Bookmark Rozhraní

Definice

BookmarkOvládací prvek je záložka, která má jedinečný název, zpřístupňuje události a může být vázána na data.The Bookmark control is a bookmark that has a unique name, exposes events, and can be bound to data.

[System.Runtime.InteropServices.Guid("716bd356-0f64-430b-9ea0-bde2921a0227")]
public interface Bookmark : IDisposable, System.ComponentModel.IComponent, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Windows.Forms.IBindableComponent
Atributy
Implementuje

Poznámky

K AddBookmark Přidání záložky do rozsahu dokumentu použijte metodu.Use the AddBookmark method to add a bookmark to a document range.

Poznámka

Toto rozhraní je implementováno modulem Visual Studio Tools for Office Runtime.This interface is implemented by the Visual Studio Tools for Office runtime. Rozhraní není určeno k implementaci do vašeho kódu.It is not intended to be implemented in your code. Další informace najdete v tématu Visual Studio Tools for Office Runtime přehled.For more information, see Visual Studio Tools for Office Runtime Overview.

VyužitíUsage

Tato dokumentace popisuje verzi tohoto typu, který se používá v projektech Office cílených na rozhraní .NET Framework 4 nebo novější.This documentation describes the version of this type that is used in Office projects that target the .NET Framework 4 or later. V projektech cílených pro rozhraní .NET Framework 3.5 může mít tento typ jiné členy a ukázky kódu, poskytnuté pro tento typ, nemusejí fungovat.In projects that target the .NET Framework 3.5, this type might have different members and the code examples provided for this type might not work. Dokumentaci k tomuto typu projektů cílených rozhraní .NET Framework 3.5 najdete v následující informační části dokumentace k Visual Studiu 2008: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160658 .For documentation about this type in projects that target the .NET Framework 3.5, see the following reference section in the Visual Studio 2008 documentation: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160658.

Vlastnosti

Application

Získá Application , který představuje tvůrce Bookmark ovládacího prvku.Gets an Application that represents the creator of the Bookmark control.

Bold

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je text v Bookmark ovládacím prvku formátovaný tučně.Gets or sets a value that indicates whether the text in the Bookmark control is formatted as bold.

BoldBi

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je text v Bookmark ovládacím prvku formátovaný tučně.Gets or sets a value that indicates whether the text in the Bookmark control is formatted as bold.

BookmarkID

Získá pozici Bookmark ovládacího prvku v dokumentu.Gets the position of the Bookmark control in the document.

Bookmarks

Získá Bookmarks kolekci, která představuje všechny záložky uvnitř Bookmark ovládacího prvku.Gets a Bookmarks collection that represents all the bookmarks inside of the Bookmark control.

Borders

Získá Borders kolekci, která představuje všechna ohraničení Bookmark ovládacího prvku.Gets a Borders collection that represents all the borders for the Bookmark control.

Case

Získá nebo nastaví WdCharacterCase konstantu, která představuje velikost písmen textu v Bookmark ovládacím prvku.Gets or sets a WdCharacterCase constant that represents the case of the text in the Bookmark control.

Cells

Načte Cells kolekci, která představuje buňky tabulky v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Cells collection that represents the table cells in a Bookmark control.

Characters

Získá Characters kolekci, která představuje znaky v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Characters collection that represents the characters in a Bookmark control.

CharacterStyle

Získá styl použitý k formátování jednoho nebo více znaků v Bookmark .Gets the style that is used to format one or more characters in the Bookmark.

CharacterWidth

Získá nebo nastaví šířku znaku textu v Bookmark ovládacím prvku.Gets or sets the character width of the text in the Bookmark control.

Column

Získá hodnotu, která označuje, zda Bookmark je ovládací prvek sloupec tabulky.Gets a value that indicates whether the Bookmark control is a table column.

Columns

Načte Columns kolekci, která představuje všechny sloupce tabulky v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Columns collection that represents all the table columns in the Bookmark control.

CombineCharacters

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli Bookmark ovládací prvek obsahuje kombinované znaky.Gets or sets a value that indicates whether the Bookmark control contains combined characters.

Comments

Získá Comments kolekci, která představuje všechny komentáře v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Comments collection that represents all the comments in the Bookmark control.

Conflicts

Získá všechny konflikty spoluvytváření obsahu v Bookmark .Gets all the co-authoring conflicts in the Bookmark.

Container
ContentControls

Získá ovládací prvky obsahu, které jsou obsaženy v Bookmark .Gets the content controls that are contained in the Bookmark.

Creator

Získá hodnotu, která označuje aplikaci, ve které Bookmark byl ovládací prvek vytvořen.Gets a value that indicates the application in which the Bookmark control was created.

DefaultDataSourceUpdateMode

Získá nebo nastaví výchozí hodnotu DataSourceUpdateMode pro Bookmark .Gets or sets the default DataSourceUpdateMode for the Bookmark.

DisableCharacterSpaceGrid

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli systém Microsoft Office Word pro odpovídající ovládací prvek přeskočí počet znaků na řádek Bookmark .Gets or sets a value that indicates whether Microsoft Office Word ignores the number of characters per line for the corresponding Bookmark control.

Document

Získá Document přidružený k Bookmark ovládacímu prvku.Gets the Document associated with the Bookmark control.

Duplicate

Získá objekt jen pro čtení Range , který reprezentuje všechny vlastnosti Bookmark ovládacího prvku.Gets a read-only Range object that represents all the properties of the Bookmark control.

Editors

Získá Editors objekt, který představuje všechny uživatele s oprávněním k úpravám Bookmark ovládacího prvku v dokumentu.Gets an Editors object that represents all the users authorized to modify a Bookmark control within a document.

EmphasisMark

Získá nebo nastaví značku zvýraznění pro znak nebo řetězec označeného znaku v rámci Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the emphasis mark for a character or designated character string within a Bookmark control.

Empty

Získá hodnotu, která označuje, zda Bookmark je ovládací prvek prázdný.Gets a value that indicates whether the Bookmark control is empty.

End

Získá nebo nastaví pozici koncového znaku Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the ending character position of a Bookmark control.

EndnoteOptions

Získá EndnoteOptions objekt, který představuje vysvětlivky v Bookmark ovládacím prvku.Gets an EndnoteOptions object that represents the endnotes in Bookmark control.

Endnotes

Získá Endnotes kolekci, která představuje všechny vysvětlivky v Bookmark ovládacím prvku.Gets an Endnotes collection that represents all the endnotes in a Bookmark control.

EnhMetaFileBits

Získá obrázek reprezentující, jak Bookmark se zobrazuje rozsah ovládacího prvku.Gets a picture representation of how the range of the Bookmark control appears.

Fields

Načte kolekci určenou jen pro čtení Fields , která představuje všechna pole v Bookmark ovládacím prvku.Gets a read-only Fields collection that represents all the fields in the Bookmark control.

Find

Získá Find objekt, který obsahuje kritéria pro operaci Find v rámci Bookmark ovládacího prvku.Gets a Find object that contains the criteria for a find operation within a Bookmark control.

FitTextWidth

Získá nebo nastaví šířku (v aktuálních měrných jednotkách), ve které systém Microsoft Office Word přizpůsobí text v Bookmark ovládacím prvku.Gets or sets the width (in the current measurement units) in which Microsoft Office Word fits the text in the Bookmark control.

Font

Získá nebo nastaví Font objekt, který představuje formátování znaku textu přiřazeného k Bookmark ovládacímu prvku.Gets or sets a Font object that represents the character formatting of the text assigned to a Bookmark control.

FootnoteOptions

Získá FootnoteOptions objekt, který představuje poznámky pod čarou v Bookmark ovládacím prvku.Gets a FootnoteOptions object that represents the footnotes in a Bookmark control.

Footnotes

Získá Footnotes kolekci, která představuje všechny poznámky pod čarou v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Footnotes collection that represents all the footnotes in a Bookmark control.

FormattedText

Získá nebo nastaví Range objekt, který obsahuje formátovaný text v Bookmark ovládacím prvku.Gets or sets a Range object that includes the formatted text in the Bookmark control.

FormFields

Získá FormFields kolekci, která představuje všechna pole formuláře v Bookmark ovládacím prvku.Gets a FormFields collection that represents all the form fields in the Bookmark control.

Frames

Získá Frames kolekci, která představuje všechny rámce v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Frames collection that represents all the frames in a Bookmark control.

GrammarChecked

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se na ovládacím prvku spustila kontrola gramatiky Bookmark .Gets or sets a value that indicates whether a grammar check has been run on the Bookmark control.

GrammaticalErrors

Získá ProofreadingErrors kolekci, která představuje věty, u kterých se nezdařila kontrola gramatiky Bookmark ovládacího prvku.Gets a ProofreadingErrors collection that represents the sentences that failed the grammar check on the Bookmark control.

HighlightColorIndex

Získá nebo nastaví barvu zvýraznění Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the highlight color for the Bookmark control.

HorizontalInVertical

Získá nebo nastaví formátování pro vodorovnou textovou sadu v ovládacím prvku v rámci svislého textu Bookmark .Gets or sets the formatting for horizontal text set within vertical text in the Bookmark control.

HTMLDivisions

Získává HTMLDivisions objekt, který představuje divizi HTML ve webovém dokumentu.Gets an HTMLDivisions object that represents an HTML division in a Web document.

Hyperlinks

Získá Hyperlinks kolekci, která představuje všechny hypertextové odkazy v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Hyperlinks collection that represents all the hyperlinks in the Bookmark control.

ID

Získá nebo nastaví identifikační popisek Bookmark ovládacího prvku, když je aktuální dokument uložen jako webová stránka.Gets or sets the identifying label for the Bookmark control when the current document is saved as a Web page.

Information

Získá informace o Bookmark ovládacím prvku.Gets information about the Bookmark control.

InlineShapes

Získá InlineShapes kolekci, která představuje všechny InlineShape objekty v Bookmark ovládacím prvku.Gets an InlineShapes collection that represents all the InlineShape objects in a Bookmark control.

InnerObject

Získá základní Bookmark objekt Bookmark ovládacího prvku.Gets the underlying Bookmark object of the Bookmark control.

IsEndOfRowMark

Získá hodnotu, která označuje, zda Bookmark je ovládací prvek sbalen a je umístěn na konci řádku v tabulce.Gets a value that indicates whether the Bookmark control is collapsed and is located at the end-of-row mark in a table.

Italic

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli je text v Bookmark ovládacím prvku formátovaný jako kurzíva.Gets or sets a value indicating whether the text in a Bookmark control is formatted as italic.

ItalicBi

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je text v Bookmark ovládacím prvku formátovaný jako kurzíva.Gets or sets a value that indicates whether the text in the Bookmark control is formatted as italic.

Kana

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je zadaný rozsah japonského textu v Bookmark ovládacím prvku v jazyce hiragana nebo Katakana.Gets or sets a value that indicates whether the specified range of Japanese language text in a Bookmark control is hiragana or katakana.

LanguageDetected

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli systém Microsoft Office Word zjistil jazyk textu v Bookmark ovládacím prvku.Gets or sets a value that indicates whether Microsoft Office Word has detected the language of the text in the Bookmark control.

LanguageID

Získá nebo nastaví jazyk Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the language for the Bookmark control.

LanguageIDFarEast

Získá nebo nastaví východoasijský jazyk pro Bookmark ovládací prvek.Gets or sets an East Asian language for the Bookmark control.

LanguageIDOther

Získá nebo nastaví jazyk Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the language for the Bookmark control.

ListFormat

Získá ListFormat objekt, který reprezentuje všechny charakteristiky formátování seznamu Bookmark ovládacího prvku.Gets a ListFormat object that represents all the list formatting characteristics of a Bookmark control.

ListParagraphs

Získá ListParagraphs kolekci, která představuje všechny číslované odstavce v Bookmark ovládacím prvku.Gets a ListParagraphs collection that represents all the numbered paragraphs in the Bookmark control.

ListStyle

Získá styl, který se používá k naformátování seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu v Bookmark .Gets the style that is used to format a bulleted list or numbered list in the Bookmark.

Locks

Načte zámky spoluvytváření v Bookmark .Gets the co-authoring locks in the Bookmark.

Name

Získá název Bookmark ovládacího prvku.Gets the name of the Bookmark control.

NextStoryRange

Získá Range objekt, který odkazuje na další příběh, jak je znázorněno v následující tabulce.Gets a Range object that refers to the next story, as shown in the following table.

NoProofing

Získá nebo nastaví hodnotu, která indikuje, jestli kontrola pravopisu a gramatiky ignoruje text v Bookmark ovládacím prvku.Gets or set a value that indicates whether the spelling and grammar checker ignores the text in the Bookmark control.

OMaths

Získá rovnice, které jsou obsaženy v Bookmark .Gets the equations that are contained in the Bookmark.

Orientation

Získá nebo nastaví orientaci textu v Bookmark ovládacím prvku, když je povolena funkce směrování textu.Gets or sets the orientation of text in a Bookmark control when the Text Direction feature is enabled.

PageSetup

Získá nebo nastaví PageSetup hodnotu, která je přidružena k rozsahu Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the PageSetup that is associated with the range of the Bookmark control.

ParagraphFormat

Získá nebo nastaví ParagraphFormat objekt, který představuje nastavení odstavce pro Bookmark ovládací prvek.Gets or sets a ParagraphFormat object that represents the paragraph settings for the Bookmark control.

Paragraphs

Získá Paragraphs kolekci, která představuje všechny odstavce v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Paragraphs collection that represents all the paragraphs in the Bookmark control.

ParagraphStyle

Získá styl, který se použije k formátování odstavců v Bookmark .Gets the style that is used to format paragraphs in the Bookmark.

Parent

Získá nadřazený objekt Bookmark ovládacího prvku.Gets the parent object of the Bookmark control.

ParentContentControl

Získá nadřazený ovládací prvek obsahu pro Bookmark .Gets the parent content control for the Bookmark.

PreviousBookmarkID

Získá hodnotu, která představuje číslo poslední záložky, která začíná před nebo na stejném místě jako Bookmark ovládací prvek.Gets a value that represents the number of the last bookmark that starts before or at the same place as the Bookmark control.

Range

Získává Range objekt, který představuje část dokumentu, která je obsažena v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Range object that represents the portion of a document that is contained in the Bookmark control.

ReadabilityStatistics

Získá ReadabilityStatistics kolekci, která představuje statistiku čitelnosti Bookmark ovládacího prvku.Gets a ReadabilityStatistics collection that represents the readability statistics for the Bookmark control.

Revisions

Získá Revisions kolekci, která představuje sledované změny v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Revisions collection that represents the tracked changes in the Bookmark control.

Rows

Načte Rows kolekci, která představuje všechny řádky tabulky v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Rows collection that represents all the table rows in a Bookmark control.

Scripts

Získá Scripts kolekci, která představuje kolekci skriptů HTML v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Scripts collection that represents the collection of HTML scripts in the Bookmark control.

Sections

Získá Sections kolekci, která představuje oddíly v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Sections collection that represents the sections in the Bookmark control.

Sentences

Získá Sentences kolekci, která představuje všechny věty v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Sentences collection that represents all the sentences in the Bookmark control.

Shading

Získá Shading objekt, který odkazuje na formátování stínování Bookmark ovládacího prvku.Gets a Shading object that refers to the shading formatting for the Bookmark control.

ShapeRange

Získá ShapeRange kolekci, která představuje všechny Shape objekty v Bookmark ovládacím prvku.Gets a ShapeRange collection that represents all the Shape objects in the Bookmark control.

ShowAll

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se zobrazují všechny netisknutelné znaky (například skrytý text, značky tabulátorů, mezery a značky odstavců) v rámci Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets a value that indicates whether all nonprinting characters (such as hidden text, tab marks, space marks, and paragraph marks) within a Bookmark control are displayed.

SpellingChecked

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je pravopis zkontrolovaný v celém Bookmark ovládacím prvku.Gets or sets a value that indicates whether spelling has been checked throughout the Bookmark control.

SpellingErrors

Získá ProofreadingErrors kolekci, která představuje slova identifikovaná jako pravopisné chyby v Bookmark ovládacím prvku.Gets a ProofreadingErrors collection that represents the words identified as spelling errors in the Bookmark control.

Start

Získá nebo nastaví počáteční pozici znaku Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the starting character position of a Bookmark control.

StoryLength

Vrátí počet znaků ve scénáři, který obsahuje Bookmark ovládací prvek.Gets the number of characters in the story that contains the Bookmark control.

StoryType

Získá typ příběhu Bookmark ovládacího prvku.Gets the story type for the Bookmark control.

Style

Získá nebo nastaví styl Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the style for the Bookmark control.

SynonymInfo

Získá SynonymInfo , který obsahuje informace z tezauru na synonymech, antonyms nebo souvisejících slov a výrazů pro text v Bookmark ovládacím prvku.Gets a SynonymInfo that contains information from the thesaurus on synonyms, antonyms, or related words and expressions for the text in the Bookmark control.

Tables

Získá Tables kolekci, která představuje všechny tabulky v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Tables collection that represents all the tables in the Bookmark control.

TableStyle

Získá styl, který se použije k formátování tabulek v Bookmark .Gets the style that is used to format tables in the Bookmark.

Tag
Text

Získá nebo nastaví text v Bookmark ovládacím prvku.Gets or sets the text in the Bookmark control.

TextRetrievalMode

Získá nebo nastaví TextRetrievalMode objekt, který určuje, jakým způsobem je text načten z Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets a TextRetrievalMode object that controls how text is retrieved from the Bookmark control.

TopLevelTables

Získá Tables kolekci, která představuje tabulky na úrovni nejvzdálenějšího vnořování v rozsahu Bookmark ovládacího prvku.Gets a Tables collection that represents the tables at the outermost nesting level in the range of the Bookmark control.

TwoLinesInOne

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli systém Microsoft Office Word nastavuje dva řádky textu v jednom a určuje znaky, které jsou v ovládacím prvku ohraničené textem Bookmark .Gets or sets a value that indicates whether Microsoft Office Word sets two lines of text in one and specifies the characters, if any, that enclose the text in a Bookmark control.

Underline

Získá nebo nastaví typ podtržení, který se použije na text Bookmark ovládacího prvku.Gets or sets the type of underline applied to the text of the Bookmark control.

Updates

Načte všechny dostupné spoluvytváření aktualizací v nástroji Bookmark .Gets all the available co-authoring updates in the Bookmark.

WordOpenXML

Získá obsah Bookmark ve formátu Word Open XML.Gets the contents of the Bookmark in the Word Open XML format.

Words

Získá Words kolekci, která reprezentuje všechna slova v Bookmark ovládacím prvku.Gets a Words collection that represents all the words in a Bookmark control.

XML

Získá text XML v Bookmark ovládacím prvku.Gets the XML text in the Bookmark control.

XMLNodes

Získá XMLNodes kolekci, která představuje kolekci všech prvků XML v rámci Bookmark ovládacího prvku, včetně těch, které jsou pouze částečně v rámci Bookmark ovládacího prvku.Gets an XMLNodes collection that represents the collection of all XML elements within a Bookmark control, including those elements that are only partially within the Bookmark control.

XMLParentNode

Získává XMLNode objekt, který představuje nadřazený uzel Bookmark ovládacího prvku.Gets an XMLNode object that represents the parent node of a Bookmark control.

Metody

AutoFormat()

Automaticky naformátuje Bookmark ovládací prvek.Automatically formats a Bookmark control.

Calculate()

Vypočítá matematický výraz v rámci Bookmark ovládacího prvku.Calculates a mathematical expression within a Bookmark control.

CheckGrammar()

Spustí kontrolu pravopisu a gramatiky Bookmark ovládacího prvku.Begins a spelling and grammar check for the Bookmark control.

CheckSpelling(Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object)

Zahájí kontrolu pravopisu dokumentu od začátku Bookmark ovládacího prvku po konec dokumentu.Begins a spelling check for the document from the start of the Bookmark control to the end of the document.

CheckSynonyms()

Zobrazí dialogové okno Tezaurus , ve kterém jsou uvedeny alternativní možnosti slov nebo synonyma pro text v Bookmark ovládacím prvku.Displays the Thesaurus dialog box, which lists alternative word choices, or synonyms, for the text in the Bookmark control.

Collapse(Object)

Sbalí Bookmark ovládací prvek na počáteční nebo koncovou pozici.Collapses a Bookmark control to the starting or ending position.

ComputeStatistics(WdStatistic)

Načte statistiku na základě obsahu Bookmark ovládacího prvku.Gets a statistic based on the contents of the Bookmark control.

ConvertHangulAndHanja(Object, Object, Object, Object, Object)

Převede Bookmark text ovládacího prvku z hangulu na handžu nebo naopak.Converts the Bookmark control text from Hangul to Hanja or vice versa.

ConvertToTable(Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object)

Převede text v rámci Bookmark ovládacího prvku na tabulku.Converts text within a Bookmark control to a table.

Copy()

Vytvoří nový Bookmark ve stejném umístění jako stávající Bookmark ovládací prvek.Creates a new Bookmark in the same location as the existing Bookmark control.

Copy(String)

Vytvoří nový Bookmark se zadaným Name argumentem ve stejném umístění jako stávající Bookmark ovládací prvek.Creates a new Bookmark with the specified Name argument in the same location as the existing Bookmark control.

CopyAsPicture()

CopyAsPicture()Metoda zkopíruje obsah Bookmark ovládacího prvku do schránky.The CopyAsPicture() method copies the contents of the Bookmark control to the Clipboard.

Cut()

Odebere obsah Bookmark ovládacího prvku z dokumentu a umístí ho do schránky.Removes the contents of the Bookmark control from the document and places it in the Clipboard.

Delete()

Odstraní dynamicky vytvořený Bookmark z dokumentu a odebere ho z ControlCollection .Deletes a dynamically created Bookmark from the document and removes it from the ControlCollection.

DetectLanguage()

Analyzuje text Bookmark ovládacího prvku a určí jazyk, ve kterém je napsán.Analyzes the text of the Bookmark control to determine the language that it is written in.

EndOf(Object, Object)

Přesune nebo rozšíří pozici koncového znaku Bookmark ovládacího prvku na konec nejbližší textové jednotky.Moves or extends the ending character position of a Bookmark control to the end of the nearest text unit.

Expand(Object)

Rozbalí Bookmark ovládací prvek.Expands the Bookmark control.

ExportAsFixedFormat(String, WdExportFormat, Boolean, WdExportOptimizeFor, Boolean, WdExportItem, Boolean, Boolean, WdExportCreateBookmarks, Boolean, Boolean, Boolean, Object)

Uloží Bookmark ve formátu PDF nebo XPS.Saves the Bookmark in PDF or XPS format.

ExportFragment(String, WdSaveFormat)

Exportuje Bookmark do dokumentu, aby ho bylo možné použít jako fragment dokumentu.Exports the Bookmark to a document for use as a document fragment.

GetSpellingSuggestions(Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object)

Získá SpellingSuggestions kolekci, která představuje slova navrhovaná jako nahrazení pravopisu pro první slovo v Bookmark ovládacím prvku.Gets a SpellingSuggestions collection that represents the words suggested as spelling replacements for the first word in the Bookmark control.

GoTo(Object, Object, Object, Object)

Získá Range objekt, který představuje počáteční pozici položky v rámci Bookmark ovládacího prvku.Gets a Range object that represents the start position of an item within the Bookmark control.

GoToEditableRange(Object)

Získává Range objekt, který představuje oblast Bookmark ovládacího prvku, kterou může změnit uživatel nebo skupina uživatelů.Gets a Range object that represents an area of a Bookmark control that can be modified by the user or group of users.

GoToNext(WdGoToItem)

Získává Range objekt, který odkazuje na počáteční pozici další položky nebo umístění v rámci Bookmark ovládacího prvku určeného What argumentem.Gets a Range object that refers to the start position of the next item or location within the Bookmark control specified by the What argument.

GoToPrevious(WdGoToItem)

Získá Range objekt, který odkazuje na počáteční pozici předchozí položky nebo umístění v Bookmark ovládacím prvku určeném What argumentem.Gets a Range object that refers to the start position of the previous item or location in the Bookmark control specified by the What argument.

ImportFragment(String, Boolean)

Importuje fragment dokumentu do Bookmark .Imports a document fragment into the Bookmark.

InRange(Range)

Určuje, zda je Range v ovládacím prvku obsažena použitá metoda Bookmark .Determines if the Range to which the method is applied is contained in the Bookmark control.

InsertAfter(String)

Vloží zadaný text na konec Bookmark ovládacího prvku.Inserts the specified text at the end of a Bookmark control.

InsertAlignmentTab(Int32, Int32)

Vloží absolutní kartu v objektu Bookmark , která je vždy umístěna ve stejném místě, vzhledem k okrajům nebo odsazením.Inserts an absolute tab in the Bookmark that is always positioned in the same spot, relative to either the margins or indents.

InsertAutoText()

Pokusí se porovnat text v Bookmark ovládacím prvku s existujícím názvem položky automatického textu.Attempts to match the text in the Bookmark control with an existing AutoText entry name.

InsertBefore(String)

Vloží zadaný text před Bookmark ovládací prvek.Inserts the specified text before the Bookmark control.

InsertBreak(Object)

Vloží konec stránky, sloupce nebo oddílu do Bookmark ovládacího prvku.Inserts a page, column, or section break into the Bookmark control.

InsertCaption(Object, Object, Object, Object, Object)

Vloží titulek hned před nebo za Bookmark ovládací prvek.Inserts a caption immediately preceding or following the Bookmark control.

InsertCrossReference(Object, WdReferenceKind, Object, Object, Object, Object, Object)

Vloží křížový odkaz na záhlaví, záložku, poznámku pod čarou nebo vysvětlivku nebo na položku, pro kterou je popisek titulku definován (například rovnice, obrázek nebo tabulka) do Bookmark ovládacího prvku.Inserts a cross-reference to a heading, bookmark, footnote, or endnote, or to an item for which a caption label is defined (for example, an equation, figure, or table) into a Bookmark control.

InsertDatabase(Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object)

Načte data ze zdroje dat (například ze systém Microsoft Office samostatného dokumentu aplikace Word, systém Microsoft Office excelového listu nebo databáze aplikace Microsoft Access) a vloží data jako tabulku místo Bookmark ovládacího prvku.Retrieves data from a data source (for example, a separate Microsoft Office Word document, a Microsoft Office Excel worksheet, or a Microsoft Access database) and inserts the data as a table in place of the Bookmark control.

InsertDateTime(Object, Object, Object, Object, Object)

Vloží aktuální datum nebo čas nebo obojí, buď jako text, nebo jako pole TIME v Bookmark ovládacím prvku.Inserts the current date or time, or both, either as text or as a TIME field in the Bookmark control.

InsertFile(String, Object, Object, Object, Object)

Vloží do ovládacího prvku celý zadaný soubor nebo jeho část Bookmark .Inserts all or part of the specified file into the Bookmark control.

InsertParagraph()

Nahradí Bookmark ovládací prvek novým odstavcem.Replaces the Bookmark control with a new paragraph.

InsertParagraphAfter()

Vloží znak odstavce za Bookmark ovládací prvek.Inserts a paragraph mark after a Bookmark control.

InsertParagraphBefore()

Vloží nový odstavec před Bookmark ovládací prvek.Inserts a new paragraph before the Bookmark control.

InsertSymbol(Int32, Object, Object, Object)

Vloží symbol místo Bookmark ovládacího prvku.Inserts a symbol in place of the Bookmark control.

InsertXML(String, Object)

Vloží zadaný text XML do Bookmark ovládacího prvku.Inserts the specified XML text into the Bookmark control.

InStory(Range)

Určuje, zda je Bookmark ovládací prvek, na který je použita tato metoda, ve stejném scénáři jako rozsah určený Range argumentem.Determines if the Bookmark control to which this method is applied is in the same story as the range specified by the Range argument.

IsEqual(Range)

Určuje, zda Bookmark ovládací prvek, na který je tato metoda použita, se rovná rozsahu určenému Range argumentem.Determines if the Bookmark control to which this method is applied is equal to the range specified by the Range argument.

LookupNameProperties()

Vyhledá název v seznamu globálního adresáře a zobrazí dialogové okno vlastnosti , které obsahuje informace o zadaném názvu Bookmark ovládacího prvku.Looks up a name in the global address book list and displays the Properties dialog box, which includes information about the specified name of the Bookmark control.

ModifyEnclosure(Object, Object, Object)

Přidá, upraví nebo odebere skříň kolem zadaného znaku nebo znaků v Bookmark ovládacím prvku.Adds, modifies, or removes an enclosure around the specified character or characters in the Bookmark control.

Move(Object, Object)
MoveEnd(Object, Object)

Přesune koncový znak pozice Bookmark ovládacího prvku.Moves the ending character position of a Bookmark control.

MoveEndUntil(Object, Object)

Přesune koncovou pozici Bookmark ovládacího prvku, dokud se nenalezne žádné ze zadaných znaků v dokumentu.Moves the end position of the Bookmark control until any of the specified characters are found in the document.

MoveEndWhile(Object, Object)

Přesune koncovou pozici Bookmark ovládacího prvku, zatímco kterýkoli ze zadaných znaků je nalezen v dokumentu.Moves the ending character position of a Bookmark control while any of the specified characters are found in the document.

MoveStart(Object, Object)

Přesune počáteční pozici Bookmark ovládacího prvku.Moves the start position of the Bookmark control.

MoveStartUntil(Object, Object)

Přesune počáteční pozici Bookmark ovládacího prvku, dokud se v dokumentu nenajde jeden ze zadaných znaků.Moves the start position of the Bookmark control until one of the specified characters is found in the document.

MoveStartWhile(Object, Object)

Přesune počáteční pozici Bookmark ovládacího prvku, zatímco kterýkoli ze zadaných znaků se nachází v dokumentu.Moves the start position of the Bookmark control while any of the specified characters are found in the document.

MoveUntil(Object, Object)

Přesune Bookmark ovládací prvek, dokud se v dokumentu nenajde jeden ze zadaných znaků.Moves the Bookmark control until one of the specified characters is found in the document.

MoveWhile(Object, Object)

Přesune Bookmark ovládací prvek, když se v dokumentu nacházejí některé ze zadaných znaků.Moves the Bookmark control while any of the specified characters are found in the document.

Next(Object, Object)

Získá Range objekt, který představuje zadanou jednotku vzhledem k Bookmark ovládacímu prvku.Gets a Range object that represents the specified unit relative to the Bookmark control.

Paste()

Vloží obsah schránky do Bookmark ovládacího prvku.Inserts the contents of the Clipboard into the Bookmark control.

PasteAndFormat(WdRecoveryType)

Vloží vybrané buňky tabulky do Bookmark ovládacího prvku a naformátuje je podle zadání.Pastes the selected table cells into the Bookmark control and formats them as specified.

PasteAppendTable()

Sloučí vložené buňky do existující tabulky v Bookmark ovládacím prvku vložením vložených řádků mezi vybrané řádky.Merges pasted cells into an existing table in a Bookmark control by inserting the pasted rows between the selected rows.

PasteAsNestedTable()

Vloží buňku nebo skupinu buněk jako vnořenou tabulku do Bookmark ovládacího prvku.Pastes a cell or group of cells as a nested table into the Bookmark control.

PasteExcelTable(Boolean, Boolean, Boolean)

Vloží a naformátuje systém Microsoft Office excelovou tabulku do Bookmark ovládacího prvku.Pastes and formats a Microsoft Office Excel table into the Bookmark control.

PasteSpecial(Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object)

Vloží obsah schránky do Bookmark ovládacího prvku.Inserts the contents of the Clipboard into the Bookmark control.

PhoneticGuide(String, WdPhoneticGuideAlignmentType, Int32, Int32, String)

Přidá do ovládacího prvku fonetické přepisy Bookmark .Adds phonetic guides to the Bookmark control.

Previous(Object, Object)

Získá Range objekt relativní vzhledem k Bookmark ovládacímu prvku.Gets a Range object relative to the Bookmark control.

Relocate(Int32)

V zobrazení Osnova přesune odstavce v Bookmark ovládacím prvku za následující viditelný odstavec nebo před předchozí viditelný odstavec.In outline view, moves the paragraphs within the Bookmark control after the next visible paragraph or before the previous visible paragraph.

Select()

Vybere Bookmark ovládací prvek.Selects the Bookmark control.

SetListLevel(Int16)

Nastaví úroveň seznamu pro jednu nebo více položek v číslovaném seznamu v části Bookmark .Sets the list level for one or more items in a numbered list in the Bookmark.

SetRange(Int32, Int32)

Nastaví počáteční a koncovou pozici znaku pro Bookmark ovládací prvek.Sets the starting and ending character positions for the Bookmark control.

Sort(Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object)

Seřadí odstavce v Bookmark ovládacím prvku.Sorts the paragraphs in the Bookmark control.

SortAscending()

Seřadí odstavce nebo řádky tabulky ve vzestupném abecedním pořadí v rámci Bookmark ovládacího prvku.Sorts paragraphs or table rows in ascending alphanumeric order within a Bookmark control.

SortDescending()

Seřadí odstavce nebo řádky tabulky v sestupném abecedním pořadí v rámci Bookmark ovládacího prvku.Sorts paragraphs or table rows in descending alphanumeric order within a Bookmark control.

StartOf(Object, Object)

Přesune nebo rozšíří počáteční pozici Bookmark ovládacího prvku na začátek nejbližší zadané textové jednotky.Moves or extends the start position of the Bookmark control to the beginning of the nearest specified text unit.

TCSCConverter(WdTCSCConverterDirection, Boolean, Boolean)

Převede zadaný rozsah Bookmark ovládacího prvku z tradiční čínštiny do zjednodušené čínštiny nebo naopak.Converts the specified range of a Bookmark control from Traditional Chinese to Simplified Chinese or vice versa.

WholeStory()

Rozbalí Bookmark ovládací prvek tak, aby zahrnoval celý příběh.Expands a Bookmark control to include the entire story.

Události

BeforeDoubleClick

Nastane, pokud Bookmark se dvakrát klikne na ovládací prvek, než se použije výchozí akce dvakrát kliknout.Occurs when a Bookmark control is double-clicked, before the default double-click action.

BeforeRightClick

Vyvolá se při Bookmark kliknutí pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který je nastaven na akci stisknutí pravého tlačítka.Occurs when a Bookmark control is right-clicked, before the default right-click action.

BindingContextChanged

Vyvolá se při BindingContext změně hodnoty vlastnosti Bookmark .Occurs when the value of the BindingContext property of the Bookmark changes.

Deselected

Vyvolá se v případě, že je výběr přesunut z Bookmark ovládacího prvku do oblasti mimo Bookmark ovládací prvek.Occurs when selection moves from the Bookmark control to an area outside of the Bookmark control.

Selected

Vyvolá se v případě, že Bookmark je vybrán ovládací prvek.Occurs when the Bookmark control is selected.

SelectionChange

Nastane, pokud se změní výběr uvnitř Bookmark ovládacího prvku.Occurs when the selection inside the Bookmark control changes.

Platí pro