zásadám z webu A. Klient se úspěšně neschová s spouštěním PXE.

 2. Správce konfigurace hledá pořadí úkolů, které jsou nasazené do systémového záznamu v kroku 1.

 3. V seznamu posloupností úkolů, které najdete v kroku 2, Správce konfigurace hledá spouštěcí obrázek, který odpovídá architektuře klienta, který se pokouší spustit. Pokud je nalezena spouštěcí bitová kopie se stejnou architekturou, použije se tato spouštěcí bitová kopie.

  Pokud najde víc než jednu spouštěcí bitovou kopii, použije nejvyšší nebo nejnovější ID nasazení pořadí úkolů. V případě hierarchie s více weby by měl vyšší web s písmeny přednost v tomto porovnání řetězců. Pokud jsou například oba spárované jinak, vybere se roční nasazení z webu ZZZ během včerejšího nasazení z webu AAA.

 4. Pokud se spouštěcí bitová kopie nenašla se stejnou architekturou, Správce konfigurace hledá spouštěcí bitovou kopii, která je kompatibilní s architekturou klienta. Vypadá v seznamu posloupností úkolů, které najdete v kroku 2. Například 64bitový klient SYSTÉMU BIOS/MBR je kompatibilní s 32bitovými a 64bitovými spouštěcími bity. 32bitový klient SYSTÉMU BIOS/MBR je kompatibilní jenom s 32bitovými spouštěcími bity. Klienti UEFI jsou kompatibilní jenom s odpovídající architekturou. 64bitový klient UEFI je kompatibilní jenom s 64bitovými spouštěcími bity a 32bitový klient UEFI je kompatibilní jenom s 32bitovými spouštěcími bity.

Další kroky

Uživatelské prostředí pro nasazení operačního systému