ITagHelper.Order Vlastnost

Definice

Při spuštění sady s se jejich hodnoty nejprve vyvolají v zadaném objektu , pak se v zadaném objektu ITagHelper Init(TagHelperContext) vyvolaly jejich hodnoty Order ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput) Order . Nejprve se spustí nižší hodnoty.

public:
 property int Order { int get(); };
public int Order { get; }
member this.Order : int
Public ReadOnly Property Order As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Platí pro