Co jsou rezervace Azure?What are Azure Reservations?

Rezervace Azure umožňují šetřit peníze tím, že potvrzují závazek využívání několika produktů v rámci plánů na jeden nebo tři roky.Azure Reservations help you save money by committing to one-year or three-year plans for multiple products. Díky potvrzení závazku můžete získat slevu na prostředky, které využíváte.Committing allows you to get a discount on the resources you use. Rezervace můžou výrazně snížit náklady na prostředky, a to až o 72 % oproti průběžným platbám.Reservations can significantly reduce your resource costs by up to 72% from pay-as-you-go prices. Rezervace poskytují slevu z faktury a neovlivňují běhový stav prostředků.Reservations provide a billing discount and don't affect the runtime state of your resources. Po zakoupení rezervace se sleva automaticky uplatní na vyhovující prostředek.After you purchase a reservation, the discount automatically applies to matching resources.

Za rezervaci můžete zaplatit předem nebo prostřednictvím měsíčních plateb.You can pay for a reservation up front or monthly. Celkové náklady na rezervaci placenou předem a rezervaci s měsíčními platbami jsou stejné. Pokud tedy zvolíte měsíční platby, neplatíte žádné další poplatky.The total cost of up-front and monthly reservations is the same and you don't pay any extra fees when you choose to pay monthly. Měsíční platba je k dispozici pro rezervace Azure, ne pro produkty třetích stran.Monthly payment is available for Azure reservations, not third-party products.

Rezervaci můžete zakoupit na webu Azure Portal.You can buy a reservation in the Azure portal.

Proč zakoupit rezervaci?Why buy a reservation?

Pokud máte konzistentní využití prostředků, které podporuje rezervace, nákup rezervace vám dává možnost snížit vaše náklady.If you have consistent resource usage that supports reservations, buying a reservation gives you the option to reduce your costs. Pokud například nepřetržitě provozujete instance služby bez rezervace, účtují se vám sazby pro průběžné platby.For example, when you continuously run instances of a service without a reservation, you're charged at pay-as-you-go rates. Když si koupíte rezervaci, okamžitě získáte slevu za rezervaci.When you buy a reservation, you immediately get the reservation discount. Za tyto prostředky se už nebudou účtovat sazby pro průběžné platby.The resources are no longer charged at the pay-as-you-go rates.

Jak se uplatňuje sleva za rezervaciHow reservation discount is applied

Po zakoupení se sleva za rezervaci automaticky uplatňuje na využití prostředků odpovídající atributům, které vyberete při zakoupení rezervace.After purchase, the reservation discount automatically applies to the resource usage that matches the attributes you select when you buy the reservation. Mezi atributy patří SKU, oblasti (kde je to možné) a rozsah.Attributes include the SKU, regions (where applicable), and scope. Rozsah rezervace určuje, kde se úspory získané rezervací uplatní.Reservation scope selects where the reservation savings apply.

Další informace o uplatnění slevy najdete v tématu věnovaném využití slevy za rezervované instance.For more information about how discount is applied, see Reserved instance discount application.

Další informace o tom, jak funguje rozsah rezervacíe, najdete v tématu Vymezení rozsahů rezervací.For more information about how reservation scope works, see Scope reservations.

Určení, co koupitDetermine what to purchase

Všechny rezervace s výjimkou Azure Databricks se využívají na hodinovém základu.All reservations, except Azure Databricks, are applied on an hourly basis. Při nákupu rezervací vezměte v úvahu vaše konzistentní základní využití.Consider reservation purchases based on your consistent base usage. S určením, jakou rezervaci byste měli koupit, vám může pomoct analýza vašich dat o využití nebo doporučení pro rezervace.You can determine which reservation to purchase by analyzing your usage data or by using reservation recommendations. Doporučení jsou dostupná na těchto místech:Recommendations are available in:

 • Azure Advisor (pouze pro virtuální počítače)Azure Advisor (VMs only)
 • Prostředí pro nákup rezervací na webu Azure PortalReservation purchase experience in the Azure portal
 • Aplikace Power BI Cost ManagementCost Management Power BI app
 • Rozhraní APIAPIs

Další informace najdete v tématu  Určení rezervace k zakoupení.For more information, see Determine what reservation to purchase

Nákup rezervaceBuying a reservation

Rezervace si můžete koupit prostřednictvím webu Azure Portal, rozhraní API, PowerShellu nebo rozhraní příkazového řádku.You can purchase reservations from the Azure portal, APIs, PowerShell, and CLI.

Pokud chcete provést nákup, přejděte na Azure Portal.Go to the Azure portal to make a purchase.

Další informace najdete v tématu  Nákup rezervace.For more information, see Buy a reservation.

Jak se rezervace fakturuje?How is a reservation billed?

Rezervace se fakturuje za použití způsobu platby spojeného s předplatným.The reservation is charged to the payment method tied to the subscription. Náklady na rezervaci se odečtou ze zůstatku Azure Prepaymentu (dřív označovaný jako peněžní závazek), pokud je k dispozici.The reservation cost is deducted from your Azure Prepayment (previously called monetary commitment) balance, if available. Pokud zůstatek Azure Prepaymentu nepokryje náklady na rezervaci, bude se vám účtovat nadlimitní využití.When your Azure Prepayment balance doesn't cover the cost of the reservation, you're billed the overage. Pokud máte předplatné z individuálního plánu s průběžnými platbami, z platební karty přidružené k vašemu účtu se ihned strhne částka za nákup placený předem.If you have a subscription from an individual plan with pay-as-you-go rates, the credit card you have on your account is billed immediately for up-front purchases. Měsíční platby se objeví na vaší faktuře a částka se bude každý měsíc strhávat z vaší platební karty.Monthly payments appear on your invoice and your credit card is charged monthly. Při fakturaci na základě faktury uvidíte poplatky na vaší další faktuře.When you're billed by invoice, you see the charges on your next invoice.

Kdo může ve výchozím nastavení spravovat rezervaciWho can manage a reservation by default

Ve výchozím nastavení mohou rezervace zobrazovat a spravovat následující uživatelé:By default, the following users can view and manage reservations:

 • Do objednávky rezervace se přidá osoba, která rezervaci koupí, a správce účtu pro fakturační předplatné použité k nákupu rezervace.The person who buys a reservation and the account administrator of the billing subscription used to buy the reservation are added to the reservation order.
 • Správci fakturace pro smlouvy Enterprise a Smlouvy se zákazníkem MicrosoftuEnterprise Agreement and Microsoft Customer Agreement billing administrators.

Pokud chcete správu rezervací umožnit ostatním, projděte si téma Správa rezervací prostředků Azure.To allow other people to manage reservations, see Manage Reservations for Azure resources.

Získání podrobností o rezervaci a informací o využití po nákupuGet reservation details and utilization after purchase

Pokud máte oprávnění k zobrazení rezervace, můžete ji a její využití zobrazit na webu Azure Portal.If you have permission to view to the reservation, you can see it and its use in the Azure portal. Tato data můžete získat také pomocí rozhraní API.You can get the data using APIs, as well.

Další informace o zobrazení rezervací na webu Azure Portal najdete v tématu  Zobrazení rezervací na webu Azure Portal.For more information on how to see reservations in Azure portal, see View reservations in the Azure portal

Správa rezervací po nákupuManage reservations after purchase

Po nákupu rezervace Azure můžete aktualizovat její rozsah, abyste ji mohli použít pro jiné předplatné, změnit osobu, která ji může spravovat, rozdělit ji na menší části nebo změnit její flexibilní velikost.After you buy an Azure reservation, you can update the scope to apply reservation to a different subscription, change who can manage the reservation, split a reservation into smaller parts, or change instance size flexibility.

Další informace najdete v tématu  Správa rezervací prostředků Azure.For more information, see Manage Reservations for Azure resources

Flexibilita s využitím rezervací AzureFlexibility with Azure reservations

Rezervace Azure vám dávají flexibilitu pro zvládání stále se vyvíjejících potřeb.Azure Reservations provide flexibility to help meet your evolving needs. Rezervaci si můžete vyměnit za jinou rezervaci stejného typu.You can exchange a reservation for another reservation of the same type. Za rezervaci si také můžete nechat vrátit peníze, pokud už ji nepotřebujete, a to až do 50 000 USD za průběžné období 12 měsíců.You can also refund a reservation, up to $50,000 USD in a 12 month rolling window, if you no longer need it. Maximální limit vrácení peněz se vztahuje na všechny rezervace v rozsahu vaší smlouvy s Microsoftem.The maximum limit of the refund applies to all reservations in the scope of your agreement with Microsoft.

Další informace najdete v tématu Samoobslužné výměny a vrácení peněz za rezervace Azure.For more information, see Self-service exchanges and refunds for Azure Reservations

Poplatky, na které se rezervace vztahujeCharges covered by reservation

 • Rezervovaná instance virtuálního počítače – Rezervace se vztahuje jenom na náklady na výpočetní funkce virtuálních počítačů a cloudových služeb.Reserved Virtual Machine Instance - A reservation only covers the virtual machine and cloud services compute costs. Nevztahuje se na další poplatky za software, Windows, sítě nebo úložiště.It doesn't cover additional software, Windows, networking, or storage charges.
 • Rezervovaná kapacita služby Azure Storage – Rezervace pokrývá kapacitu úložiště pro účty úložiště úrovně Standard ve službách Blob Storage nebo Azure Data Lake Storage Gen2.Azure Storage reserved capacity - A reservation covers storage capacity for standard storage accounts for Blob storage or Azure Data Lake Gen2 storage. Rezervace se nevztahuje na šířku pásma ani rychlost transakcí.The reservation doesn't cover bandwidth or transaction rates.
 • Rezervovaná kapacita služby Azure Cosmos DB – Rezervace se vztahuje na propustnost zřízenou pro vaše prostředky.Azure Cosmos DB reserved capacity - A reservation covers throughput provisioned for your resources. Nevztahuje se na poplatky za úložiště a sítě.It doesn't cover the storage and networking charges.
 • Rezervované virtuální jádro služby SQL Database – Rezervace se vztahuje na SQL Managed Instance i SQL Database ve variantě Elastický fond / Jednoúčelová databáze.SQL Database reserved vCore - Covers both SQL Managed Instance and SQL Database Elastic Pool/single database. Součástí rezervace jsou jenom náklady na výpočetní funkce.Only the compute costs are included with a reservation. Licence SQL se účtuje samostatně.The SQL license is billed separately.
 • Azure Synapse Analytics – Rezervace se vztahuje na využití cDWU.Azure Synapse Analytics - A reservation covers cDWU usage. Nevztahuje se na poplatky za úložiště nebo sítě související s využitím služby Azure Synapse Analytics.It doesn't cover storage or networking charges associated with the Azure Synapse Analytics usage.
 • Azure Databricks – Rezervace se vztahuje pouze na využití DBU.Azure Databricks - A reservation covers only the DBU usage. Další poplatky, například za výpočetní prostředky, úložiště a sítě, se účtují zvlášť.Other charges, such as compute, storage, and networking, are applied separately.
 • Poplatek za kolek služby App Service – Rezervace se vztahuje na využití kolku.App Service stamp fee - A reservation covers stamp usage. Nevztahuje se na pracovní procesy, takže všechny další prostředky přidružené ke kolku se účtují samostatně.It doesn't apply to workers, so any other resources associated with the stamp are charged separately.
 • Azure Database for MySQL – Rezervace se vztahuje pouze na náklady na výpočetní prostředky.Azure Database for MySQL - Only the compute costs are included with a reservation. Rezervace se nevztahuje na poplatky za software, sítě ani úložiště související s databázovým serverem MySQL.A reservation doesn't cover software, networking, or storage charges associated with the MySQL Database server.
 • Azure Database for PostgreSQL – Rezervace se vztahuje pouze na náklady na výpočetní prostředky.Azure Database for PostgreSQL - Only the compute costs are included with a reservation. Rezervace se nevztahuje na poplatky za software, sítě ani úložiště související s databázovými servery PostgreSQL.A reservation doesn't cover software, networking, or storage charges associated with the PostgreSQL Database servers.
 • Azure Database for MariaDB – Rezervace se vztahuje pouze na náklady na výpočetní prostředky.Azure Database for MariaDB - Only the compute costs are included with a reservation. Rezervace se nevztahuje na poplatky za software, sítě ani úložiště související s databázovým serverem MariaDB.A reservation doesn't cover software, networking, or storage charges associated with the MariaDB Database server.
 • Azure Data Explorer – Rezervace se vztahuje na přirážku.Azure Data Explorer - A reservation covers the markup charges. Rezervace se nevztahuje na poplatky za výpočetní prostředky, sítě ani úložiště související s clustery.A reservation doesn't apply to compute, networking, or storage charges associated with the clusters.
 • Azure Cache for Redis – Rezervace se vztahuje pouze na náklady na výpočetní prostředky.Azure Cache for Redis - Only the compute costs are included with a reservation. Rezervace se nevztahuje na poplatky za sítě ani úložiště související s instancemi mezipaměti Redis.A reservation doesn't cover networking or storage charges associated with the Redis cache instances.
 • Azure Dedicated Host – Součástí vyhrazeného hostitele jsou jenom náklady na výpočetní funkce.Azure Dedicated Host - Only the compute costs are included with the Dedicated host.
 • Rezervace služby Azure Disk Storage – Rezervace pokrývá jenom disky SSD P30 Premium nebo větší.Azure Disk Storage reservations - A reservation only covers premium SSDs of P30 size or greater. Nevztahuje se na žádné jiné typy disků ani velikosti menší než P30.It doesn't cover any other disk types or sizes smaller than P30.

Softwarové plány:Software plans:

 • SUSE Linux – Rezervace se vztahuje na náklady na plán softwaru.SUSE Linux - A reservation covers the software plan costs. Slevy se vztahují pouze na měřiče SUSE, a ne na využití virtuálního počítače.The discounts apply only to SUSE meters and not to the virtual machine usage.
 • Plány Red Hat – Rezervace se vztahuje na náklady na plán softwaru.Red Hat Plans - A reservation covers the software plan costs. Slevy se vztahují pouze na měřiče Red Hat, a ne na využití virtuálního počítače.The discounts apply only to RedHat meters and not to the virtual machine usage.
 • Azure VMware Solution by CloudSimple – Rezervace se vztahuje na uzly VMware CloudSimple.Azure VMware Solution by CloudSimple - A reservation covers the VMware CloudSimple Nodes. Stále se však účtují další náklady na software.Additional software costs still apply.
 • Azure Red Hat OpenShift – Rezervace se vztahuje na náklady na OpenShift, ne na infrastrukturu Azure.Azure Red Hat OpenShift - A reservation applies to the OpenShift costs, not to Azure infrastructure costs.

U virtuálních počítačů s Windows a SQL Database se sleva za rezervaci nevztahuje na náklady na software.For Windows virtual machines and SQL Database, the reservation discount doesn't apply to the software costs. Licenční náklady můžete pokrýt pomocí programu Zvýhodněné hybridní využití Azure.You can cover the licensing costs with Azure Hybrid Benefit.

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte nás.Contact us.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další krokyNext steps