Podporované formáty souborůSupported file formats

Rozhraní File API podporuje nativní formáty a formát Pfile.The File API supports native and Pfile formats.

Podporované formáty souborůSupported File Formats

Aktuální verze rozhraní File API podporuje nativní ochranu pro soubory Microsoft Office, PDF (Portable Document Format) a PFile ochranu pro všechny ostatní formáty souborů.The current version of the File API supports native protection for Microsoft Office files, Portable Document Files (PDF) and PFile protection for all other file formats. U souborů PDF je možné zvolit ochranu PFile.PDF files can optionally have PFile protection applied.

  • Nativní ochrana:Native protection. V případě nativní ochrany je soubor šifrovaný do formátu souboru AD RMS na základě jeho typu MIME (přípona názvu souboru).In native protection, the file is encrypted to an AD RMS file format that is based its MIME type (file name extension). Soubory chráněné nativně pomocí rozhraní File API odpovídají formátu očekávanému aplikacemi, které podporují AD RMS a používají nativní ochranu, například Office 2013, Office 2010 nebo čtečka PDF FoxIt Reader.Files that are natively protected using File API are consistent with the format expected by AD RMS enabled applications that use native protection; for example, Office 2013, Office 2010, and FoxIt PDF reader. Nativní ochrana je podporovaná jenom u souborů Office, souborů PDF a dalších vybraných typů souborů.Native protection is supported only on Office files, PDF files, and a select number of other file types. Další informace o typech souborů, u kterých je podporovaná nativní ochrana, najdete v tématu Konfigurace rozhraní File API.For more information about the file types on which native protection is supported, see File API configuration.
  • Ochrana PFile:PFile protection. V případě ochrany PFile je soubor šifrovaný pomocí formátu AD RMS Protected File (PFile).In PFile protection, files are encrypted using AD RMS Protected File (PFile) format. Soubor se zašifruje do souboru s příponou .pfile.The file is encrypted to a file with an extension of .pfile. Ochrana PFile je podporovaná u všech formátů souborů s výjimkou souborů Office.PFile protection is supported for all file formats except Office files.

Správci mohou nastavit klíče registru a tím nakonfigurovat, jestli a jak by měly být soubory chráněné na základě přípony názvu souboru.Administrators can set registry keys to configure whether and how files should be protected based on their file name extension. Další informace o tom, jak konfigurovat ochranu souborů při používání rozhraní File API, najdete v tématu Konfigurace rozhraní File API.For more information about how to configure file protection when using File API, see File API configuration.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.