GetInstalledSDKLocations Třída

Definice

Shromáždí seznam nainstalovaných sad SDK v registru a na disku a zapisuje je do projektu, aby je bylo možné použít během rozlišení odkazů sady SDK a RAR pro jednotlivé soubory.Gathers the list of installed SDKS in the registry and on disk and outputs them into the project so they can be used during SDK reference resolution and RAR for single files.

public ref class GetInstalledSDKLocations : Microsoft::Build::Tasks::TaskExtension
public class GetInstalledSDKLocations : Microsoft.Build.Tasks.TaskExtension
type GetInstalledSDKLocations = class
    inherit TaskExtension
Public Class GetInstalledSDKLocations
Inherits TaskExtension
Dědičnost
GetInstalledSDKLocations

Konstruktory

GetInstalledSDKLocations()

Vytvoří novou instanci třídy GetInstalledSDKLocations.Creates a new instance of GetInstalledSDKLocations.

Vlastnosti

BuildEngine

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it.

(Zděděno od Task)
BuildEngine2

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it. Toto je vlastnost pohodlí, aby autoři úloh, které dědí z této třídy, nemuseli přetypovat hodnotu z IBuildEngine na IBuildEngine2.This is a convenience property so that task authors inheriting from this class do not have to cast the value from IBuildEngine to IBuildEngine2.

(Zděděno od Task)
BuildEngine3

Načte IBuildEngine3 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine3 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine4

Načte IBuildEngine4 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine4 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine5

Načte IBuildEngine5 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine5 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine6

Načte IBuildEngine6 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine6 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine7

Získá verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Gets the version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
HelpKeywordPrefix

Získá nebo nastaví předponu používanou k vytváření klíčových slov v názvech prostředků v řetězci.Gets or sets the prefix used to compose help keywords from string resource names. Pokud úloha nemá klíčová slova, která jsou přidružená ke svým zprávám, může tuto vlastnost ignorovat nebo ji nastavit na hodnotu null.If a task does not have help keywords associated with its messages, it can ignore this property or set it to null. Pokud je předpona nastavena na prázdný řetězec, názvy prostředků řetězců budou použity jako klíčová slova help.If the prefix is set to an empty string, then string resource names will be used verbatim as help keywords. Příklad použití této předpony naleznete v metodě TaskLoggingHelper. LogErrorWithCodeFromResources (String, Object []).For an example of how this prefix is used, see the TaskLoggingHelper.LogErrorWithCodeFromResources(string, object[]) method.

(Zděděno od Task)
HostObject

Modul sestavení nastavuje tuto vlastnost, pokud má rozhraní IDE hostitele přidružený objekt hostitele s touto konkrétní úlohou.The build engine sets this property if the host IDE has associated a host object with this particular task.

(Zděděno od Task)
InstalledSDKs

Sada položek, které reprezentují všechny nainstalované sady SDK nalezené v kořenech SDKDirectory a SDKRegistry.Set of items that represent all of the installed SDKs found in the SDKDirectory and SDKRegistry roots. ItemSpec je umístění instalace sady SDK.The itemspec is the SDK install location. Existuje část metadat s názvem SDKName, která obsahuje název sady SDK.There is a piece of metadata called SDKName which contains the name of the SDK.

Log

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Načte instanci třídy TaskLoggingHelperExtension obsahující metody protokolování úloh.Gets an instance of a TaskLoggingHelperExtension class containing task logging methods.

(Zděděno od TaskExtension)
SDKDirectoryRoots

Kořenový adresář na disku pro hledání sad SDKRoot directory on disk to look for SDKs

SDKExtensionDirectoryRoots

Kořenové adresáře na disku, kde se hledají nové sady SDK rozšířeníRoot directories on disk to look for new style extension SDKs

SDKRegistryRoot

Kořen registru pro hledání sad SDKRoot registry root to look for SDKs

TargetPlatformIdentifier

Identifikátor platformy, na kterou cílítePlatform identifier we are targeting

TargetPlatformVersion

Verze platformy, na kterou cílímePlatform version we are targeting

TaskResources

Získá nebo nastaví prostředky specifické pro jazykovou verzi úlohy.Gets or sets the task's culture-specific resources. Odvozené třídy by měly registrovat své prostředky buď během konstrukce, nebo prostřednictvím této vlastnosti, pokud mají lokalizované řetězce.Derived classes should register their resources either during construction, or via this property, if they have localized strings.

(Zděděno od Task)
WarnWhenNoSDKsFound

Pokud je nastaveno na hodnotu true, úloha vygeneruje upozornění, pokud nebyly nalezeny žádné sady SDK.When set to true, the task will produce a warning if there were no SDKs found.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Execute()

Získejte sadu SDK.Get the SDK.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro